594/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

594
ZÁKON
z 3. decembra 2003
o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z. a zákona č. 162/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
v prípade podielových listov otvorených podielových fondov okrem evidencie podľa písmena a) aj evidencia vedená depozitárom otvoreného podielového fondu v súlade s osobitným zákonom.26a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:
„26a)
§ 40 ods. 5 zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 28 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na podanie príkazov podľa prvej vety sa ustanovenie odseku 4 nepoužije. Príkaz na registráciu pozastavenia práva nakladať vzťahujúci sa na celú emisiu cenných papierov a príkaz na registráciu zrušenia tohto pozastavenia práva nakladať musia obsahovať
a)
identifikačné údaje emitenta v rozsahu podľa § 27 ods. 1 písm. a),
b)
ISIN emisie cenných papierov, na ktorú sa príkaz vzťahuje,
c)
dobu, na ktorú sa pozastavuje právo nakladať.
3.
Doterajší text § 29 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Na prevody zaknihovaných podielových listov evidovaných depozitárom správcovskej spoločnosti a na pozastavenie práva nakladať s týmito podielovými listami sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 až 28.“.
4.
Nadpis § 43 znie: „Zmluva o riadení portfólia".
5.
V § 43 ods. 1, 4 a 6 sa vypúšťajú slová „cenných papierov".
6.
V § 45 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Register záložných práv pri podielových listoch otvorených podielových fondov, ktorých register emitenta je evidovaný depozitárom otvoreného podielového fondu v súlade s osobitným zákonom,26a) vedie tento depozitár.".
7.
V § 54 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a na činnosť rozpočtovej organizácie zriadenej ministerstvom poverenej vykonávaním niektorých činností súvisiacich so správou štátneho dlhu a likvidity podľa osobitného predpisu49a)".
8.
V § 73 ods. 11 sa na konci pripájajú tieto vety: „Povinnosť zisťovať vlastníctvo prostriedkov sa nevzťahuje na prípady, ak klientom obchodníka s cennými papiermi je iný obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia vykonávajúca obchod pre svojho klienta, u ktorého už tento iný obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia vykonali zistenie vlastníctva prostriedkov; v prípade zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie to platí, len ak majú sídlo v štáte, v ktorom sa uplatňujú požiadavky na ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti najmenej v rozsahu ako v členských štátoch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. Tieto skutočnosti sú obchodník s cennými papiermi alebo finančná inštitúcia povinní preukázať obchodníkovi s cennými papiermi, ktorý má vykonať príslušný obchod; v prípade pochybnosti môže obchodník s cennými papiermi trvať na preukázaní vlastníctva prostriedkov.".
9.
Za § 73 sa vkladá § 73a, ktorý znie:
㤠73a
(1)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s klientmi, na účel identifikácie klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 3 sú klienti a ich zástupcovia pri každom obchode povinní obchodníkovi s cennými papiermi na jeho žiadosť
a)
poskytnúť
1.
ak ide o fyzickú osobu vrátane fyzickej osoby zastupujúcej právnickú osobu osobné údaje58a) o totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, rodné číslo, ak je pridelené, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, aj adresa miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
2.
identifikačné údaje v rozsahu názov, identifikačné číslo, ak je pridelené, adresa sídla, adresa umiestnenia podniku alebo organizačných zložiek a iná adresa miesta svojej činnosti, ak ide o právnickú osobu, ako aj zoznam členov štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby a údaje o nich v rozsahu podľa bodu 1, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je táto právnická osoba zapísaná,58b) a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,
3.
kontaktné telefónne číslo, faxové číslo a adresu elektronickej pošty, ak ich má,
4.
doklady a údaje preukazujúce oprávnenie na zastupovanie v prípade zástupcu a splnenie ostatných požiadaviek a podmienok na uzavretie alebo vykonanie obchodu, ktoré sú ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi alebo ktoré sú dohodnuté s obchodníkom s cennými papiermi,
b)
umožniť získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním
1.
osobné údaje58a) o totožnosti z dokladu totožnosti v rozsahu obrazová podobizeň, titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto a okres narodenia, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, štátna príslušnosť, záznam o obmedzení spôsobilosti na právne úkony, druh a číslo dokladu totožnosti, vydávajúci orgán, dátum vydania a platnosť dokladu totožnosti, a
2.
ďalšie údaje z dokladov preukazujúcich údaje, na ktoré sa vzťahuje písmeno a) druhý až štvrtý bod.
(2)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov s klientmi, na účel identifikácie klientov a na ďalšie účely uvedené v odseku 3 je obchodník s cennými papiermi oprávnený pri každom obchode požadovať od klienta a jeho zástupcu údaje podľa odseku 3 písm. a) a získať ich spôsobom podľa odseku 3 písm. b).
(3)
Na účely uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly obchodov medzi obchodníkom s cennými papiermi a klientmi, na účel identifikácie klientov a ich zástupcov, na účel ochrany a domáhania sa práv obchodníka s cennými papiermi voči klientom, na účel zdokumentovania činnosti obchodníka s cennými papiermi, na účely výkonu dohľadu a na plnenie si úloh a povinností obchodníka s cennými papiermi podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov58c) je obchodník s cennými papiermi aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) oprávnený zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať58e) osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa odseku 1; pritom je obchodník s cennými papiermi oprávnený s použitím automatizovaných alebo neautomatizovaných prostriedkov vyhotovovať kópie dokladov totožnosti a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady podľa odseku 1.
(4)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je obchodník s cennými papiermi povinný aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) sprístupniť a poskytovať58f) na spracúvanie iným osobám v prípadoch ustanovených týmto zákonom alebo osobitným zákonom58g) a úradu na účely vykonávania dohľadu podľa tohto zákona a osobitných zákonov.
(5)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, je obchodník s cennými papiermi aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb58d) oprávnený zo svojho informačného systému sprístupniť a poskytovať58f) len osobám a orgánom, ktorým má povinnosť poskytovať informácie chránené podľa § 134.
(6)
Údaje, na ktoré sa vzťahujú odseky 1 až 3, môže obchodník s cennými papiermi sprístupniť alebo poskytnúť do zahraničia len za podmienok ustanovených v osobitnom zákone58h) alebo ak tak ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná.
(7)
Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú aj na zahraničného obchodníka s cennými papiermi pri výkone jeho činnosti na území Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 58a až 58g znejú:
„58a)
§ 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
58b)
Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3a a § 27 až 33 Obchodného zákonníka, § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
58c)
Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
58d)
§ 4 ods. 5 a § 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z.
58e)
§ 4 ods. 1 písm. a), b) a c), § 7 ods. 3, ods. 5 druhá veta a ods. 6 druhá veta, § 8 ods. 2 a § 10 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.
58f)
§ 7 ods. 6 zákona č. 428/2002 Z. z.
58g)
Napríklad § 12 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.
58h)
§ 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z.“.
10.
V § 74 ods. 5 sa za slová „trhových rizík konsolidovaného celku a subkonsolidovaného celku" vkladá čiarka a slová „podrobnosti o výpočte majetkovej angažovanosti obchodníka s cennými papiermi" a za slovo „aktívami" sa vkladá čiarka a slová „pozíciami, majetkovou angažovanosťou, veľkou majetkovou angažovanosťou, obchodným portfóliom, neobchodným portfóliom".
11.
V § 74 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 10, ktoré znejú:
„(6)
Vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi nesmú klesnúť pod jednu štvrtinu jeho priemerných všeobecných prevádzkových nákladov za predchádzajúci kalendárny rok; ak obchodník s cennými papiermi vznikol pred menej ako jedným rokom, jeho vlastné zdroje nesmú klesnúť pod jednu štvrtinu hodnoty všeobecných prevádzkových nákladov uvedených v jeho obchodnom pláne.
(7)
Ak tento zákon neustanovuje inak, obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečovať, aby jeho majetková angažovanosť vrátane dňa vzniku majetkovej angažovanosti voči
a)
materskej spoločnosti alebo dcérskej spoločnosti, alebo voči skupine hospodársky spojených osôb,58i) ktorých členom je tento obchodník s cennými papiermi, neprekročila 20 % jeho vlastných zdrojov,
b)
inej osobe, skupine hospodársky spojených osôb alebo voči štátom a centrálnym bankám určeným podľa osobitného predpisu58j) neprekročila 25 % jeho vlastných zdrojov.
(8)
Súčet veľkých majetkových angažovaností obchodníka s cennými papiermi nesmie prekročiť 800 % jeho vlastných zdrojov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(9)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť dodržiavanie obmedzení majetkovej angažovanosti podľa odsekov 7 a 8 konsolidovaným celkom alebo subkonsolidovaným celkom, ktorý kontroluje.
(10)
Obchodník s cennými papiermi môže prekročiť obmedzenia majetkovej angažovanosti podľa odsekov 7 až 9, ak sú súčasne splnené tieto podmienky:
1.
prekročenie sa týka pozícií zaradených do obchodného portfólia,
2.
pozície zaradené do neobchodného portfólia neprekračujú obmedzenia podľa odsekov 1 a 2,
3.
prekročenie nespôsobí nedodržanie podmienky primeranosti vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi podľa § 74 ods.1.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 58i a 58j znejú:
„58i)
§ 31 ods. 7 zákona č. 483/2001 Z. z.
58j)
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 8/2002 o majetkovej angažovanosti bánk (oznámenie č. 697/2002 Z. z.).“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 11.
12.
V § 80 ods. 1 sa za slová „zahraničných obchodníkov s cennými papiermi" vkladá čiarka a slová „správcovských spoločností a pobočiek zahraničných správcovských spoločností" a za slová „zahraničným obchodníkom s cennými papiermi" sa vkladá čiarka a slová „správcovskou spoločnosťou alebo zahraničnou správcovskou spoločnosťou".
13.
Nadpis § 83 znie: „Účasť na ochrane klientov".
14.
V § 83 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ustanovenia tejto časti zákona sa rovnako vzťahujú aj na správcovské spoločnosti a zahraničné správcovské spoločnosti, ak im povinnosť zúčastniť sa na ochrane klientov vyplýva z osobitného zákona.73a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 73a znie:
„73a)
§ 11 a 75 zákona č. 594/2003 Z. z.“.
15.
V § 84 ods. 10 sa slová „so súhlasom rady" nahrádzajú slovami „po prerokovaní v rade".
16.
V § 93 ods. 3 prvej vete sa slová „Jedným členom rady fondu je zástupca ministerstva, ktorého" nahrádzajú slovami „Dvoma členmi rady fondu sú zástupcovia ministerstva, ktorých", v druhej vete sa slová „Jedným členom rady fondu je zástupca úradu, ktorého" nahrádzajú slovami „Dvoma členmi rady fondu sú zástupcovia úradu, ktorých" a v tretej vete sa slovo „šiestich" nahrádza slovom „štyroch".
17.V § 95 ods.1 sa slovo „piatich" nahrádza slovom „siedmich".
18.
V § 95 ods. 2 druhá veta znie: „Jedným členom dozornej rady fondu je zástupca ministerstva, ktorého vymenúva a odvoláva minister financií zo zamestnancov ministerstva, jedným členom dozornej rady fondu je zástupca Národnej banky Slovenska, ktorého vymenúva a odvoláva guvernér Národnej banky Slovenska, a dvoma členmi dozornej rady fondu sú zástupcovia úradu, ktorých vymenúva a odvoláva rada úradu.".
19.
V § 99 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a s výnimkou zaknihovaných podielových listov otvorených podielových fondov evidovaných depozitárom otvoreného podielového fondu".
20.
V § 104 ods. 1 sa slová „§ 6 ods. 2 písm. a), b) a d)" nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2 písm. a), b) alebo d)" a za slová „Národná banka Slovenska" sa vkladá čiarka a slová „Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity49a)".
21.
V § 104 ods. 5 posledná veta znie: „Centrálny depozitár nesmie vykonávať zápisy na účte majiteľa vedenom členom; to sa nevzťahuje na registráciu pozastavenia práva nakladať vzťahujúcu sa na celú emisiu podľa § 28 ods. 5 a zápisy na účty majiteľov vedené členom pri
a)
vydávaní zaknihovaných cenných papierov podľa § 13,
b)
zmene podoby cenných papierov podľa § 16 ods. 3 a § 17 ods. 2,
c)
zmene náležitostí zaknihovaných cenných papierov podľa § 12,
d)
zániku zaknihovaných cenných papierov podľa § 14 ods. 4.".
22.
V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
postupníkovi pri postúpení pohľadávky podľa § 110a.“.
23.
Za § 110 sa vkladá § 110a, ktorý znie:
„110a
(1)
Ak je klient centrálneho depozitára nepretržite dlhšie ako 90 kalendárnych dní v omeškaní so splnením čo len časti svojho peňažného záväzku voči centrálnemu depozitárovi, môže centrálny depozitár svoju pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku postúpiť písomnou zmluvou inej osobe (ďalej len „postupník“) aj bez súhlasu klienta. Toto právo nemôže centrálny depozitár uplatniť, ak klient ešte pred postúpením pohľadávky uhradil centrálnemu depozitárovi omeškaný peňažný záväzok v celom rozsahu vrátane jeho príslušenstva. Pri postúpení pohľadávky je centrálny depozitár povinný odovzdať postupníkovi aj dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka.
(2)
Na účely podľa odseku 1 je centrálny depozitár oprávnený postupníkovi poskytnúť informáciu o iných záväzkových vzťahoch medzi centrálnym depozitárom a klientom len za podmienok ustanovených týmto zákonom.“.
24.
V § 111 ods. 3 sa slová „najmenej raz za týždeň" nahrádzajú slovami „každý pracovný deň".
25.
V § 114 ods. 6 prvej vete sa slová „odseku 4" nahrádzajú slovami „odsekov 4 a 5" a v druhej vete sa slová „odseku 4" nahrádzajú slovami „odseku 5" a slovo „zakázal" sa nahrádza slovom „zamietol".
26.
V § 118 ods. 3 sa slová „bola priemerná cena dosiahnutá" nahrádzajú slovami „bol priemerný kurz dosiahnutý".
27.
V § 122 ods. 3 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podľa osobitného predpisu103a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 103a znie:
„103a)
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.“.
28.
Poznámka pod čiarou k odkazu 105 sa vypúšťa.
29.
V § 125 ods. 7 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Ustanovenia odsekov 1 až 6 o uznávaní prospektov sa rovnako vzťahujú na prospekty schválené orgánom dohľadu štátu, ktorý nie je členským štátom, ak s týmto štátom uzavrela Európska únia zmluvu o vzájomnom uznávaní prospektov.".
30.
V § 163 ods. 1 sa vypúšťajú slová „cenných papierov (ďalej len „stredisko“)".
31.
V § 169 odsek 4 znie:
„(4)
Za zákonom chránený klientsky majetok, ktorý sa stal nedostupným podľa § 82 ods. 1 predo dňom, keď uplynuli tri roky odo dňa, keď sa Slovenská republika stala členom Európskej únie, patrí jednému klientovi náhrada od fondu vo výške podľa § 87 ods. 2, v súhrne však najviac vo výške
a)
10 000 EUR, ak nárok klienta na náhradu vznikol v čase od 1. januára 2004 do 31. decembra 2004,
b)
13 000 EUR, ak nárok klienta na náhradu vznikol v čase od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005,
c)
16 000 EUR, ak nárok klienta na náhradu vznikol v čase od 1. januára 2006 do dňa, keď uplynuli tri roky od dátumu, keď sa Slovenská republika stala členom Európskej únie.“.
Čl. III
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods.1 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „predstavenstvo je oprávnené poveriť generálneho riaditeľa rozhodovaním o prijatí cenných papierov podľa § 25 ods. 4 na trh burzy,".
2.
V § 26 ods. 8 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak o schválení kótovacieho prospektu nerozhodoval úrad.".
3.
V § 29 odsek 2 znie:
„(2)
Kótovací prospekt schvaľuje úrad, ak do dňa podania žiadosti nebol schválený a zverejnený prospekt cenného papiera. Žiadateľ je povinný predložiť burze rozhodnutie o schválení kótovacieho prospektu do 30 dní od podania žiadosti. Takto schválený kótovací prospekt sa považuje aj za schválený prospekt cenného papiera na účely podľa osobitného zákona.43) Ak sú predmetom žiadosti o prijatie cenného papiera na trh kótovaných cenných papierov cenné papiere, pre ktoré úrad v období troch mesiacov pred podaním žiadosti schválil prospekt cenného papiera, ktorého obsah zodpovedá náležitostiam kótovacieho prospektu, považuje sa tento prospekt cenného papiera za schválený kótovací prospekt aj na účely podľa tohto zákona.“.
Čl. IV
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z., zákona č. 103/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z. a zákona č. 430/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 18 a 19 znejú:
㤠18
(1)
Dlhopisy vydávané v mene Slovenskej republiky Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) sú štátnymi dlhopismi.
(2)
Štátne dlhopisy možno vydávať
a)
v súlade so zákonom o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na príslušný rok na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky,
b)
na krytie schodku štátneho rozpočtu v súlade s rozhodnutím Národnej rady Slovenskej republiky o spôsobe krytia schodku štátneho rozpočtu alebo
c)
v súlade s osobitným zákonom.3f)
(3)
Vydávanie štátnych dlhopisov zabezpečuje Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity3fa) (ďalej len „agentúra“), ak ministerstvo nepoverí touto činnosťou inú osobu podľa odseku 4.
(4)
Ministerstvo môže činnosťou spojenou s vydávaním štátnych dlhopisov poveriť Národnú banku Slovenska. Ak ide o štátne dlhopisy, ktoré majú byť vydané v zahraničí, môže ministerstvo touto činnosťou poveriť aj zahraničnú právnickú osobu, ktorá vykonáva takú činnosť na základe povolenia udeleného v štáte, v ktorom má sídlo, a to na základe výberového konania, v ktorom vyzve najmenej sedem subjektov na predloženie ponúk v určenej lehote. Vo výzve sa uvedú aj kritériá, ktoré sa použijú na vyhodnotenie ponúk.
(5)
Emisné podmienky štátnych dlhopisov okrem určenia výnosu a označenia podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov ISIN zverejňuje agentúra v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy a v elektronických informačných systémoch najneskôr sedem dní pred dňom ich vydania. Určenie kupónového výnosu štátnych dlhopisov zverejňuje agentúra v elektronických informačných systémoch najneskôr jeden pracovný deň pred dňom ich predaja.
§ 19
(1)
Činnosť spojenú so správou štátnych dlhopisov,3fb) splácaním menovitej hodnoty štátnych dlhopisov a s vyplácaním výnosov štátnych dlhopisov zabezpečuje pre ministerstvo agentúra, ak ministerstvo nepoverí touto činnosťou inú osobu podľa odseku 2.
(2)
Ministerstvo môže splácaním menovitej hodnoty štátnych dlhopisov a vyplácaním výnosov zo štátnych dlhopisov poveriť Národnú banku Slovenska alebo centrálneho depozitára cenných papierov,3fc) ak má na splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov povolenie. Ak ide o štátne dlhopisy vydané v zahraničí, môže ministerstvo poveriť splácaním ich menovitej hodnoty a výnosov z nich aj zahraničnú právnickú osobu, ktorá vykonáva takú činnosť na základe povolenia udeleného v štáte, v ktorom má sídlo.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3f, 3fa, 3fb a 3fc znejú:
„3f)
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3fa)
§ 14 až 17 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3fb)
§ 3 zákona č. 386/2002 Z. z.
3fc)
§ 99 zákona č. 566/2001 Z. z.“.
2.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3ea, 3eb, 3eba, 3ec, 3eca a 3ed sa vypúšťajú.
Čl. V
Zákon č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Uvedené činnosti pre ministerstvo zabezpečuje Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity; ustanovenia osobitných predpisov tým nie sú dotknuté.5a)".
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 291/2002 Z. z. v znení zákona č. 386/2002 Z. z.“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 s výnimkou ustanovení čl. I § 26 až 31, § 44, 60, 61, § 81 ods. 2 druhej vety, § 114 a § 117 ods. 5 druhej vety, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 594/2003 Z. z.
Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie
1.
Smernica Rady 85/611/EHS z 20. decembra 1985 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (UCITS) (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 375, 31. 12. 1985) v znení smernice Rady 88/220/EHS z 22. marca 1988 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 100, 19. 04. 1988), smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/26/ES z 29. júna 1995 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 168, 18. 07. 1995), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/64/ES zo 7. novembra 2000 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 290, 17. 11. 2000), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/107/ES z 21. januára 2002 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 041, 13. 02. 2002), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/108/ES z 21. januára 2002 (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 041, 13. 02. 2002).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte (Úradný vestník Európskej únie L 035, 11. 02. 2003).
3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu a ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31. 12. 2004).
4.
Smernica Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2. 9. 2006).
Príloha č. 2 k zákonu č. 594/2003 Z. z.
PREDAJNÝ PROSPEKT PODIELOVÉHO FONDU
1.
Informácie o podielovom fonde
1.1.
Názov podielového fondu s uvedením, či ide o otvorený, uzavretý alebo špeciálny podielový fond.
1.2.
Dátum vytvorenia podielového fondu. Údaj o čase jeho trvania, ak je obmedzený.
1.3.
Uvedenie miesta, kde možno získať štatút podielového fondu, ak nie je pripojený, a kde možno získať ročné správy a polročné správy.
1.4.
Stručné údaje o daňových predpisoch, ktoré sa vzťahujú na podielový fond, vrátane údaju o tom, či sa výnosy vyplácané podielnikom zdaňujú zrážkovou daňou.
1.5.
Termíny zostavovania účtovnej závierky a periodicita výplaty výnosov.
1.6.
Meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo audítora.
1.7.
Údaje o podielových listoch a postupe pri zrušení podielového fondu, najmä
– práva spojené s podielovým listom,
– podoba podielového listu,
– spôsob evidencie podielových listov,
– forma podielového listu,
– okolnosti, za ktorých môže byť rozhodnuté o zrušení podielového fondu, a práva podielnikov v prípade zrušenia podielového fondu.
1.8.
Ak je podielový list prijatý na obchodovanie na trh burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu, označenie tejto burzy cenných papierov alebo tohto regulovaného trhu.
1.9.
Spôsob a podmienky vydania podielových listov.
1.10.
Spôsob a podmienky vyplatenia podielových listov a okolnosti, za ktorých môže byť pozastavené právo na vyplatenie podielových listov.
1.11.
Opis pravidiel pre výpočet a použitie výnosov.
1.12.
Opis investičných cieľov s majetkom v podielovom fonde vrátane finančných cieľov (napríklad rast majetku alebo výnosov), investičnej stratégie (napríklad špecializácia na určité územné alebo hospodárske oblasti), prípadné obmedzenia investičnej stratégie, ako aj údaje o technikách, nástrojoch a úveroch, ktoré možno využiť pri správe majetku v podielovom fonde.
1.13.
Pravidlá pre oceňovanie majetku v podielovom fonde.
1.14.
Údaje o výpočte aktuálnej ceny, predajnej ceny a nákupnej ceny, najmä
– pravidlá pre výpočet a periodicita výpočtu týchto cien,
– poplatky spojené s vydaním a vrátením podielových listov,
– spôsob, miesto a periodicita zverejňovania týchto cien.
1.15.
Údaje o druhoch, výške a výpočte odplaty účtovanej na ťarchu majetku v podielovom fonde pre správcovskú spoločnosť, depozitára alebo tretie osoby a údaje o nákladoch spojených so správou podielového fondu uhrádzaných z majetku v podielovom fonde správcovskej spoločnosti, depozitárovi alebo tretím osobám.
2.
Informácie o správcovskej spoločnosti
2.1.
Obchodné meno, právna forma, identifikačné číslo, sídlo správcovskej spoločnosti a miesto, kde sa nachádza ústredie správcovskej spoločnosti, ak sa nezhoduje s miestom sídla.
2.2.
Dátum založenia spoločnosti (rok vzniku) a údaje o čase jej trvania, ak je obmedzený.
2.3.
Názvy podielových fondov, ktoré správcovská spoločnosť spravuje.
2.4.
Meno, priezvisko a funkcia členov predstavenstva, členov dozornej rady a prokuristov, ako aj údaje o ich hlavných činnostiach, ktoré tieto osoby vykonávajú mimo správcovskej spoločnosti.
2.5.
Údaj o výške základného imania správcovskej spoločnosti a údaj o jeho splatení.
3.
Informácie o depozitárovi
3.1.
Obchodné meno, právna forma, sídlo spoločnosti a umiestnenie pobočky, ak sa nezhoduje s umiestnením ústredia.
3.2.
Hlavný predmet činnosti.
4.
Informácie o osobách, ktoré poskytujú správcovskej spoločnosti poradenstvo pri investovaní majetku v podielovom fonde
4.1.
Obchodné meno, právna forma, identifikačné číslo a sídlo poradcu.
4.2.
Podstatné informácie o ustanoveniach zmluvy, ktoré sú dôležité pre podielnikov.
4.3.
Opis aktivít vykonávaných týmito osobami.
5.
Informácie o vyplácaní výnosov a vyplácaní podielových listov a prístupe k informáciám
5.1.
Postup a spôsob zabezpečenia vyplácania výnosov a vyplácania podielových listov.
5.2.
Spôsob sprístupňovania informácií o podielovom fonde podielnikom v Slovenskej republike a v členských štátoch, v ktorých sú verejne ponúkané podielové listy podielového fondu.
6.
Iné informácie o investovaní
6.1.
Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde od jeho vytvorenia a upozornenie, že tieto údaje nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti; tieto údaje a upozornenie môžu byť uvedené v prílohe.
6.2.
Profil typického investora, pre ktorého je určený podielový fond.
7.
Ekonomické informácie
7.1.
Ďalšie poplatky, odplaty a náklady, iné ako sú uvedené v bodoch 1.15. a 1.16. a údaj o tom, či sú uhrádzané podielnikom, z majetku v podielovom fonde alebo z majetku správcovskej spoločnosti.
8.
Vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že zodpovedá za to, že skutočnosti uvedené v predajnom prospekte sú úplné a pravdivé.
Príloha č. 3 k zákonu č. 594/2003 Z. z.
ZJEDNODUŠENÝ PREDAJNÝ PROSPEKT PODIELOVÉHO FONDU
1.
Stručná prezentácia podielového fondu
1.1.
Názov podielového fondu, dátum jeho vytvorenia a označenie štátu, v ktorom bol podielový fond vytvorený.
1.2.
Obchodné meno, sídlo a ústredie správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje podielový fond.
1.3.
Doba, na ktorú bol podielový fond vytvorený.
1.4.
Obchodné meno a sídlo depozitára.
1.5.
Meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo obchodné meno a sídlo audítora.
1.6.
Označenie finančného konsolidovaného celku, ktorého členom je správcovská spoločnosť spravujúca podielový fond.
2.
Informácie o investíciách
2.1.
Stručný opis účelu, na ktorý bol vytvorený podielový fond.
2.2.
Opis investičných zámerov s majetkom v podielovom fonde vrátane finančných cieľov, investičnej stratégie, rizikového profilu podielového fondu, a ak sa týkajú príslušného podielového fondu, aj informácie o skutočnostiach podľa § 90 ods. 4 až 6.
2.3.
Vývoj hodnoty majetku a výnosov z hospodárenia s majetkom v podielovom fonde za posledných desať rokov alebo za obdobie od jeho vytvorenia a upozornenie, že tieto údaje nepredpovedajú vývoj týchto ukazovateľov v budúcnosti; tieto údaje a upozornenie môžu byť uvedené v prílohe.
2.4.
Profil typického investora, pre ktorého je určený podielový fond.
3.
Ekonomické informácie
3.1.
Stručné údaje o daňových predpisoch, ktoré sa vzťahujú na podielový fond.
3.2.
Poplatky spojené s vydaním a vrátením podielových listov, ktoré sú účtované podielnikom.
3.3.
Iné náklady alebo poplatky, ako sú uvedené v bode 3.2. spojené so správou podielového fondu, ich výška s uvedením, či je poplatok účtovaný podielnikovi, na ťarchu majetku v podielovom fonde alebo na ťarchu majetku správcovskej spoločnosti.
4.
Informácie o podielových listoch a o vyplácaní výnosov
4.1.
Spôsob, ako možno nadobudnúť podielové listy.
4.2.
Spôsob ako postupovať pri vrátení podielových listov.
4.3.
Kedy a ako sa vyplácajú výnosy z podielových listov.
4.4.
Periodicita, spôsob a miesto zverejňovania cien podielových listov.
5.
Ďalšie informácie
5.1.
Vyhlásenie, že na požiadanie možno zadarmo získať úplný predajný prospekt, ročnú správu a polročnú správu pred uzavretím zmluvy a aj po jej uzavretí.
5.2.
Orgán vykonávajúci dohľad.
5.3.
Označenie kontaktného miesta alebo osoby, kde možno získať dodatočné vysvetlenia, ak sú potrebné.
5.4.
Dátum zverejnenia prospektu.
6.
Vyhlásenie predstavenstva správcovskej spoločnosti, že zodpovedá za to, že skutočnosti uvedené v zjednodušenom predajnom prospekte sú aktuálne a pravdivé.
Príloha č. 4 k zákonu č. 594/2003 Z. z.
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI S MAJETKOM V PODIELOVOM FONDE
1.
Stav majetku
a)
prevoditeľné cenné papiere,
aa)
akcie,
ab)
dlhopisy,
ac)
iné cenné papiere,
b)
nástroje peňažného trhu
c)
účty v bankách,
ca)
bežný účet,
cb)
vkladové účty,
c)
iný majetok,
d)
celková hodnota majetku,
e)
záväzky,
f)
čistá hodnota majetku.
2.
Počet podielov podielového fondu v obehu.
3.
Čistá hodnota podielu.
4.
Stav cenných papierov a nástrojov peňažného trhu v majetku (zloženie portfólia), pričom je potrebné rozčleniť ich podľa jednotlivých regulovaných trhov na
a)
prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov,
b)
prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu,
c)
prevoditeľné cenné papiere z nových emisií podľa § 44 ods. 1 písm. d),
d)
nástroje peňažného trhu podľa § 44 ods. 1 písm. h),
e)
ostatné prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu podľa § 44 ods. 1 písm. i)
f)
deriváty prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
g)
deriváty neprijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
h)
podielové listy iných podielových fondov alebo cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania,
i)
iný majetok neuvedený v písmenách a) až h).
Ďalej treba portfólio rozčleniť
a)
vzhľadom na investičnú stratégiu správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde, napríklad podľa hospodárskych, územných alebo menových hľadísk,
b)
podľa percentuálneho podielu na majetku v členení podľa obchodného mena emitenta, druhu majetku, ISIN, treba uviesť jeho podiel na celkovom majetku v podielovom fonde.
5.
Údaje o zmenách v stave portfólia za obdobie, za ktoré sa podáva správa.
6.
Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ, ktoré obsahujú:
a)
výnosy z akcií,
b)
výnosy z dlhopisov,
c)
výnosy z iných cenných papierov,
d)
výnosy z nástrojov peňažného trhu,
e)
výnosy z vkladových a bežných účtov,
f)
kapitálové výnosy,
g)
iné výnosy,
h)
výdavky na správu,
i)
výdavky na depozitára,
j)
iné výdavky a poplatky,
k)
čistý výnos,
l)
výplaty podielov na zisku,
m)
znovuinvestované výnosy,
n)
zvýšenie alebo zníženie majetku v podielovom fonde a zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie majetku v podielovom fonde z titulu zmien kurzov cenných papierov alebo likvidácie spoločnosti,
o)
zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií,
p)
iné zmeny, ktoré sa týkajú majetku alebo záväzkov v podielovom fonde.
7.
Porovnanie troch posledných porovnateľných účtovných období v štruktúre súvahy a výkazu ziskov a strát, pričom je nutné osobitne uviesť tieto údaje podľa stavu ku koncu porovnateľného účtovného obdobia vo forme porovnávacej tabuľky:
a)
celková čistá hodnota majetku,
b)
čistá hodnota podielu,
c)
počet podielov v obehu,
d)
počet vydaných podielov a suma, za ktorú boli vydané,
e)
počet vyplatených podielov a suma, za ktorú boli vyplatené.
8.
Údaje o využívaných technikách a nástrojoch podľa § 49 ods. 3, najmä údaje o hodnote záväzkov, ktoré vznikli ich využívaním, a údaje o celkovej hodnote záväzkov z činnosti správcovskej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde.
9.
Správa o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v podielovom fonde.
10.
V prípade špeciálneho podielového fondu nehnuteľností sa uvádzajú aj tieto údaje:
a)
identifikácia každej nehnuteľnosti v majetku špeciálneho podielového fondu nehnuteľností a jej hodnota podľa znaleckého posudku,
b)
údaje o zisku alebo strate za účtovné obdobie pri predaji každej nehnuteľnosti,
c)
údaje o realitných kanceláriách, ktorých služby správcovská spoločnosť využíva pri správe majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.
Príloha č. 5 k zákonu č. 594/2003 Z. z.
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ SPRÁVCOVSKEJ SPOLOČNOSTI S VLASTNÝM MAJETKOM
1.
Stav majetku
a)
cenné papiere,
aa)
akcie,
ab)
dlhopisy,
ac)
iné cenné papiere,
b)
účty v bankách,
ba)
bežný účet,
bb)
vkladové účty,
c)
iný majetok,
d)
záväzky,
e)
čistá hodnota majetku.
2.
Porovnanie troch posledných porovnateľných účtovných období v štruktúre súvahy a výkazu ziskov a strát podľa stavu ku koncu porovnateľného účtovného obdobia.
3.
Údaje o hodnote záväzkov správcovskej spoločnosti z vlastnej činnosti.
4.
Údaje o členstve členov predstavenstva, dozornej rady a zamestnancov správcovskej spoločnosti v štatutárnych orgánoch alebo dozorných radách iných obchodných spoločností alebo o ich účasti na podnikaní iných obchodných spoločností.
5.
Zoznam osôb s kvalifikovanou účasťou na správcovskej spoločnosti.
1)
Napríklad zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
4)
§ 5 zákona č. 566/2001 Z. z.
5)
§ 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
6)
§ 54 ods. 2 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6a)
§ 54 ods. 3 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
7)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z.
10)
§ 54 zákona č. 566/2001 Z. z.
11)
§ 2 zákona č. 483/2001 Z. z.
12)
§ 4 zákona č. 95/2002 Z. z.
13)
§ 11 zákona č. 95/2002 Z. z.
14)
§ 99 zákona č. 566/2001 Z. z.
15)
§ 2 zákona č. 429/ 2002 Z. z. o burze cenných papierov.
16)
17)
19)
20)
Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
20a)
§ 54 a 55 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
§ 73 až 73v a 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22)
§ 29 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
23)
§ 144 ods. 7 zákona č. 566/2001 Z. z.
§ 50 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z.
§ 49 ods. 6 zákona č. 95/2002 Z. z.
§ 60 ods. 3 zákona č. 429/2002 Z. z.
24)
25)
26)
§ 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28)
§ 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28a)
§ 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
28b)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
29)
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z.
31)
§ 80 až 98 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
31a)
§ 71 až 71o zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
33)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.
33a)
§ 19 ods. 1 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
34)
§ 75 zákona č. 566/2001 Z. z.
34aa)
§ 8 písm. s) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 552/2008 Z. z.
37)
Napríklad § 133 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z., § 25 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z.
39)
40)
Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
41)
§ 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
42)
Napríklad zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 3a a § 27 až 33 Obchodného zákonníka, § 2 ods. 2 a § 10 a 11 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 1 a 2 a § 10 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z., § 9 ods. 1 a 2 a § 11 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení zákona č. 35/2002 Z. z., § 6, 7, 9 a 9a zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, § 6 ods. 1 a § 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
43)
Napríklad zákon č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z., zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
46)
47)
Napríklad § 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
48)
§ 23 a 55 zákona č. 428/2002 Z. z.
49)
50a)
§ 7 a 8 zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
51)
53)
§ 7 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 55 a 56 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 510/2002 Z. z.
54)
§ 11 zákona č. 566/2001 Z. z.
55)
§ 10 ods. 4 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56a)
§ 28 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
56b)
§ 41 a 43 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 594/2003 Z. z.
56c)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, Obchodný zákonník.
56e)
Napríklad § 2 ods. 2 až 4 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariadenie Rady (ES) č. 1103/97 zo 17. júna 1997 o určitých ustanoveniach týkajúcich sa zavedenia eura (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 2866/98 z 31. decembra 1998 o výmenných kurzoch medzi eurom a menami členských štátov zavádzajúcich euro (Ú. v. ES L 359, 31. 12. 1998) v platnom znení, nariadenie Rady (ES) č. 974/98 z 3. mája 1998 o zavedení eura (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01) v platnom znení.
58)
59)
Zákon č. 483/2001 Z. z.
60)
§ 14 až 17 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
61)
§ 20 ods.1 písm. a) zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
62)
62a)
§ 6 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.
63)
64)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
64a)
Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
64b)
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.
66)
§ 54 zákona č. 566/2001 Z. z.
§ 2 zákona č. 483/2001 Z. z.
69)
71)
§ 120 až 125h zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
72)
74)
75)
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
76)
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.
77)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 747/2004 Z. z.Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov.
79)
§ 2 ods. 1 písm. d) a § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
80)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
81)
Napríklad § 71 až 80 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z.
82)
Napríklad zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v znení neskorších predpisov.
83)
Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.
84a)
§ 138 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
84b)
§ 143b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
84c)
§ 143a až 143o a § 145 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
84d)
§ 143b písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 635/2004 Z. z.
84e)
Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 367/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z.
85)
Napríklad § 138 zákona č. 566/2001 Z. z.
86)
Napríklad Trestný zákon v znení neskorších predpisov, Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
89)
§ 28 zákona č. 566/2001 Z. z.
92)
94)
95)