91/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

91
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. februára 2001 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čínskej ľudovej republiky o spolupráci v oblasti karantény a ochrany rastlín.
Dohoda nadobudla platnosť 13. apríla 2001 na základe článku 15.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.