c168-r1/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.09.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

REDAKČNÉ OZNÁMENIE
o oprave chyby
v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov č. 244/2003 Z. z.
V článku 28 ods. 2 má písmeno b) správne znieť:
„b)
v prípade ostatných daní na daňové roky začínajúce sa 1. januára alebo neskôr v kalendárnom roku, v ktorom zmluva nadobudne platnosť.“.