598/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

598
ZÁKON
z 12. decembra 2003
o štátnom rozpočte na rok 2004
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2004 sa rozpočtujú sumou 231 957 485 000 Sk, z toho prostriedky z rozpočtu Európskej únie v sume 14 232 410 000 Sk. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2004 sa určujú sumou 310 452 485 000 Sk, z toho výdavky na odvody do rozpočtu Európskej únie1) v sume 9 012 000 000 Sk a výdavky na použitie prostriedkov z rozpočtu Európskej únie na realizáciu spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie podľa medzinárodných zmlúv v sume 11 292 410 000 Sk.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2004 sa určuje sumou 78 495 000 000 Sk.
(3)
Celkový prehľad príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2004 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie rozpočtových príjmov a výdavkov do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2004 je uvedené v prílohách č. 2 a 3.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2004 poskytujú do rozpočtov obcí dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 4, v celkovej sume 3 733 817 000 Sk, z toho 611 000 000 Sk na výkon samosprávnych funkcií obcí s počtom obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce, do 3 000 podľa stavu k 31. decembru 2002, pričom obce ich použijú na financovanie bežných výdavkov okrem výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania.
(6)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2004 poskytujú do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume 6 845 116 000 Sk.
(7)
V rozpočtovej kapitole Súhrnný finančný vzťah k obciam a vyšším územným celkom sa v roku 2004, okrem dotácií uvedených v odsekoch 5 a 6, rozpočtujú dotácie obciam a vyšším územným celkom na výkon samosprávnych funkcií v oblasti školstva v celkovej sume 8 962 967 000 Sk, ktoré sa poskytnú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov na základe rozpisu Ministerstva školstva Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.2)
(8)
Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2004 rozpočtujú v celkovej sume 1 637 836 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
(9)
Účelové prostriedky jednotlivých rozpočtových kapitol sa v roku 2004 rozpočtujú v celkovej sume 141 260 905 000 Sk; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 7.
§ 2
(1)
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky (ďalej len „minister financií“) môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2004 uvedené v prílohách č. 2 až 7; ak sa bude týkať úprava záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu výdavkov na odvody do rozpočtu Európskej únie a výdavkov na realizáciu spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie, možno takúto úpravu vykonať len v súlade s medzinárodnou zmluvou. Vláda vykonáva v roku 2004 úpravy v systemizácii v súlade s osobitným predpisom.3)
(2)
Opatreniami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2004 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 5 %, pričom sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2004 podľa § 1 ods. 2.
(3)
Výdavky štátneho rozpočtu rozpočtované v roku 2004 na použitie prostriedkov z rozpočtu Európskej únie na realizáciu spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie podľa osobitného predpisu4) sa používajú spôsobom podľa osobitného predpisu5) od 1. januára 2004; ak sa na realizáciu spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie poskytnú prostriedky zo štátneho rozpočtu spôsobom podľa osobitného predpisu5) pred poskytnutím prostriedkov z rozpočtu Európskej únie, považujú sa takto poskytnuté prostriedky za prostriedky Európskej únie v pomere, v akom sa Európska únia podieľa na financovaní spoločného programu.
§ 3
(1)
V roku 2004 sa do rozpočtov obcí poskytne časť z výnosu dane z príjmov fyzických osôb z príjmov zo závislej činnosti v sume 8 463 000 000 Sk.
(2)
Suma dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí, uvedená v odseku 1, sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce, podľa stavu k 31. decembru 2002.
(3)
V roku 2004 je výnos
a)
dane z príjmov právnických osôb s výnimkou dane z príjmov, ktorú možno vyberať zrážkou, vo výške 92,83 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 7,17 % príjmom rozpočtov obcí,
b)
cestnej dane vyberanej daňovými úradmi s územnou pôsobnosťou pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu vo výške 40 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 60 % príjmom rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
c)
cestnej dane vyberanej daňovými úradmi s územnou pôsobnosťou pre mesto Košice vo výške 40 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 60 % príjmom rozpočtu mesta Košice,
d)
cestnej dane vyberanej daňovými úradmi s územnou pôsobnosťou neuvedenou v písmenách b) a c) vo výške 55 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 45 % príjmom rozpočtov obcí neuvedených v písmenách b) a c).
(4)
Časť výnosu dane z príjmov právnických osôb so sídlom v Slovenskej republike, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 3 písm. a), sa vo výške 60 % rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov s trvalým pobytom na území obce podľa stavu k 31. decembru 2002 a vo výške 40 % podľa sídla daňovníka. Daň z príjmu bánk,6) poisťovní,7) doplnkových dôchodkových poisťovní a stavebných sporiteľní,8) správcovských spoločností9) podnikajúcich na území Slovenskej republiky, daň z príjmov Slovenského plynárenského priemyslu, a. s., Bratislava, daň z príjmov Slovenských elektrární, a. s., Západoslovenskej energetiky, a. s., Východoslovenskej energetiky, a. s., Stredoslovenskej energetiky, a. s., Eurotelu, a. s., Bratislava, Slovenských telekomunikácií, a. s., Orange Slovensko, a. s., ako aj časť výnosu tejto dane z príjmov právnických osôb so sídlom v zahraničí sa rozdelí obciam pomerne podľa počtu obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce, podľa stavu k 31. decembru 2002.
(5)
Časť výnosu dane, ktorá je príjmom rozpočtov obcí podľa odseku 3 písm. d), sa rozdelí obciam v rámci územného obvodu príslušného pracoviska daňového riaditeľstva pomerne podľa počtu obyvateľov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce, podľa stavu k 31. decembru 2002.
(6)
Daňové úrady poukazujú obciam pomernú časť dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti a príslušné časti výnosov dane z príjmov právnických osôb a cestnej dane mesačne spôsobom podľa odsekov 2, 4 a 5; v rovnakom termíne sa poukazuje pomerná časť cestnej dane podľa odseku 3 písm. b) a c) hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave a mestu Košice.
§ 4
(1)
Štátna prémia poskytovaná stavebným sporiteľom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu10) sa v roku 2004 určuje najviac v sume 2 500 Sk.
(2)
Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu11) sa na rok 2004 určuje vo výške 1 % ročne.
§ 5
Štát platí v roku 2004 poistné na zdravotné poistenie12) z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo výške 14 % z vymeriavacieho základu 3 464 Sk.
§ 6
(1)
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2004 je 145 988 390 000 Sk; ich prehľad a zdroje ich financovania na rok 2004 sú uvedené v prílohe č. 8.
(2)
Vláda je oprávnená rozhodnúť, aby Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo v roku 2004 štátne cenné papiere13) a použilo štátne finančné aktíva na krytie splátok istín štátneho dlhu z predchádzajúcich rokov splatných v roku 2004 do sumy 145 988 390 000 Sk.
(3)
Vláda je oprávnená v roku 2004 prevziať úvery
a)
od Európskej investičnej banky na účely financovania projektu D1 Mengusovce – Jánovce do sumy 1 199 000 000 Sk,
b)
od Európskej investičnej banky na účely financovania projektu R2 Ožďany – preložka do sumy 284 000 000 Sk,
c)
od Európskej investičnej banky na účely financovania projektu R2 Figa – obchvat do sumy 244 000 000 Sk,
d)
od Európskej investičnej banky na účely financovania projektu II Modernizácia Železníc Slovenskej republiky do sumy 1 000 000 000 Sk,
e)
od Európskej investičnej banky na účely spolufinancovania vybraných opatrení sektorového operačného programu Priemysel a služby, sektorového operačného programu Základná infraštruktúra a Jednotného programového dokumentu Bratislava cieľ 2 do sumy 3 790 000 000 Sk,
f)
od Rozvojovej banky Rady Európy na účely financovania projektu transformácie existujúcich zariadení sociálnych služieb, ak úver nebol prevzatý vládou v roku 2003 podľa osobitného predpisu.14)
§ 7
(1)
Stupnica platových taríf a platové tarify15) sa v roku 2004 zvýšia o 7 % od 1. augusta 2004.
(2)
Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície, Národného bezpečnostného úradu a colníkov16) sa v roku 2004 zvýšia o 7 % od 1. augusta 2004.
(3)
Funkčné platy profesionálnych vojakov17) sa v roku 2004 zvýšia o 0 %.
(4)
Percentuálny podiel na výpočet ďalšieho služobného príjmu profesionálnych vojakov18) sa v roku 2004 určuje vo výške 100 %.
§ 8
(1)
Na výkon pôsobností, ktoré prešli z orgánov štátnej správy do samosprávnej pôsobnosti vyšších územných celkov podľa osobitného predpisu,19) sa v roku 2004 v súlade s § 2 upravia záväzné ukazovatele v príslušných rozpočtových kapitolách, a to na základe vzájomne odsúhlasených delimitačných protokolov medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a vyššími územnými celkami. Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytne príslušnému vyššiemu územnému celku dotáciu zodpovedajúcu výške delimitovaných finančných prostriedkov.
(2)
Príslušné daňové úrady vyrovnajú preplatky a nedoplatky, ktoré vznikli v roku 2003 pri uplatňovaní osobitného predpisu,20) s jednotlivými obcami do 31. marca 2004.
§ 9
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r
Príloha č. 1 k zákonu č. 598/2003 Z. z.
BILANCIA PRÍJMOV A VÝDAVKOV ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2004
(v tis. Sk)
Ukazovateľ Štátny rozpočet
a b 1
PRÍJMY spolu 231 957 485
A. Daňové príjmy 195 238 000
A.1 Dane z príjmov, ziskov a kapitálového majetku 52 020 000
v tom: daň z príjmov fyzických osôb 18 620 000
v tom: zo závislej činnosti a funkčných požitkov 14 820 000
z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti 3 800 000
daň z príjmov právnických osôb 22 000 000
daň z príjmov vyberaná zrážkou 1 1 400 000
A.2 Dane z majetku 1 500 000
A.3 Domáce dane na tovary a služby 140 088 000
v tom: daň z pridanej hodnoty 97 700 000
spotrebné dane 40 896 000
dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti 1 492 000
A.4 Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 1 630 000
v tom: dovozné clo 1 250 000
podiel na vybratých finančných prostriedkoch 380 000
B. Nedaňové príjmy 13 006 822
B.I Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 466 272
B.2 Administratívne a iné poplatky a platby 8 235 314
B.3 Kapitálové príjmy 76955
B.4 Úroky z domácich a zahraničných úverov, pôžičiek a vkladov 903 536
B.5 Iné nedaňové príjmy 3 324 745
C. Granty a transfery 22 536 963
Transfery 8 304 553
Prostriedky z rozpočtu Európskej únie 14 232 410
D. Príjmy z finančných transakcií (splácania úverov a pôžičiek a predaja majetkových účastí) 1 175 700
VÝDAVKY spolu 310 452 485
A. Bežné výdavky 264 683 979
A.1 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 34 368 036
A.2 Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní 11 291 514
A.3 Tovary a služby 35 821 222
A.4 Bežné transfery 152 935 267
A.4.1 z toho: na platené poistné za zákonom určené skupiny osôb 23 457 479
A.4.2 sociálne dávky 32 023 860
A.4.3 dotácie nefinančným subjektom 16 176 753
A.4.4 súhrnný finančný vzťah k obciam a VÚC 15913913
A.4.5 odvody do rozpočtu Európskej únie 9 012 000
A.5 Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 30 267 940
B. Kapitálové výdavky 33 491 544
z toho: súhrnný finančný vzťah k obciam a VÚC 3 627 987
C. Použitie zdrojov z rozpočtu EÚ 11 292410
D. Výdavky na finančné transakcie (poskytovanie úverov a pôžičiek) 984 552
SCHODOK (-) -78 495 000
Príloha č. 2 k zákonu č. 598/2003 Z. z.
PRÍJMY KAPITOL NA ROK 2004
(v tis. Sk)
Kapitola Záväzný ukazovateľ Prostriedky z rozpočtu EÚ
a 1 2
Kancelária Národnej rady SR 20000
Kancelária prezidenta SR 250
Úrad vlády SR 15000
Kancelária verejného ochrancu práv
Ústavný súd SR 200
Kancelária Súdnej rady SR
Najvyšší súd SR 15
Generálna prokuratúra SR 7500
Najvyšší kontrolný úrad SR 250
Slovenská informačná služba 4000
Ministerstvo zahraničných vecí SR 140 000
Ministerstvo obrany SR 250 000
Ministerstvo vnútra SR 762 000
Ministerstvo spravodlivosti SR 203 600
Ministerstvo financií SR 300 000
Ministerstvo životného prostredia SR 951 256 567 450
Ministerstvo školstva SR 43448 300 100
Ministerstvo zdravotníctva SR 71 721
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 367 830 1 273 430
Ministerstvo kultúry SR 38000
Ministerstvo hospodárstva SR 70000 685 900
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 1 695 991 6 760 750
Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR 5071 670 280
Ministerstvo dopravy, pôšt a telek. SR 1 462 273 1 034 500
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 21 900
Štatistický úrad SR 9000
Úrad pre verejné obstarávanie 200
Úrad jadrového dozoru SR
Úrad priemyselného vlastníctva SR 24000
Úrad pre normál., metrológiu a skúšob. SR 1 000
Úrad pre štátnu službu
Protimonopolný úrad SR
Národný bezpečnostný úrad
Správa štátnych hmotných rezerv SR 30000
Štátny dlh
Všeobecná pokladničná správa 2 940 000
Slovenská akadémia vied 18000
Súhrnný finančný vzťah k obciam a VÚC
Spolu 6 512 505 14 232 410
Príloha č. 3 k zákonu č. 598/2003 Z. z.
VÝDAVKY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2004
(v tis. Sk)
Kapitola Výdavky celkom(2+3) Prostriedky z rozpočtu EÚ Výdavky spolu bez prostriedkov z rozpočtu EÚ(1-2) 600Bežné výdavky 610Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 640Bežné transfery 700Kapitálové výdavky 723Kapitálové transfery nefinančným právnickým osobám 800Poskytovanie úverov a pôžičiek, účasť na majetku a splácanie istiny
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Kancelária Národnej rady SR      780 128         780 128     641 268     250 258         4 226     138 860    
Kancelária prezidenta SR      108 756         108 756       86 256       26 100         2 820       22 500    
Úrad vlády SR      708 419         708 419     634 719     127 899     185 777       73 700    
Kancelária verejného ochrancu práv        32 000           32 000       29 500       13 407             500         2 500    
Ústavný súd SR        62 470           62 470       55 470       32 422             324         7 000    
Kancelária Súdnej rady SR          5 700               5 700         5 700         1 257        
Najvyšší súd SR      118 623         118 623     114 123       71 320           6 120         4 500    
Generálna prokuratúra SR      923 156         923 156     873 156     578 260         10 683       50 000    
Najvyšší kontrolný úrad SR      134 470         134 470     122 470       69 339                 95       12 000    
Slovenská informačná služba      848 587         848 587     681 087           21 500     167 500    
Ministerstvo zahraničných vecí SR   3 336 702     3 336 702 3 045 702 1 268 078     502 092     291 000    
Ministerstvo obrany SR 23 172 800   23 172 800 22 610 900 6 618 554 1 879 688     561 900    
Ministerstvo vnútra SR 18 715 028   18 715 028 16 381 432 8 426 883     611 312 2 333 596    
Ministerstvo spravodlivosti SR   6 630 766     6 630 766 6 005 210 2 768 097     585 812     625 556    
Ministerstvo financií SR   7 356 998     7 356 998 6 010 998 2 633 939       64 532 1 200 000   146 000
Ministerstvo životného prostredia SR   3 145 036 567 450   2 577 586 1 762 163     387 797     767 883     815 423       61 019  
Ministerstvo školstva SR 41 541 953 300 100 41 241 853 39 319 931 2 170 825 34 516 747 1 921 922       50 000  
Ministerstvo zdravotníctva SR 22 752 726   22 752 726 20 739 092     702 516 19 022 928 1 913 634         5 000 100 000
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR 47 307 952 1 273 430 46 034 522 45 276 834 2 369 775 41 063 306     757 688       16 600  
Ministerstvo kultúry SR   3 326 270     3 326 270 2 914 850     196 929 2 404 519     411 420    
Ministerstvo hospodárstva SR   5 126798 685 900   4 440 898 1 955 387     342 629     996 630 2 485 511     310 000  
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 18 577 668 6 760 750 11 816918 10 509 518     714 406 8 584 232 1 307 400     902 600  
Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR   5 290 949 670 280   4 620 669 4 366 305       89 512 4 129 764       254 364    
Ministerstvo dopravy, pôšt a telek. SR 24 725 500 1 034 500 23 691 000 12 028 773 1 334 964 6 770 072 11 662 227 1 150 000  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR      912 529         912 529       847 529     439 885             165       65 000    
Štatistický úrad SR      496 025         496 025       484 025     229 172       32 705       12 000    
Úrad pre verejné obstarávanie        57 053           57 053         55 053       24 809           2 000    
Úrad jadrového dozoru SR        69 442           69 442         64 942       21 198           8 217         4 500    
Úrad priemyselného vlastníctva SR        70 596           70 596         64 346       28 414           6 250    
Úrad pre normal., metrológiu a skúš. SR      267 105         267 105       232 105       22 210       153 159       35 000    
Úrad pre štátnu službu        60 633           60 633         58 633       16 857           2 000    
Protimonopolný úrad SR        42 970           42 970         40 970       17 035             360         2 000    
Národný bezpečnostný úrad      253 247         253 247       183 247       73 887           1 700       70 000    
Správa štátnych hmotných rezerv SR      783 072         783 072       343 072       38 466             200     440 000       70 000  
Štátny dlh 30 267 940   30 267 940 30 267 940          
Všeobecná pokladničná správa 21 457 561   21 457 561 18 619 703 1 838 184 14 209 578 2 099 306 1 574 974 738 552
Slovenská akadémia vied   1 442 957     1 442 957 1 337 657     422 753       483 708     105 300    
Súhrnný finančný vzťah k obciam a VÚC 19 541 900   19 541 900 15 913 913           15 913 913 3 627 987    
Spolu 310 452 485 11 292 410 299 160 075 264 683 979 34 368 036 152 935 267 33 491 544 4 140 193 984 552
Príloha č. 4 k zákonu č. 598/2003 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ OBCIAM NA ROK 2004
(v tis. Sk)
  Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
a 1 2 3
Spolu 2 238 184 1 495 633 3 733 817
z toho:
dotácia na výkon samosprávnych funkcií 611 000   611 000
dotácia na mestskú verejnú dopravu 1 120 500 489 200 1 609 700
v tom:      
Banská Bystrica 54 520 29 100 83 620
Bratislava 726 520 220 300 946 820
Košice 211 990 175 000 386 990
Prešov 66 090 35600 101 690
Žilina 61 380 29 200 90 580
dotácia na dokončovanie objektov základných škôl a ich technickej vybavenosti v rámci bývalej komplexnej bytovej výstavby   237 400 237 400
dotácia na výstavbu Mosta Košická   625 048 625 048
dotácia na zdravotníctvo   50 785 50 785
dotácia na kultúru 1 600 52 500 54 100
dotácia na sociálne zabezpečenie 505 084 40 700 545 784
Príloha č. 5 k zákonu č. 598/2003 Z. z.
ZÁVÄZNÉ LIMITY DOTÁCIÍ VYŠŠÍM ÚZEMNÝM CELKOM NA ROK 2004
(v tis. Sk)
Bežné výdavky Kapitálové výdavky Spolu
a 1 2 3
Spolu 6 044 729 800 387 6 845 116
z toho:
dotácia na náhradu straty alebo jej časti, alebo iné vyrovnania dopravcom pri zabezpečovaní výkonov vo verejnom záujme vo verejnej pravidelnej autobusovej doprave a na zabezpečenie obslužnosti územia * 1 179 446 * 1 179 446
dotácia na činnosť úradov vyšších územných celkov * 514 776 * 80 000 * 594 776
dotácia na zdravotníctvo * 343 482 * 343 482
dotácia na kultúru * 834 280 * 167 770 * 1 002 050
dotácia na sociálne zabezpečenie * 3516227 * 209 135 * 3 725 362
Poznámka: * Orientačný ukazovateľ.
Príloha č. 6 k zákonu č. 598/2003 Z. z.
REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2004
(v tis. Sk)
Rezerva vlády SR   260 000
Rezerva predsedu vlády SR     50 000
Rezerva na riešenie krízových situácií a odstraňovanie ich následkov (zákon č. 387/2002 Z. z.) a na riešenie ďalších vplyvov nových zákonných úprav, na živelné pohromy, ich prevenciu a iné vplyvy   276 995
Rezerva na financovanie regionálneho školstva - rozpočtovaná v kapitole Ministerstva školstva SR (§ 8 ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení) 1 050 841
Spolu 1 637 836
Príloha č. 7 k zákonu č. 598/2003 Z. z.
ÚČELOVÉ PROSTRIEDKY ROZPOČTOVÝCH KAPITOL NA ROK 2004
(v tis. Sk)
Kancelária Národnej rady SR 42 000
- Jarné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia NATO 42 000
Úrad vlády SR 198 032
- Protidrogový fond 50 000
- riešenie problémov rómskej komunity 20 000
- finančné prostriedky vyplývajúce zo zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách
a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 55 000
v tom: menšinová kultúrna politika 20 000
sociálne a kultúrne potreby rómskej komunity 35 000
- Úrad na ochranu osobných údajov 23 032
v tom: bežné výdavky 19 242
z toho: mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania 8 800
bežné transfery 70
kapitálové výdavky 3 790
- informačná kampaň za vstup do Európskej únie 50 000
Ministerstvo zahraničných vecí SR 516 252
- poplatky a príspevky SR medzinárodným organizáciám a poskytovanie
oficiálnej rozvojovej pomoci 488 252
- výdavky súvisiace s vysielaním zamestnancov iných rezortov na Stálu misiu SR
pri EÚ v Bruseli a OECD a na Stálu misiu pri OECD v Paríži 28 000
Ministerstvo obrany SR 47 600
- hospodárska mobilizácia 47 600
Ministerstvo vnútra SR 870 488
- voľby prezidenta 181 000
- voľby do Európskeho parlamentu 221 000
- kapitálové výdavky na realizáciu školských stavieb presunuté z KÚ Trnava
v rámci prevodu štátnej správy 56 250
v tom: na rekonštrukciu a dostavbu gymnázia v Trnave 40 000
na rekonštrukciu objektov pre gymnázium v Dunajskej Strede 16 250
- výstavba rádiokomunikačnej siete štátnej správy SITNO 186 700
- nové cestovné doklady EÚ 208 000
- hospodárska mobilizácia 17 538
Ministerstvo spravodlivosti SR 421 246
- na realizáciu zákona o poskytovaní jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 - 1945 (zákon č. 105/2002 Z. z.) 420 000
- hospodárska mobilizácia 1 246
Ministerstvo financií SR 843 850
- úver na financovanie projektu riadenia verejných financií 80 000
- Štátna pokladnica - komunikačno -technologická infraštruktúra 247 350
v tom: kapitálové výdavky 12 000
bežné výdavky 235 350
- financovanie súdneho sporu medzi SR a ČSOB, a. s., Praha 190 000
- úhrada poplatkov NBS 19 000
- II. etapa prác na dopadovej štúdii vstupu SR do EÚ 3 000
- výdavky na expertízne posúdenie obstarávacích cien na vybraných stavbách
určených MF SR nezávislými expertíznymi organizáciami - kapitálové výdavky 4 000
- rozvoj daňového informačného systému 300 000
- hospodárska mobilizácia 500
Ministerstvo životného prostredia SR 228 970
- výdavky ŠR na spolufinancovanie povstupových programov EÚ 117620
- náhrady v zmysle § 60 a 61 zákona č. 543/2002 Z. z. 100 000
- finančné prostriedky vyplývajúce zo zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov - environmentálne aktivity 11 350
Ministerstvo školstva SR 39 810 270
- transfer verejným vysokým školám 9 439 832
v tom: bežný transfer 8 438 732
kapitálový transfer 1 001 100
- výdavky na regionálne školstvo 29 630 683
z toho: kapitálové výdavky 656 922
- výdavky ŠR na spolufinancovanie povstupových programov EÚ 117350
- výdavky na prípravu športovcov a účasť výpravy SR na Olympijských hrách a paraolympijských hrách 2004 v Aténach 39 000
- finančné prostriedky vyplývajúce zo zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 583 100
- hospodárska mobilizácia 305
Ministerstvo zdravotníctva SR 19 781 109
- štátom platené poistné na zdravotné poistenie za zákonom určené skupiny osôb 18 059 460
- príspevok na kúpeľnú starostlivosť 501 293
- príspevok Slovenskému Červenému krížu 35 856
- projekt modernizácie systému zdravotníctva (vrátane finančného zabezpečenia Úradu pre dohľad nad zdravotným poistením) 932 000
v tom: úver od Svetovej banky 870 000
v tom: bežné výdavky - projekt TAL 240 000
kapitálové výdavky - projekt SECAL 630 000
spolufinancovanie projektu TAL 62 000
- na diétne potraviny pre chorých na celiakiu a fenylketonúriu 4 500
- transformácia VšZP na a.s. - vklad do majetku 100 000
- finančné prostriedky na zdravotnícke účely vyplývajúce zo zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 123 000
z toho: na podporu hospicov 20 000
prostredníctvom Slovenského Červeného kríža 2 410
- hospodárska mobilizácia 25 000
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 40 094 915
- štátne sociálne dávky a dávky hmotnej núdze, peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, nesystémové dávky sociálneho poistenia 32 023 860
- štátom platené poistné na starobné a invalidné poistenie za zákonom určené skupiny osôb 5 389 019
- aktívna politika trhu práce 2 000 000
z toho: výdavky štátneho rozpočtu na spolufinancovanie povstupových programov EÚ 481 500
- štátny príspevok na výberovú a detskú rekreáciu 35 000
- úhrada nákladov vzniknutých výkonom kontroly nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci (vrátane výkonu kontroly inštruktora Nezávislých kresťanských odborov Slovenska) 15 600
- výdavky na zabezpečenie informačného systému na výkon agend dávok sociálnej podpory a sociálnej pomoci pre MPSVR SR, KÚ, OÚ (uznesenie vlády SR č. 1042/2002) 20 000
- dotácie výrobným družstvám invalidov 44 100
- komplexný program rómskych osád 18 600
- reforma sociálnych dávok 105 835
v tom: úver od Svetovej banky 88 035
spolufinancovanie 17 800
- transformácia zariadení sociálnych služieb 139 401
v tom: úver od Rozvojovej banky Rady Európy 127 451
spolufinancovanie 11 314
financovanie koordinačnej jednotky 636
- reforma detských domovov 232 000
- finančné prostriedky vyplývajúce zo zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 70 500
- hospodárska mobilizácia 1 000
Ministerstvo kultúry SR 1 006 509
- bežný transfer pre cirkvi a náboženské spoločnosti vrátane Slovenskej katolíckej charity a Evanjelickej diakonie ECAV 686 877
- bežný transfer na národnostnú kultúru 80 000
- bežný transfer pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu 97 585
- bežný transfer pre Tlačovú agentúru SR 40 000
- finančné prostriedky vyplývajúce zo zákona SNR č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov 99 550
- hospodárska mobilizácia 2 497
v tom: Ministerstvo kultúry SR 82
Slovenská televízia 650
Slovenský rozhlas 1 765
Ministerstvo hospodárstva SR 2 594 011
- investícia v regióne Trnava-Juh (PEUGEOT-Citroen) 1 742 511
- výdavky ŠR na spolufinancovanie povstupových programov EÚ 147 600
- podpora zriaďovania priemyselných parkov (zákon č. 193/2001 Z. z.) - kapitálové výdavky 300 000
- hospodárska mobilizácia 158 400
- investičné stimuly 230 000
- deputátne plnenie pre baníckych dôchodcov a vdovy po baníkoch 15 500
Ministerstvo pôdohospodárstva SR 9221 140
- bežný transfer podnikateľským subjektom v pôdohospodárstve 7 848 250
- výdavky ŠR na spolufinancovanie povstupových programov EÚ 1 215 290
- hospodárska mobilizácia 13 600
- vyhotovenie lesných hospodárskych plánov 75 000
- budovanie prívodov vody v obciach v ochrannom pásme JE Mochovce 69 000
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR 4 172880
- transfer do Štátneho fondu rozvoja bývania 2 519 400
- transfer na podporu rozvoja bývania 1 275 000
z toho: obstarávanie nájomných bytov vo verejnom nájomnom sektore 1 025 000
z toho: podpora výstavby bytov v rómskych osadách 180 000
- výdavky ŠR na spolufinancovanie povstupových programov EÚ 373 480
- hospodárska mobilizácia 5 000
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 20 138 745
- výstavba diaľnic a rýchlostných ciest - kapitálové výdavky 8 671 460
- údržba a oprava ciest 2 587 308
- výstavba a rekonštrukcia ciest - kapitálové výdavky 1 068 767
- na zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme v železničnej doprave 6 630 000
- bežný transfer na podporu prevádzky kombinovanej dopravy 20 000
- výdavky ŠR na spolufinancovanie povstupových programov EÚ 344 810
- multilicenčná zmluva Microsoft Enterprise Agreement pre štátnu a verejnú správu SR 168 400
- výstavba štátnej cesty 11/520 Nová Bystrica - Oravská Lesná 500 000
- hospodárska mobilizácia 48 000
- podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoločnosti 100 000
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 856
- hospodárska mobilizácia 856
Štatistický úrad SR 80 080
- voľby prezidenta 35 000
- voľby do Európskeho parlamentu 45 000
- hospodárska mobilizácia 80
Úrad jadrového dozoru SR 200
- hospodárska mobilizácia 200
Úrad pre štátnu službu 20 000
- výberové konania 20 000
Správa štátnych hmotných rezerv SR 70 000
- hospodárska mobilizácia 70 000
Slovenská akadémia vied 20 000
- úlohy medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce 20 000
Súhrnný finančný vzťah k obciam a vyšším územným celkom 1 081 752
- výstavba Mosta Košická Bratislava - kapitálové výdavky 625 048
z toho: odstránenie starej ekologickej záťaže (uznesenie vlády SR č. 57/2002) 65 714
- podiel štátu na spoluflnancovaní realizácie projektu Transformácia existujúcich
zariadení sociálnych služieb podľa uznesenia vlády SR č. 403/2003k žiadosti o poskytnutie pôžičky z RBRE 143 958
v tom: VÚC Bratislava 50 800
(okrem toho 35 881 tis. Sk na stavbu Reprofílácia MŠ Röntgenová na DSSD-e v Bratislave uhradí v roku 2003 KÚ Bratislava z prostriedkov rozpočtovaných na tento účel v štátnom rozpočte v roku 2002 a v roku 2003; v prípade nevyčerpania týchto prostriedkov v roku 2003 budú na základe výnimky z časového použitia prevedené do rozpočtu VÚC BA)
VÚC Trnava 468
VÚC Trenčín 11 834
VÚC Nitra 6 090
VÚC Žilina 1 400
VÚC Banská Bystrica 7 347
VÚC Prešov 8 702
VÚC Košice 57317
- dotácia na zdravotníctvo - kapitálové výdavky pre VÚC Žilina 72 124
- dotácia na zdravotníctvo - kapitálové výdavky pre VÚC Banská Bystrica 66 120
z toho: pre NsP Rimavská Sobota 40 000
- dotácia na zdravotníctvo - kapitálové výdavky pre VÚC Prešov 100 216
- dotácia na zdravotníctvo - kapitálové výdavky pre VÚC Košice 74 286
z toho: pre NsP Michalovce 40 000
Spolu 141 260 905
Príloha č. 8 k zákonu č. 598/2003 Z. z.
BILANCIA ZDROJOV A POTRIEB SPLATNÉHO ŠTÁTNEHO DLHU NA ROK 2004
(v tis. Sk)
Zdroje Potreby štátneho dlhu
1. Emisie štátnych cenných papierov 143 650 590 1. Splátky štátnych dlhopisov emitovaných v tuzemsku 59 731 000
2. Prostriedky zo štátneho rozpočtu na úhradu disážia z emisií štátnych dlhopisov 2 337 800 v tom: štátne dlhopisy rehabilitačné 50000
štátne dlhopisy z roku 2001 9 910 000
štátne dlhopisy z roku 2002 19 230 000
štátne dlhopisy z roku 2003 30 541 000
2. Splátky štátnych dlhopisov emitovaných v zahraničí 21 416800
3. Úhrada schodku bežného hospodárenia za rok 2003 56 037 250
4. Splátky istiny z úveru od Banque Nationale de Paris 345 700
5. Splátky záväzkov prevzatých od Štátneho fondu cestného hospodárstva Slovenskej republiky 4 738 200
6. Splátky záväzkov prevzatých od Štátneho podporného fondu pôdohospodárstva a potravinárstva Slovenskej republiky 124 000
7. Splátky pôžičiek prijatých Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou na podporu jej platobnej bilancie 1 214 300
8. Splátky záväzkov prevzatých od Železníc SR a Železničnej spoločnosti 2 212 870
9. Splátka úveru od Rozvojovej banky Rady Európy 3500
10. Splátka úveru (Ústav kardiovaskulárnych chorôb, Bratislava) 146 070
11. Splátka úveru od Svetovej banky (Projekt riadenia verejných financií) 18700
Spolu 145 988 390 Spolu 145 988 390
1)
§ 6 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 427/2002 Z. z.
2)
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
3)
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 12 ods. 9 a 10 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 551/2003 Z. z.
§ 15 ods. 3 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.
§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
4)
§ 6 ods. 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona č. 427/2002 Z. z.
5)
§ 55f ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení zákona č. 427/2002 Z. z.
6)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2003 Z. z.
8)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
10)
§ 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 84 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 12 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.
13)
§ 2 ods. 2 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14)
§ 8 ods. 3 zákona č. 750/2002 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2003 v znení zákona č. 138/2003 Z. z.
15)
16)
§ 85 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení zákona č. 659/2002 Z. z.
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení zákona č. 664/2002 Z. z.
17)
§ 7 ods. 1 zákona č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení zákona č. 661/2002 Z. z.
18)
19)
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 416/2001 Z. z.
20)
§ 3 zákona č. 750/2002 Z. z.