81/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

81
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 19. novembra 2002 bolo v Bratislave podpísané finančné memorandum medzi Európskym spoločenstvom a vládou Slovenskej republiky „Horizontálny program na prípravu kandidátskych krajín na Rozšírenú decentralizáciu (EDIS) v spravovaní predvstupových prostriedkov na Slovensku".
Memorandum nadobudlo platnosť na základe článku 6 dňa 19. novembra 2002 a na základe článku 1 je platné do 30. septembra 2003.
Do textu memoranda možno nazrieť na Úrade vlády Slovenskej republiky, odbor zahraničnej pomoci Phare, bilaterálnej a multilaterálnej pomoci, alebo na internetovej stránke www.vlada.gov.sk/phare.