71/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

71
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. septembra 1974 bol v Štrasburgu prijatý Európsky dohovor o výmene reagencií na typizáciu tkanív.
V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný v Štrasburgu 21. januára 1999.
Dohovor nadobudol platnosť 23. apríla 1977 na základe článku 8 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 22. februára 1999 v súlade s článkom 8 ods. 2.
Do textu dohovoru možno nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.