72/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

72
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 24. júna 1976 bol v Štrasburgu prijatý Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o výmene reagencií na typizáciu tkanív.
V mene Slovenskej republiky bol dodatkový protokol podpísaný v Štrasburgu 21. januára 1999.
Dodatkový protokol nadobudol platnosť 23. apríla 1977 na základe článku 4 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 22. februára 1999 v súlade s článkom 3.
Do textu dodatkového protokolu možno nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.