70/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

70
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. septembra 1982 bol v Štrasburgu prijatý Dodatkový protokol k Európskemu dohovoru o výmene liečebných substancií ľudského pôvodu.
V mene Slovenskej republiky bol dodatkový protokol podpísaný v Štrasburgu 21. januára 1996.
Dodatkový protokol nadobudol platnosť 1. januára 1985 na základe článku 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. februára 1996 v súlade s článkom 3.
Do textu dodatkového protokolu možno nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.