79/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

79
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 32 ods. 5 a § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
opatrenie z 28. februára 2003 č. 1/2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska z 26. júla 2002 č. 3/2002 o pravidlách obozretného podnikania bánk a s tým súvisiacich hláseniach (oznámenie č. 476/2002 Z. z.).
Týmto opatrením sa novo ustanovuje pomer majetkovej angažovanosti banky k vlastným zdrojom financovania banky voči osobe s osobitným vzťahom k banke.
Opatrenie nadobúda účinnosť 20. marca 2003.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 12/2003 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.