83/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

83
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 18. januára 2002 bola v Budapešti podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky, vládou Maďarskej republiky, vládou Rumunska a vládou Ukrajiny o vytvorení mnohonárodného ženijného práporu.
Dohoda nadobudla platnosť 1. februára 2003 na základe článku 15 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.