7/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.01.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

7
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. apríla 1995 bola vo Washingtone podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o bezpečnostných opatreniach na ochranu utajovaných vojenských informácií.
Dohoda nadobudla platnosť 11. apríla 1995 na základe článku 16.
Do textu dohody možno nazrieť na Národnom bezpečnostnom úrade.