8/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

8
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. apríla 1997 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o ochrane utajovaných skutočností.
Dohoda nadobudla platnosť 29. apríla 1997 na základe článku 9.
Do textu dohody možno nazrieť na Národnom bezpečnostnom úrade.