601/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2024 do 30.06.2024

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

601
ZÁKON
z 28. októbra 2003
o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon ustanovuje životné minimum ako spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.
§ 2
Sumy životného minima
Za životné minimum fyzickej osoby alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú podľa § 3 spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm
a)
178,92 eura mesačne, ak ide o jednu plnoletú1) fyzickú osobu,
b)
124,81 eura mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
c)
81,66 eura mesačne, ak ide
1.
o zaopatrené neplnoleté dieťa,
2.
o nezaopatrené dieťa.2)
§ 3
Započítavanie príjmov
Na zistenie príjmu fyzickej osoby na účely určenia súm životného minima sa započítavajú
a)
u posudzovanej fyzickej osoby jej príjem a príjem jej manžela,
b)
u rodičov s nezaopatreným dieťaťom2) príjmy týchto rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa žijúceho s nimi v domácnosti,3)
c)
u rodičov, ktorí sú sami nezaopatrené deti, ich príjmy a príjmy, ktoré na ne poberá iná fyzická osoba,
d)
u nezaopatreného dieťaťa jeho príjem a príjem jeho rodičov, ak s ním žijú v domácnosti;3) ak toto dieťa žije v domácnosti len s jedným rodičom, s inou fyzickou osobou alebo samostatne, príjem dieťaťa, príjem rodiča a príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba,
e)
u zaopatreného neplnoletého dieťaťa jeho príjem.
§ 4
Príjmy
(1)
Za príjem sa na účely určenia súm životného minima považujú
a)
príjmy fyzických osôb, ktoré sú predmetom dane z príjmu podľa osobitného predpisu4) po odpočítaní
1.
poistného na povinné zdravotné poistenie,
2.
poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti,
3.
preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,4)
4.
ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,4)
b)
príjmy oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu4) okrem prijatých náhrad škôd, náhrad nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu,
c)
sumy vreckového pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné ustanovené osobitným prepisom,5)
d)
náhrady niektorých výdavkov zamestnancov do výšky ustanovenej osobitným predpisom,6)
e)
ďalšie príjmy fyzických osôb podľa osobitných predpisov7) po odpočítaní dane z prevodu a prechodu nehnuteľností.8)
(2)
V prípade straty9) sa zohľadňuje len strata, ktorá vznikla v kalendárnom roku, za ktorý sa príjem zisťuje.
(3)
Za príjem na účely určenia súm životného minima sa nepovažujú
a)
jednorazové štátne sociálne dávky poskytnuté podľa osobitných predpisov,10)
b)
peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia okrem príspevku za opatrovanie, ak osobitný predpis neustanovuje inak,10a)
c)
zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
d)
jednorazová dávka v hmotnej núdzi,11)
e)
štipendiá,
f)
jednorazový príspevok podľa osobitného predpisu,12)
g)
príspevok na stravu podľa osobitného predpisu,13)
h)
resocializačný príspevok podľa osobitného predpisu,14)
i)
13. dôchodok,15)
j)
finančný príspevok, jednorazové odškodnenie pozostalých a naturálne náležitosti poskytované v súvislosti s výkonom dobrovoľnej vojenskej prípravy podľa osobitného predpisu,16)
k)
jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby, motivačný príspevok, naturálne náležitosti, náhrada cestovného a jednorazové odškodnenie pozostalých poskytované v súvislosti so zaradením do aktívnych záloh podľa osobitného predpisu,17)
l)
zvýšenie prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu,18)
m)
jednorazový doplatok k starobnému dôchodku podľa osobitného predpisu,19)
n)
príjem zo závislej činnosti vykonávanej na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru uzatvorenej počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, ktorej predmetom je realizovanie opatrení prijatých na riešenie mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu,
o)
rodičovský dôchodok,20)
p)
zvýšenie prídavku na dieťa za kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpilo do prvého ročníka základnej školy, podľa osobitného predpisu,21)
q)
tehotenské podľa osobitných predpisov,22)
r)
príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie podľa osobitného predpisu.23)
§ 5
Úprava súm životného minima
(1)
Sumy uvedené v § 2 sa upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka, ak v odseku 6 nie je ustanovené inak.
(2)
Úprava súm životného minima sa vykoná tak, že sumy uvedené v § 2 sa vynásobia koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností zisteným Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rozhodujúce obdobie.
(3)
Sumy podľa odseku 2 sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.
(4)
Nízkopríjmové domácnosti podľa tohto zákona sú tie domácnosti, ktorých príjmy neprevyšujú hornú hranicu príjmu prvých 20 % všetkých domácností zoradených vzostupne podľa dosahovanej výšky čistého peňažného príjmu na osobu.
(5)
Rozhodujúce obdobie, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie od apríla predchádzajúceho kalendárneho roka do apríla bežného kalendárneho roka.
(6)
Sumy životného minima sa k 1. júlu bežného kalendárneho roka neupravia, ak sa koeficient, ktorým by sa podľa odseku 2 upravili sumy životného minima, rovná jednej alebo je nižší ako jedna.
(7)
Sumy životného minima upravené podľa odseku 2 ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa údajov zistených Štatistickým úradom Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
§ 6
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 125/1998 Z. z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych sociálnych dávok v znení zákona č. 439/2000 Z. z., zákona č. 724/2002 Z. z. a zákona č. 341/2003 Z. z.
Čl. IV
Zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení zákona č. 453/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. b) a c) sa slovo „dlhodobý“ nahrádza slovom „prechodný“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej republiky v znení zákona č. 70/1997 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ a citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 283/1995 Z. z. o utečencoch.“ sa nahrádza citáciou „Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Výška príspevku
(1)
Výška príspevku je 2 100 Sk.
(2)
Sumu podľa odseku 1 môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť nariadenie vlády Slovenskej republiky.“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 sa vypúšťa.
5.
V § 5 sa slovo „dlhodobého“ nahrádza slovom „prechodného“.
6.
Nadpis pod § 9 znie:
„Vrátenie príspevku“.
7.
V § 9 sa vypúšťa odsek 1 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
2)
§ 3 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
4)
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
5)
§ 13 a 14 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
6)
Zákon č. 283/2002 Z. z.
7)
§ 460 až 487 a § 628 až 630 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľností v znení neskorších predpisov.
9)
§ 30 zákona č. 595/2003 Z. z.
10)
Napríklad zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení zákona č. 453/2003 Z. z., zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení zákona č. 453/2003 Z. z., § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení zákona č. 453/2003 Z. z., § 2 ods. 3 zákona č. 280/2002 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení zákona č. 643/2002 Z. z.
10a)
§ 64a ods. 10 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
11)
§ 15 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12)
Zákon č. 410/2004 Z. z. o vyplatení jednorazového príspevku poberateľovi dôchodku v roku 2004 a o zmene zákona o životnom minime.
13)
§ 64 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15)
Zákon č. 296/2020 Z. z. o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
16)
§ 32 až 38 zákona č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17)
§ 14c ods. 1 písm. a), c) a d), § 14h a 19b zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18)
§ 8 ods. 1 druhá veta zákona č. 600/2003 Z. z. v znení zákona č. 226/2019 Z. z.
19)
§ 293fg zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 275/2020 Z. z.
20)
§ 66b zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 352/2022 Z. z.
21)
§ 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 600/2003 Z. z. v znení zákona č. 397/2022 Z. z.
22)
§ 9a zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 426/2020 Z. z.
§ 47a až 47c zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 426/2020 Z. z.
23)
Zákon č. 526/2023 Z. z. o pomoci pri splácaní úveru na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.