612/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

612
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 52 ods. 36 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov
opatrenie z 18. decembra 2003 č. 25353/2003-72 o postupe pri prechode z evidencie vedenej na účely paušálnej dane do sústavy jednoduchého účtovníctva alebo podvojného účtovníctva.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.