587/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

587
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 2. júla 2002 bola v Bratislave uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici.
Na základe článku 12 ods. 1 dohoda nadobudne platnosť 1. januára 2004.
Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody sa skončí platnosť Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o odovzdávaní a prijímaní osôb na spoločnej štátnej hranici, podpísanej v Levoči 25. októbra 1996 (oznámenie č. 234/1997 Z. z.).
Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.