97/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

97
OZNÁMENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 20. februára 2003 uložená táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:
1.
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2003 z 11. februára 2003 uzavretá medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska
a
Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.
2.
Dodatok č. 2 z 13. januára 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2000 - 2002 zo 7. apríla 2000 uzavretej medzi Odborovým zväzom SPOJE a Slovenským odborovým zväzom pôšt a telekomunikácií
a
Zväzom zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.
3.
Dodatok č. 1 z 30. januára 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 25. júna 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky
a
Zväzom mäsiarov Slovenska.
4.
Dodatok č. 1 z 31. januára 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 12. júna 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO
a
Zväzom zlievarní a kováční Slovenska.