82/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

82
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2000 Z. z. o účtovníctve
opatrenie z 25. februára 2003 č. 3227/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 21. októbra 1994 č. 65/478/1994, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre politické strany, hnutia, občianske združenia a iné nezárobkové organizácie (oznámenie č. 330/1994 Z. z.) v znení opatrenia z 23. mája 2001 č. 9528/2001-92 (oznámenie č. 205/2001 Z. z.) a opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 22. októbra 1997 č. 3449/97-sekr., ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (oznámenie č. 299/1997 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2003.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.