99/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 21.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

99
ZÁKON
z 27. februára 2003,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
vyradením motorového vozidla z cestnej premávky.14a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a)
§ 103 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.