68/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

68
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky svojím uznesením č. 1015 zo 4. septembra 2002 schválila výpoveď Dohody medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o spolupráci v oblasti zdravotníctva podpísanej v Aténach 22. októbra 1980 (vyhláška č. 93/1983 Zb.).
Platnosť dohody sa skončí 14. marca 2003 na základe článku 6.