62/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

62
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 10. októbra 2002 bola v Kišiňove podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Moldavskej republiky o obchodnej a hospodárskej spolupráci.
Dohoda nadobudne platnosť 23. marca 2003 na základe článku 10 ods. 1.
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.