593/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

593
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11, 20 a 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
opatrenie z 22. decembra 2003 č. 02/R/2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky (oznámenie č. 566/2003 Z. z.).
Opatrením sa ustanovujú maximálne ceny nájomného za nebytové priestory prenajímané pre zdravotnícke zariadenia alebo pre právnické osoby a fyzické osoby na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.