596/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 10.07.2021 do 31.12.2021

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

596
ZÁKON
z 5. novembra 2003
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Základné ustanovenia
Tento zákon upravuje pôsobnosť, organizáciu a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy a určuje ich pôsobnosť v oblasti výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy, v oblasti tvorby siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“), zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti a v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení.
§ 2
Výkon štátnej správy v školstve a školskej samosprávy
(1)
Štátnu správu v školstve na úseku škôl1) a školských zariadení2) podľa tohto zákona vykonávajú:
a)
riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia (ďalej len „riaditeľ“),
b)
obec,
c)
samosprávny kraj,
d)
okresný úrad v sídle kraja,
e)
Štátna školská inšpekcia,
f)
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“),
g)
iné ústredné orgány štátnej správy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.3)
(2)
Školskú samosprávu podľa tohto zákona vykonávajú:
a)
rada školy alebo rada školského zariadenia (ďalej len „rada školy“),
b)
obecná školská rada,
c)
územná školská rada,
d)
žiacka školská rada (§ 26).
DRUHÁ ČASŤ
RIADITEĽ ŠKOLY A RIADITEĽ ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA
§ 3
Vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia
(1)
Riaditeľa vymenúva na dobu funkčného obdobia a odvoláva zriaďovateľ školy alebo zriaďovateľ školského zariadenia (ďalej len „zriaďovateľ“).
(2)
Zriaďovateľ vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania podľa § 4 okrem kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa odseku 7 písm. a), c) a e) alebo odseku 8 písm. c). Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy vymenuje riaditeľa alebo písomne odôvodní svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom rade školy. Zriaďovateľ vyhlási druhé výberové konanie podľa § 4 do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu rade školy. Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy na základe druhého výberového konania vymenuje riaditeľa alebo predloží návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom na najbližšie zasadnutie príslušného zastupiteľstva. Na schválenie návrhu na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom sa vyžaduje súhlas trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov príslušného zastupiteľstva. Ak príslušné zastupiteľstvo neschválilo návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vymenuje riaditeľa na základe návrhu rady školy. Ak príslušné zastupiteľstvo schválilo návrh na vyslovenie nesúhlasu s navrhnutým kandidátom, zriaďovateľ do 15 dní odo dňa prijatia uznesenia príslušného zastupiteľstva vyhlási výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa postupom podľa osobitného predpisu.3a)
(3)
Zriaďovateľ súčasne s vymenovaním riaditeľa s ním dohodne na dobu funkčného obdobia podmienky podľa osobitného predpisu4) v pracovnej zmluve a určí mu platové náležitosti podľa osobitného predpisu.5)
(4)
Riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, pri ktorom sa rada školy nezriaďuje alebo rada školy nekoná v ustanovenej lehote (§ 4 ods. 4), alebo ak rada školy nenavrhla zriaďovateľovi kandidáta na vymenovanie riaditeľa na základe dvoch po sebe nasledujúcich výberových konaní, na ktorých sa zúčastnil najmenej jeden kandidát, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa odseku 5, vymenúva zriaďovateľ podľa osobitného predpisu.6) Zriaďovateľ podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e) postupuje rovnakým spôsobom.
(5)
Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia okrem riaditeľa zariadenia školského stravovania a riaditeľa strediska služieb škole musí spĺňať predpoklady podľa osobitného predpisu8) a mať ku dňu uskutočnenia výberového konania najmenej päť rokov pedagogickej činnosti alebo najmenej päť rokov odbornej činnosti.
(6)
Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktoré v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov (ďalej len „právnická osoba“), je zamestnancom školy alebo školského zariadenia.
(7)
Zriaďovateľ odvolá riaditeľa:
a)
ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu,9)
c)
za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,10)
d)
ak sa zrušuje škola alebo školské zariadenie,
e)
na návrh hlavného školského inšpektora [§ 12 ods. 3 písm. f)] alebo
f)
ak postupom upraveným v pracovnom poriadku školy alebo v pracovnom poriadku školského zariadenia bolo preukázané, že riaditeľ porušil právo pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca na ochranu pred sociálno-patologickými prejavmi.
(8)
Zriaďovateľ môže odvolať riaditeľa aj
a)
na návrh rady školy [§ 24 ods. 5 písm. c)],
b)
ak neabsolvoval rozširujúce moduly funkčného vzdelávania v lehote podľa osobitného predpisu,11)
c)
na návrh ministra školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“), ak budú zistené závažné nedostatky [§ 14 ods. 6 písm. j) a l)]; riaditeľa strednej zdravotníckej školy na návrh ministra zdravotníctva Slovenskej republiky alebo
d)
ak nezabráni činnosti politickej strany alebo politického hnutia a ich propagácii v škole alebo v školskom zariadení.
(9)
Ak zriaďovateľ odvoláva riaditeľa podľa odseku 7 písm. b) a c) a odseku 8 písm. b) a c), vyžaduje sa vyjadrenie príslušnej rady školy. Ak príslušná rada školy nepredloží vyjadrenie zriaďovateľovi do 15 dní od doručenia žiadosti o vyjadrenie, zriaďovateľ môže riaditeľa odvolať aj bez vyjadrenia príslušnej rady školy.
(10)
Ak zriaďovateľ odvolá riaditeľa podľa odseku 7 písm. a) až c), e) alebo písm. f) a odseku 8, poverí pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia vedením školy alebo školského zariadenia do vymenovania nového riaditeľa podľa osobitného predpisu.12)
(11)
Vo veci vymenúvania a odvolávania riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je orgán podľa § 2 ods. 1 písm. b) až d), vystupuje za zriaďovateľa starosta obce, predseda samosprávneho kraja alebo prednosta okresného úradu v sídle kraja. Na vymenúvanie a odvolávanie riaditeľa sa nevzťahuje osobitný predpis.13)
(12)
Zriaďovateľ cirkevnej školy alebo zriaďovateľ súkromnej školy vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy v lehote do 30 dní odo dňa predloženia návrhu. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa školy na základe výberového konania (§ 4). Ak zriaďovateľ navrhnutého kandidáta neakceptuje, požiada radu školy o predloženie návrhu na nového kandidáta. Ak rada cirkevnej školy alebo rada súkromnej školy predloží návrh na kandidáta na vymenovanie riaditeľa po druhom výberovom konaní, ktorý nespĺňa kritériá zriaďovateľa podľa zamerania školy, riaditeľa vymenúva zriaďovateľ.
(13)
Funkčné obdobie sa predlžuje o prerušenie vykonávania funkcie riaditeľa z dôvodu výkonu verejnej funkcie, čerpania materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky alebo dlhodobej pracovnej neschopnosti presahujúcej šesť mesiacov. Funkčné obdobie sa predlžuje o dobu trvania prekážky v práci uvedenej v prvej vete, ktorá zostáva do uplynutia funkčného obdobia, najviac o štyri roky.
(14)
Zriaďovateľ vymenuje na dobu prerušenia vykonávania funkcie riaditeľa z dôvodov podľa odseku 13 riaditeľa, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu11) na zastupovanie bez výberového konania po prerokovaní s radou školy, ak je zriadená.
(15)
Zriaďovateľ podľa § 19 ods. 2 písm. c) vymenúva riaditeľa na päťročné funkčné obdobie na návrh rady školy. Rada školy predkladá návrh na kandidáta na riaditeľa na základe výsledkov výberového konania podľa § 4 okrem kandidáta, ktorý bol odvolaný podľa odseku 7 písm. a), c) a e) alebo odseku 8 písm. c). Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy vymenuje riaditeľa alebo písomne odôvodní svoj nesúhlas s navrhnutým kandidátom rade školy. Zriaďovateľ vyhlási druhé výberové konanie podľa § 4 do 15 dní odo dňa doručenia nesúhlasu rade školy. Zriaďovateľ do 30 dní odo dňa predloženia návrhu rady školy na základe druhého výberového konania vymenuje riaditeľa alebo vyhlási výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa postupom podľa osobitného predpisu.3a)
(16)
Ak riaditeľ novozriadenej školy alebo novozriadeného školského zariadenia nebol vymenovaný, zriaďovateľ poverí pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia vedením školy alebo školského zariadenia do vymenovania riaditeľa podľa osobitného predpisu.12)
(17)
Zriaďovateľ odvolá riaditeľa z dôvodu podľa odseku 7 písm. a), e) alebo písm. f) najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom došlo k rozhodujúcej skutočnosti. Zriaďovateľ odvolá riaditeľa z dôvodu podľa odseku 7 písm. b) alebo písm. c) najneskôr do 15 dní odo dňa, v ktorom sa príslušná rada školy vyjadrila, alebo najneskôr do 15 dní od uplynutia lehoty podľa odseku 9.
§ 3a
Zánik výkonu funkcie riaditeľa
(1)
Výkon funkcie riaditeľa zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním podľa § 3 ods. 7 alebo ods. 8,
d)
právoplatnosťou rozhodnutia súdu o obmedzení spôsobilosti na právne úkony,
e)
dňom uvedeným v právoplatnom rozhodnutí ministerstva o vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete alebo
f)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2)
Riaditeľ sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením zriaďovateľovi. Výkon funkcie riaditeľa zanikne dňom doručenia písomného oznámenia zriaďovateľovi, ak v oznámení nie je uvedený neskorší dátum vzdania sa funkcie. Vzdanie sa funkcie nemožno vziať späť.
§ 4
Výberové konanie
(1)
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa vyhlasuje zriaďovateľ spôsobom ustanoveným osobitným predpisom.6) Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa okrem predpokladov určených osobitným predpisom13b) obsahuje aj požiadavku na predloženie návrhu koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia.
(2)
Výberovou komisiou na výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa je rada školy. Organizačné zabezpečenie výberového konania a posúdenie kvalifikačných predpokladov kandidátov na obsadenie funkcie riaditeľa zabezpečuje zriaďovateľ.
(3)
Rada školy pri základných školách zriadených podľa § 6 ods. 1 vyzve príslušný okresný úrad v sídle kraja a Štátnu školskú inšpekciu na delegovanie svojich zástupcov do rady školy na účely výberového konania s riadnym hlasom. Rada školy pri stredných školách zriadených podľa § 9 ods. 1 vyzve príslušný okresný úrad v sídle kraja, Štátnu školskú inšpekciu a jedného delegovaného zástupcu samosprávneho kraja s riadnym hlasom; v stredných zdravotníckych školách zriadených podľa § 9 ods. 1 je prizývaný delegovaný zástupca Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
(4)
Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia.
(5)
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na výberové konania na vymenovanie riaditeľa ustanovenia osobitného predpisu.14)
§ 5
(1)
Školu a školské zariadenie riadi riaditeľ.
(2)
Riaditeľ zodpovedá za
a)
dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi,
b)
vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
c)
vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
d)
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy alebo školského zariadenia,
e)
každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov,
f)
úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia,
g)
rozpočet, financovanie15) a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia,
h)
riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského zariadenia.
(3)
Riaditeľ základnej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o
a)
prijatí žiaka do školy,
b)
oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
c)
oslobodení žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí,
d)
povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky,
e)
uložení výchovných opatrení,
f)
povolení vykonať komisionálnu skúšku,
g)
povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý nie je žiakom školy,
h)
určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení,16)
i)
individuálnom vzdelávaní žiaka,
j)
vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu,
k)
individuálnom vzdelávaní žiaka v zahraničí,
l)
umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu.
(4)
Riaditeľ strednej školy vykonáva štátnu správu v prvom stupni. Rozhoduje o
a)
prijatí žiaka na štúdium na strednú školu,17)
b)
oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
c)
oslobodení žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich častí,
d)
umožnení štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,
e)
povolení absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí,
f)
prerušení štúdia,
g)
povolení zmeny študijného alebo učebného odboru,
h)
preradení žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky,
i)
povolení opakovať ročník,
j)
uložení výchovných opatrení,
k)
povolení vykonať komisionálnu skúšku,
l)
priznaní štipendia,
m)
určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení,
n)
individuálnom vzdelávaní žiaka,
o)
vzdelávaní žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu.
(5)
Riaditeľ základnej umeleckej školy rozhoduje o
a)
prijatí a zaradení uchádzačov na štúdium,
b)
prerušení štúdia,
c)
povolení postupu do vyššieho ročníka,
d)
predčasnom skončení štúdia,
e)
povolení opakovať ročník,
f)
povolení vykonať opravnú skúšku,
g)
určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom.18)
(6)
Riaditeľ školského zariadenia rozhoduje o
a)
prijatí žiaka do školského zariadenia,
b)
uložení výchovných opatrení,
c)
určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v školskom zariadení,
d)
ďalších opatreniach, ak tak ustanovuje osobitný predpis.2)
(7)
Riaditeľ predkladá zriaďovateľovi na schválenie a rade školy na vyjadrenie
a)
návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried,
b)
návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameranie,
c)
návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
d)
návrh rozpočtu,
e)
návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy alebo školského zariadenia,
f)
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. d),
g)
správu o výsledkoch hospodárenia školy alebo školského zariadenia,
h)
koncepčný zámer rozvoja školy alebo školského zariadenia rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie,
i)
informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.
(8)
Opodstatnenosť výhrad voči obsahu správy podľa odseku 7 písm. f) posudzuje Štátna školská inšpekcia.
(9)
Riaditeľ je povinný absolvovať funkčné vzdelávanie19) v lehote podľa osobitného predpisu.11)
(10)
Riaditeľ a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci sú povinní oznámiť obci požitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.
(11)
Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa,20) oznámi riaditeľ túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.
(12)
Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky, najmä ak neprihlási dieťa na povinnú školskú dochádzku alebo ak dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 15 vyučovacích hodín v mesiaci.21)
(13)
Riaditeľ jazykovej školy rozhoduje o
a)
prijatí na štúdium,
b)
prerušení štúdia,
c)
predčasnom skončení štúdia,
d)
určení príspevku poslucháča alebo zákonného zástupcu poslucháča na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom.18)
(14)
Riaditeľ materskej školy a riaditeľ materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhoduje o
a)
prijatí dieťaťa do materskej školy,
b)
prijatí dieťaťa na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt,
c)
prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie,
d)
oslobodení dieťaťa od povinnosti dochádzať do školy zo zdravotných dôvodov, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie,
e)
povolení individuálneho vzdelávania dieťaťa, ak ide o povinné predprimárne vzdelávanie,
f)
pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania,
g)
predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie,
h)
určení príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy, ktorej zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie.
(15)
Ak zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľ materskej školy túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy a obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt.
(16)
Zákonný zástupca dieťaťa nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, najmä ak neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo ak dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, neospravedlnene vynechá viac ako päť dní v mesiaci.21)
TRETIA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY
§ 6
Obec
(1)
Obec pri prenesenom výkone štátnej správy22) zriaďuje všeobecne záväzným nariadením a zrušuje základné školy podľa siete (§ 15).
(2)
Obec pri výkone samosprávy23) zriaďuje všeobecne záväzným nariadením a zrušuje podľa siete
a)
základné umelecké školy,
b)
materské školy,
c)
školské kluby detí, ktoré sú súčasťou základnej školy,
d)
centrá voľného času,
e)
zariadenia školského stravovania pre žiakov základných škôl a pre deti materských škôl,
f)
jazykové školy pri základných školách,
g)
strediská služieb škole,
h)
školské internáty.
(3)
Obec vytvára podmienky na
a)
výchovu a vzdelávanie detí a žiakov najmä tým, že zriaďuje školy a školské zariadenia,
b)
plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materských školách, ktorých je zriaďovateľom,
c)
plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých je zriaďovateľom,
d)
zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami24) v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
e)
zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom25) v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.
(4)
Obec vykonáva štátnu správu v prvom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka.26)
(5)
Obec ako školský úrad vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ základnej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom (§ 5 ods. 3). Ak obec nie je školským úradom (§ 7), výkon štátnej správy v druhom stupni podľa tohto odseku a činnosti podľa odseku 8 písm. a), c) a d) zabezpečuje pre ňu okresný úrad v sídle kraja.
(6)
Pôsobnosť obce podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) je preneseným výkonom štátnej správy. Finančné prostriedky na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) prideľuje jednotlivým obciam ministerstvo. Finančné prostriedky pre obec na kalendárny rok sa určia ako súčin počtu žiakov v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka. Výšku sumy na žiaka určuje ministerstvo a zverejňuje každoročne na svojom webovom sídle. Finančné prostriedky obci poskytne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja.
(7)
Činnosti podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) odborne zabezpečuje obci zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 7 ods. 3.
(8)
Obec vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom, ďalej
a)
kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov27) v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa §13 a v oblasti školského stravovania,
b)
kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach,
c)
vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok,
d)
poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam,
e)
poskytuje právne poradenstvo riaditeľom,
f)
môže na základe dohody vykonávať administratívno-technické práce na mzdovom úseku a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia,
g)
vedie personálnu agendu riaditeľov,
h)
predkladá obecnej školskej rade na vyjadrenie
1.
informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení,
2.
návrh rozpisu finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia pridelených okresným úradom v sídle kraja,
3.
správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení,
4.
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom podľa § 14 ods. 5 písm. d),
5.
koncepciu investičného rozvoja škôl a školských zariadení,
6.
návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení,
7.
návrhy na zriadenie tried s rozšíreným vyučovaním vyučovacieho predmetu alebo skupiny predmetov,
8.
návrhy na zriadenie tried pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a deti a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom,
i)
spolupracuje s inými obcami, orgánmi školskej samosprávy, príslušným okresným úradom v sídle kraja a inými štátnymi orgánmi, s fyzickými osobami a inými právnickými osobami, s riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami, s príslušným samosprávnym krajom pri zabezpečení ubytovania zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach a s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí a mládeže a športom a pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení,
j)
prerokuje školský vzdelávací program a výchovný program.23a)
(9)
Opodstatnenosť výhrad obecnej školskej rady voči obsahu správy podľa odseku 8 písm. h) štvrtého bodu posudzuje Štátna školská inšpekcia a podľa potreby uloží opatrenia podľa § 13 ods. 7.
(10)
Obec spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy28) a verejnosti.29)
(11)
Obec schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme a prenájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorej je zriaďovateľom.30) Obec môže poveriť schvaľovaním riaditeľa školy.
(12)
Obec
a)
zostavuje plán investícií a rozpisuje finančné prostriedky pridelené ministerstvom a poskytnutých Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja pre školy, ktorých je zriaďovateľom, a rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) pre základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
b)
poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevnej materskej školy,30b) zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy, zriaďovateľovi súkromnej materskej školy30b) a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia; zriaďovateľ cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ cirkevnej materskej školy, zriaďovateľ cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ súkromnej materskej školy, zriaďovateľ súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľ súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území obce, môžu požiadať obec o dotáciu na dieťa, poslucháča alebo žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl30b) a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj obec alebo okresný úrad v sídle kraja,
c)
určí všeobecne záväzným nariadením30d) pre zriaďovateľov podľa písmena b) a základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti
1.
podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení,
2.
lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu,30e)
3.
výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy30b) alebo školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo a
4.
deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky,
d)
poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času; v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce,
e)
poskytuje finančné prostriedky na stravovanie detí materských škôl a materských škôl pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ak sa stravujú v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
f)
poskytuje finančné prostriedky na stravovanie žiakov
1.
škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
2.
do dovŕšenia 15 rokov veku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,30e)
3.
základných škôl a základných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ak sa stravujú v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
g)
oznámi zriaďovateľom podľa písmena b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov určených podľa písmena c) prvého a tretieho bodu na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka,
h)
každoročne poskytuje finančné prostriedky zriaďovateľom podľa písmena b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok mesačne v lehote určenej vo všeobecne záväznom nariadení,
i)
pri určení výšky finančných prostriedkov podľa písmena c) tretieho bodu môže zohľadniť podľa druhu školy alebo školského zariadenia
1.
formu organizácie výchovy a vzdelávania,
2.
počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom školských zariadení,
3.
počet detí, žiakov alebo poslucháčov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole alebo v školskom zariadení,
4.
počet detí mladších ako tri roky v materskej škole30b) a počet detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
5.
zaradenie zamestnancov školy alebo školského zariadenia do platových tried, pracovných tried a skutočnosť, či zamestnanec poberá kreditový príplatok a jeho výšku a príplatok za výkon špecializovanej činnosti a jeho výšku,
6.
energetickú náročnosť budovy, v ktorej sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie,
7.
výšku nájmu, ak je škola alebo školské zariadenie umiestnené v priestoroch prenajatých obcou,
8.
potrebu zabezpečenia pedagogického asistenta pre deti a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole alebo v školskom klube detí,
j)
vykonáva kontrolu údajov poskytnutých zriaďovateľom podľa písmena b) a základnými umeleckými školami, jazykovými školami, materskými školami a školskými zariadeniami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, podľa ktorých postupuje obec pri financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení okrem údajov podľa osobitného predpisu,30e)
k)
poskytne finančné prostriedky na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevnej materskej školy,30b) dieťa súkromnej materskej školy,30b) dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy30b) a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravovania finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
l)
poskytuje finančné prostriedky na deti školského klubu detí, ktorý je súčasťou základnej školy zriadenej na území obce.
(13)
Obec vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje
a)
priestory a materiálno-technické zabezpečenie,
b)
didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c)
finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných predpisov a finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, ktoré prerozdeľuje31) a kontroluje ich využívanie,
d)
investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.
(14)
Zriaďovateľskou pôsobnosťou obce v prenesenom výkone štátnej správy vo vzťahu k základným školám bez právnej subjektivity sa rozumie finančné, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií týchto škôl. Vo vzťahu k základným školám s právnou subjektivitou ide o finančné, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií týchto škôl. Starostlivosť o budovy, v ktorých základná škola sídli, je predmetom samosprávnej pôsobnosti obce.
(15)
Obec zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.
(16)
Obec vykonáva finančnú kontrolu na mieste na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia.32)
(17)
Obec ďalej vybavuje sťažnosti a petície občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem sťažností a petícií podľa §13 ods. 1; v prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo okresný úrad v sídle kraja.33)
(18)
Obec prerokúva s radou školy a s riaditeľom školy alebo školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom, najmä
a)
koncepciu rozvoja školy alebo školského zariadenia,
b)
návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených okresným úradom v sídle kraja na školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom, a materiálno-technické podmienky na činnosť škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
c)
personálne, materiálne a sociálne podmienky zamestnancov školy alebo školského zariadenia,
d)
požiadavky obce na skvalitnenie starostlivosti o deti a žiakov a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v škole alebo v školskom zariadení a spôsob úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
e)
správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti a podmienkach v škole alebo v školskom zariadení.
(19)
Obec vedie evidenciu detí vo veku plnenia povinného predprimárneho vzdelávania a žiakov vo veku plnenia povinnej školskej dochádzky, ktorí majú v obci trvalé bydlisko, a vedie evidenciu, v ktorých školách ju plnia; na tento účel obec získava údaje z informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu33a) spôsobom podľa osobitného predpisu.33b)
(20)
Vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec, vykonáva štátnu správu v druhom stupni okresný úrad v sídle kraja.
(21)
Obec, ktorá je sídlom spoločného obecného úradu,34) oznámi okresnému úradu v sídle kraja jeho zriadenie, ako aj zoznam obcí, pre ktoré spoločný obecný úrad zabezpečuje činnosti a plní úlohy v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry; zoznam uverejňuje každoročne ministerstvo vo Zvestiach Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
(22)
Obec vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa odseku 12 a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia.32)
(23)
Obec vykonáva hodnotenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom.
(24)
Obec ako zriaďovateľ určí výšku príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, výšku príspevku v základnej umeleckej škole, výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, internátu alebo centra voľného času; výška príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje len pre deti, pre ktoré nie je predprimárne vzdelávanie povinné.
(25)
Obec rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ materskej školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom (§ 5 ods. 14).
§ 7
(1)
Školským úradom je obec, ktorá je zriaďovateľom škôl podľa § 6 ods. 1 s celkovým počtom najmenej 1 000 žiakov. Školský úrad vzniká od 1. januára kalendárneho roka. Dátum rozhodujúci na určenie počtu žiakov je 15. september predchádzajúceho kalendárneho roka.
(2)
Za školský úrad sa považujú aj obce, pre ktoré na základe dohody podľa osobitného predpisu35) odborne zabezpečuje úlohy a činnosti v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry spoločný obecný úrad, pričom celkový počet žiakov škôl v týchto obciach je najmenej 1 000.
(3)
Činnosti obce v oblasti školstva podľa § 6 ods. 5 a činnosti obce vo veciach odborných činností a poradenstva výchovno-vzdelávacieho procesu podľa § 6 ods. 8 písm. a), c) a d) odborne zabezpečuje zamestnanec, ktorý spĺňa:
a)
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre príslušný druh a typ školy35a) a
b)
požiadavku najmenej piatich rokov pedagogickej činnosti.
(4)
Obec, ktorá je školským úradom podľa odseku 2, predkladá okresnému úradu v sídle kraja návrh na vydanie rozhodnutia o potvrdení školského úradu (§ 10).
(5)
Ak príde k zrušeniu dohody podľa odseku 2, oznámia obce, ktoré boli školskými úradmi podľa tohto odseku, túto skutočnosť neodkladne okresnému úradu v sídle kraja.
§ 8
Školský obvod základnej školy
(1)
Obec určí svojím všeobecne záväzným nariadením školský obvod základnej školy zriadenej obcou. Školský obvod základnej školy tvorí územie obce alebo jej časť. Ak je obec zriaďovateľom viacerých základných škôl, obec svojím všeobecne záväzným nariadením určí školské obvody pre jednotlivé základné školy. Obec pri určení školského obvodu základnej školy zohľadní najmä
a)
kapacitu školských budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, v ktorých sa uskutočňuje vzdelávanie, a kapacitu iných budov vo vlastníctve obce alebo v jej prenájme, ktoré sú svojím funkčným usporiadaním vhodné na vzdelávanie,
b)
dostupnosť a možnosti dopravnej obslužnosti územia obce, pre ktoré obec má určiť školský obvod,
c)
primeranú vzdialenosť dochádzky žiaka do školy, ktorá neohrozí plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov,
d)
záujem obyvateľov obce s trvalým bydliskom v obci o vzdelávanie v štátnom jazyku a v jazyku národnostných menšín na území obce.
(2)
Ak obec nezriadi základnú školu, môže sa dohodnúť so susednými obcami na spoločnom školskom obvode základnej školy. Obec a susedné obce pri určení spoločného školského obvodu základnej školy zohľadnia skutočnosti podľa odseku 1; územím obce sa v tomto prípade rozumie aj územie susedných obcí, pre ktoré sa má určiť spoločný školský obvod základnej školy. Okresný úrad v sídle kraja rozhodne o spoločnom školskom obvode základnej školy, ak je ohrozené plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov na území obce z dôvodu, že sa dohoda o spoločnom školskom obvode základnej školy neuzatvorila alebo dohoda bola uzavretá bez zohľadnenia skutočností podľa odseku 1. Okresný úrad v sídle kraja pri rozhodovaní o spoločnom školskom obvode základnej školy zohľadňuje skutočnosti podľa odseku 1. Ak bol spoločný školský obvod určený na základe dohody, spoločný školský obvod zaniká po uplynutí výpovednej lehoty, ktorá trvá najmenej do konca nasledujúceho školského roka.
(3)
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne podľa odseku 4.
(4)
Žiak môže plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko, so súhlasom riaditeľa základnej školy, do ktorej sa hlási. Riaditeľ základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý, oznámi túto skutočnosť riaditeľovi základnej školy v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalé bydlisko, ako aj zriaďovateľovi základnej školy, do ktorej bol žiak prijatý. Obec, ktorá je zriaďovateľom tejto základnej školy, oznámi obci, v ktorej má žiak trvalé bydlisko, jeho prijatie do základnej školy v príslušnom školskom obvode.
(5)
V prípade vyradenia základnej školy zo siete a jej následného zrušenia obec určí školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku podľa odsekov 3 a 4. Ak sa tak nestane, školský obvod základnej školy, v ktorom budú žiaci zrušenej základnej školy plniť povinnú školskú dochádzku, určí okresný úrad v sídle kraja.
§ 8a
Spádová materská škola
Obec určí všeobecne záväzným nariadením spádovú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre deti s trvalým pobytom v obci, v ktorej plnia povinné predprimárne vzdelávanie. Ak je obec zriaďovateľom viacerých materských škôl, všeobecne záväzným nariadením určí pre každú spádovú materskú školu časť svojho územia. Ak obec nemá zriadenú materskú školu, môže uzavrieť písomnú dohodu s inou obcou o spádovej materskej škole.
§ 9
Samosprávny kraj
(1)
Samosprávny kraj pri prenesenom výkone štátnej správy22)
a)
zriaďuje všeobecne záväzným nariadením a zrušuje podľa siete stredné školy,
b)
určuje pre každú strednú školu vo svojej územnej pôsobnosti najvyšší počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia podľa osobitého predpisu.36a)
(2)
Samosprávny kraj pri výkone samosprávy36) zriaďuje všeobecne záväzným nariadením a zrušuje podľa siete
a)
základné umelecké školy,
b)
jazykové školy okrem jazykových škôl pri základných školách,
c)
školské internáty,
d)
zariadenia školského stravovania,
e)
strediská služieb školy,
f)
školy v prírode,
g)
centrá voľného času s územnou pôsobnosťou samosprávneho kraja.
(3)
Ak samosprávny kraj zruší školu alebo školské zariadenie (odseky 1 a 2), určí školu alebo školské zariadenie, ktoré bude ďalej plniť úlohy zrušenej školy alebo školského zariadenia.
(4)
Samosprávny kraj vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie a na plnenie povinnej školskej dochádzky v stredných školách, podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,24) detí a žiakov s mimoriadnym nadaním a talentom25) v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.
(5)
Samosprávny kraj vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy podľa odseku 1 (§ 5 ods. 4).
(6)
Pôsobnosť samosprávneho kraja podľa odseku 5 je preneseným výkonom štátnej správy. Na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej správy podľa odseku 5 poskytuje ministerstvo samosprávnemu kraju finančné prostriedky. Výška týchto prostriedkov sa odvodzuje od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a sumy zodpovedajúcej nákladom na jedného žiaka, ktorú určí ministerstvo na kalendárny rok a zverejní ju na svojom webovom sídle.
(7)
Činnosti podľa odseku 5 a odseku 8 písm. a), c) a d) zabezpečuje samosprávnemu kraju zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady podľa § 7 ods. 3.
(8)
Samosprávny kraj v oblasti výchovy a vzdelávania
a)
kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov27) v oblasti školského stravovania, v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly podľa §13 v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
b)
kontroluje kvalitu podávaných jedál v zariadeniach školského stravovania, ktorých je zriaďovateľom,
c)
po prerokovaní s príslušným okresným úradom v sídle kraja vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
d)
poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, v rozsahu § 6 ods. 8 písm. d),
e)
poskytuje právne poradenstvo riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
f)
vedie personálnu agendu riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
g)
prerokúva s príslušným ústredným orgánom štátnej správy a sociálnymi partnermi návrhy na zriadenie, zrušenie alebo obmedzenie činnosti stredných odborných škôl,
h)
prerokúva s riaditeľmi škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a s územnou školskou radou
1.
informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
2.
návrh rozpisu finančných prostriedkov pridelených ministerstvom na školy a školské zariadenia, ktorých je zriaďovateľom,
3.
správu o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
4.
koncepciu rozvoja škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom,
5.
návrhy na zriaďovanie alebo zrušovanie škôl a školských zariadení alebo na obmedzenie ich činnosti,
6.
návrhy na zavedenie nových študijných a učebných odborov a zameraní,
7.
správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom podľa § 14 ods. 5 písm. d),
i)
spolupracuje s obcami, inými samosprávnymi krajmi, orgánmi školskej samosprávy, príslušným okresným úradom v sídle kraja a inými orgánmi štátnej správy, s fyzickými osobami a inými právnickými osobami,
j)
spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečení personálneho obsadenia škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, pedagogickými zamestnancami a nepedagogickými zamestnancami,
k)
spolupracuje s obcami vo svojej územnej pôsobnosti a s príslušným okresným úradom v sídle kraja pri zabezpečení ubytovania zahraničných lektorov pôsobiacich v školách a v školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,
l)
spolupracuje s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami zaoberajúcimi sa záujmovou činnosťou detí a mládeže a športom a pri zabezpečovaní predmetových olympiád a súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti,
m)
spolupracuje s príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy a sociálnymi partnermi v otázkach odborného vzdelávania a prípravy mládeže na povolania,
n)
prerokuje školský vzdelávací program a výchovný program.23a)
(9)
Opodstatnenosť výhrad zriaďovateľa alebo územnej školskej rady voči obsahu správy podľa odseku 8 písm. h), siedmeho bodu posudzuje Štátna školská inšpekcia.
(10)
Samosprávny kraj spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy28) a verejnosti,29) najmä zverejňuje zoznamy voľných miest v stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.
(11)
Samosprávny kraj schvaľuje návrh zmluvy o nájme a prenájme školských budov a miestností a o nájme priľahlých priestorov školy a školského zariadenia, ktorých je zriaďovateľom. Samosprávny kraj môže poveriť schvaľovaním riaditeľa školy.
(12)
Samosprávny kraj
a)
zostavuje plán investícií a rozpisuje finančné prostriedky pridelené a poskytnutých ministerstvom pre školy, ktorých je zriaďovateľom, a rozpis finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
b)
poskytuje na základe žiadosti zriaďovateľa z finančných prostriedkov poukázaných podľa osobitného predpisu30a) dotácie na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľovi súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľovi súkromného školského zariadenia; zriaďovateľ cirkevnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ cirkevnej jazykovej školy, zriaďovateľ cirkevného školského zariadenia, zriaďovateľ súkromnej základnej umeleckej školy, zriaďovateľ súkromnej jazykovej školy a zriaďovateľ súkromného školského zariadenia, ktoré sú zriadené na území samosprávneho kraja, môžu požiadať samosprávny kraj o dotáciu na žiaka, poslucháča alebo dieťa nad 15 rokov veku na mzdy a prevádzku takých základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom môže byť aj samosprávny kraj alebo okresný úrad v sídle kraja, a na dieťa, poslucháča alebo žiaka do dovŕšenia 15 rokov veku takého školského zariadenia,30c) ktorého zriaďovateľom nemôže byť obec a nemôže byť okresný úrad v sídle kraja,
c)
určí všeobecne záväzným nariadením30f)
1.
podrobnosti financovania základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení,
2.
lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude financovať základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia,
3.
výšku finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia; v zariadeniach školského stravovania na žiaka školy, skutočného stravníka alebo na jedno hlavné jedlo alebo doplnkové jedlo a
4.
deň v mesiaci, do ktorého poskytne finančné prostriedky zriaďovateľom podľa písmena b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
d)
poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja v centrách voľného času; v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti nad 15 rokov veku s trvalým pobytom na území samosprávneho kraja,
e)
poskytuje finančné prostriedky na stravovanie žiakov
1.
škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
2.
nad 15 rokov veku zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
3.
stredných škôl, stredných škôl pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborných učilíšť a praktických škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ak sa stravujú v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby,
f)
oznámi zriaďovateľom podľa písmena b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov určených podľa písmena c) prvého a tretieho bodu na kalendárny rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka,
g)
každoročne poskytuje finančné prostriedky zriaďovateľom podľa písmena b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na kalendárny rok mesačne v lehote určenej vo všeobecne záväznom nariadení,
h)
pri určení výšky finančných prostriedkov podľa písmena c) tretieho bodu môže zohľadniť podľa druhu školy alebo školského zariadenia
1.
formu organizácie výchovy a vzdelávania,
2.
počet hodín vzdelávania poskytovaných deťom školských zariadení,
3.
počet detí, žiakov alebo poslucháčov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v škole alebo v školskom zariadení,
4.
zaradenie zamestnancov školy alebo školského zariadenia do platových tried, pracovných tried a skutočnosť, či zamestnanec poberá kreditový príplatok a jeho výšku,
5.
energetickú náročnosť budovy, v ktorej sa uskutočňuje vzdelávanie,
6.
výšku nájmu, ak je škola alebo školské zariadenie umiestnené v priestoroch prenajatých samosprávnym krajom,
i)
vykonáva kontrolu údajov poskytnutých zriaďovateľom podľa písmena b) a základnými umeleckými školami, jazykovými školami a školskými zariadeniami vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, podľa ktorých postupuje samosprávny kraj pri financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení,
j)
poskytne na žiaka cirkevnej základnej umeleckej školy, žiaka súkromnej základnej umeleckej školy, poslucháča cirkevnej jazykovej školy, poslucháča súkromnej jazykovej školy, dieťa cirkevného školského zariadenia a dieťa súkromného školského zariadenia finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja; v cirkevných zariadeniach školského stravovania a v súkromných zariadeniach školského stravovania finančné prostriedky najmenej vo výške 88 % zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na stravovanie žiaka školy v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja.
(13)
Samosprávny kraj vykonáva správu škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a na uskutočňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu zabezpečuje
a)
priestory a materiálno-technické zabezpečenie,
b)
didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c)
finančné prostriedky na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných predpisov a finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, ktoré prerozdeľuje31) a kontroluje efektívnosť ich využívania,32)
d)
investičné prostriedky zo štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov.
(14)
Zriaďovateľskou pôsobnosťou samosprávneho kraja v prenesenom výkone štátnej správy vo vzťahu ku školám podľa odseku 1 sa rozumie finančné, personálne, materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, prevádzky a riešenia havarijných situácií týchto škôl. Starostlivosť o budovy, v ktorých tieto školy sídlia, je predmetom samosprávnej pôsobnosti samosprávneho kraja.
(15)
Samosprávny kraj zabezpečuje podmienky na stravovanie detí a žiakov vo všetkých školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom.
(16)
Samosprávny kraj vykonáva finančnú kontrolu na mieste na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom,32) ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia. Samosprávny kraj ďalej vybavuje sťažnosti, podnety a petície občanov a zákonných zástupcov žiakov škôl a školských zariadení uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem sťažností a petícií podľa §13 ods. 1. V prípade potreby požiada o pomoc pri prešetrovaní sťažností, podnetov a petícií Štátnu školskú inšpekciu alebo okresný úrad v sídle kraja.33)
(17)
Samosprávny kraj vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými podľa odseku 12 a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia.32)
(18)
Samosprávny kraj vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vykonáva hodnotenie riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia.
(19)
Samosprávny kraj ako zriaďovateľ určí výšku príspevku v základnej umeleckej škole, výšku úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť centra voľného času a školského internátu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV MIESTNEJ ŠTÁTNEJ SPRÁVY
§ 10
Okresný úrad v sídle kraja
(1)
Okresný úrad v sídle kraja zriaďuje a zrušuje podľa siete
a)
základné školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,
b)
stredné školy, ak to vyžadujú osobitné podmienky,
c)
materské školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
d)
základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
e)
stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
f)
praktické školy,
g)
odborné učilištia,
h)
špeciálne výchovné zariadenia,
i)
školy, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutočňujú v cudzom jazyku na základe medzinárodnej dohody,
j)
školský internát,
k)
centrá špeciálno-pedagogického poradenstva,
l)
centrá pedagogicko-psychologického poradenstva,
m)
školské zariadenia, ktoré sú súčasťou školy alebo školského zariadenia uvedeného v písmenách a) až j).
(2)
Osobitnou podmienkou podľa odseku 1 písm. a) je, že obec nezabezpečí plnenie povinnej školskej dochádzky podľa tohto zákona a nemožno určiť spoločný školský obvod (§ 8). V takýchto prípadoch žiak navštevuje základnú školu, ktorú zriadi okresný úrad v sídle kraja.
(3)
Osobitnou podmienkou podľa odseku 1 písm. b) je, že samosprávny kraj nezabezpečí výchovu a vzdelávanie v študijnom alebo učebnom odbore s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce alebo ide o školu alebo triedu, ktorá má vzniknúť na základe medzinárodnej zmluvy. V takom prípade strednú školu zriadi okresný úrad v sídle kraja.
(4)
Okresný úrad v sídle kraja rozhoduje v druhom stupni vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého žiaka alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka, v ktorých v prvom stupni rozhodla obec.
(5)
Okresný úrad v sídle kraja rozhoduje v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje
a)
riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia, ktorého je zriaďovateľom,
b)
riaditeľ základnej školy, ktorej zriaďovateľom je obec, ktorá nie je školským úradom podľa § 7.
(6)
Okresný úrad v sídle kraja vykonáva kontrolu vo veci zabezpečovania činností a úloh obcí a samosprávnych krajov v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry podľa § 7.
(7)
Okresný úrad v sídle kraja spracúva podklady na štatistické spracovanie údajov o výchove a vzdelávaní v školách a v školských zariadeniach v jeho územnej pôsobnosti.
(8)
Okresný úrad v sídle kraja svojím rozhodnutím potvrdzuje, že obec je školským úradom podľa § 7 ods. 2. Ak okresný úrad v sídle kraja nepotvrdí obec ako školský úrad podľa § 7 ods. 2, vykonáva činnosti obce ako školského úradu okresný úrad v sídle kraja.
(9)
Okresný úrad v sídle kraja vymenúva predsedov skúšobných komisií pre záverečné skúšky, maturitné skúšky, absolventské skúšky a štátne jazykové skúšky v jeho územnej pôsobnosti.
(10)
Okresný úrad v sídle kraja spracúva a poskytuje informácie v oblasti výchovy a vzdelávania vo svojej pôsobnosti orgánom štátnej správy28) a verejnosti,29) najmä zverejňuje zoznamy voľných miest v stredných školách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti po jednotlivých termínoch prijímacieho konania v príslušnom školskom roku.
(11)
Okresný úrad v sídle kraja metodicky riadi školské úrady vo svojej územnej pôsobnosti podľa miesta sídla školského úradu.
(12)
Okresný úrad v sídle kraja v spolupráci s orgánmi územnej samosprávy organizačne a finančne zabezpečuje jazykové kurzy detí cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky.
(13)
Okresný úrad v sídle kraja sa vyjadruje k zaradeniu školy, v ktorej vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie,41b) do siete vo svojej územnej pôsobnosti podľa § 15, ak nie je zriaďovateľom školy, podľa potrieb na trhu práce.
§ 11
(1)
Okresný úrad v sídle kraja plní úlohy v oblasti financovania škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu.31) Okresný úrad v sídle kraja zároveň kontroluje efektívnosť využívania finančných prostriedkov pridelených školám a školským zariadeniam.
(2)
Okresný úrad v sídle kraja vo vzťahu ku školám a školským zariadeniam, ktorých je zriaďovateľom, ďalej
a)
zabezpečuje priestory a materiálno-technické vybavenie,
b)
didaktickú techniku používanú vo výchovno-vzdelávacom procese,
c)
zabezpečuje investičnú výstavbu škôl a školských zariadení,
d)
zabezpečuje stravovanie detí a žiakov škôl a školských zariadení,
e)
vykonáva finančnú kontrolu na mieste na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom,32) ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia,
f)
vybavuje sťažnosti42) a petície43) občanov a zákonných zástupcov detí a žiakov škôl a školských zariadení,
g)
vytvára podmienky na zabezpečenie sociálnej starostlivosti o zamestnancov škôl a školských zariadení,
h)
vedie personálnu agendu riaditeľov,
i)
poskytuje právne poradenstvo,
j)
spolupracuje s riaditeľmi pri zabezpečovaní personálneho obsadenia škôl a školských zariadení,
k)
schvaľuje návrhy zmlúv o nájme a prenájme budov škôl a školských zariadení, miestností a priľahlých priestorov.
(3)
Okresný úrad v sídle kraja poskytuje odbornú poradenskú činnosť obciam, samosprávnym krajom, zriaďovateľom cirkevných škôl a školských zariadení, zriaďovateľom súkromných škôl a školských zariadení a riaditeľom škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom, a to v oblastiach
a)
organizácie výchovy a vzdelávania,
b)
školského stravovania,
c)
informatiky,
d)
práce s deťmi a mládežou a záujmového vzdelávania,
e)
rozvoja telesnej výchovy a športu,
f)
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a civilnej ochrany pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti,
g)
pracovnoprávnych vzťahov a odmeňovania.
(4)
Okresný úrad v sídle kraja kontroluje27) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania a v oblasti školského stravovania v školách a v školských zariadeniach vo svojej územnej pôsobnosti s výnimkou kontroly podľa §13.
(5)
Okresný úrad v sídle kraja vydáva organizačné pokyny pre zriaďovateľov a riaditeľov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti.
(6)
Okresný úrad v sídle kraja môže na základe dohody vykonávať admistratívno-technické práce na mzdovom a pracovnoprávnom úseku pre školy a školské zariadenia v rozsahu poverenia a požiadaviek riaditeľov škôl a školských zariadení, ktorých je zriaďovateľom.
(7)
Okresný úrad v sídle kraja organizuje, koordinuje a finančne zabezpečuje okresné a krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti a predmetové olympiády žiakov škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti. Za okresné kolo súťaže alebo okresné kolo predmetovej olympiády sa považuje súťaž alebo predmetová olympiáda, ktorá sa uskutočňuje pre deti a žiakov škôl a školských zariadení v územnom obvode okresného úradu,43a) ak sa na súťaž alebo predmetovú olympiádu prihlási najmenej 10 detí alebo žiakov pre príslušnú kategóriu; pri nižšom počte prihlásených detí alebo žiakov určí miesto konania súťaže alebo predmetovej olympiády pre príslušnú kategóriu okresný úrad v sídle kraja.
(8)
Okresný úrad v sídle kraja organizačne a finančne zabezpečuje spoluprácu so zriaďovateľmi vo svojej územnej pôsobnosti, s právnickými osobami a občianskymi združeniami zabezpečujúcimi šport a telesnú kultúru.
(9)
Okresný úrad v sídle kraja finančne zabezpečuje celoslovenské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení organizovaných na území kraja okrem celoslovenských kôl súťaží zabezpečovaných ministerstvom a spolupracuje s organizátormi súťaží.
(10)
Zamestnanci okresného úradu v sídle kraja sú pri plnení úloh okresného úradu v sídle kraja podľa odsekov 7 až 9 oprávnení spracúvať osobné údaje o deťoch a žiakoch v rozsahu
a)
meno a priezvisko,
b)
dátum narodenia,
c)
škola, ktorú dieťa alebo žiak navštevuje.
PIATA ČASŤ
ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA
§ 12
Štátna školská inšpekcia
(1)
Štátna školská inšpekcia je orgán štátnej správy v školstve. Štátna školská inšpekcia je rozpočtová organizácia37) so sídlom v Bratislave zapojená finančnými vzťahmi na rozpočet ministerstva;37) jej organizačnými súčasťami sú školské inšpekčné centrá. Štátna školská inšpekcia je vo svojej činnosti nezávislá, riadi sa zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
(2)
Štátnu školskú inšpekciu riadi hlavný školský inšpektor, ktorého vymenúva a odvoláva minister. Funkčné obdobie hlavného školského inšpektora je päť rokov odo dňa vymenovania do funkcie.
(3)
Hlavný školský inšpektor
a)
predkladá ministrovi plán inšpekčnej činnosti na príslušný školský rok,
b)
predkladá ministrovi správu o stave a úrovni výchovy a vzdelávania v školách, školských zariadeniach a pracoviskách praktického vyučovania za príslušný školský rok na základe inšpekčných zistení a ďalších zistení,
c)
predkladá ministerstvu návrhy na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete podľa § 17 ods. 1 písm. c),
d)
predkladá ministerstvu návrhy na zmeny v sieti (§ 18 ods. 2) pri zistení závažných nedostatkov vo výchovno-vzdelávacom procese po predchádzajúcom prerokovaní so zriaďovateľom,
e)
vydáva školským inšpektorom poverenie na výkon školskej inšpekcie,
f)
predkladá zriaďovateľovi po zistení závažných nedostatkov návrh na odvolanie riaditeľa,
g)
vytvára podmienky na spoluprácu školských inšpektorov so zriaďovateľmi,
h)
predkladá príslušnej inštitúcii podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce38) po zistení závažných nedostatkov vo výchove a vzdelávaní návrh na zrušenie osvedčenia o spôsobilosti zamestnávateľa poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.38a)
(4)
Hlavný školský inšpektor ako vedúci služobného úradu39) zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a za efektívne využívanie finančných prostriedkov a zodpovedá za riadne hospodárenie s majetkom v správe Štátnej školskej inšpekcie.
(5)
Hlavného školského inšpektora minister odvolá, ak
a)
bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b)
si neplní povinnosti podľa tohto zákona,
c)
poruší všeobecne záväzné právne predpisy platné v oblasti školstva,
d)
písomne alebo ústne do zápisnice požiada ministra o uvoľnenie z funkcie,
e)
porušil povinnosti vyplývajúce z osobitného predpisu.44)
§ 13
Úlohy štátnej školskej inšpekcie
(1)
Štátna školská inšpekcia plní funkciu kontroly štátu nad úrovňou pedagogického riadenia, nad úrovňou výchovy a vzdelávania a materiálno-technických podmienok vrátane praktického vyučovania v školách a školských zariadeniach, na pracoviskách praktického vyučovania a nad úrovňou činností v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie (ďalej len „kontrolovaný subjekt“). V tejto oblasti vybavuje sťažnosti a petície.33)
(2)
Štátna školská inšpekcia kontroluje vhodnosť a účelnosť priestorov, materiálno-technického zabezpečenia a didaktickej techniky používaných vo výchovno-vzdelávacom procese.
(3)
Školskú inšpekciu vykonáva Štátna školská inšpekcia (§ 12) prostredníctvom školských inšpektorov poverených na výkon hlavným školským inšpektorom alebo riaditeľom školského inšpekčného centra. Školskú inšpekciu predmetov náboženstvo a náboženská výchova vykonávajú školskí inšpektori na základe poverenia hlavného školského inšpektora alebo riaditeľa školského inšpekčného centra a osoby na základe poverenia príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti podľa ich vnútorných predpisov.45) Školskú inšpekciu v špeciálnych výchovných zariadeniach a školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie vykonávajú školskí inšpektori na základe poverenia hlavného školského inšpektora alebo riaditeľa inšpekčného centra v súčinnosti s prizvaným odborníkom z praxe. Školskú inšpekciu na pracovisku praktického vyučovania vykonávajú školskí inšpektori za účasti zástupcu príslušnej stavovskej organizácie alebo príslušnej profesijnej organizácie.
(4)
Poverenie na výkon školskej inšpekcie obsahuje meno a priezvisko školského inšpektora, predmet školskej inšpekcie, označenie kontrolovaného subjektu, čas trvania školskej inšpekcie, dátum vystavenia poverenia a podpis hlavného školského inšpektora alebo riaditeľa školského inšpekčného centra.
(5)
Školský inšpektor sa pri výkone školskej inšpekcie preukazuje služobným preukazom zamestnanca Štátnej školskej inšpekcie a poverením na výkon školskej inšpekcie podľa odseku 4.
(6)
Školskí inšpektori sú pri výkone školskej inšpekcie oprávnení najmä vstupovať do priestorov kontrolovaných subjektov, kontrolovať výchovno-vzdelávaciu činnosť, nazerať do dokumentácie škôl a školských zariadení, vyžadovať od orgánov štátnej správy v školstve [§ 2 ods. 1 písm. a) až d), f) a g)] informácie a písomné podklady potrebné na plnenie svojich úloh. Na činnosť školských inšpektorov podľa tohto zákona a na ich oprávnenia a povinnosti pri vykonávaní školskej inšpekcie sa primerane vzťahujú osobitné predpisy.46)
(7)
Školská inšpekcia podľa závažnosti zistených nedostatkov uplatňuje tieto opatrenia:
a)
odporúčanie,
b)
prijatie opatrení zo strany kontrolovaného subjektu,
c)
uloženie opatrení,
d)
nariadenie komisionálneho preskúšania pri zistení nedostatkov pri klasifikácii,
e)
uloženie sankcií podľa § 37a ods. 2 a 3.
(8)
Výsledky zistení a hodnotení zo školskej inšpekcie sa zaznamenávajú vo výstupných inšpekčných materiáloch formou správy o výsledkoch školskej inšpekcie. Zistené poznatky a informácie sa súhrnne spracujú podľa potreby formou súhrnnej správy na základe výsledkov z vykonaných inšpekcií. Súhrnná správa obsahuje predmet školskej inšpekcie, všeobecné zistenia a ich hodnotenie s označením konkrétnych kontrolovaných subjektov, v ktorých boli zaznamenané kladné alebo negatívne zistenia, oblasti vyžadujúce zlepšenie a odporúčania pre riaditeľov kontrolovaných subjektov, zriaďovateľov a orgány štátnej správy v školstve. Súhrnná správa sa zverejňuje na webovom sídle Štátnej školskej inšpekcie.
(9)
Správa o výsledkoch školskej inšpekcie obsahuje označenie inšpekčného orgánu, mená a priezviská školských inšpektorov, ktorí inšpekciu vykonali, označenie kontrolovaného subjektu, miesto a čas školskej inšpekcie, predmet školskej inšpekcie, zistenia a ich hodnotenie, označenie dokladov a ostatných materiálov, o ktoré sa zistenia opierajú, a uplatnené opatrenia. Správu o výsledkoch školskej inšpekcie po prerokovaní podpisujú školskí inšpektori, ktorí sa na inšpekcii zúčastnili, a riaditeľ kontrolovaného subjektu alebo zamestnávateľ, ktorého je pracovisko praktického vyučovania organizačnou súčasťou. Ak správu o výsledkoch školskej inšpekcie nemožno prerokovať, považuje sa za prerokovanú doručením jedného vyhotovenia správy o výsledkoch školskej inšpekcie riaditeľovi kontrolovaného subjektu alebo zamestnávateľovi, ktorého je pracovisko praktického vyučovania organizačnou súčasťou.
(10)
Riaditeľ kontrolovaného subjektu alebo zamestnávateľ, ktorého je pracovisko praktického vyučovania organizačnou súčasťou, môže do piatich pracovných dní od prerokovania správy o výsledkoch školskej inšpekcie podať písomné vyjadrenie k výsledkom a procesu školskej inšpekcie. Ak sú k výsledkom a procesu školskej inšpekcie podané opodstatnené námietky, školskí inšpektori vypracujú dodatok k správe o výsledkoch školskej inšpekcie, ktorý je jej súčasťou. Školskí inšpektori dodatok k správe o výsledkoch školskej inšpekcie vypracujú aj vtedy, ak sa nedostatky zistili na základe vnútornej kontroly Štátnej školskej inšpekcie. Ak sú k výsledkom a procesu školskej inšpekcie podané neopodstatnené námietky, o ich vyhodnotení školský inšpektor písomne informuje riaditeľa kontrolovaného subjektu alebo zamestnávateľa, ktorého je pracovisko praktického vyučovania organizačnou súčasťou.
(11)
Výstupné inšpekčné materiály sú uložené v kontrolovanom subjekte a v príslušnom školskom inšpekčnom centre Štátnej školskej inšpekcie.
(12)
Školskú inšpekciu nad odbornou zložkou prípravy na stredných zdravotníckych školách vykonáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).
(13)
Podrobnosti o organizácii školskej inšpekcie, o plnení úloh školskej inšpekcie, postup pri jej vykonávaní a spôsob jej vykonávania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(14)
Štátna školská inšpekcia pri výkone školskej inšpekcie ďalej
a)
kontroluje súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom, s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania,47a)
b)
kontroluje súlad výchovného programu s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania,47b)
c)
kontroluje úroveň kvality výchovy a vzdelávania pri individuálnom vzdelávaní,47c)
d)
monitoruje a hodnotí kvalitu výchovy a vzdelávania,47d)
e)
poskytuje kontrolovanému subjektu poradenskú pomoc pri odstraňovaní zistených nedostatkov.
(15)
Ak pri vybavovaní sťažností Štátna školská inšpekcia zistí nedostatky, uplatňuje opatrenia podľa odseku 7.
(16)
Za závažné nedostatky zistené v škole sa považuje
a)
neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania podľa štátneho vzdelávacieho programu a na jeho základe vydaného školského vzdelávacieho programu,
b)
neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
c)
nedodržanie povinného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,
d)
marenie výkonu školskej inšpekcie,
e)
iné závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.
(17)
Za závažné nedostatky zistené v školskom zariadení sa považuje
a)
neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
b)
porušovanie výchovného programu,
c)
nevykonávanie činnosti ustanovenej pre príslušné školské zariadenie,
d)
nevykonávanie činnosti špeciálneho výchovného zariadenia alebo školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie v záujme výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa alebo žiaka,
e)
marenie výkonu školskej inšpekcie,
f)
iné závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.
(18)
Za závažné nedostatky zistené na pracovisku praktického vyučovania sa považuje
a)
neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania podľa vzorových učebných plánov alebo vzorových učebných osnov,
b)
neuskutočňovanie výchovy a vzdelávania v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania,
c)
nedodržanie povinného materiálno-technického a priestorového zabezpečenia alebo normatívu materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,
d)
marenie výkonu školskej inšpekcie,
e)
iné závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania.
(19)
Marenia výkonu školskej inšpekcie sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba, ak pri výkone školskej inšpekcie
a)
neposkytne školským inšpektorom požadovanú súčinnosť,
b)
nepredloží školským inšpektorom v určenej lehote požadované podklady alebo informácie, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie školskej inšpekcie, a neumožní ich preverenie,
c)
neumožní školským inšpektorom vstup do budov, objektov, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaného subjektu, ktoré súvisia s predmetom školskej inšpekcie,
d)
neumožní školským inšpektorom vykonať školskú inšpekciu v rozsahu uvedenom v písomnom poverení na výkon školskej inšpekcie iným spôsobom ako uvedeným v písmenách a) až c).
§ 13a
(1)
Do výchovného a vzdelávacieho procesu v školách, školských zariadeniach a pracoviskách praktického vyučovania môžu vstupovať školskí inšpektori Štátnej školskej inšpekcie.
(2)
Školským inšpektorom môže byť ten, kto spĺňa kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania pre príslušný druh, typ a stupeň školy alebo školského zariadenia, má osem rokov pedagogickej praxe v škole alebo v školskom zariadení, absolvoval I. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu a pôsobil minimálne tri roky v riadiacej funkcii v školstve alebo v pracovnom zaradení metodika alebo v pracovnom zaradení školského inšpektora, alebo absolvoval II. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu.
(3)
Školský inšpektor musí byť spôsobilý používať slovenský jazyk v úradnom styku,8b) ovládať jazyk príslušnej národnostnej menšiny v súvislosti s náplňou pracovnej činnosti, mať osobnostné predpoklady a morálne predpoklady a predpoklady odbornej inšpekčnej práce.
§ 13b
(1)
Školskí inšpektori a osoby podľa § 13 ods. 3 sú pri výkone školskej inšpekcie a vybavovaní sťažností oprávnení spracúvať osobné údaje o
a)
deťoch, žiakoch a poslucháčoch v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
dátum narodenia,
3.
adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa, žiak alebo poslucháč obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,
4.
štátna príslušnosť,
5.
národnosť,
6.
fyzické zdravie a duševné zdravie,
7.
mentálna úroveň vrátane pedagogicko-psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky,
b)
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v rozsahu
1.
meno a priezvisko,
2.
kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky na výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti a dĺžka výkonu funkcie vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca,
3.
dĺžka pedagogickej praxe a dĺžka odbornej praxe,
4.
zdravotná spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti a odbornej činnosti.
(2)
Osoby, ktoré pri plnení svojich služobných úloh alebo svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi podľa odseku 1, majú povinnosť mlčanlivosti, a to aj po skončení štátnozamestnaneckého vzťahu alebo pracovnoprávneho vzťahu. Pri porušení povinnosti mlčanlivosti sa postupuje podľa osobitného predpisu.47e)
ŠIESTA ČASŤ
MINISTERSTVO
§ 14
(1)
Ministerstvo podľa tohto zákona riadi výkon štátnej správy na úseku školstva vypracovávaním koncepcií a vydávaním všeobecne záväzných právnych predpisov, smerníc a pokynov, zjednocovaním postupu pri ich používaní a kontroluje tento výkon.27)
(2)
Ministerstvo na plnenie svojich úloh v rozsahu svojej pôsobnosti ďalej zriaďuje a zrušuje rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých štatutárne orgány vymenúva a odvoláva minister. Sú to:
a)
ústavy na plnenie úloh v oblasti rezortného výskumu a odborno-technického usmerňovania všeobecného a odborného školstva,
b)
organizácie na zabezpečenie odborného a metodického riadenia škôl a školských zariadení, na prípravu pedagogickej dokumentácie podľa § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. a ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,
c)
metodicko-pedagogické centrá na výkon metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a nepedagogických zamestnancov.
(3)
Ministerstvo z prostriedkov štátneho rozpočtu zabezpečuje finančné prostriedky na kapitálové výdavky a prevádzku vrátane miezd, platov, služobných príjmov a ostatných osobných vyrovnaní podľa osobitného predpisu48) v rozpočtovej kapitole ministerstva a v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ministerstvo rozpisuje finančné prostriedky zriaďovateľom škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, a školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja zriadených podľa tohto zákona.
(4)
Ministerstvo vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých okresný úrad v sídle kraja rozhoduje v prvom stupni.
(5)
Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o
a)
zriaďovaní, zrušovaní a organizácii škôl a školských zariadení a na zabezpečovanie ich výchovno-vzdelávacej práce,
b)
postupe a úlohách ústredných orgánov a organizácií pri riadení a plánovaní prípravy mládeže na povolanie,
c)
spôsobe vzdelávania občanov vo výkone väzby a vo výkone trestu odňatia slobody po dohode s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky,
d)
štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení,
e)
podmienkach a pravidlách experimentálneho overovania cieľov, obsahu, metód, organizácie a riadenia výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach,
f)
druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a archivácie.
(6)
Ministerstvo ďalej
a)
spravuje sieť škôl a školských zariadení Slovenskej republiky,
b)
rozhoduje o zaradení škôl a školských zariadení do siete, vyradení škôl a školských zariadení zo siete a o zmenách v sieti; pri svojom rozhodovaní o zmenách v sieti prihliada na vyjadrenie príslušného okresného úradu v sídle kraja,
c)
určuje pravidlá výberu a obsadzovania riadiacich funkcií, metodikov a ďalších funkcií v rezorte školstva podľa osobitného predpisu,49)
d)
spracúva koncepciu rozvoja výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike,
e)
vydáva a zverejňuje na svojom webovom sídle normatívy materiálno-technického a priestorového zabezpečenia,
f)
riadi experimentálne overovanie riadenia, organizácie, obsahu a výkonu výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach v spolupráci so zriaďovateľmi, s výskumnými ústavmi zriadenými ústrednými orgánmi štátnej správy, s vysokými školami a s inými právnickými osobami a fyzickými osobami,
g)
vydáva po vyjadrení príslušného odborového orgánu Pracovný poriadok pre pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý je vzorový na vypracovanie pracovného poriadku škôl a školských zariadení, ktoré sú zamestnávateľmi, a pre zriaďovateľov, ktorí sú zamestnávateľmi pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení,
h)
poveruje okresné úrady v sídle kraja zriadením školy alebo školského zariadenia podľa § 10,
i)
určuje pravidlá na akreditáciu vzdelávacích projektov a organizácií poskytujúcich ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,
j)
vykonáva kontrolu na úseku dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov27) a finančnú kontrolu na mieste32) na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu prostredníctvom kapitoly ministerstva a kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zo všeobecného rozpočtu Európskej únie obciam, samosprávnym krajom, okresným úradom v sídle kraja, Štátnej školskej inšpekcii a ministerstvom zriadeným organizáciám a na úseku hospodárenia s materiálnymi hodnotami a majetkom štátu, ktorý majú Štátna školská inšpekcia a ministerstvom zriadené organizácie v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia,
k)
vo svojej pôsobnosti vybavuje sťažnosti a petície33) občanov,
l)
podáva návrhy na odvolanie riaditeľa [§ 3 ods. 8 písm. c)],
m)
vedie štátny register detí a žiakov,50a)
n)
riadi okresné, krajské, celoslovenské a medzinárodné kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení a okresné, krajské, celoštátne a medzinárodné kolá predmetových olympiád žiakov škôl,
o)
udeľuje a odníma školám a školským zariadeniam čestné názvy,
p)
vydáva a zverejňuje výchovno-vzdelávacie programy pre školy a školské zariadenia,
q)
schvaľuje učebnice, učebné texty a pracovné zošity a odporúča učebnice na používanie v školách,
r)
vydáva výkonové a obsahové štandardy výchovného poradenstva.
(7)
Ministerstvo môže určiť štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti56) príspevok na činnosti súvisiace so zabezpečovaním úloh a činností v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry, ktorý poskytne Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja.
(8)
Príspevok podľa odseku 7 na príslušný kalendárny rok sa môže poskytnúť na žiadosť zriaďovateľa školy podľa počtu žiakov škôl, v ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie,41b) v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka a výšky ročného príspevku na žiaka.
(9)
Výška ročného príspevku na žiaka sa určí ako podiel objemu finančných prostriedkov poskytnutých obciam v predchádzajúcom kalendárnom roku na činnosti súvisiace so zabezpečovaním úloh a činností v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry uvedené v § 7 a počtu žiakov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí podľa stavu k 15. septembru predchádzajúceho kalendárneho roka.
(10)
Zoznam súťaží a predmetových olympiád podľa odseku 6 písm. n) na nasledujúci školský rok zverejňuje ministerstvo na svojom webovom sídle najneskôr do 31. augusta.
(11)
Ministerstvo môže udeliť žiakovi za mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní ocenenie, ktoré môže byť spojené s finančným darom alebo vecným darom a ďalšími nákladmi súvisiacimi s jeho ocenením. Výšku nákladov určuje ministerstvo.
(12)
Ministerstvo môže zabezpečiť školám a školským zariadeniam softvérové licencie, prístup k internetu a súvisiace služby. Rozsah a podrobnosti zabezpečenia softvérových licencií, prístupu k internetu a súvisiacich služieb ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle.
(13)
Ministerstvo oceňuje výhercov súťaží v oblasti výchovy a vzdelávania, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom je ministerstvo a sú určené pre právnické osoby iné ako školy a školské zariadenia alebo pre fyzické osoby iné ako deti, žiaci alebo zamestnanci škôl a školských zariadení; ocenenie môže byť spojené s finančným darom alebo s vecným darom v rozsahu, ktorý určuje štatút príslušnej súťaže alebo minister.
SIEDMA ČASŤ
SIEŤ ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY, ZARAĎOVANIE, VYRAĎOVANIE A ZMENY V SIETI
§ 15
Sieť
(1)
Sieť je zoznam škôl a školských zariadení, ktoré majú oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie.51)
(2)
Sieť spravuje ministerstvo po vyjadrení príslušného okresného úradu v sídle kraja, príslušného ústredného orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy a každoročne ju zverejňuje na internete. Sieť zdravotníckych škôl spravuje ministerstvo zdravotníctva.52)
(3)
Školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené do siete, majú právo
a)
vykonávať výchovu a vzdelávanie podľa osobitného predpisu,51)
b)
na zabezpečenie financovania podľa osobitného predpisu.31)
(4)
V sieti sa pre každú školu a školské zariadenie uvádzajú tieto údaje:
a)
názov a adresa,
b)
názov a adresa zriaďovateľa; meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu zriaďovateľa, ak je zriaďovateľom fyzická osoba,
c)
zoznam študijných odborov a učebných odborov,
d)
termín začatia činnosti školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska,
e)
výchovno-vzdelávací jazyk a elokované pracovisko.
§ 16
Zaraďovanie škôl a školských zariadení do siete
(1)
Žiadosť o zaradenie školy alebo školského zariadenia do siete predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, v ktorom má byť škola alebo školské zariadenie zriadené. Žiadosť obsahuje
a)
názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, štatutárny orgán a právnu formu, ak je zriaďovateľ právnická osoba; meno a priezvisko, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a rodné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ fyzická osoba,
b)
názov a adresu školy alebo školského zariadenia vrátane jeho súčastí,
c)
predpokladaný počet všetkých detí alebo žiakov,
d)
predpokladaný počet všetkých tried,
e)
vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk,
f)
školský vzdelávací program alebo výchovný program, podľa ktorého sa bude v škole alebo školskom zariadení uskutočňovať výchova a vzdelávanie,
g)
predpokladaný dátum, v ktorom sa má škola alebo školské zariadenie vrátane jeho súčastí zriadiť,
h)
doklad o zabezpečení priestorov,
i)
doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory školy alebo školského zariadenia sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a predpismi o ochrane pred požiarmi,
j)
predpokladaný rozpočet školy alebo školského zariadenia,
k)
vyjadrenie obce, ak ide o materské školy, základné školy alebo školské zariadenia, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, alebo vyjadrenie samosprávneho kraja, ak ide o stredné školy, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja,
l)
súhlas obce pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o materské školy,30b) jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku a základné školy, základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území obce,
m)
súhlas samosprávneho kraja pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia okrem škôl v prírode pre deti, žiakov a poslucháčov nad 15 rokov veku a stredné školy, školy v prírode, stredné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborné učilištia a praktické školy na území samosprávneho kraja,
n)
vyjadrenie príslušného orgánu školskej samosprávy,
o)
stanovisko príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38) ak ide o strednú odbornú školu,
p)
vyjadrenie príslušného okresného úradu v sídle kraja k požiadavkám podľa odseku 7, ak ide o školy, v ktorých vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak nie je zriaďovateľom.
(2)
Ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá má oprávnenie podnikať,54) alebo iná právnická osoba, musí spĺňať tieto podmienky:
a)
nie je v konkurze alebo v likvidácii,
b)
nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
c)
nemá evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nej pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov54aa) v Slovenskej republike alebo v krajine jeho sídla,
d)
je bezúhonný, a ak je zriaďovateľom právnická osoba, je bezúhonný aj jej štatutárny zástupca alebo člen štatutárneho orgánu, a ani sa proti nemu nezačalo trestné stíhanie.
(3)
Ak je zriaďovateľom fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie podnikať, vzťahujú sa na ňu ustanovenia odseku 2 písm. c) a d).
(4)
Preukázanie splnenia podmienok uvedených v odsekoch 2 a 3 žiadateľ doloží
a)
v písm. a) a b) potvrdením súdu, že sa proti nemu nevedie konkurzné konanie alebo vyrovnávacie konanie,
b)
v písm. c) potvrdením príslušného úradu nie starším ako tri mesiace, ak nemá sídlo v Slovenskej republike; ak žiadateľ má sídlo v Slovenskej republike, splnenie podmienok overuje podľa osobitného predpisu33b) ministerstvo,
c)
v písm. d) údajmi potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a ak ide o právnickú osobu, aj údajmi štatutárneho zástupcu alebo členov štatutárneho orgánu potrebnými na vyžiadanie výpisu z registra trestov.
(5)
Účastníkom konania vo veci zaradenia do siete je zriaďovateľ. Ministerstvo o zaradení do siete rozhodne do 60 dní od doručenia žiadosti o zaradenie. V rozhodnutí ministerstvo vyznačí termín začatia činnosti. Termín začatia činnosti školy alebo školského zariadenia je 1. september kalendárneho roka, ktorý nasleduje po kalendárnom roku, v ktorom bola žiadosť doručená, okrem prípadov, v ktorých minister povolil iný termín pri zaradení do siete podľa odseku 8, ktorých termín začatia činnosti určí ministerstvo.
(6)
Po zaradení školy alebo školského zariadenia do siete vydá zriaďovateľ zriaďovaciu listinu školy alebo školského zariadenia.
(7)
Ministerstvo pri rozhodovaní o zaradení do siete zohľadňuje miestne a regionálne požiadavky, a to najmä
a)
účelné a komplexné rozmiestnenie škôl a školských zariadení,
b)
formy organizácie výchovy a vzdelávania škôl a školských zariadení,
c)
vyučovací jazyk alebo výchovný jazyk,
d)
počet detí, žiakov alebo poslucháčov zriadených škôl a školských zariadení a
e)
priestorové a materiálno-technické zabezpečenie škôl a školských zariadení.
(8)
Minister môže, najmä ak zriadenie školy alebo školského zariadenia nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet, povoliť iný termín podania žiadosti podľa odseku 1. Pri povolení iného termínu podania žiadosti minister môže určiť aj podmienky, za ktorých bude škola alebo školské zariadenie vykonávať činnosť v prvom roku.
(9)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa tretej vety ministerstvo bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
§ 17
Vyraďovanie škôl alebo školských zariadení zo siete
(1)
Žiadosť na vyradenie školy alebo školského zariadenia zo siete predkladá
a)
zriaďovateľ,
b)
okresný úrad v sídle kraja, ak
1.
zistí závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov,
2.
zistí závažné nedostatky v oblasti materiálno-technického zabezpečenia alebo
3.
škola alebo školské zariadenie neposkytuje výchovu a vzdelávanie, poradenstvo alebo služby spojené s výchovou a vzdelávaním žiadnemu dieťaťu alebo žiakovi,
c)
hlavný školský inšpektor, ak zistí závažné nedostatky v kontrolovanom subjekte, alebo
d)
minister zdravotníctva Slovenskej republiky, ak zistí závažné nedostatky v odbornej zložke prípravy na strednej zdravotníckej škole.
(2)
Žiadosť na vyradenie zo siete obsahuje
a)
názov a adresu školy alebo školského zariadenia,
b)
dôvod vyradenia školy alebo školského zariadenia zo siete,
c)
termín zrušenia školy alebo školského zariadenia,
d)
spôsob zabezpečenia výchovy a vzdelávania alebo stravovania detí a žiakov po zrušení školy alebo školského zariadenia,
e)
stanovisko príslušného orgánu školskej samosprávy,
f)
vyjadrenie územnej samosprávy, ak nie je predkladateľom a ak navrhovateľom je okresný úrad v sídle kraja alebo hlavný školský inšpektor,
g)
vyjadrenie okresného úradu v sídle kraja a hlavného školského inšpektora, ak je navrhovateľom orgán územnej samosprávy,
h)
vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38) ak ide o strednú odbornú školu.
(3)
Účastníkom konania vo veci vyradenia zo siete je zriaďovateľ. Ministerstvo o vyradení zo siete rozhodne do 60 dní od doručenia žiadosti na vyradenie.
(4)
Ministerstvo môže rozhodnúť o vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete aj bez návrhu, ak v určenom termíne škola alebo školské zariadenie nezačne svoju činnosť alebo na základe kontrolných zistení podľa § 14 ods. 6 písm. j).
(5)
Zriaďovateľ, ktorým je právnická osoba podľa § 19 ods. 2 písm. e), je povinný bezodkladne po zrušení54a) oznámiť túto skutočnosť ministerstvu, ktoré rozhodne o vyradení školy alebo školského zariadenia zo siete.
§ 18
Zmeny v sieti
(1)
Zmeny v sieti sú zmeny údajov podľa § 15 ods. 4.
(2)
Účastníkom konania vo veci zmeny v sieti je zriaďovateľ. Ministerstvo rozhodne o zmene v sieti na základe žiadosti zriaďovateľa alebo osoby oprávnenej konať za viacero zriaďovateľov alebo na návrh hlavného školského inšpektora podľa § 12 ods. 3 písm. d) do 60 dní od doručenia žiadosti na zmenu v sieti. Na rozhodovanie o zmene v sieti sa použijú primerane ustanovenia § 16 a 17.
(3)
Žiadosť o zmenu v sieti podľa § 15 ods. 4 písm. c) až e) predkladá zriaďovateľ ministerstvu do 31. marca kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa má zmena v sieti vykonať. Minister môže povoliť iný termín podania žiadosti, najmä ak požadovaná zmena nezakladá zvýšené nároky na štátny rozpočet. Pri povolení iného termínu podania žiadosti minister môže určiť aj podmienky, za ktorých bude škola, školské zariadenie alebo elokované pracovisko vykonávať činnosť v prvom roku po vykonaní zmeny v sieti.
(4)
Pri zmene zriaďovateľa školy alebo školského zariadenia, v ktorom sa plní povinná školská dochádzka, je zriaďovateľ povinný preukázať, ako je pre všetkých žiakov školy zabezpečené ústavné právo na vzdelanie.55)
(5)
Pri zmene adresy zriaďovateľa, zmene popisného čísla školy alebo školského zariadenia, udelení alebo odňatí čestného názvu školy alebo školského zariadenia je zriaďovateľ povinný bezodkladne túto skutočnosť písomne oznámiť spolu s dokladom osvedčujúcim zmenu ministerstvu. Ministerstvo písomne potvrdí uvedenú zmenu zriaďovateľovi; ak sa zmena týka školy alebo školského zariadenia, upraví názov školy alebo školského zariadenia v sieti. Pri týchto zmenách sa nepostupuje podľa osobitného predpisu.80)
(6)
Rozhodnutie o zmenách v sieti predchádza aj zriadeniu alebo zrušeniu elokovaného pracoviska. Rozhodnutím o zmene v sieti ministerstvo rozhodne o zmene v sieti, ktoré spočíva
a)
v zaradení elokovaného pracoviska do siete,
b)
vo vyradení elokovaného pracoviska zo siete.
(7)
Žiadosť o zmenu v sieti podľa odseku 6 písm. a) obsahuje tieto údaje a doklady:
a)
názov, adresu a identifikačné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ právnická osoba; meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ fyzická osoba,
b)
rozhodnutie o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete, pri ktorom sa má elokované pracovisko zriadiť,
c)
zriaďovacia listina školy alebo zriaďovacia listina školského zariadenia,
d)
názov a adresu elokovaného pracoviska,
e)
predpokladaný počet všetkých detí, žiakov alebo poslucháčov,
f)
predpokladaný počet všetkých tried,
g)
výchovno-vzdelávací jazyk,
h)
predpokladaný dátum zriadenia elokovaného pracoviska,
i)
doklad o zabezpečení priestorov,
j)
doklad príslušných orgánov štátnej správy, že priestory elokovaného pracoviska sú v súlade s hygienickými požiadavkami a predpismi o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a písomné vyhlásenie, že priestory elokovaného pracoviska sú v súlade s predpismi o ochrane pred požiarmi,
k)
vyjadrenie obce, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou materskej školy, základnej školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja, alebo vyjadrenie samosprávneho kraja, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou strednej školy, ktorého zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja,
l)
súhlas obce pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou materskej školy,30b) jazykovej školy, základnej umeleckej školy alebo školského zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov do 15 rokov veku, a o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou základnej školy, základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na území obce,
m)
súhlas samosprávneho kraja pre zriaďovateľov podľa § 19 ods. 2 písm. d) a e), ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou jazykovej školy, základnej umeleckej školy a školského zariadenia pre deti, žiakov a poslucháčov nad 15 rokov veku, a o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou strednej školy, strednej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, odborného učilišťa a praktickej školy na území samosprávneho kraja,
n)
vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38) ak ide o strednú odbornú školu,
o)
vyjadrenie príslušného okresného úradu v sídle kraja, ak ide o elokované pracovisko, ktoré bude súčasťou školy, v ktorej vzdelávanie sa považuje za sústavnú prípravu na povolanie, ak nie je zriaďovateľom.
(8)
Žiadosť o zmenu v sieti podľa odseku 6 písm. b) obsahuje tieto údaje a doklady:
a)
názov a adresu elokovaného pracoviska,
b)
rozhodnutie o zaradení školy alebo školského zariadenia do siete, pri ktorom je elokované pracovisko zriadené,
c)
dôvod vyradenia elokovaného pracoviska,
d)
termín zrušenia elokovaného pracoviska,
e)
spôsob zabezpečenia výchovy a vzdelávania alebo stravovania detí a žiakov po zrušení elokovaného pracoviska,
f)
vyjadrenie príslušného ústredného orgánu štátnej správy a inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38) ak ide o strednú odbornú školu.
ÔSMA ČASŤ
ZRIAĎOVANIE A ZRUŠOVANIE ŠKÔL ALEBO ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
§ 19
Zriaďovanie škôl alebo školských zariadení
(1)
Školu alebo školské zariadenie možno zriadiť až po jeho zaradení do siete.
(2)
Školu alebo školské zariadenie môže zriadiť
a)
obec,
b)
samosprávny kraj,
c)
okresný úrad v sídle kraja,
d)
štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť,56)
e)
iná právnická osoba alebo fyzická osoba.
(3)
Škola alebo školské zariadenie zriadené zriaďovateľom podľa odseku 2 písm. d) je cirkevná škola alebo cirkevné školské zariadenie a škola alebo školské zariadenie zriadené zriaďovateľom podľa odseku 2 písm. e) je súkromná škola alebo súkromné školské zariadenie.
(4)
Vzdelanie získané v školách zriadených zriaďovateľom podľa odseku 2 je rovnocenné.
(5)
Vo veciach výchovy a vzdelávania sú školy a školské zariadenia podľa tohto zákona v oblasti metodického riadenia výchovno-vzdelávacieho procesu riadené ministerstvom.
(6)
Elokované pracovisko možno zriadiť iba na území kraja podľa adresy školy alebo školského zariadenia až po rozhodnutí o zmene v sieti podľa § 18 ods. 6 písm. a). Elokované pracovisko sa nezriaďuje pri školských účelových zariadeniach.
(7)
Elokovaným pracoviskom sa rozumie trvalo zriadený uzatvorený priestor, v ktorom sa uskutočňuje pravidelná výchovno-vzdelávacia činnosť a riadi sa školským vzdelávacím programom školy, ktorej je súčasťou, alebo výchovno-vzdelávacím programom školského zariadenia, ktorého je súčasťou. Elokované pracovisko nie je právnickou osobou a zriaďuje sa ako súčasť školy alebo školského zariadenia, ktoré je právnickou osobou. Na vonkajšom označení elokovaného pracoviska sa uvádza elokované pracovisko, pomlčka a za pomlčkou sa uvedie názov školy alebo školského zariadenia podľa § 21 ods. 1, ktorého je elokované pracovisko súčasťou.
(8)
Elokované pracovisko možno zrušiť až po rozhodnutí o zmene v sieti podľa § 18 ods. 6 písm. b).
(9)
Diagnostické centrum môže zriadiť len okresný úrad v sídle kraja.
§ 20
Spájanie škôl
(1)
Na základe rozhodnutia zriaďovateľa alebo dohody zriaďovateľov sa môžu školy rôzneho druhu a typu spájať do jednej právnickej osoby. Zriaďovateľom spojenej školy je zriaďovateľ, na ktorom sa ostatní zriaďovatelia dohodnú.
(2)
Spojeniu škôl musí predchádzať ich vyradenie zo siete a ich následné zrušenie. Spojená škola sa zriaďuje až po jej zaradení do siete.
(3)
Spojená škola sa vnútorne člení na organizačné zložky, ktorými sú školy do tejto školy spojené. Na dokladoch o získanom vzdelaní sa uvádza len príslušný druh a typ školy, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy.
(4)
Spojená škola sa vedie v sieti so všetkými školami, ktoré boli do spojenej školy spojené.
(5)
Spojenú školu riadi jeden riaditeľ, ktorý spĺňa kvalifikačné požiadavky najmenej pre jeden druh alebo typ školy, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy.
(6)
Riaditeľ spojenej školy ustanovuje zástupcov riaditeľa pre každú školu, ktorá je organizačnou zložkou spojenej školy. Na zástupcu riaditeľa sa vzťahujú kvalifikačné predpoklady uvedené v § 3 ods. 5.
(7)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov škôl a iné právne vzťahy škôl podľa odseku 1 prechádzajú na spojenú školu odo dňa spojenia.
(8)
Ak sa spojí škola so školským zariadením okrem predškolského zariadenia, školské zariadenie sa stáva súčasťou školy podľa osobitného predpisu.58)
(9)
Pri vzniku spojenej školy zriaďovateľ obsadí funkciu riaditeľa školy bez výberového konania len do úspešného vykonania výberového konania na riaditeľa (§ 4), a to najdlhšie na šesť mesiacov.
(10)
Pri školách podľa odseku 9, ktorých zriaďovateľom je zriaďovateľ podľa § 2 ods. 1 písm. b) až d), sa ustanoví nová rada školy najneskôr do troch mesiacov od vzniku školy.
(11)
Riaditeľ základnej školy s materskou školou okrem riaditeľa základnej školy s materskou školou, v ktorej sa predprimárne vzdelávanie uskutočňuje v jednej triede, určí zástupcu riaditeľa pre materskú školu, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti v materskej škole podľa osobitného predpisu.60a)
§ 21
Označovanie škôl alebo školských zariadení
(1)
Názov školy sa skladá z označenia druhu alebo typu školy a názvu ulice, popisného čísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy. V názve typu strednej odbornej školy, ktorým je stredná odborná škola s prívlastkom a stredná priemyselná škola s prívlastkom sa nemusí uviesť prívlastok. Názov školy sa uvádza v prvom páde. So súhlasom ministerstva môže škola na základe žiadosti používať jej historický názov. Ak ministerstvo udelilo škole čestný názov, je súčasťou názvu školy a uvedie sa za druhom alebo typom školy; čestný názov tvorí meno a priezvisko významnej osobnosti, ktorá má priamy vzťah ku škole, alebo pomenovanie významnej historickej udalosti. Názov školy musí byť zhodný s názvom školy uvedeným v sieti.
(2)
Škola, kde sa výchovno–vzdelávací proces uskutočňuje v triedach v slovenskom jazyku a súčasne v jazyku národnostných menšín, má vo svojom názve druh a typ školy uvedený v slovenskom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny.
(3)
Škola, kde sa výchovno–vzdelávací proces uskutočňuje iba v jazyku národnostných menšín, má v názve uvedený aj vyučovací jazyk školy a druh a typ školy sa uvádza v slovenskom jazyku a v jazyku príslušnej národnostnej menšiny. Sídlo školy sa uvádza v slovenskom jazyku; ak je sídlom školy obec, v ktorej príslušníci národnostnej menšiny tvoria najmenej 20 % obyvateľstva, uvedie sa sídlo aj v jazyku národnostnej menšiny.61)
(4)
Ak je zriaďovateľom cirkev alebo náboženská spoločnosť, v názve sa môže uviesť, že ide o cirkevnú školu, alebo v ňom môže byť aj označenie, ktoré charakterizuje zriaďovateľa. Taktiež môže obsahovať meno významnej osobnosti príslušnej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, prípadne meno svätca.
(5)
Ak je zriaďovateľom fyzická osoba alebo iná právnická osoba, uvedie sa na začiatku názvu školy slovo „súkromná“ v príslušnom tvare. V názve môže byť aj označenie, ktoré charakterizuje zriaďovateľa.
(6)
Ak sa škola zriadila pre nadané a talentované deti alebo žiakov, pred názvom školy alebo školského zariadenia sa uvedie slovo, ktoré primerane vyjadruje oblasť, na ktorú je škola zameraná (napríklad bilingválne gymnázium, športové gymnázium a pod.).
(7)
Ak je súčasťou školy školský internát,62) uvedie sa za názvom školy slovo „internátna“ v príslušnom tvare.
(8)
Škola, ktorá vznikla spojením základnej školy s predškolským zariadením podľa osobitného predpisu,64) sa označuje názvom „Základná škola s materskou školou“.
(9)
Názov školy, ktorá nezanikla po zlúčení so školou rovnakého druhu a typu podľa osobitného predpisu,65) zostáva nezmenený.
(10)
Názov školy sa používa na úradných pečiatkach a listinách vydaných touto školou, ak osobitný predpis neustanovuje inak.66)
(11)
Na vonkajšom označení budovy školy sa uvádza názov školy bez uvedenia názvu ulice, popisného čísla hlavnej budovy a úradného názvu sídla školy.
(12)
Ustanovenia odsekov 1 až 11 sa primerane vzťahujú aj na školské zariadenia.
§ 22
Zriaďovacia listina školy a školského zariadenia
(1)
Zriaďovaciu listinu školy alebo školského zariadenia vydáva zriaďovateľ po zaradení školy alebo školského zariadenia do siete.
(2)
Zriaďovacia listina školy alebo školského zariadenia obsahuje
a)
označenie zriaďovateľa,
b)
názov školy alebo školského zariadenia vylučujúci možnosť zámeny s názvom iných právnických osôb, druh a typ, jej sídlo (adresa) a identifikačné číslo,
c)
názov a adresu subjektu, ktorý je súčasťou školy alebo školského zariadenia,
d)
výchovný jazyk alebo vyučovací jazyk,
e)
formu hospodárenia,
f)
dátum zriadenia školy alebo školského zariadenia,
g)
vymedzenie základných verejnoprospešných činností alebo verejných funkcií, pre ktoré sa škola alebo školské zariadenie zriaďuje, a tomu zodpovedajúci predmet činnosti,
h)
označenie štatutárneho orgánu,
i)
vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý škola alebo školské zariadenie spravuje,
j)
určenie času, na ktorý sa škola alebo školské zariadenie zriaďuje,
k)
dátum a číslo rozhodnutia ministerstva o zaradení do siete.
(3)
Zmeny údajov v zriaďovacej listine sa vykonávajú dodatkom k zriaďovacej listine.
(4)
Zriaďovateľ v zriaďovacej listine a v dodatku k zriaďovacej listine uvádza údaje zhodne s údajmi uvedenými v právoplatnom rozhodnutí o zaradení do siete, právoplatnom rozhodnutí o zmene v sieti, právoplatnom rozhodnutí o vyradení zo siete alebo v potvrdení podľa § 18 ods. 5.
§ 23
Zrušovanie škôl a školských zariadení
(1)
Škola alebo školské zariadenie sa po jeho vyradení zo siete zruší.
(2)
Školu alebo školské zariadenie zruší zriaďovateľ v súlade s rozhodnutím ministerstva o vyradení zo siete.
§ 23a
Centrálny register škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov
(1)
Centrálny register škôl, školských zariadení, elokovaných pracovísk a zriaďovateľov (ďalej len „centrálny register“) je informačným systémom verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo. Centrálny register je verejný; rodné číslo fyzickej osoby ako údaj zapísaný do centrálneho registra sa nezverejňuje.
(2)
Centrálny register tvorí
a)
podregister škôl, školských zariadení a elokovaných pracovísk,
b)
podregister zriaďovateľov.
(3)
V podregistri škôl, školských zariadení a elokovaných pracovísk sa vedú tieto údaje:
a)
názov a adresa školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska a identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené,
b)
identifikátor školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska pridelený správcom centrálneho registra,
c)
výchovný jazyk alebo vyučovací jazyk,
d)
dátum zriadenia školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska,
e)
dátum začatia činnosti školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska,
f)
dátum vyradenia školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska,
g)
školský obvod základnej školy alebo spoločný školský obvod základnej školy,
h)
titul, meno, priezvisko, rodné číslo a kontakt na účely komunikácie riaditeľa školy alebo školského zariadenia, alebo pedagogického zamestnanca školy alebo školského zariadenia, ktorého zriaďovateľ poveril vedením školy alebo školského zariadenia do vymenovania riaditeľa,
i)
webové sídlo školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska, ak ho má zriadené,
j)
údaj o škole alebo školskom zariadení, či je, alebo nie je právnickou osobou a kontakt školy alebo školského zariadenia na účely komunikácie,
k)
dátum zrušenia školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska.
(4)
V podregistri zriaďovateľov sa vedú tieto údaje:
a)
názov a sídlo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľom právnická osoba, alebo titul, meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého pobytu, ak je zriaďovateľom fyzická osoba, a identifikačné číslo organizácie, ak ho má pridelené,
b)
identifikátor zriaďovateľa pridelený správcom centrálneho registra,
c)
kontakt na účely komunikácie.
(5)
Údaje podľa odseku 3 písm. a) až c), e) a f) spracúva v podregistri škôl, školských zariadení a elokovaných pracovísk ministerstvo na základe právoplatného rozhodnutia o zaradení školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska do siete alebo pri zmenách v sieti.
(6)
Údaje podľa odseku 3 písm. d), g), i) až k) spracúva v podregistri škôl, školských zariadení a elokovaných pracovísk zriaďovateľ najneskôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k rozhodujúcej skutočnosti. Údaj podľa odseku 3 písm. h) spracúva zriaďovateľ v podregistri škôl, školských zariadení a elokovaných pracovísk bezodkladne.
(7)
Údaje podľa odseku 4 písm. a) a b) spracúva v podregistri zriaďovateľov ministerstvo na základe rozhodnutia o zaradení školy, školského zariadenia alebo elokovaného pracoviska do siete alebo pri zmenách v sieti.
(8)
Údaj podľa odseku 4 písm. c) spracúva v podregistri zriaďovateľov zriaďovateľ do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k rozhodujúcej skutočnosti.
(9)
Povinnosť podľa odsekov 6 a 8 plní zriaďovateľ priamym vložením údajov do centrálneho registra alebo synchronizáciou údajov s údajmi v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov, Centrálnom registri pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení alebo v referenčných registroch.
(10)
Ak technické podmienky zriaďovateľa neumožňujú splnenie povinnosti podľa odsekov 6 a 8 spôsobom podľa odseku 9, splnenie povinnosti podľa odsekov 6 a 8 zabezpečí prostredníctvom príslušného okresného úradu v sídle kraja. Zriaďovateľ najneskôr do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k rozhodujúcej udalosti, oznámi údaje podľa odseku 3 písm. d), g, j) a k) a odseku 4 písm. c) príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely ich spracovania v centrálnom registri. Zriaďovateľ bezodkladne po rozhodujúcej udalosti oznámi údaje podľa odseku 3 písm. h) príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely ich spracovania v centrálnom registri.
(11)
Za správnosť údajov podľa odseku 3 písm. d), g) až k) a odseku 4 písm. c) zodpovedá zriaďovateľ.
DEVIATA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVY
§ 24
(1)
Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.
(2)
Rada školy sa zriaďuje pri školách podľa osobitného predpisu.67)
(3)
Rada školského zariadenia sa zriaďuje v
a)
predškolských zariadeniach,
b)
liečebno-výchovných sanatóriách,
c)
diagnostických centrách,
d)
reedukačných detských domovoch,
e)
reedukačných domovoch pre mládež,
f)
domovoch mládeže,
g)
centrách voľného času.
(4)
Rada školského zariadenia podľa odseku 3 písm. b) až e) sa zriaďuje bez zástupcov rodičov.
(5)
Rada školy
a)
uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa podľa § 4,
b)
navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa,
c)
predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením,
d)
vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) až d) a § 5 ods. 7.
(6)
Obecná školská rada sa zriaďuje v obciach, v ktorých sú určené najmenej tri školské obvody alebo je zriadených najmenej desať škôl a školských zariadení, ktoré nie sú súčasťou školy, zriadených na území obce. Rozhodnutím obecného zastupiteľstva môže byť zriadená obecná školská rada aj pri počte škôl a školských zariadení najmenej päť alebo pri dvoch školských obvodoch.
(7)
Obecná školská rada sa vyjadruje
a)
k činnosti zriaďovateľov základných škôl, základných umeleckých škôl a školských zariadení v oblasti vzdelávania zriadených na území obce,
b)
ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení zriadených na území obce,
c)
k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území obce z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálno-technickým podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených obcou,
d)
k personálnym, materiálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení zriadených na území obce,
e)
k požiadavkám obce na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
f)
k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu na školách zriadených na území obce.
(8)
Obecná školská rada plní funkciu rady školy podľa odseku 5 ku školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je obec, ak príslušná rada školy nie je zriadená.
(9)
Územná školská rada sa zriaďuje v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja.
(10)
Územná školská rada sa vyjadruje
a)
k činnosti príslušného okresného úradu v sídle kraja,
b)
k činnosti orgánov príslušného samosprávneho kraja na úseku školstva,
c)
ku koncepcii rozvoja škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti samosprávneho kraja,
d)
k rozpisu finančných prostriedkov poskytnutých školám a školským zariadeniam zriadeným na území samosprávneho kraja z prostriedkov štátneho rozpočtu a materiálnym podmienkam na činnosť škôl a školských zariadení zriadených samosprávnym krajom alebo okresným úradom v sídle kraja,
e)
k personálnym a sociálnym podmienkam zamestnancov škôl a školských zariadení,
f)
k požiadavkám samosprávneho kraja na skvalitnenie starostlivosti a výchovno-vzdelávacích služieb poskytovaných v školách alebo v školských zariadeniach a k spôsobu úhrady nákladov zvýšených z tohto dôvodu,
g)
k návrhom na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní,
h)
k správe o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu v školách a v školských zariadeniach.
(11)
Územná školská rada plní funkciu rady školy podľa odseku 5 ku školám a školským zariadeniam, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja alebo samosprávny kraj, ak príslušná rada školy nie je zriadená.
(12)
Orgán školskej samosprávy je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov orgánu školskej samosprávy. Na platné uznesenie orgánu školskej samosprávy vo veci vymenovania, odvolania alebo potvrdenia riaditeľa vo funkcii je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jeho členov.
(13)
V novozriadenej škole alebo v novozriadenom školskom zariadení sa rada školy ustanoví najneskôr do troch mesiacov odo dňa zriadenia školy alebo školského zariadenia.
(14)
Náklady na činnosť rady školy sa uhrádzajú z rozpočtu školy alebo školského zariadenia, alebo z rozpočtu zriaďovateľa školy alebo zriaďovateľa školského zariadenia. Náklady na činnosť obecnej školskej rady sa uhrádzajú z rozpočtu obce. Náklady na činnosť územnej školskej rady sa uhrádzajú z rozpočtu samosprávneho kraja.
(15)
Zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.
(16)
Funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy je štyri roky.
§ 25
Členstvo v orgánoch školskej samosprávy
(1)
Rada školy sa skladá z 5 až 11 členov. Za ustanovenie rady školy zodpovedá zriaďovateľ.
(2)
Ak má škola alebo školské zariadenie nižší počet zamestnancov ako 25, počet členov rady školy môže byť nižší ako 11.
(3)
Rada školy s 5 členmi sa môže ustanoviť len v školách a školských zariadeniach, v ktorých celkový počet zamestnancov nie je vyšší ako 10.
(4)
Zloženie a počet členov rady školy podľa odsekov 2 a 3 určí zriaďovateľ s prihliadnutím na celkový počet zamestnancov školy alebo školského zariadenia, pričom dodržiava zásadu, že počet členov rady školy, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, musí byť väčšinový.
(5)
Členmi rady školy pri základnej škole, základnej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, materskej škole,30b) základnej umeleckej škole alebo členmi rady školského zariadenia pri školskom internáte a centre voľného času sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov, štyria zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
(6)
Členmi rady školy pri
a)
strednej škole a strednej škole pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy alebo školského zariadenia, štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, z ktorých je v stredných odborných školách jeden zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce,38) ak ho táto inštitúcia nominuje a jeden zvolený zástupca žiakov príslušnej školy,
b)
odbornom učilišti alebo praktickej škole sú traja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov školy, traja zvolení zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy, a štyria delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,
c)
špeciálnom výchovnom zariadení, jazykovej škole a škole pri zdravotníckom zariadení sú štyria zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov, jeden zvolený zástupca ostatných zamestnancov a šiesti delegovaní zástupcovia zriaďovateľa.
(7)
Pri základnej škole s materskou školou64) sa ustanoví rada školy, ktorej členom je aj zvolený zástupca rodičov detí materskej školy a zvolený zástupca pedagogických zamestnancov materskej školy.
(8)
Obecná školská rada má 11 členov a územná školská rada má 11 členov. Za ustanovenie obecnej školskej rady zodpovedá obec a za ustanovenie územnej školskej rady zodpovedá samosprávny kraj.
(9)
Členmi obecnej školskej rady sú štyria zvolení zástupcovia z riaditeľov, dvaja zvolení zástupcovia z rodičov, traja zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl všetkých škôl a školských zariadení zriadených na území obce a dvaja delegovaní zástupcovia obce. Ak je na území obce zriadených menej ako tri rady, zvyšuje sa počet delegovaných zástupcov obce.
(10)
Členmi územnej školskej rady sú traja zvolení zástupcovia z riaditeľov, dvaja zvolení zástupcovia z rodičov a štyria zvolení zástupcovia z predsedov rád škôl a školských zariadení, ktorých zriaďovateľom je okresný úrad v sídle kraja alebo samosprávny kraj. Členmi územnej školskej rady sú ďalej jeden delegovaný zástupca samosprávneho kraja a jeden delegovaný zástupca okresného úradu v sídle kraja.
(11)
Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy a jeho zástupca. Členom obecnej školskej rady nemôže byť starosta obce (primátor mesta). Členom územnej školskej rady nemôže byť predseda samosprávneho kraja a vedúci zamestnanec okresného úradu v sídle kraja.
(12)
Členstvo v orgánoch školskej samosprávy zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia orgánu školskej samosprávy,
b)
vzdaním sa členstva,
c)
ak vzniknú dôvody na zánik členstva podľa odseku 11,
d)
skončením pracovnoprávneho vzťahu so školou alebo školským zariadením, ak ide o zástupcu pedagogických zamestnancov alebo nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia; to platí, aj ak skončenie pracovnoprávneho vzťahu bolo rozhodnutím súdu vyhlásené za neplatné,
e)
ak dieťa zvoleného zástupcu rodičov prestane byť žiakom školy alebo školského zariadenia,
f)
ak zvolený zástupca žiakov strednej školy prestane byť žiakom školy,
g)
odvolaním zvoleného člena podľa odsekov 5 a 6,
h)
odvolaním delegovaného zástupcu zriaďovateľa,
i)
obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony,
j)
smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
(13)
Členstvo v orgánoch školskej samosprávy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena orgánu školskej samosprávy alebo jemu blízkej osoby68) do výberového konania na funkciu riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia. Členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania.
(14)
Členstvo v orgánoch školskej samosprávy sa pozastavuje podľa odseku 13 aj pri potvrdzovaní riaditeľa vo funkcii.
(15)
Podrobnosti o zložení orgánov školskej samosprávy, o spôsobe ich ustanovenia, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(16)
Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa (§ 4) pre školy podľa § 6 ods. 1 sú členmi rady školy aj jeden delegovaný zástupca okresného úradu v sídle kraja a jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie.
(17)
Na účely výberového konania na vymenovanie riaditeľa (§ 4) pre školy podľa § 9 ods. 1 sú členmi rady školy aj jeden delegovaný zástupca okresného úradu v sídle kraja a jeden delegovaný zástupca Štátnej školskej inšpekcie a jeden delegovaný zástupca samosprávneho kraja; v stredných zdravotníckych školách je členom rady školy aj jeden delegovaný zástupca Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 26
Žiacka školská rada
(1)
Žiacka školská rada (ďalej len „žiacka rada“) reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Žiacku radu možno ustanoviť v
a)
strednej škole a
b)
základnej škole so všetkými ročníkmi.
(2)
Žiacka rada je ustanovená v
a)
strednej škole, ak počet členov určený v odseku 3 písm. a) zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov strednej školy; o voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy,
b)
základnej škole, ak počet členov určený v odseku 3 písm. b) zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov piateho až deviateho ročníka základnej školy; o voľbách vyhotoví výchovný poradca zápisnicu, ktorú predloží riaditeľovi školy.
(3)
Žiacka rada má v
a)
strednej škole 5 až 11 členov a tvoria ju tí žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách,
b)
základnej škole 5 až 9 členov a tvoria ju tí žiaci piateho až deviateho ročníka, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov žiakov zúčastnených na voľbách; funkčné obdobie žiackej rady v základnej škole je do konca školského roku, v ktorom sa uskutočnili voľby.
(4)
Žiacka rada
a)
sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
b)
sa podieľa na tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku,
c)
zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy a predkladá im svoje stanoviská a návrhy.
(5)
Žiacka rada v strednej škole okrem pôsobnosti podľa odseku 4
a)
zastupuje žiakov aj navonok,
b)
volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.
(6)
Žiacka rada je schopná sa uznášať, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie žiackej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej rady. Na platné uznesenie žiackej rady v strednej škole vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej rady.
(7)
Náklady na činnosť žiackej rady sa po dohode s riaditeľom školy uhrádzajú z rozpočtu školy.
(8)
Podrobnosti o zložení žiackej rady, o spôsobe jej ustanovenia vrátane výmeny jej členov a o spôsobe rokovania určí štatút žiackej rady; ak ide o žiacku radu v strednej škole, štatút žiackej rady určí aj podrobnosti o voľbe zástupcu žiakov do rady školy.
DESIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 35a
(1)
Školy a školské zariadenia, ktoré sú zaradené do siete, majú povinnosť pri ročných zisťovaniach poskytnúť ministerstvu štatistické údaje o
a)
počtoch tried, učiteľov a zamestnancov, ich najvyššom dosiahnutom vzdelaní a kvalifikácii podľa stavu k 15. septembru školského roka,
b)
počtoch detí, žiakov a poslucháčov a ich vekovej štruktúre v členení podľa výchovno-vzdelávacieho jazyka, národnosti, študijného odboru alebo učebného odboru, špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb podľa stavu k 15. septembru školského roka,
c)
počtoch stravníkov v zariadeniach školského stravovania, počtoch ubytovaných detí a žiakov školských internátov, kapacitách a príjmoch zariadení školského stravovania a školských internátov podľa stavu k 15. septembru školského roka,
d)
úrazovosti detí a žiakov podľa stavu za predchádzajúci školský rok,
e)
školských knižniciach podľa stavu k 31. decembru kalendárneho roka,
f)
vybavení škôl a školských zariadení digitálnymi technológiami podľa stavu k 31. decembru kalendárneho roka.
(2)
Školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré sú zaradené do siete, majú povinnosť pri ročných zisťovaniach poskytnúť ministerstvu štatistické údaje o počtoch
a)
zamestnancov, ich najvyššom dosiahnutom vzdelaní a kvalifikácii podľa stavu za predchádzajúci školský rok,
b)
detí a ich vekovej štruktúre v členení podľa zdravotného znevýhodnenia podľa stavu za predchádzajúci školský rok,
c)
vykonaných odborných činností podľa stavu za predchádzajúci školský rok.
(3)
Podrobnosti o údajoch požadovaných podľa odsekov 1 a 2, termíne a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo na svojom webovom sídle každoročne do 31. augusta.
(4)
Zriaďovatelia škôl a školských zariadení, ktoré sú zaradené do siete, majú povinnosť pri štvrťročných zisťovaniach poskytnúť ministerstvu prostredníctvom okresných úradov v sídle kraja do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho štvrťroka údaje za kalendárny štvrťrok týkajúce sa najmä počtu zamestnancov, vyplatených mzdových prostriedkov, čerpaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z mimorozpočtových zdrojov. Podrobnosti o požadovaných údajoch a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo na svojom webovom sídle každoročne do 31. januára.
§ 37
Priestupky
(1)
Priestupku sa dopustí zákonný zástupca dieťaťa, ktorý ohrozuje jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbáva starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlási na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechá viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku.
(2)
Priestupku sa dopustí zamestnanec školy alebo školského zariadenia, ktorý umožní v škole alebo v školskom zariadení činnosť politickej strany alebo politického hnutia a ich propagáciu.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno uložiť pokutu do 331,50 eura.
(4)
Priestupky podľa tohto zákona prejednáva obec. Priestupky podľa odseku 2 prejednáva okresný úrad v sídle kraja.
(5)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.79a)
§ 37a
Správne delikty
(1)
Obec uloží pokutu do 331,50 eura zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý je právnickou osobou a ktorý ohrozil jeho výchovu a vzdelávanie alebo zanedbal starostlivosť o povinnú školskú dochádzku dieťaťa, najmä ak dieťa neprihlásil na povinnú školskú dochádzku alebo dieťa neospravedlnene vynechalo viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku.
(2)
Školský inšpektor uloží pokutu do 331,50 eura zodpovednému zamestnancovi, ktorý neodstránil nedostatky zistené školskou inšpekciou okrem opatrení týkajúcich sa riešenia sťažností a petícií.
(3)
Hlavný školský inšpektor uloží pokutu do 663,50 eura zriaďovateľovi, ktorý vymenoval do funkcie riaditeľa osobu, ktorá nespĺňa predpoklady podľa § 3 ods. 5, a rozhodne o opatrení na odstránenie zisteného nedostatku.
(4)
Okresný úrad v sídle kraja uloží pokutu
a)
do 663,50 eura
1.
obci, ktorá nezabezpečila činnosti podľa § 6 ods. 3,
2.
samosprávnemu kraju, ktorý nezabezpečil činnosti podľa § 9 ods. 4,
b)
do 1 659,50 eura
1.
obci, ktorá neplnila povinnosti podľa § 6 ods. 13,
2.
samosprávnemu kraju, ktorý neplnil povinnosti podľa § 9 ods. 13,
3.
obci a samosprávnemu kraju, ktoré porušili ustanovenia o počte žiakov v triedach.
(5)
Ministerstvo uloží pokutu
a)
do 3 319,00 eur zriaďovateľovi, ktorý porušil povinnosť podľa § 17 ods. 5 alebo podľa § 22 ods. 4,
b)
do 33 193,50 eura zriaďovateľovi, ktorý
1.
zriadil školu alebo školské zariadenie bez rozhodnutia ministerstva o ich zaradení do siete,
2.
zrušil školu alebo školské zariadenie bez rozhodnutia ministerstva o ich vyradení zo siete,
c)
od 100 eur do 3000 eur zriaďovateľovi, ktorý údaje podľa § 35a neposkytol alebo poskytol nepravdivé údaje,
d)
do 5 000 eur zriaďovateľovi, ktorý
1.
nespracuje alebo spracuje nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje podľa § 23a ods. 3 písm. d), g) až k) a ods. 4 písm. c) alebo
2.
nesplní povinnosť oznámiť údaje podľa § 23a ods. 10,
e)
od 1 000 eur do 10 000 eur zriaďovateľovi, ktorý neodvolá riaditeľa v lehote podľa § 3 ods. 17.
(6)
Ministerstvo uloží pokutu do 3 000 eur škole alebo školskému zariadeniu, ak
a)
neposkytne alebo poskytne nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje do Centrálneho registra detí, žiakov a poslucháčov,79b)
b)
nesplní povinnosť oznámiť údaje na spracovanie údajov v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov podľa osobitného predpisu,79c)
c)
nezaznamená alebo zaznamená nesprávne, nepravdivé alebo neúplné údaje do Centrálneho registra pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení79d) alebo
d)
nesplní povinnosť oznámiť údaje na spracovanie v Centrálnom registri pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov škôl a školských zariadení podľa osobitného predpisu.79e)
(7)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.
(8)
Pri ukladaní pokuty správny orgán prihliada najmä na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania.
(9)
Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu okrem výnosu z pokút podľa odseku 1, ktorý je príjmom obce.
§ 38
Rozsah pôsobnosti zákona
(1)
Tento zákon sa nevzťahuje na vysoké školy, školy v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.
(2)
Na cirkevné školy a cirkevné školské zariadenia sa nevzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a), § 3 ods. 2 a 11, § 16 ods. 1 písm. n), § 17 ods. 2 písm. f) a g); ustanovenie § 5, § 24 až 26 sa na ne vzťahuje primerane.
(3)
Na súkromné školy a súkromné školské zariadenia sa nevzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a), § 3 ods. 2, 7 písm. b) a ods. 11, § 16 ods. 1 písm. n), § 17 ods. 2 písm. f) a g); ustanovenie § 5, § 24 až 26 sa na ne vzťahuje primerane.
(4)
Na rozhodovanie podľa § 5 ods. 3 okrem pokarhania riaditeľom školy a pochvaly riaditeľom školy, § 5 ods. 4 okrem pokarhania riaditeľom školy, podmienečného vylúčenia a pochvaly riaditeľom školy, § 5 ods. 14, § 6 ods. 4 a 5, § 8 ods. 2 druhej vety, § 9 ods. 5, § 10 ods. 4, 5 a 8, § 14 ods. 4, ods. 6 písm. b), § 16 až 18 a § 37a sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.80)
(5)
Na rozhodovanie riaditeľa súkromnej školy alebo súkromného školského zariadenia a riaditeľa cirkevnej školy alebo cirkevného školského zariadenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.80)
(6)
Rozhodnutie vo veciach podľa § 5, v ktorých rozhoduje riaditeľ súkromnej školy alebo súkromného školského zariadenia a riaditeľ cirkevnej školy alebo cirkevného školského zariadenia, sa musí vyhotoviť písomne a musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Musí sa doručiť zákonnému zástupcovi žiaka alebo žiakovi, ktorý dovŕšil 18. rok veku, do vlastných rúk.
(7)
Zákonný zástupca žiaka alebo žiak, ktorý dovŕšil 18. rok veku, ktorému bolo doručené rozhodnutie podľa odseku 6, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva riaditeľovi, ktorý rozhodnutie vydal, v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Riaditeľ môže sám žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo v rozpore s vnútorným predpisom školy alebo cirkevného školského zariadenia.
(8)
Ak riaditeľ cirkevnej školy alebo cirkevného školského zariadenia nevyhovie žiadosti podľa odseku 7, postúpi žiadosť zriaďovateľovi školy alebo školského zariadenia. Zriaďovateľ zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so všeobecne záväzným právnym predpisom alebo s vnútorným predpisom školy alebo školského zariadenia. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 15 dní od doručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia.
(9)
Ak riaditeľ súkromnej školy alebo súkromného školského zariadenia nevyhovie žiadosti podľa odseku 7, môže sa žiadateľ domáhať svojich práv podľa osobitného predpisu.81)
§ 38a
Pri spracúvaní a ochrane osobných údajov podľa tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu.81a)
§ 38b
Osobitné ustanovenia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu
(1)
V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“) lehoty ustanovené v § 3 ods. 9 a 17 a § 4 ods. 4 neplynú.
(2)
Ak v čase krízovej situácie uplynie funkčné obdobie riaditeľa a technické podmienky neumožňujú uskutočniť výberové konanie, zriaďovateľ môže obsadiť voľné miesto riaditeľa bez výberového konania do vymenovania po úspešnom vykonaní výberového konania, najdlhšie na šesť mesiacov.
(3)
Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy, ktoré uplynie v čase krízovej situácie, sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie, ak technické podmienky neumožňujú ustanoviť nový orgán školskej samosprávy. Ak sa počas tohto obdobia ustanoví nový orgán školskej samosprávy, funkčné obdobie doterajšieho orgánu školskej samosprávy uplynie dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový orgán školskej samosprávy ustanovený.
(4)
V čase krízovej situácie sa zasadnutie orgánu školskej samosprávy považuje za verejné aj vtedy, ak je zabezpečený jeho verejný priamy prenos. Zasadnutie orgánu školskej samosprávy možno v čase krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti.
(5)
V konaniach, v ktorých z dôvodu krízovej situácie nie je možné predložiť doklady podľa § 16 ods. 1 a 4, § 17 ods. 2, § 18 ods. 7 a 8 alebo v konaniach, v ktorých sa v čase krízovej situácie vyžaduje vykonanie ústneho pojednávania, nazerania do spisov alebo iných úkonov alebo obstaranie podkladov pre rozhodnutie, lehoty ustanovené na vydanie rozhodnutí podľa tohto zákona v čase krízovej situácie neplynú.
§ 39
Prechodné ustanovenia
(1)
Orgány školskej samosprávy, ktoré boli ustanovené pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona, sa do skončenia ich funkčného obdobia považujú za orgány školskej samosprávy ustanovené podľa tohoto zákona.
(2)
Funkčné obdobie riaditeľa, ktorý vykonáva funkciu viac ako päť rokov, sa končí dňom 30. júna 2004.
(3)
Funkčné obdobie riaditeľa, ktorý vykonáva funkciu menej ako päť rokov, sa končí uplynutím funkčného obdobia podľa § 3 ods. 2.
(4)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu, k zamestnávateľovi, ktorým je krajský úrad, ktorých činnosti prechádzajú od 1. januára 2004 na krajský školský úrad, prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na krajský školský úrad. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi krajskými úradmi a krajskými školskými úradmi.
(5)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry, ktorí k 31. decembru 2003 vykonávali verejnú službu, k zamestnávateľovi, ktorým je okresný úrad, ktorých činnosti prechádzajú od 1. januára 2004 na krajský školský úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo, prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na krajský školský úrad. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi krajskými úradmi a krajskými školskými úradmi.
(6)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry doterajších služobných úradov, ktorými sú krajské úrady, ktorých činnosti prechádzajú od 1. januára 2004 na služobný úrad, ktorým je krajský školský úrad, prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na krajský školský úrad. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi krajskými úradmi a krajskými školskými úradmi.
(7)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckého pomeru štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu správu v oblasti školstva, mládeže a telesnej kultúry doterajších služobných úradov, ktorými sú okresné úrady, ktorých činnosti prechádzajú od 1. januára 2004 na služobný úrad, ktorým je krajský školský úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo, prechádzajú s účinnosťou od 1. januára 2004 na krajský školský úrad. Podrobnosti o prechode pracovnoprávnych vzťahov sa upravia dohodami uzatvorenými medzi krajskými úradmi a krajskými školskými úradmi.
(8)
Konanie, v ktorom sa rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb začaté pred účinnosťou tohto zákona okresným úradom na úseku školstva, mládeže a telesnej kultúry, dokončí krajský školský úrad, v ktorého územnom obvode mal okresný úrad sídlo.
(9)
Zriaďovateľom základnej školy s prvým až štvrtým ročníkom gymnázia s osemročným štúdiom zriadenej podľa osobitného predpisu82) je zriaďovateľ, na ktorom sa obec alebo samosprávny kraj dohodne. Ak sa obec alebo samosprávny kraj nedohodne o zriaďovateľskej pôsobnosti k takejto škole k 1. júlu 2004, stáva sa jej zriaďovateľom krajský školský úrad, v ktorého územnom obvode sa škola nachádza.
(10)
Školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa doterajších predpisov sa považujú za školy a školské zariadenia zaradené do siete podľa tohto zákona.
(11)
O žiadostiach o zaradení do siete alebo vyradení zo siete, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do dňa účinnosti tohto zákona, sa rozhoduje podľa doterajších predpisov.
(12)
Zriaďovateľská pôsobnosť okresných úradov a krajských úradov ku školám a školským zariadeniam uvedeným v § 10 ods. 5 prechádza dňom 1. januára 2004 na krajský školský úrad.
(13)
Povinnosť obcí, ktoré sú školskými úradmi, odborne zabezpečovať činnosti podľa § 6 ods. 5 a ods. 8 písm. a), c) a d) a samosprávnych krajov odborne zabezpečovať činnosti podľa § 9 ods. 5 a ods. 8 písm. a), c) a d) vzniká dňom 1. júla 2004. Obec a samosprávny kraj oznámi splnenie tejto povinnosti krajskému školskému úradu najneskôr do 15. júla 2004. Krajský školský úrad poskytne obci a samosprávnemu kraju finančné prostriedky podľa § 6 ods. 6 a podľa § 9 ods. 6 na obdobie od 1. júla 2004 do 31. decembra 2004.
(14)
Osobitný kvalifikačný predpoklad získaný podľa osobitných predpisov83) pred 1. aprílom 2003 sa považuje za osobitný kvalifikačný predpoklad podľa tohto zákona.
(15)
Stredné školy v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu84) prechádzajú s účinnosťou od 1. júla 2006 do zriaďovateľskej pôsobnosti krajského školského úradu, v ktorého územnej pôsobnosti má stredná škola sídlo.
§ 39a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2007
(1)
Obec poskytne na roky 2007 až 2009 zriaďovateľovi podľa § 6 ods. 12 písm. b) finančné prostriedky najmenej vo výške 90 % objemu finančných prostriedkov vypočítaných podľa osobitného predpisu.85)
(2)
Samosprávny kraj poskytne na roky 2007 až 2009 zriaďovateľovi podľa § 9 ods. 12 písm. b) finančné prostriedky najmenej vo výške 90 % objemu finančných prostriedkov pripadajúcich na žiaka základnej umeleckej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja alebo najmenej vo výške 90 % finančných prostriedkov vypočítaných podľa osobitného predpisu,85) ak nemá zriadenú základnú umeleckú školu alebo nezriaďuje školské zariadenie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
(3)
O žiadostiach o zaradení do siete alebo vyradení zo siete, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do dňa účinnosti tohto zákona, sa rozhoduje podľa doterajších predpisov.
§ 39b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2009
O žiadostiach o zaradení do siete alebo vyradení zo siete, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do dňa účinnosti tohto zákona, sa rozhoduje podľa doterajších predpisov.
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013
§ 39c
(1)
Elokované pracoviská, detašované triedy a pobočky zriadené do 31. decembra 2012 sú elokované pracoviská podľa tohto zákona.
(2)
Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia, ktorý má zriadené elokované pracovisko podľa odseku 1, najneskôr do 30. júna 2013
a)
písomne oznámi ministerstvu osobitne za každé elokované pracovisko tieto údaje:
1.
názov, adresu, identifikačné číslo zriaďovateľa, štatutárny orgán a právnu formu, ak je zriaďovateľ právnická osoba; meno a priezvisko, štátnu príslušnosť, miesto trvalého pobytu a rodné číslo zriaďovateľa, ak je zriaďovateľ fyzická osoba,
2.
adresa elokovaného pracoviska,
3.
názov školy alebo školského zariadenia, ktorého je elokované pracovisko súčasťou,
4.
dátum začatia činnosti,
5.
počet tried, oddelení, záujmových útvarov alebo výchovných skupín podľa stavu k 1. septembru 2012,
6.
počet žiakov, detí alebo poslucháčov podľa stavu k 15. septembru 2012,
7.
ak ide o elokované pracoviská stredných odborných škôl, aj kód študijného odboru alebo učebného odboru, v ktorom sa vzdelávajú žiaci,
b)
predloží doklady podľa § 16 ods. 1 písm. h) a i) a zriaďovaciu listinu školy alebo školského zariadenia.
(3)
Ministerstvo písomne potvrdí zriaďovateľovi doručenie údajov a dokladov podľa odseku 2 a zaeviduje elokované pracovisko v sieti. Ak zriaďovateľ nepredloží ministerstvu údaje a doklady podľa odseku 2 v určenom termíne, elokované pracovisko zaniká k 30. júnu 2013.
(4)
Ak je elokované pracovisko zriadené podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012 ako súčasť školy alebo školského zariadenia, a ktoré nie je právnickou osobou, zriaďovateľ zabezpečí všetky úkony smerujúce k premene školy alebo školského zariadenia na právnickú osobu najneskôr do 1. januára 2014 a písomne oznámi ministerstvu identifikačné číslo školy alebo školského zariadenia najneskôr do 31. januára 2014.
(5)
Ministerstvo písomne potvrdí zriaďovateľovi doručenie údajov podľa odseku 4. Ak zriaďovateľ nepredloží ministerstvu údaje podľa odseku 4 v určenom termíne, elokované pracovisko zaniká k 31. januáru 2014.
(6)
Elokované pracoviská škôl a školských zariadení zriadené podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012 mimo územia kraja, kde je škola alebo školské zariadenie zriadené, sa stávajú školami alebo školskými zariadeniami s účinnosťou od 1. septembra 2015.
(7)
Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia vzniknutých podľa odseku 6
a)
vydá zriaďovaciu listinu podľa § 22 ods. 2; v zriaďovacej listine sa neuvádzajú údaje uvedené v § 22 ods. 2 písm. k),
b)
písomne oznámi ministerstvu súčasti škôl a školských zariadení najneskôr do 10. septembra 2015.
(8)
Zriaďovateľ školy vzniknutej podľa odseku 6, ktorá je právnickou osobou podľa osobitného predpisu,86) a zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia vzniknutých podľa odseku 6, ktoré sú právnickou osobou, ak tak určí zriaďovateľ, písomne oznámi ministerstvu identifikačné číslo novovzniknutej školy alebo novovzniknutého školského zariadenia najneskôr do 10. septembra 2015.
(9)
Ak zriaďovateľ nesplní povinnosti podľa odsekov 7 a 8, škola alebo školské zariadenie zaniká k 10. septembru 2015.
§ 39d
Funkčné obdobie riaditeľa súkromnej školy, riaditeľa súkromného školského zariadenia, riaditeľa cirkevnej školy alebo riaditeľa cirkevného školského zariadenia, ktoré je viac ako päť rokov,
a)
sa končí uplynutím posledného dňa piateho roku funkčného obdobia, ak vykonáva funkciu riaditeľa menej ako päť rokov,
b)
sa končí uplynutím posledného dňa funkčného obdobia, najneskôr však 30. júna 2014, ak vykonáva funkciu riaditeľa viac ako päť rokov.
§ 39e
Správne konania, ktoré boli začaté a právoplatne neukončené do 31. decembra 2012, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 39f
(1)
Obec v roku 2013 oznámi zriaďovateľom podľa § 6 ods. 12 písm. b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov určených podľa § 6 ods. 12 písm. c) tretieho bodu na kalendárny rok najneskôr do 30. apríla.
(2)
Samosprávny kraj v roku 2013 oznámi zriaďovateľom podľa § 9 ods. 12 písm. b) a základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov určených podľa § 9 ods. 12 písm. c) tretieho bodu na kalendárny rok najneskôr do 30. apríla.
§ 39g
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2014
O žiadostiach o zaradení do siete alebo žiadostiach o zmene v sieti, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2013, sa rozhodne podľa predpisu účinného od 1. januára 2014.
§ 39h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2015
(1)
Spôsob spracúvania údajov v centrálnom registri pre školský rok 2015/2016 oznámi ministerstvo na svojom webovom sídle do 5. septembra 2015.
(2)
Podrobnosti o údajoch požadovaných podľa § 35a ods. 1 a 2 pre školský rok 2015/2016, termíne a forme ich poskytnutia oznámi ministerstvo na svojom webovom sídle do 5. septembra 2015.
§ 39ha
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016
V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 30. júna 2016.
§ 39hb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2017
(1)
Ak školský klub detí zriadený do 31. augusta 2017 nie je súčasťou základnej školy, zriaďovateľ zabezpečí všetky úkony smerujúce k tomu, aby bol školský klub detí najneskôr od 1. septembra 2018 súčasťou základnej školy, inak ministerstvo rozhodne o vyradení školského klubu detí zo siete.
(2)
Od 1. septembra 2017 do 31. decembra 2019 sa do siete nezaraďujú školské zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. O žiadostiach o zaradení školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do siete, ktoré boli podané a o ktorých sa právoplatne nerozhodlo pred 1. septembrom 2017, sa rozhodne podľa predpisov účinných do 31. augusta 2017.
§ 39hc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
Obce prispôsobia školské obvody základných škôl určené podľa doterajších predpisov tak, aby od školského roka 2019/2020 zohľadňovali skutočnosti uvedené v § 8 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2019. Príspevok na dopravu patriaci žiakovi, ktorý plní povinnú školskú dochádzku na prvom stupni základnej školy alebo na druhom stupni základnej školy v školskom obvode určenom podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018, zostáva zachovaný aj v nasledujúcich ročníkoch žiaka príslušného stupňa na tejto základnej škole.
§ 39hd
Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19
(1)
Ak funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy uplynulo od 12. marca 2020 pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a technické podmienky neumožňujú ustanoviť nový orgán školskej samosprávy, pôsobnosti orgánu školskej samosprávy rozhodujúce pre organizáciu školského roka a uskutočňovanie výchovy a vzdelávania, ktoré neznesú odklad, vykonáva počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 orgán školskej samosprávy, ktorého funkčné obdobie uplynulo. Ak sa počas tohto obdobia ustanoví nový orgán školskej samosprávy, výkon pôsobnosti príslušného orgánu školskej samosprávy sa skončí dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový orgán školskej samosprávy ustanovený.
(2)
Ak funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy uplynie odo dňa účinnosti tohto zákona a technické podmienky neumožňujú ustanoviť nový orgán školskej samosprávy, funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Ak sa počas tohto obdobia ustanoví nový orgán školskej samosprávy, funkčné obdobie doterajšieho orgánu školskej samosprávy uplynie dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový orgán školskej samosprávy ustanovený.
§ 39i
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
§ 40
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
zákon Slovenskej národnej rady č. 542/1990 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení zákona č. 84/1995 Z. z., zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č. 6/1998 Z. z., zákona č. 5/1999 Z. z., zákona č. 301/1999 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 506/2001 Z. z. a zákona č. 334/2002 Z. z.,
2.
vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 217/1999 Z. z. o pedagogickej dokumentácii,
3.
vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 42/1991 Zb. o plnení povinnej školskej dochádzky mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v znení vyhlášky č. 111/1996 Z. z.,
4.
vyhláška Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 207/1993 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti dokladov o vzdelaní a o podmienkach uznania rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnými základnými a strednými školami.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha k zákonu č. 596/2003 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 337, 20. 12. 2011).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21. 5. 2016).
1)
§ 2, 9a, 10a a 33a zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
3a)
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
4)
§ 7 ods. 3, § 42 a 43 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
5)
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 7 ods. 3 Zákonníka práce.
6)
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
§ 42 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
8)
§ 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9)
§ 9 a 10 zákona č. 552/2003 Z. z.
10)
Napríklad § 47 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákon č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 552/2003 Z. z.
13)
§ 11 ods. 4 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 11 ods. 2 písm. g) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení zákona č. 445/2001 Z. z.
14)
Zákon č. 552/2003 Z. z.
15)
§ 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.
16)
§ 33a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
18)
§ 53 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
§ 47 a 48 zákona č. 138/2019 Z. z.
20)
§ 36 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 12a ods. 1 písm. a) zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
22)
Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky.
23)
§ 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
24)
§ 3 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
25)
§ 41 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
26)
§ 31 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
§ 36 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
27)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
28)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.
29)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
30)
§ 9 ods. 2 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
30a)
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30d)
30e)
§ 7a zákona č. 597/2003 Z. z. v znení zákona č. 325/2012 Z. z.
30f)
§ 8 zákona č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31)
Zákon č. 597/2003 Z. z.
Zákon č. 564/2004 Z. z. v znení zákona č. 171/2005 Z. z.
32)
Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
33)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
33a)
§ 157 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33b)
Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
34)
§ 20a ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
35)
§ 20a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
35a)
Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
36)
§ 4 zákona č. 302/2001 Z. z.
36a)
§ 31 ods. 2 a 3 zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
37)
§ 21 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
§ 10 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
40)
Zákon č. 302/2001 Z. z. v znení zákona č. 445/2001 Z. z.
41)
§ 3a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
41b)
§ 27 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
42)
Zákon č. 152/1998 Z. z.
43)
Zákon č. 85/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
43a)
§ 3 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
44)
§ 54 a 59 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
45)
§ 6 ods.1 písm. b) zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
46)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 152/1998 Z. z.
47e)
§ 104 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
48)
§ 8 zákona č. 597/2003 Z. z.
49)
Napríklad zákon č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 Z. z.
51)
§ 2, 9a, 10a a 33a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 1 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52)
§ 56 ods.1 zákona č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
54)
§ 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
54a)
Napríklad § 20a Občianskeho zákonníka, § 14 a 15 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., § 14 a 15 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
54aa)
§ 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
§ 25 ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z.
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
55)
Čl. 34, 35, 38 a 42 Ústavy Slovenskej republiky.
56)
Zákon č. 308/1991 Zb. v znení zákona č. 394/2000 Z. z.
57)
Napríklad § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 1 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
58)
§ 45 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
61)
§ 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín.
62)
§ 44 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
64)
§ 63 ods. 4 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
65)
Napríklad § 63 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
66)
§ 63 ods. 8 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
67)
§ 2 a 33a zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
77)
Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
79a)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
79b)
§ 157 a 158 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
79c)
§ 158 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
79d)
§ 76 a 77 zákona č. 138/2019 Z. z.
80)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
81a)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
82)
§ 15 ods. 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
83)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/1997 Z. z. o osobitných kvalifikačných predpokladoch na výkon niektorých činností v krajských úradoch a okresných úradoch.
84)
§ 53 zákona č. 29/1984 Zb. v znení neskorších predpisov.
85)
§ 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.