76/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

76
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. februára 2003 bolo v Bruseli prijaté Rozhodnutie Asociačnej rady č. 1/2003 medzi Európskou úniou a Slovenskou republikou, ktorým sa mení Protokol č. 4 Európskej dohody o pridružení týkajúceho sa definície pojmu „pôvodné výrobky" a metód administratívnej spolupráce.
Rozhodnutie Asociačnej rady č. 1/2003 sa bude vykonávať od 1. marca 2003 na základe článku 2.
Do textu rozhodnutia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.