63/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

63
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. apríla 2002 bola v Minsku podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bieloruskej republiky o bezvízových cestách držiteľov diplomatických a služobných pasov.
Dohoda nadobudla platnosť 8. februára 2003 na základe článku 9 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.