584/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

584
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 39 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov
opatrenie z 9. decembra 2003 č. 05380/2003, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.
Prílohou k tomuto opatreniu je zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Opatrenie je uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 22. decembra 2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.