85/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

85
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že rozhodnutím Zhromaždenia Únie pre medzinárodné uznávanie uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania (Budapeštianska únia) boli 1. októbra 2002 v Ženeve prijaté Zmeny Vykonávacieho predpisu k Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania (vyhláška č. 212/1989 Zb.).
Zmeny Vykonávacieho predpisu k Budapeštianskej zmluve nadobudli platnosť 2. októbra 2002 a pre Slovenskú republiku nadobudli platnosť v ten istý deň.
K oznámeniu č. 85/2003 Z. z.
ZMENY Vykonávacieho predpisu k Budapeštianskej zmluve o medzinárodnom uznávaní uloženia mikroorganizmov na účely patentového konania
Pravidlo 13
Uverejňovanie vykonávané Medzinárodným úradom
13.1.
Forma uverejnenia
Každé uverejnenie vykonávané Medzinárodným úradom, o ktorom je zmienka v Zmluve alebo v tomto vykonávacom predpise, sa vykoná v papierovej forme alebo v elektronickej forme.
13.2.
Obsah
a)
Minimálne jedenkrát ročne, prednostne v prvom štvrťroku, sa zverejní aktualizovaný zoznam medzinárodných ukladacích miest vrátane údajov o druhoch mikroorganizmov, ktoré sa v týchto ukladacích miestach môžu ukladať, ako aj o výške poplatkov nimi vyberaných.
b)
Úplná informácia o uvedených skutočnostiach sa zverejní jedenkrát, a to ihneď po vzniku predmetnej skutočnosti.
body i) až v) bez zmeny