61/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

61
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 7. decembra 2002 vydalo Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 54 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") vyhlásenia o vzájomnosti zo strany provincie Alberta a provincie Manitoba v Kanade na účely aplikácie ustanovenia § 64 písm. e) zákona vo veciach uznávania a výkonu rozhodnutí súdov o výživnom, ako aj na účely aplikácie § 50 zákona v konaniach o určenie výživného súdom.
Do textu vyhlásení možno nazrieť na odbore medzinárodného práva súkromného a právneho styku s cudzinou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.