59/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.03.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

59
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
z 12. februára 2003
o druhoch škôl a školských zariadení na účely určenia a zvýšenia tarifného platu zamestnancovi, ktorý sa podieľa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 19 zákona č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení zákona č. 118/2002 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Táto vyhláška určuje druhy škôl a školských zariadení, v ktorých sa
a)
zamestnanci podieľajú na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež,
b)
zamestnancom podieľajúcim sa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež určuje tarifný plat podľa osobitného predpisu,1)
c)
zamestnancom podieľajúcim sa na zabezpečovaní poskytovania zdravotnej starostlivosti pre deti a mládež môže zvýšiť ich tarifný plat až o 15 %.2)
§ 2
Druhy škôl a školských zariadení podľa § 1 sú:
a)
špeciálne školy,3)
b)
internátne školy,4)
c)
základné školy so zapísanými žiakmi5) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,6)
d)
stredné školy so zaradenými žiakmi7) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,6)
e)
špeciálne materské školy s týždennou alebo nepretržitou výchovnou starostlivosťou,8)
f)
špeciálne výchovné zariadenia,9)
g)
zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva.10)
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2003.
Martin Fronc v. r.
1)
Príloha č. 4 k zákonu č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.
2)
§ 19 ods.14 zákona č. 313/2001 Z. z. v znení zákona č. 118/2002 Z. z.
3)
§ 28 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
4)
§ 44 zákona č. 29/1984 Zb.
5)
§ 3a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1984 Zb. o základnej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 409/1990 Zb.
6)
7)
§ 4 ods. 1 a 8 vyhlášky Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky č. 80/1991 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 52/1993 Z. z.
8)
§ 5 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach.
9)
§ 12, 13 a § 14 ods. 4 zákona č. 279/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.