67/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

67
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. júla 1999 bola v Trstenej podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o hraničných priechodoch, o prekračovaní štátnej hranice na turistických chodníkoch križujúcich štátnu hranicu a o zásadách prekračovania štátnej hranice mimo hraničných priechodov.
Dohoda nadobudla platnosť 10. júla 2000 na základe článku 18 ods. 1.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody vo vzťahu medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou sa skončila platnosť článku 3, 3a) a prílohy č. 1 Dojednania medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Poľskej ľudovej republiky o spolupráci pri výkone kontroly v železničnom a cestovnom styku cez štátne hranice podpísaného v Prahe 8. júla 1971 (vyhláška č. 50/1972 Zb.).
Do textu dohody možno nazrieť na Colnom riaditeľstve Slovenskej republiky.