9/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

9
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. apríla 1997 bola v Bruseli podpísaná Bezpečnostná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Západoeurópskou úniou.
Dohoda nadobudla platnosť 22. mája 1997 na základe článku 7.
Do textu dohody možno nazrieť na Národnom bezpečnostnom úrade.