69/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

69
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 15. decembra 1958 bol v Paríži prijatý Európsky dohovor o výmene liečebných substancií ľudského pôvodu.
V mene Slovenskej republiky bol dohovor podpísaný v Štrasburgu 19. januára 1996.
Dohovor nadobudol platnosť 1. januára 1959 na základe článku 8 ods. 1 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 1. februára 1996 v súlade s článkom 8 ods. 2.
Do textu dohovoru možno nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.