66/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

66
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
opatrenie z 12. februára 2003 č. 1558/2003-92, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 1. apríla 1998 č. 1038/98-sekr., ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz pre zdravotné poisťovne, Sociálnu poisťovňu a Národný úrad práce (oznámenie č. 112/1998 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2003.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.