84/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

84
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 30. mája 2002 bola v Piešťanoch podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Českej republiky, vládou Maďarskej republiky a vládou Poľskej republiky o spolupráci pri modernizácii vrtuľníkov typu Mi-24.
Dohoda nadobudla platnosť 25. októbra 2002 na základe článku 16 ods.1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.