592/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

592
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 4. novembra 2003 na základe vzájomnej dohody skončila sa platnosť Zmluvy o priateľstve a spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Mongolskou ľudovou republikou podpísanej v Ulanbátare 18. júna 1974 (vyhláška ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 49/1974 Zb.).