583/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

583
ZÁKON
zo 4. decembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z. a zákona č. 469/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 znie:
㤠1
Úvodné ustanovenie
Tento zákon upravuje správne poplatky (ďalej len „poplatky"), ktoré vyberajú orgány štátnej správy, vyššie územné celky, obce a štátne archívy1) (ďalej len „správny orgán").“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
§ 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 4 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
štátne orgány, obce, vyššie územné celky a rozpočtové organizácie,“.
3.
V § 4 ods. 2 sa vypúšťajú písmená d) a f) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
4.
V § 5 odsek 1 znie:
„(1)
Základ poplatku ustanovený percentuálnou sadzbou je uvedený v príslušnej položke sadzobníka.“.
5.
V § 7 ods. 1 až 3 sa slová „poštovou poukážkou“ nahrádzajú slovami „poštovým poukazom“.
6.
V § 7 ods. 2 sa za slová „vyberané obcami“ vkladajú slová „a vyššími územnými celkami“.
7.
Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Evidencia poplatkov
Správne orgány sú povinné viesť evidenciu o vykonaných spoplatňovaných úkonoch a konaniach, o príslušných sumách vybraných poplatkov za tieto úkony a konania.“.
8.
V § 17 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Poplatky sú príjmom štátneho rozpočtu, rozpočtov vyšších územných celkov alebo rozpočtov obcí podľa toho, ktorý správny orgán vykonal úkon alebo uskutočnil konanie.
(2)
Správny orgán je povinný poplatky, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu, odviesť do konca nasledujúceho mesiaca na účet miestne príslušného daňového úradu. Zastupiteľské úrady Slovenskej republiky vybrané sumy poplatkov v sume prepočítanej podľa § 7 ods. 7 zúčtujú prostredníctvom preddavkového účtu Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky, ktoré do konca nasledujúceho mesiaca odvedie celkovú sumu vybraných poplatkov na účet miestne príslušného daňového úradu.“.
9.
Za § 19c sa vkladá § 19d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19d
Prechodné ustanovenie
Z úkonov a konaní začatých pred 1. januárom 2004 sa vyberajú poplatky podľa doterajších predpisov, i keď sa stanú splatnými po 1. januári 2004.“.
10.
V sadzobníku správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona, sa vykonávajú tieto zmeny a doplnenia:
ZMENY A DOPLNENIA SADZOBNÍKA SPRÁVNYCH POPLATKOV
1.
V prehľade sadzobníka správnych poplatkov sa dopĺňajú slová „XX. Elektronický podpis 268“ a „XXI. Poštová činnosť 269 a 270“.
2.
V položke 1 sa druhý bod poznámky vypúšťa. Súčasne sa zrušuje označenie prvého bodu.
3.
V položke 2 písmeno d) znie:
„d)
Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní.............................. 200 Sk“.
4.
Položka 2 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
Vyhotovenie rozhodnutia o rovnocennosti dokladov o vzdelaní 8a).................................... 100 Sk“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a)
§ 106 ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
V položke 2 v oslobodení sa vypúšťajú slová „národné metodické centrá“.
6.
Položka 3 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla)................................. 200 Sk“.
7.
V položke 7 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
8.
V položke 8 v oslobodení sa vypúšťa druhá veta.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „§ 72 až 88 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.“.
10.
V položke 9 sa v druhom bode poznámky číslica „62“ nahrádza číslicou „62a“. Súčasne sa vypúšťa tretí bod poznámky a doterajší štvrtý bod sa označuje ako tretí bod.
11.
Položky 10 a 11 vrátane poznámok znejú:
„Položka 10
a) Vydanie
1. výpisu z katastra nehnuteľností,
2. údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách,
3. identifikácie parciel (písomnej alebo grafickej), za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel,
4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy
alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4,
5. kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra,
za každých aj začatých 20 parciel alebo 20 bytov a nebytových priestorov, ktoré sú verejnými listinami.............
250 Sk
b) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmene a)........... 100 Sk
c) Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností podľa písmena a), ktoré nie sú verejnými listinami................ 100 Sk
d) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu neverejných listín uvedených v písmene c)....................... 50 Sk
e) Poskytnutie katastrálneho operátu alebo operátu bývalého pozemkového katastra na nahliadnutie
pre potreby vyhotovenia výpisu, odpisu alebo náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia...............
100 Sk
f) Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických
informácií katastra nehnuteľností v rámci jedného katastrálneho územia, na vyhotovenie geometrického
plánu alebo vytyčovacieho náčrtu................................................
200 Sk
g) Poskytnutie informácií zo skoršieho písomného a mapového katastrálneho operátu preukazujúceho
vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo iného operátu súvisiaceho s katastrom nehnuteľností v rámci
jedného katastrálneho územia, na vyhotovenie geometrického plánu alebo vytyčovacieho náčrtu.........
200 Sk
h) Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre exekučné konanie, konkurzné
konanie, likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia......
100 Sk
i) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu, za každých aj začatých 20 parciel právneho stavu
(v prípade, ak stav C katastra nehnuteľností nie je zhodný s právnym stavom, súčet parciel právneho stavu
a stavu registra C katastra nehnuteľností)..................
250 Sk
j) Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu................................ 200 Sk
k) Overenie troch vyhotovení vytyčovacieho náčrtu............................................... 250 Sk
l) Overenie ďalších troch vyhotovení vytyčovacieho náčrtu........................................ 200 Sk
m) Overenie zriadenia a aktualizácie geodetických bodov, za každých aj začatých 10 bodov 200 Sk
n) Overenie merania, digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných
štátnych mapových diel s veľkou mierkou, za každý aj začatý hektár..........................................
200 Sk
o) Vyhotovenie kópie originálu geometrického plánu................ 100 Sk
Poznámky
1. Správny orgán nevyberie poplatky podľa písmen a) až e) tejto položky, ak ide o úkony spojené s vyhlasovaním chránených
území a ich ochranných pásiem a s realizovaním prieskumu a výskumu osobitne chránených častí prírody a krajiny pre potreby
ochrany prírody; s pozemkovými úpravami, s vyhotovením lesných hospodárskych plánov.
2. Úkon spoplatňovaný podľa tejto položky nezahŕňa poskytnutie súradníc podrobných bodov.
3. Poskytnutie údajov z katastra nehnuteľností podľa písmena a) zahŕňa aj poskytnutie údajov pre nájomné vzťahy podľa
osobitného predpisu.12a)
4. Štátne archívy vyberajú poplatky podľa tejto položky po vykonaní úkonu na základe ústnej alebo písomnej výzvy.
Súčasne sa vyberá poplatok za osvedčenie podľa položky 4 písm. e).
5. Správny orgán nevyberie poplatky podľa tejto položky, ak ide o úkony potrebné na účely konania o dedičstve
a na účely ochrany národných kultúrnych pamiatok.
6. Ak došlo pri úkonoch spoplatňovaných podľa tejto položky k zrejmým chybám, ktoré zavinil správny orgán,
za opravné úkony sa správny poplatok už nevyberá.
Položka 11
a) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností............... 2 000 Sk
b) Návrh na začatie konania o určení priebehu hranice pozemkov..................... 5 000 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena a) tejto položky vo výške 5 000 Sk, ak účastník konania
pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní.
Ak sa konanie prerušilo, lehota prestáva plynúť dňom, keď sa rozhodnutie o prerušení oznámilo.
Príplatok za urýchlené rozhodnutie je splatný v deň doručenia návrhu na vklad. Ak sa konanie zastavilo
alebo návrh na vklad bol zamietnutý, poplatok sa nevracia. Ak správny orgán v skrátenom termíne o vklade
práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností nerozhodne, vráti rozdiel medzi poplatkom zaplateným podľa
splnomocnenia za urýchlené rozhodnutie o návrhu na vklad a poplatkom určeným podľa písmena a) tejto položky.
Poznámka
Ak sú predmetom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, poplatok
sa vyberie za každý právny úkon osobitne podľa tejto položky.“.
12.
V položke 13 sa dopĺňa poznámka, ktorá znie:
„Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.“.
13.
V položke 15 v oslobodení sa vypúšťajú slová „národné metodické centrá“.
14.
V položke 18 v treťom bode poznámky sa písmeno „d)“ nahrádza písmenom „b)“.
15.
V položke 20 písmeno c) znie:
„c)
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva 500 Sk“.
16.
Položka 20 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993 500 Sk“.
17.
Položka 21 vrátane oslobodenia a poznámky znie:
„Položka 21
a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby
nad 18 rokov..............................
20 000 Sk
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa
1. do 15 rokov...................................................................... 5 000 Sk
2. od 15 rokov do 18 rokov................................................... 10 000 Sk
c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho
občianstva Českej republiky.....................
500 Sk
Oslobodenie
Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nevyhovelo.“.
18.
V položke 23 písmená a) a b) znejú:
„a)
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca............................................................ 600 Sk
b)
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe mladšej ako 15 rokov............................................................  250 Sk“.
19.
V položke 23 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
20.
Položka 24 vrátane oslobodenia a poznámok znejú:
„Položka 24
a) Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt cudzincovi na účel
1. podnikania a zamestnania................................................. 5 000 Sk
2. sezónneho zamestnania.................................................... 1 000 Sk
3. štúdia a činností podľa osobitných programov16a).............. 3 000 Sk
4. zlúčenia rodiny.................................................. 4 000 Sk
5. iný................................................. 5 000 Sk
b) Žiadosť o udelenie prvého povolenia na trvalý pobyt................ 5 000 Sk
c) Žiadosť o obnovenie povolenia na prechodný pobyt cudzincovi na účel
1. podnikania a zamestnania............................................ 3 000 Sk
2. sezónneho zamestnania................................................ 500 Sk
3. štúdia a činností podľa osobitných programov16a)........................................ 1 000 Sk
4. zlúčenia rodiny................................................................................. 2 000 Sk
5. iný............................................. 3 000 Sk
d) Žiadosť o udelenie povolenia na trvalý pobyt na neobmedzený čas.................................... 1 000 Sk
e) Žiadosť o registráciu štátneho príslušníka členského štátu Európskej únie na účel
1. vykonávania hospodárskej činnosti a zamestnania.............................................. 5 000 Sk
2. štúdia, pedagogickej, výskumnej, vedeckej, umeleckej činnosti a účasti na
odbornej praxi.........................................
3 000 Sk
3. zlúčenia rodiny.......................................... 4 000 Sk
f) Žiadosť o obnovenie registrácie na prechodný pobyt pre občanov členských štátov Európskej únie na účel
1. vykonávania hospodárskej činnosti a zamestnania...................................................... 3 000 Sk
2. štúdia, pedagogickej, výskumnej, vedeckej, umeleckej činnosti a účasti na odbornej praxi........................... 1 000 Sk
3. zlúčenia rodiny........................................... 2 000 Sk
g) Vydanie dokladu o povolení na pobyt........................................ 100 Sk
h) Vydanie dokladu o povolení na pobyt ako náhrada za stratený, zničený, poškodený
alebo odcudzený doklad.............................
200 Sk
i) Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu....................... 3 000 Sk
j) Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu............................ 1 000 Sk
k) Potvrdenie o pobyte cudzinca na území Slovenskej republiky............................ 100 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatkov podľa písmen a) až f), i) a j) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako šestnásť rokov.
2. Od poplatkov podľa písmen a), c), e), f) tejto položky je oslobodené udelenie alebo obnovenie povolenia na
pobyt štipendistov vlády Slovenskej republiky, ktorým bolo štipendium priznané.
3. Od poplatkov podľa písmen a), c), e), f) tejto položky je na základe vzájomnosti oslobodené udelenie
alebo obnovenie povolenia na prechodný pobyt študentom a stážistom, ktorým sa poskytuje štipendium
Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv,
ako aj lektorov cudzích jazykov prichádzajúcich na školy v Slovenskej republike na základe záväzkov
z medzinárodných zmlúv.
4. Od poplatku podľa písmen i) a j) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú o udelenie tolerovaného pobytu
podľa § 43 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Splnomocnenie
1. Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného
dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti
2. Správny orgán môže vybrať poplatok podľa písmena h) tejto položky až do výšky štvornásobku sadzby, ak sa vydáva
doklad o povolení na pobyt pre cudzinca na území Slovenskej republiky po druhýkrát, prípadne viackrát do jedného roka
od vydania predošlého dokladu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a)
§ 22 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
21.
Položka 27 vrátane poznámky znie:
„Položka 27
Žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do Slovenskej republiky,
za každého cudzinca uvedeného v žiadosti o overenie pozvania.......
1 000 Sk
Poznámka
Správny orgán poplatok podľa tejto položky nevyberie za pozvanie osoby mladšej ako šestnásť rokov.“.
22.
V položke 34 písm. a) prvom bode sa suma „10 000 Sk“ nahrádza sumou „20 000 Sk“.
23.
V položke 34 písm. b) úvodná veta znie:
„b)
Zmena stanov alebo štatútu, alebo nadačnej listiny, alebo údajov zapísaných do registra“.
24.
V položke 34 písm. b) prvom bode sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.
25.
V položke 34 písm. c) úvodná veta znie:
„c)
Vyhotovenie stanov, nadačnej listiny a štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, nadačnú listinu a štatút“.
26.
V položke 34 písm. c) prvom bode sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.
27.
V položke 34 písm. e) prvom bode sa vypúšťa slovo „nadácie,“.
28.
V položke 34 písm. g) prvom bode sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.
29.
V položke 34 poznámka znie:
„Poznámka
Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky znížený o 50 %, ak sa v rámci zmeny údajov zapísaných do registra vykoná súčasne zmena názvu, sídla a štatutárneho orgánu. Za zmenu sídla vyznačenú v dôsledku premenovania názvu obcí a ulíc alebo za zmenu údajov v stanovách a v štatúte vyplývajúcu zo zmien v právnych predpisoch v oblasti združovania občanov sa poplatok nevyberie.“.
30.
V položke 37 písmená a), b) a c) znejú:
„a) Vydanie poľovného lístka pre štátneho občana Slovenskej republiky a cudzinca,
ktorý má na území Slovenskej republiky povolený trvalý pobyt
1. ročný................................... 100 Sk
2. päťročný.......................... 500 Sk
b) Vydanie poľovného lístka cudzincovi...................................
1. ročný........................... 5 000 Sk
2. na jeden mesiac......................... 1 500 Sk
3. na jeden týždeň................. 400 Sk
c) Predĺženie platnosti poľovného lístka podľa písmena a)...................
1. ročný.............................. 60 Sk
2. päťročný...................... 300 Sk“.
31.
V položke 37 sa vypúšťa písmeno d).
32.
Položka 38 vrátane poznámky znie:
„Položka 38
Vydanie rybárskeho lístka
a) týždenný........................... 50 Sk
b) mesačný............................ 100 Sk
c) ročný................................... 200 Sk
d) trojročný............................... 500 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov
s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve
aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej
pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.
2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.".“.
33.
V položke 40 sa za slovo „skúšky" vkladajú slová „alebo skúšky poľovníckeho hospodára".
34.
V položke 47 písmená b) až d) znejú:
„b) Žiadosť o registráciu prípravku na ochranu rastlín........................................................... 1 000 Sk
c) Žiadosť o zápis do registra výrobcov, dovozcov a vývozcov rastlinného tovaru.............. 500 Sk
d) Žiadosť o zmenu v registri výrobcov, dovozcov a vývozcov rastlinného tovaru............... 250 Sk".
35.
Položka 52 znie:
„Položka 52
a) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu, na spracovanie liehu
v liehovarníckom závode a na jeho uvádzanie na trh......................
2 000 Sk
b) Žiadosť o zmenu platnosti povolenia podľa písmena a)......................... 1 000 Sk
c) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na
pestovateľské pálenie ovocia...................................................
1 500 Sk
d) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu............ 700 Sk
e) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu
na pestovateľské pálenie ovocia........................
300 Sk
f) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie nového denaturačného prostriedku a určenie
jeho najmenšieho prípustného množstva......
300Sk
g) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie denaturačného prostriedku na iný účel................. 300 Sk
h) Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu najmenšieho prípustného množstva použitia
denaturačného prostriedku.............
300 Sk".“.
36.
Položka 54 a 55 sa vypúšťa.
37.
Položka 56 znie:
„Položka 56
Vydanie záväzného posudku17a)................ 500 Sk“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
§ 39 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.“.
38.
Položka 58 sa vypúšťa.
39.
V položke 59 na konci úvodnej vety sa pripájajú tieto slová „alebo predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby".
40.
V položke 59 v oslobodení sa vypúšťajú slová „národné metodické centrá" a slová „a štátne divadlá" sa nahrádzajú slovami „divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok".
41.
V položke 60 písm. c) sa suma „500 Sk" nahrádza sumou „700 Sk" a v písm. f) sa suma „300 Sk" nahrádza sumou „500 Sk".
42.
V položke 60 sa dopĺňa písmeno i), ktoré znie:
„i)
na stavby dočasných objektov zariadení staveniska dopravných stavieb, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie 1 000 Sk“.
43.
V položke 62 písm. a) prvom bode sa suma „300 Sk" nahrádza sumou „500 Sk".
44.
V položke 62 písm. a) druhom a štvrtom bode sa suma „100 Sk" nahrádza sumou „200 Sk".
45.
V položke 62 sa písmeno a) dopĺňa piatym a šiestym bodom, ktoré znejú:
„5.
na odstránenie objektu dopravnej stavby.................................... 500 Sk
6.
terénnych úprav v ochrannom pásme dopravnej stavby............ 500 Sk“.
46.
Za položku 62 sa vkladajú položky 62a a 62b vrátane oslobodenia a poznámky, ktoré znejú:
„Položka 62a
a) Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu s rozpočtovým nákladom
do 1,5 mil. Sk vrátane................................................................................................................    500 Sk
nad 1,5 mil. Sk do 3 mil. Sk vrátane.......................................................................................    700 Sk
nad 3 mil. Sk do 10 mil. Sk vrátane........................................................................................ 1 000 Sk
nad 10 mil. Sk do 100 mil. Sk vrátane................................................................................... 2 000 Sk
nad 100 mil. Sk.......................................................................................................................... 3 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní pozemnej stavby.........................................    500 Sk
c) Vydanie rozhodnutia o dočasnom užívaní dopravnej stavby......................................... 1 000 Sk
Oslobodenie
Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
Položka 62b
a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonanie pamiatkového výskumu18a)................... 200 Sk
b) Predĺženie platnosti osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonanie
pamiatkového výskumu18a).................
300 Sk
c) Žiadosť o dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky do zahraničia, ak nejde o dočasný
vývoz z dôvodu jej obnovy alebo reštaurovania v zahraničí18a)...........
300 Sk
d) Žiadosť o premiestnenie národnej kultúrnej pamiatky, ak nejde o premiestnenie z dôvodu jej obnovy18a)....... 200 Sk
e) Žiadosť o umiestnenie reklamy, oznamu alebo technického zariadenia na nehnuteľnej
národnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území18a)............
500 Sk
Poznámka
Poplatky podľa písmena a) až c) tejto položky vyberá Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.".“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.“.
47.
V položke 67 sa vypúšťajú písmená f), g) a h).
Doterajšie písmená i), j), k), l) a m) sa označujú ako písmená f), g), h), i) a j).
48.
V položke 67 písmeno i) znie:
„i)
jednotlivo vyrobenej alebo dovezenej súčasti výstroja a výbavy................. 1 000 Sk“.
49.
Položka 70 vrátane poznámok znie:
„Položka 70
a) Schválenie typu dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu
alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h .....
30 000 Sk
b) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla s vlastným pohonom pre železničnú dráhu
alebo osobného vozňa pre rýchlosť nad 160 km/h .....
8 000 Sk
c) Schválenie typu ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu ..... 10 000 Sk
d) Schválenie podstatnej zmeny ťahaného dráhového vozidla pre železničnú dráhu ..... 3 000 Sk
e) Schválenie typu výstroja alebo súčasti dráhového vozidla ..... 2 000 Sk
f) Schválenie typu dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy
alebo existujúce špeciálne dráhy .....
10 000 Sk
g) Schválenie podstatnej zmeny dráhového vozidla pre električkové dráhy, trolejbusové dráhy
alebo existujúce špeciálne dráhy .....
3 000 Sk
h) Schválenie typu dráhového vozidla pre lanové dráhy ..... 2 000 Sk
Poznámky
1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmen b), d) a g) tejto položky bez zreteľa na počet odchýlok od schváleného typu dráhového vozidla v rámci jedného podania.
2. Správny poplatok podľa písmena e) tejto položky sa vyberie len vtedy, ak sa typ výstroja alebo súčasti schvaľuje oddelene od schvaľovania typu alebo podstatnej zmeny dráhového vozidla.".“.
50.
Položka 71 vrátane poznámok znie:
„Položka 71
a) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre železničnú dráhu alebo pre špeciálnu dráhu
1. nového alebo rekonštruovaného................................... 1 000 Sk
2. prevádzkovaného ku dňu 1. 10. 1997.............................. 500 Sk
b) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre lanovú dráhu...................................... 500 Sk
c) Vydanie technického preukazu dráhového vozidla pre električkovú dráhu alebo trolejbusovú dráhu............................ 700 Sk
d) Zmena údajov v technickom preukaze dráhového vozidla...................................................... 200 Sk
Poznámky
1. Príslušný správny dráhový úrad vyberie poplatok podľa písmena b) tejto položky len za prvé dráhové vozidlo schváleného typu bez zreteľa na celkový počet dráhových vozidiel.
2. Príslušným dráhovým úradom pre električkové dráhy alebo trolejbusové dráhy je miestne príslušný vyšší územný celok.".“.
51.
V položke 73 sa dopĺňa poznámka, ktorá znie:
„Poznámka
Poplatok podľa písmena a) tejto položky zahŕňa aj vydanie dokladov pri dočasnom vyradení motorového vozidla alebo prípojného vozidla z premávky.“.
52.
Položka 75 znie:
„Položka 75
a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na všetkých dráhach okrem lanových dráh......................      200 Sk
b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla...............................................................................      100 Sk
c) Vydanie bezpečnostného osvedčenia pre dopravcu na celoštátnej alebo regionálnej dráhe......................  3 000 Sk".
b)
Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla 100 Sk
c)
Vydanie bezpečnostného osvedčenia pre dopravcu na celoštátnej alebo regionálnej dráhe 3 000 Sk“.
53.
V položke 79 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) až k) sa označujú ako písmená e) až j).
54.
Položka 79 sa dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:
„k)
Vydanie osvedčenia o odbornej príprave poradcov 22a)............................. 500 Sk
l)
Vydanie povolenia na medzinárodnú nepravidelnú autobusovú dopravu, medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu alebo medzinárodnú taxislužbu22b)............... 500 Sk“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22a a 22b znejú:
„22a)
§ 28 ods. 1 písm. m) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 506/2002 Z. z.
22b)
§ 29 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení zákona č. 506/2002 Z. z.“.
55.
V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia „§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 58/1997 Z. z." nahrádza citáciou „§ 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.".
56.
V položke 80 písm. a) bod 2.1 znie:
„2.1 pri prekročení prípustnej celkovej hmotnosti,25) ak celková hmotnosť vrátane nákladu (vyjadrené v t) je
do 20,00..................................................................................................................................................................................   3 000 Sk
od 20,01 do 30,0...................................................................................................................................................................   5 000 Sk
od 30,01 do 50,00.................................................................................................................................................................   8 000 Sk
a za každých ďalších aj začatých 10 t................................................................................................................................   2 000 Sk".
57.
V položke 80 splnomocnenie znie:
„Splnomocnenie
1.
Správny orgán zníži poplatok alebo upustí od jeho vybratia na základe vzájomnosti.
2.
Poplatok vyberaný správcom komunikácie za nadrozmernú a nadmernú prepravu na mieste merania vozidla sa zvýši na dvojnásobok, ak sa už táto preprava čiastočne alebo celkom vykonala bez predchádzajúceho povolenia cestného správneho orgánu.
3.
Poplatok vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu sa zvýši na trojnásobok, ak dopravca nezaplatil poplatok na mieste merania vozidla.
4.
Správny orgán môže pri nadrozmerných alebo nadmerných prepravách organizovaných tuzemskou alebo zahraničnou inštitúciou na účel humanitnej pomoci alebo poskytnutia daru štátu upustiť od vybratia poplatku.“.
58.
V položke 80 v poznámkach prvý bod znie:
„1.
Poplatok podľa tejto položky na hraničných priechodoch vyberá správca priľahlého úseku diaľnice alebo cesty vedúcej k hraničnému priechodu. Poplatok podľa tejto položky na mieste merania vozidla na území Slovenskej republiky s výnimkou hraničných priechodov vyberá správca pozemnej komunikácie. Poplatok podľa tejto položky vyberaný dodatočne rozhodnutím cestného správneho orgánu vyberá cestný správny orgán.“.
59.
Položka 81 znie:
„Položka 81
Udelenie súhlasu na odlišné technické riešenie pri navrhovaní pozemných komunikácií25a)...................... 1 000 Sk“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:
„25a)
§ 3 ods. 3 písm. m) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
60.
Položka 86 vrátane splnomocnenia znie:
„Položka 86
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom
a) zo zákazu stavieb a činností v ochrannom pásme dráhy
1. fyzickej osobe......................................................................................................................................................................    500 Sk
2. právnickej osobe................................................................................................................................................................ 1 000 Sk
b) na umiestnenie cudzích zariadení a na skladovanie nebezpečných látok v ochrannom pásme dráhy........... 1 000 Sk
c) na úrovňové križovanie železničnej dráhy s pozemnou komunikáciou.................................................................... 2 000 Sk
Splnomocnenie
Dráhový správny úrad môže v odôvodnených prípadoch poplatok znížiť alebo ho odpustiť.".“.
61.
Položka 89 vrátane poznámky znie:
„Položka 89
a) Vydanie povolenia na prevádzkovanie
1. regionálnej železničnej dráhy s celkovou dĺžkou do 30 km vrátane 50 000 Sk
2. regionálnej železničnej dráhy s celkovou dĺžkou nad 30 km 70 000 Sk
3. systému vlečiek, zaústeného do jednej železničnej stanice 30 000 Sk
4. jednoduchej železničnej vlečky 15 000 Sk
5. existujúcej špeciálnej dráhy 15 000 Sk
6. siete električkových dráh alebo trolejbusových dráh 30 000 Sk
b) Udelenie licencie na prevádzkovanie dopravy
1. na celej sieti celoštátnych železničných dráh 1 800 000 Sk
2. na jednom traťovom úseku celoštátnych železničných dráh 250 000 Sk
3. na regionálnej železničnej dráhe s celkovou dĺžkou do 30 km vrátane 50 000 Sk
4. na regionálnej železničnej dráhe s celkovou dĺžkou nad 30 km 70 000 Sk
5. na vlečkovom systéme vrátane obsluhy v prípojovej stanici 30 000 Sk
6. na jednoduchej vlečke vrátane obsluhy v prípojovej stanici 15 000 Sk
7. na existujúcej špeciálnej dráhe 15 000 Sk
8. na sieti električkových dráh alebo trolejbusových dráh 30 000 Sk
9. na jednej linke električkovej dráhy alebo trolejbusovej dráhy 10 000 Sk
c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy vrátane licencie 30 000 Sk
d) Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy alebo udelenej licencii
na prevádzkovanie dopravy na dráhe
2 000 Sk
e) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia alebo licencie 200 Sk
f) Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe na žiadosť držiteľa 1 000 Sk
Poznámka
Povolenie na prevádzkovanie električkových dráh alebo trolejbusových dráh a licencie na prevádzkovanie dopravy na týchto dráhach vydávajú miestne príslušné vyššie územné celky.".“.
62.
Položka 92 sa dopĺňa písmenami c) až e), ktoré znejú:
„c)
Pridelenie registrovej značky................................ 1 000 Sk
d)
Vykonanie zmeny v dokladoch lietadla........................... 500 Sk
e)
Vydanie palubného denníka alebo lietadlovej knihy....................... 200 Sk“.
63.
V položke 96 písm. c) sa slovo „kapitána" nahrádza slovami „veliteľa námornej lode".
64.
V položke 96 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti člena lodného mužstva...................... 400 Sk“.
Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená e) až h).
65.
V položke 96 v novooznačenom písmene g) sa slová „predpísaného kurzu" nahrádzajú slovami „bezpečnostného výcviku alebo doplnkového odborného výcviku".
66.
V položke 96 v novooznačenom písmene h) sa na konci textu písmená „a) až f)" nahrádzajú písmenami „a) až g)".
67.
V položke 96 sa v druhom bode poznámky písmená „a) až f)" nahrádzajú písmenami „a) až g)".
68.
Položka 97 vrátane poznámky znie:
„Položka 97
a) Zápis námornej lode do námorného registra (registrácia námornej lode) vrátane vydania registračného listu
1. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT...................................... 30 000 Sk
2. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT....................................... 50 000 Sk
3. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT.................................... 80 000 Sk
b) Predĺženie registrácie námornej lode vrátane vydania registračného listu............................
1. s hrubou priestornosťou do 5 000 RT............................ 20 000 Sk
2. s hrubou priestornosťou od 5 001 RT do 15 000 RT............................. 40 000 Sk
3. s hrubou priestornosťou viac ako 15 001 RT........................................... 70 000 Sk
c) Výmaz námornej lode z námorného registra...................................... 10 000 Sk
d) Zmena mena námornej lode....................................... 10 000 Sk
e) Iný zápis v námornom registri............................ 5 000 Sk
f) Zápis nesamohybného plavidla do námorného registra (registrácia nesamohybného plavidla)
vrátane vydania registračného listu.....................
5 000 Sk
g) Predĺženie registrácie nesamohybného plavidla vrátane vydania registračného listu................ 2 000 Sk
h) Výmaz nesamohybného plavidla z námorného registra.................. 2 000 Sk
i) Zápis námornej lode podľa písmena a) a predĺženie registrácie podľa písmena b) pre tankové,
špeciálne a osobné lode.....................................
50 % príslušnej sadzby
j) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla................... 800 Sk
k) Vykonanie zmien v preukaze odbornej spôsobilosti veliteľa námorného rekreačného plavidla.......... 400 Sk
l) Vydanie medzinárodného osvedčenia pre námorné rekreačné plavidlo.................. 800 Sk
m) Zápis námorného rekreačného plavidla do registra námorných rekreačných plavidiel
vrátane registračného listu...................................................
3 000 Sk
n) Vykonanie zmien v registri námorných rekreačných plavidiel.................. 400 Sk
o) Výmaz námorného rekreačného plavidla z registra námorných rekreačných plavidiel..................... 800 Sk
p) Vydanie duplikátu dokladov uvedených v písmenách j), l) a m)........... 400 Sk
Poznámka
Poplatky podľa tejto položky sa vzťahujú na námornú plavbu.".“.
69.
V položke 98 písm. a) sa slová „sprievodného listu" nahrádzajú slovami „registračného listu".
70.
V položke 98 písm. c) sa za slová „lodnej listiny" pripájajú slová „vrátane registračného listu".
71.
Položka 100 vrátane oslobodenia a poznámky znie:
„Položka 100
a) Vydanie rozhodnutia o schválení technickej spôsobilosti vybraného
telekomunikačného zariadenia27d)..........................
10 000 Sk
b) Vydanie rozhodnutia o schválení technickej spôsobilosti vybraného
telekomunikačného zariadenia v prípade opakovaného schvaľovania...............
3 000 Sk
c) Vydanie duplikátu rozhodnutí uvedených v písmenách a) a b)............................. 100 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení držitelia preukazu ZŤP alebo ZŤP-S a preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, zariadenia sociálnych služieb, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu alebo neposkytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby na účel dosiahnutia zisku, fyzické osoby a právnické osoby zriadené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov.12)
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky správny orgán vyberie až po vykonaní úkonu.".“.
72.
V položke 102 písmená a) a c) znejú:
„a)
Podanie žiadosti o povolenie na prevádzkovanie rádiových zariadení27f)................ 200 Sk
c)
Vydanie amatérskeho povolenia na prevádzkovanie rádiových zariadení alebo predĺženie doby jeho platnosti27f), 27g), 27h)........................... 100 Sk“.
73.
Doterajší text položky 103 sa označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmenami b) a c), ktoré znejú:
„b)
Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia uvedeného v písmene a)................... 100 Sk
c)
Žiadosť o vydanie duplikátu osvedčenia uvedeného v písmene a)............................ 200 Sk“.
74.
Doterajší text položky 105 sa označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmenom b), ktoré znie:
„b)
Zmena v registrácii podľa písmena a).......................... 500 Sk“.
75.
V položke 143 písm. a) a b) sa slová „územným finančným orgánom" nahrádzajú slovami „daňovým orgánom, colným orgánom".
76.
Položka 144 sa dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
Žiadosť o udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva8)...................... 300 Sk
f)
Žiadosť o prerušenie daňového konania8).................... 300 Sk“.
77.
Položka 145 sa vypúšťa.
78.
Položka 148 sa dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:
„j)
Žiadosť o pozastavenie prevádzkovania živnosti..................... 200 Sk
k)
Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu33).................. 200 Sk“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
„33)
§ 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
79.
Položka 149 sa dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j)
Podanie žiadosti o preverenie spoľahlivosti osoby, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany na strategickom objekte, 34a) za každú osobu.................. 100 Sk“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34a znie:
„34a)
§ 17 ods. 2 písm. c) zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) v znení neskorších predpisov.“.
80.
V položke 151 písm. c) sa suma „6 000 Sk" nahrádza sumou „10 000 Sk" a v písm. d) sa suma „1 000 Sk" nahrádza sumou „5 000 Sk".
81.
Položka 151 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
Vydanie povolenia Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na úpravu produktov prírodného liečivého zdroja alebo prírodného zdroja minerálnej stolovej vody................. 3 000 Sk“.
82.
Položka 152 sa dopĺňa písmenami m) až s), ktoré znejú:
„m) Vydanie rozhodnutia o schválení veterinárneho prípravku a veterinárnej zdravotníckej pomôcky36k) 3 000 Sk
n) Vydanie rozhodnutia o zmene alebo predĺžení rozhodnutia uvedeného v písmene m) 500 Sk
o) Vydanie povolenia na klinické skúšanie veterinárnych liekov a veterinárnych zdravotníckych pomôcok 36l) 500 Sk
p) Vydanie povolenia na dovoz a uvádzanie do obehu neregistrovaného veterinárneho lieku36m) 500 Sk
r) Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania humánneho lieku 10 000 Sk
s) Vydanie rozhodnutia o povolení klinického skúšania zdravotníckej pomôcky 5 000 Sk".
„Poznámky pod čiarou k odkazom 36k až 36m znejú:
„36k)
§ 65 ods. 2 písm.c) zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
36l)
§ 65 ods. 2 písm. e) zákona 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 488/2001 Z. z.
36m)
§ 51 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení zákona č. 488/2001 Z. z.“.
83.
V položke 154 sa za písmeno g) vkladajú nové písmená h) a i), ktoré znejú:
„h)
Vydanie licencie na dovoz alebo vývoz vybraných chemických látok a prípravkov podľa osobitného predpisu36n).................. 1 000 Sk
i)
Vydanie medzinárodnej dovoznej certifikácie (IIC - International import certifikation) alebo certifikácie konečného užívateľa (EUC - End-user certifikation)..................... 500 Sk“.
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno j).
Poznámka pod čiarou k odkazu 36n znie:
„36n)
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.“.
84.
V položke 154 v novooznačenom písmene j) sa na konci textu písmeno „e)“ nahrádza písmenom „i)“.
85.
V položke 155 sa písmeno a) vypúšťa. Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
86.
Položky 156 až 159 vrátane oslobodenia znejú:
„Položka 156
Vydanie sprievodného osvedčenia o pôvode tovaru EUR. 1............... 100 Sk
Položka 157
Vydanie záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru alebo o pôvode tovaru................................ 350 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu
alebo vybrané činnosti sociálno-právnej ochrany alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok
ustanovených osobitným zákonom11) a nevykonávajú sociálnu prevenciu alebo vybrané činnosti sociálno-právnej ochrany alebo
neposkytujú sociálne poradenstvo alebo sociálnu službu s cieľom dosiahnutia zisku, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá,
knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
Položka 158
a) Vydanie osvedčenia orgánmi colnej správy o spôsobilosti dopravných prostriedkov
a kontajnerov na prepravu tovaru pod colnou uzáverou...........................
200 Sk
b) Žiadosť o odpustenie alebo vrátenie sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby............................ 500 Sk
c) Žiadosť o odklad platenia sumy dovoznej platby alebo vývoznej platby, žiadosť o pozhovenie
s dovoznou platbou alebo vývoznou platbou a žiadosť o povolenie splátok dovoznej platby alebo vývoznej platby...............
500 Sk
d) Žiadosť o upustenie od vybratia úroku z omeškania úhrady dovoznej platby alebo vývoznej platby.................. 500 Sk
Položka 159
a) Žiadosť o povolenie vývozcovi osvedčovať preferenčný pôvod výrobkov
vyhlásením na faktúre.................................................................................................................
500 Sk
b) Žiadosť o povolenie režimu s ekonomickým účinkom a žiadosť o prevádzkovanie
colného skladu........................................................................................................
500 Sk
c) Predĺženie platnosti povolenia na použitie režimu s ekonomickým účinkom,
povolenia na prevádzkovanie colného skladu a povolenia zjednodušeného postupu
pri podávaní colného vyhlásenia...............
50 Sk
d) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu pri podávaní colného vyhlásenia........................ 500 Sk
e) Žiadosť o prijatie opatrenia proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze,
vývoze a spätnom vývoze tovaru36o)..............................................................
500 Sk
f) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu použitia celkovej záruky v spoločnom
tranzitnom režime................................................................................................
500 Sk
g) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu oslobodenia od povinnosti zabezpečenia
v spoločnom tranzitnom režime..............................................................
500 Sk
h) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu udelenia štatútu schváleného odosielateľa
a použitia osobitných uzáver v spoločnom tranzitnom režime.......
500 Sk
i) Žiadosť o povolenie zjednodušeného postupu udelenia štatútu schváleného príjemcu
v spoločnom tranzitnom režime...................................................................
500 Sk
j) Žiadosť o zjednodušený postup na colnom úrade odoslania na vykonanie tranzitných operácií
v rámci colného územia (schválený odosielateľ)........................
500 Sk
k) Žiadosť o zjednodušený postup na colnom úrade určenia v rámci colného územia (schválený príjemca)......... 500 Sk“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36o znie:
„36o)
Zákon č. 271/2001 Z. z. o opatreniach proti porušovaniu práv duševného vlastníctva pri dovoze, vývoze a spätnom vývoze tovaru.“.
87.
V položke 160 úvodná veta znie:
„Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa osobitného zákona36p)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 36p znie:
„36p)
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“.
88.
V položke 160 v oslobodení prvom bode sa za slovo „zameraním“ vkladajú slová „a verejné vysoké školy“.
89.
V položke 160 v oslobodení druhom bode sa slová „podľa § 42 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny“ nahrádzajú slovami „na vydanie súhlasu na prieskum a výskum osobitne chránených častí prírody a krajiny“.
90.
V položke 161 úvodná veta znie:
„Podanie žiadosti o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených osobitným zákonom36p)“.
91.
V položke 161 v oslobodení prvom bode sa za slovo „činnosť,“ vkladajú slová „verejné vysoké školy“.
92.
V položke 161 sa oslobodenie dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:
„3.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiadatelia, ak nimi podaná žiadosť súvisí s povolením výnimky na odchyt alebo usmrtenie chránených druhov živočíchov v prípadoch, ak je ohrozené zdravie alebo život človeka, ak vznikli preukázateľné škody na majetku alebo ak vznikli preukázateľné škody na chránených druhoch živočíchov.“.
93.
Za položku 161b sa vkladá nová položka 161c vrátane splnomocnenia, ktorá znie:
„Položka 161c
a) Žiadosť o zapísanie zariadenia do registra zariadení37a)..................... 2 000 Sk
b) Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie zariadenia
na genetické technológie37b)..............................................................
20 000 Sk
c) Žiadosť o vydanie súhlasu na používanie genetických technológií
v uzavretých priestoroch37b)...................
2 000 Sk
d) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zatriedenia činností do nižšej rizikovej triedy37b).............. 2 000 Sk
e) Žiadosť o vydanie súhlasu na pokračovanie v činnostiach, ktoré boli pozastavené
pri vykonávaní inšpekcie zariadenia37b)..................................
10 000 Sk
f) Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných organizmov,
okrem vyšších rastlín, do životného prostredia37c)....................
30 000 Sk
g) Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných vyšších rastlín
do životného prostredia 37c)......................................................
30 000 Sk
h) Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zavádzania geneticky modifikovaného organizmu,
viacerých geneticky modifikovaných organizmov a kombinácie geneticky modifikovaných
organizmov37c).....................
5 000 Sk
i) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz geneticky modifikovaných organizmov určených
na zavedenie do životného prostredia37c)...........................
30 000 Sk
j) Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie výrobku z geneticky modifikovaných organizmov na trh37d)..... 30 000 Sk
k) Žiadosť o vydanie súhlasu na opakované uvedenie rovnakého výrobku na trh, ak sa má
používať na iný účel37d)...................................................
10 000 Sk
l) Žiadosť o vydanie súhlasu na podstatnú zmenu výrobku uvedeného na trh37d)............... 10 000 Sk
m) Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz výrobku, ktorý má byť prvý uvedený na trh37d).............. 30 000 Sk
n) Žiadosť o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o súhlase37e)........................................... 3 000 Sk
o) Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase s uvedením na trh37f)............................ 5 000 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán zníži poplatok o 50 %, ak ide o opakované žiadosti podľa písmena f) alebo g) tejto položky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 37a až 37f znejú:
„37a)
§ 8 zákona č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov.
37b)
§ 13 zákona č. 151/2002 Z. z.
37c)
§ 17 zákona č. 151/2002 Z. z.
37d)
§ 21 zákona č. 151/2002 Z. z.
37e)
§ 36 zákona č. 151/2002 Z. z.
37f)
§ 37 zákona č. 151/2002 Z. z.“.
94.
Položka 162 znie:
„Položka 162
a) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov38)
okrem spaľovní odpadov a zariadení na spoluspaľovanie odpadov....................................
300 Sk
b) Žiadosť o udelenie súhlasu na zneškodňovanie odpadov,38) na ktoré nebol daný súhlas
podľa písm. a), okrem zneškodňovania odpadov v spaľovniach a v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov........
300 Sk
c) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov38) okrem spaľovní odpadov
a zariadení na spoluspaľovanie odpadov.....................................................................................
300 Sk
d) Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov,38) ak ide o zariadenie,
na prevádzku ktorého nebol daný súhlas podľa písm. a) a c)...............................................................................
300 Sk
e) Žiadosť o udelenie súhlasu na zmenu a rekonštrukcie zariadení na zhodnocovanie odpadov,
zneškodňovanie odpadov a zber odpadov alebo ich častí, na ktorých prevádzkovanie sa vydáva súhlas,
ak majú vplyv na nakladanie s odpadmi v zariadení38)..............
300 Sk
f) Žiadosť o udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi38).................... 300 Sk
g) Žiadosť o udelenie súhlasu na prepravu nebezpečných odpadov38)........................ 300 Sk
h) Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
a zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov38).........................................................................
300 Sk
i) Žiadosť o udelenie súhlasu na použitie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na mobilných
zariadeniach vrátane všeobecných podmienok prevádzkovania mobilného zariadenia38)...............
500 Sk
j) Žiadosť o udelenie súhlasu na prvé uvedenie technológie na nakladanie s nebezpečnými odpadmi na trh
v Slovenskej republike38)...................................................................................................................................
500 Sk
k) Žiadosť o udelenie súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia,38)
ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené
zhromažďovanie možné alebo účelné..............................................................
300 Sk
l) Žiadosť o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie
a jej následné monitorovanie38)...........................................................................................
300 Sk
m) Žiadosť o udelenie súhlasu na zber a spracovanie starých vozidiel38)................................... 300 Sk
n) Žiadosť o udelenie autorizácie, predĺženie autorizácie alebo jej zmeny38)........................ 500 Sk
o) Žiadosť o udelenie povolenia na dovoz, vývoz a tranzit odpadov38).................................... 500 Sk
p) Žiadosť o schválenie programu odpadového hospodárstva pôvodcu odpadu................................................... 300 Sk
r) Žiadosť o rozhodnutie o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne
zaradiť podľa Katalógu odpadov38).........................................
300 Sk
s) Žiadosť o zmenu udelených súhlasov podľa písmen a), c), d), f), g), h), i) a m) a žiadosť
o predĺženie vydaného súhlasu podľa písmena f)...................
100 Sk“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38 znie:
„38)
Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
95.
V položke 163 písm. c) sa za slová „týkajúcej sa zmeny“ vkladajú slová „obchodného mena,“.
96.
V položke 164 sa vypúšťa písmeno b).
97.
V poznámke pod čiarou k odkazu 39 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon).“.
98.
V položke 165 písm. b) sa za slová „týkajúcej sa zmeny“ vkladajú slová „obchodného mena,“.
99.
Položka 166 sa vypúšťa.
100.
V položke 169 sa dopĺňa oslobodenie, ktoré znie:
„Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku, ak bola geologická úloha financovaná zo štátneho rozpočtu.“.
101.
Položka 171 vrátane splnomocnenia znie:
„Položka 171
a) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov38)............. 3 000 Sk
b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia uvedenej v písmene a)..................................... 1 500 Sk
c) Zmena údajov v osvedčení uvedených v písmene a).................................. 100 Sk
d) Vydanie jednorázového povolenia na vydanie odborného posudku pre osobu,
ktorá nie je oprávnenou osobou38)....................................
500 Sk
e) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizáciu38)............................ 3 000 Sk
f) Žiadosť o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti na autorizáciu39c) a žiadosť o opakovanie skúšky................. 500 Sk
Splnomocnenie
1. Správny orgán zníži poplatok podľa písmena a) alebo e) tejto položky o 50 %, ak ide o rozšírenie rozsahu osvedčenia.
2. Správny orgán môže znížiť poplatok podľa písm. a) alebo e) tejto položky až na 300 Sk, ak sa na vydanie osvedčenia nevyžaduje vykonanie skúšky pred skúšobnou komisiou zriadenou ministrom životného prostredia.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39c znie:
„39c)
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 273/2001 Z. z. o autorizácii, o vydávaní odborných posudkov vo veciach odpadov, o ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb v znení vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 399/2002 Z. z.“.
102.
Za položku 171b sa vkladajú nové položky 171c až 171j, ktoré znejú:
„Položka 171c
a) Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v odbornosti „havarijný technik"
a „špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií".............................................................................
2 500 Sk
b) Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a)................................ 1 000 Sk
Položka 171d
a) Žiadosť o vydanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy podľa osobitného predpisu39d).............. 2 500 Sk
b) Žiadosť o predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena a)............................................................................. 1 000 Sk
Položka 171e
a) Žiadosť o vydanie rozhodnutia o autorizácii na výkon niektorých činností
podľa osobitného predpisu39e)....................
10 000 Sk
b) Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o autorizácii podľa písmena a)................................................... 2 000 Sk
Položka 171f
a) Žiadosť o vydanie súhlasu k bezpečnostnej správe39f)
1. za prvú bezpečnostnú správu...................................................................... 10 000 Sk
2. za zmenu (aktualizáciu) bezpečnostnej správy........................................   3 000 Sk
b) Žiadosť o povolenie výnimky z rozsahu bezpečnostnej správy............   1 000 Sk
Položka 171g
Žiadosť o povolenie zabezpečenia úloh záchrannej služby náhradným spôsobom39g)....................................... 500 Sk
Položka 171h
Žiadosť o registráciu organizácie podľa osobitného predpisu39h)pre
a) malú organizáciu39i) a malého podnikateľa39j).....................................   2 000 Sk
b) stredného podnikateľa39k).......................................................................... 20 000 Sk
c) ostatné organizácie...................................................................................... 50 000 Sk
Položka 171i
Žiadosť o predĺženie registrácie podľa osobitného predpisu39l) pre
a) malú organizáciu39i) a malého podnikateľa39j).........................................      500 Sk
b) stredného podnikateľa39k)..............................................................................   5 000 Sk
c) ostatné organizácie.......................................................................................... 15 000 Sk
Položka 171j
Žiadosť o zrušenie dočasného pozastavenia registrácie podľa osobitného predpisu39m) pre
a) malú organizáciu39i) a malého podnikateľa39j)...........................................................................................     1 000 Sk
b) stredného podnikateľa39k)................................................................................................................................   10 000 Sk
c) ostatné organizácie............................................................................................................................................  25 000 Sk“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 39d až 39m znejú:
„39d)
§ 13 zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
39e)
§ 14 až 16 zákona č. 261/2002 Z. z.
39f)
§ 9 zákona č. 261/2002 Z. z.
39g)
§ 21 zákona č. 261/2002 Z. z.
39h)
§ 18 ods. 7 písm. e) zákona č. 468/2002 Z. z. o systéme environmentálne orientovaného riadenia a auditu.
39i)
§ 8 ods. 5 zákona č. 468/2002 Z. z.
39j)
§ 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
39k)
§ 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 231/1999 Z. z.
39l)
§ 19 ods. 2 zákona č. 468/2002 Z. z.
39m)
§ 19 ods. 4 zákona č. 468/2002 Z. z.“.
103.
V položke 172 sa dopĺňa oslobodenie, ktoré znie:
„Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie rozhodnutia, ak výhradné ložisko je výsledkom geologickej úlohy financovanej zo štátneho rozpočtu a vzťahuje sa na neho § 10 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov.“.
104.
V položke 173 sa doterajší text označuje ako písmeno a), doterajšie písmená a), b) a c) sa označujú ako body 1., 2. a 3. a dopĺňa sa písmenom b), ktoré znie:
„b)
Podanie návrhu na odpis zásob výhradných ložísk.............................. 500 Sk“.
105.
V položke 173 v splnomocnení sa slová „písmena b)“ nahrádzajú slovami „písmena a) bodu 2.“.
106.
V položke 175 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmená d), e) a f) sa označujú ako písmená c), d) a e).
107.
Položka 175 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
Vykonanie zmeny údajov v banskom registri.............................................. 100 Sk“.
108.
V položke 176 sa vypúšťa písmeno c).
109.
Doterajší text položky 177 sa označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmenami b) a c), ktoré znejú:
„b)
Vydanie súhlasu na výrobu a spracovanie výbušnín alebo na výskum, vývoj alebo pokusnú výrobu výbušnín.................................... 500 Sk
c)
Zmena v povolení alebo súhlase podľa písmen a) alebo b)............................................ 300 Sk“.
110.
V položke 193 sa vypúšťa písmeno d).
111.
Položky 203 až 205 vrátane oslobodenia, splnomocnenia a poznámok znejú:
„Položka 203
a) Preskúmanie odbornej spôsobilosti podnikateľa a vydanie oprávnenia podľa osobitných
predpisov na výkon určených činností v oblasti určených technických zariadení na dráhach,
za každú aj začatú hodinu pracovného času................................................
400 Sk,
najviac 30 000 Sk
b) Schválenie určeného technického zariadenia na prevádzku pred prvým uvedením určeného
technického zariadenia do prevádzky vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu
pracovného času........................................................................................................................
400 Sk,
ak ide o
1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia ....................... najviac 30 000 Sk
2. zdvíhacie a dopravné zariadenia ................................... najviac 8 000 Sk
3. osobné lanové dráhy ................................................... najviac 500 000 Sk
4. tlakové zariadenia ....................................................... najviac 8 000 Sk
5. plynové zariadenia ........................................................ najviac 8 000 Sk
c) Schválenie určeného technického zariadenia v prevádzke na ďalšiu prevádzku vrátane
miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času.................................
400 Sk,
ak ide o
1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia ...................... najviac 20 000 Sk
2. zdvíhacie a dopravné zariadenia ................................. najviac 2 500 Sk
3. osobné lanové dráhy .................................................... najviac 10 000 Sk
4. tlakové zariadenia ........................................................ najviac 6 500 Sk
5. plynové zariadenia ........................................................ najviac 5 000 Sk
d) Prehliadky a skúšky kontajnerov ISO a výmenných nadstavieb po ich oprave
alebo rekonštrukcii, za každý kus
1 200 Sk
e) Vydanie dokladu o odbornej spôsobilosti na vykonávanie
1. revízie, prehliadky a skúšky určeného technického zariadenia................ 1 000 Sk
2. obsluhy určeného technického zariadenia a na prácu s určeným technickým zariadením............. 500 Sk
Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky vyberá Štátny dráhový úrad.
2. Poplatok podľa písmen a) až c) tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.
Položka 204
Vydanie odborného vyjadrenia (osvedčenia) podľa osobitných predpisov na dovoz určených technických zariadení,
za každú aj začatú hodinu pracovného času............
300 Sk
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
Položka 205
Vydanie dokladu o posúdení dokumentácie určených technických zariadení,
za každú aj začatú hodinu pracovného času......................................
300 Sk
najviac 25 000 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené zariadenia sociálnych služieb a právnické osoby a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sociálnu prevenciu alebo poskytujú sociálne poradenstvo alebo sociálne služby za podmienok ustanovených osobitným zákonom11)
a nevykonávajú sociálnu prevenciu na účely dosiahnutia zisku, fyzické osoby a právnické osoby založené na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.12)
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch poplatok podľa tejto položky znížiť.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vyberá až po vykonaní úkonu.“.
112.
Položka 206 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
Vydanie osvedčenia o registrácii prevádzkovateľa a jeho energetického zariadenia, za každú činnosť v príslušnom energetickom odvetví.............................. 500 Sk“.
113.
Položka 208 znie:
„Položka 208
a) Žiadosť o zrušenie licencie v energetických odvetviach46a)................. 1 000 Sk
b) Zmena zodpovedného zástupcu držiteľa licencie alebo osvedčenia o registrácii prevádzkovateľa................................................. 1 000 Sk
c) Nahliadnutie do registra držiteľov licencie v energetike, za každé odvetvie
alebo druh podnikania...............................................................................
100 Sk
d) Vydanie výpisu z registra zodpovedných zástupcov..................... 300 Sk
e) Vyznačenie zmeny adresy alebo názvu sídla držiteľa licencie alebo osvedčenia prevádzkovateľa............. 1 000 Sk
f) Zmena licencie alebo osvedčenia o registrácii prevádzkovateľa
(počet prevádzkovaných energetických zariadení).................................................
2 000 Sk
g) Vydanie predchádzajúceho súhlasu na výstavbu, rekonštrukciu alebo na zrušenie
energetického zariadenia alebo na zmenu palivovej základne46b)...........
2 000 Sk
h) Vydanie rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase o povolení stavby v ochrannom pásme
a bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia46c)..............
1 000 Sk
i) Vydanie rozhodnutia o udelení výnimky z ochranných pásiem elektroenergetických zariadení47).... 1 000 Sk“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 46a, 46b, 46c a 47 znejú:
„46a)
§ 8 ods. 3 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
46b)
§ 10 ods. 3 zákona č. 70/1998 Z. z. v znení zákona 276/2001 Z. z.
46c)
§ 27 ods. 6 a § 28 ods. 4 zákona č. 70/1998 Z. z.
47)
§ 19 ods. 11 zákona č. 70/1998 Z. z.“.
114.
V položke 211 sa doterajší text označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmenom b), ktoré znie:
„b)
Každý ďalší návrh na vydanie rozhodnutia podľa písmena a), ak sa týka dohody obmedzujúcej súťaž ustanoveniami v podstatnej miere totožnej s tou, ktorej sa týka prvý návrh, zmluvnou stranou je ten istý podnikateľ a návrh bol doručený v lehote do jedného roka odo dňa doručenia prvého návrhu................... 200 Sk“.
115.
V položke 214 písm. a) sa za slovo „Vydanie“ vkladá slovo „druhopisu,“ a vypúšťa sa slovo „odpisu,“.
116.
Položka 215 znie:
„Položka 215
Podanie žiadosti v konaniach podľa tejto časti sadzobníka o
a) odpustenie zmeškania lehoty......................................................................... 1 000 Sk
b) pokračovanie v konaní...................................................................................... 1 000 Sk
c) uvedenie do predošlého stavu....................................................................... 1 000 Sk
d) druhé a každé ďalšie predĺženie lehoty........................................................ 500 Sk
e) vydanie osvedčenia o práve prednosti, za každé osvedčenie.................. 500 Sk“.
117.
Položka 216 vrátane nadpisu, oslobodenia a poznámky znie:
„PATENTY
Položka 216
a) Podanie patentovej prihlášky
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami.................................... 800 Sk
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami........... 1 600 Sk
b) Podanie žiadosti o
1. dodatočné priznanie práva prednosti.................................. 2 000 Sk
2. dodatočné uznanie prioritného dokladu............................... 2 000 Sk
3. zverejnenie patentovej prihlášky pred lehotou ustanovenou zákonom................. 600 Sk
4. zápis prevodu alebo prechodu patentovej prihlášky na iného prihlasovateľa alebo prevodu
alebo prechodu patentu na iného majiteľa do registra..................................................
800 Sk
5. zápis ďalšieho pôvodcu vynálezu do registra.................. 500 Sk
6. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla
prihlasovateľa patentovej prihlášky, pôvodcu vynálezu alebo majiteľa patentu do registra, za každú
patentovú prihlášku alebo patent............................................
200 Sk
7. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa patentovej prihlášky alebo majiteľa patentu do registra,
za každú patentovú prihlášku alebo patent..................................................................
200 Sk
8. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra, za každý patent.............. 500 Sk
9. zápis nútenej licencie, alebo zápis jej zrušenia do registra.................... 200 Sk
10. zápis záložného práva do registra................................................................................. 200 Sk
11. zápis súdneho sporu do registra.................................................................................. 200 Sk
12. prevedenie autorského osvedčenia na patent.......................................................... 2 000 Sk
13. zápis každého ďalšieho rozhodného údaja do registra.............................................. 200 Sk
c) Podanie žiadosti o vykonanie úplného prieskumu patentovej prihlášky
1. do 10 uplatnených patentových nárokov............................................................ 2 500 Sk
2. za každý ďalší uplatnený nárok........................................................................... 500 Sk
d) Vydanie patentovej listiny
1. v rozsahu do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov............................... 2 000 Sk
2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo výkres.............................. 200 Sk
e) Podanie žiadosti o udelenie dodatkového ochranného osvedčenia.......................................... 3 000 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) štvrtého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb.
o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
Poznámka
Poplatok podľa písmena d) tejto položky je splatný do dvoch mesiacov odo dňa doručenia výzvy úradu.
Ak riadne označené podklady na vydanie patentovej listiny sú predložené na 3,5 palcovej diskete, CD
alebo zaslané elektronickou poštou, príslušné súbory sú označené zodpovedajúcim číslom patentovej prihlášky
a upravené vo formáte „doc", vo verzii MS Word 95/97, alebo vo formáte „rtf" s použitými základnými typmi písma,
prípadným predložením obrazových častí vo formáte „tiff" s rozlíšením 300 alebo 600 dpi, vyberie sa poplatok
vo výške dvoch tretín príslušnej sadzby.“.
118.
Za položku 216 sa vkladá položka 216a, ktorá znie:
„Položka 216a
a) Podanie žiadosti o zmenu európskej patentovej prihlášky na patentovú prihlášku
podľa čl. 136 ods. 2 Európskej patentovej dohody, za každý štát................
600 Sk
b) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu patentových nárokov alebo opraveného
prekladu patentových nárokov verejnosti a oznámení vo Vestníku Úradu priemyselného
vlastníctva Slovenskej republiky................................
200 Sk
c) Zverejnenie a sprístupnenie prekladu alebo opraveného prekladu, alebo prekladu
zmeneného znenia európskeho patentu
1. do 10 strojom napísaných strán alebo výkresov.......................... 2 000 Sk
2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo výkres.......................... 200 Sk
d) Zverejnenie a sprístupnenie predloženého prekladu európskeho patentového spisu v dodatočnej lehote
1. do 10 strán napísaných strojom alebo výkresov........................................................... 5 000 Sk
2. za každú ďalšiu strojom napísanú stranu alebo výkres................... 200 Sk“.
119.
V položke 217 písm. a) sa slovo „spadá“ nahrádza slovom „patrí“.
120.
V položke 217 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) až e), ktoré znejú:
„c)
Podanie návrhu na zrušenie európskeho patentu........................................... 1 000 Sk
d)
Podanie návrhu na zrušenie alebo zmenu dodatkového ochranného osvedčenia............................. 1 000 Sk
e)
Podanie návrhu na odňatie a prepis patentu alebo patentovej prihlášky........................ 1 000 Sk“.
121.
Položka 218 vrátane poznámok znie:
„Položka 218
1. Udržanie platnosti patentu, európskeho patentu za
a) 3. rok 1.................................... 500 Sk
b) 4. rok....................................... 1 600 Sk
c) 5. rok...................................... 1 700 Sk
d) 6. rok................................... 1 900 Sk
e) 7. rok.................................. 2 100 Sk
f) 8. rok................................... 2 700 Sk
g) 9. rok................................... 3 500 Sk
h) 10. rok................................ 4 500 Sk
i) 11. rok................................... 5 500 Sk
j) 12. rok.................................... 6 500 Sk
k) 13. rok.................................... 7 500 Sk
l) 14. rok..................................... 8 500 Sk
m) 15. rok.................................... 9 500 Sk
n) 16. rok...................................... 11 000 Sk
o) 17. rok...................................... 12 500 Sk
p) 18. rok....................................... 14 000 Sk
q) 19. rok........................................ 15 500 Sk
r) 20. rok.......................................... 17 000 Sk
2. Udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia za
a) 1. rok..................................... 19 000 Sk
b) 2. rok...................................... 21 000 Sk
c) 3. rok....................................... 23 000 Sk
d) 4. rok........................................ 25 000 Sk
e) 5. rok........................................ 27 000 Sk
Poznámky
1. Poplatky za udržiavanie patentu v platnosti sa platia za roky trvania patentu počítané odo dňa podania patentovej prihlášky.
2. Poplatky za udržiavanie európskeho patentu v platnosti sa platia za roky trvania platnosti európskeho patentu počítané odo
dňa podania európskej patentovej prihlášky.
3. Poplatky za udržiavanie dodatkového ochranného osvedčenia v platnosti sa platia za roky počítané odo dňa podania
patentovej prihlášky alebo podania európskej patentovej prihlášky, ktoré nadväzujú na posledný rok platnosti patentu
alebo platnosti európskeho patentu.
4. Prvý poplatok za udržiavanie platnosti patentu sa platí vo výške ustanovenej zákonom platným v čase rozhodnutia o
udelení patentu a je splatný najneskôr do troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení
patentu. V rozhodnutí o udelení patentu sa uvedie údaj o výške poplatku.
5. Prvý poplatok za udržiavanie platnosti európskeho patentu sa platí bez výzvy až za rok, ktorý nasleduje po roku, v ktorom
bolo udelenie európskeho patentu oznámené v Európskom patentovom vestníku a je splatný najneskôr dňa, ktorý je
zhodný s dňom a mesiacom podania európskej patentovej prihlášky, v roku, v ktorom bolo udelenie európskeho patentu
oznámené v Európskom patentovom vestníku alebo do 2 mesiacov odo dňa oznámenia o udelení európskeho patentu v
Európskom patentovom vestníku podľa toho, ktorá z týchto lehôt uplynie neskôr.
6. Prvý poplatok za udržiavanie platnosti dodatkového ochranného osvedčenia je splatný bez výzvy pred uplynutím
posledného roku platnosti patentu alebo európskeho patentu alebo do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia o udelení dodatkového ochranného osvedčenia podľa toho, ktorá z týchto lehôt uplynie neskôr.
7. Poplatok za udržiavanie platnosti patentu, európskeho patentu, dodatkového ochranného osvedčenia za každý ďalší
nasledujúci rok je splatný najneskôr dňa, v ktorom uplynie predchádzajúci rok platnosti patentu.
8. Ak sa poplatok nezaplatí v lehotách uvedených v druhom až siedmom bode, môže sa zaplatiť ešte v ďalšej lehote
šiestich mesiacov. V tomto prípade sa poplatok zvyšuje na dvojnásobok.
9. Za udržiavanie platnosti patentu, európskeho patentu alebo dodatkového ochranného osvedčenia, na ktoré dal
majiteľ ponuku licencie sa platia poplatky vo výške 50 % príslušnej sadzby.“.
122.
Položka 219 znie:
„Položka 219
Za udržiavanie platnosti autorského osvedčenia podľa § 82 ods. 1 zákona č. 435/2001 Z. z. o patentoch, dodatkových ochranných osvedčeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (patentový zákon) sa vyberá poplatok podľa položky 218.“.
123.
Položka 220 znie:
„Položka 220
Za úkony úradu spojené s podaním medzinárodnej prihlášky podľa Zmluvy o patentovej spolupráci............................. 2 000 Sk“.
124.
Položky 224 až 226 vrátane nadpisu, oslobodenia, splnomocnenia a poznámok znejú:
„DIZAJNY
Položka 224
a) Podanie jednoduchej prihlášky dizajnu
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami......................... 600 Sk
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní
so spolupôvodcami.......................
1 200 Sk
b) Podanie hromadnej prihlášky dizajnu
1. pôvodcom alebo spolupôvodcami................................ 600 Sk
2. iným prihlasovateľom ako pôvodcom alebo prihlasovateľmi, ktorí nie sú zhodní
so spolupôvodcami.........................................................................
1 200 Sk
3. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený pôvodcom
alebo spolupôvodcami..............................................................................
200 Sk
4. za každý ďalší dizajn v hromadnej prihláške prihlásený iným prihlasovateľom ako
pôvodcom alebo prihlasovateľom, ktorí nie sú zhodní so spolupôvodcami............
400 Sk
c) Podanie žiadosti o
1. odklad zverejnenia dizajnu......................................... 1 000 Sk
2. zápis prevodu alebo prechodu prihlášky dizajnu na iného prihlasovateľa alebo prevodu
alebo prechodu zapísaného dizajnu na iného majiteľa....................................
600 Sk
3. zápis ďalšieho pôvodcu dizajnu................................ 500 Sk
4. zápis zmeny mena, priezviska alebo trvalého pobytu, obchodného mena, názvu alebo sídla
prihlasovateľa, pôvodcu dizajnu alebo majiteľa zapísaného dizajnu, za každú prihlášku dizajnu
alebo zapísaný dizajn...........................................
200 Sk
5. zápis zmeny zástupcu prihlasovateľa dizajnu alebo majiteľa zapísaného dizajnu, za každú prihlášku
dizajnu alebo zapísaný dizajn..........................................................
200 Sk
6. zápis licenčnej zmluvy alebo zápis jej ukončenia do registra dizajnov, za každý zapísaný dizajn........ 500 Sk
7. zápis záložného práva do registra dizajnov................................... 200 Sk
8. zápis súdneho sporu do registra dizajnov................................................... 200 Sk
9. zápis každého ďalšieho rozhodujúceho údaja do registra dizajnov................. 200 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena b) druhého bodu tejto položky sú oslobodené žiadosti podľa zákona č. 92/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov.
Položka 225
a) Podanie žiadosti o určenie, či vonkajšia úprava výrobku spadá do rozsahu zapísaného dizajnu.......... 3 000 Sk
b) Podanie návrhu na výmaz
1. zapísaného dizajnu z registra dizajnov................................................................................................................    600 Sk
2. za každý ďalší dizajn obsiahnutý v zapísanom dizajne.....................................................................................    200 Sk
Položka 226
Podanie žiadosti o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu
1. po prvý raz o päť rokov...................... 2 000 Sk
2. po druhý raz o päť rokov..................... 4 000 Sk
3. po tretí raz o päť rokov......................... 7 000 Sk
4. po štvrtý raz o päť rokov....................... 12 000 Sk
Poznámky
1. Ak dôjde k zápisu dizajnu do registra dizajnov po uplynutí doby jeho platnosti, poplatok za predĺženie je splatný
bez žiadosti majiteľa zapísaného dizajnu do dvoch mesiacov od vydania osvedčenia na základe písomnej výzvy.
2. Ak žiadosť nebola podaná v poslednom roku platnosti zapísaného dizajnu, je možné ju podať najneskôr do
šiestich mesiacov od skončenia jeho platnosti.
Splnomocnenie
Správny orgán zvýši poplatok podľa tejto položky na dvojnásobok, ak žiadosť o predĺženie platnosti zapísaného dizajnu
nebola podaná v poslednom roku platnosti zapísaného dizajnu.“.
125.
V položke 229 písm. b) piatom bode sa na konci slová „zmenu v ochrannej známke“ nahrádzajú slovami „úpravu v ochrannej známke“.
126.
Položka 230 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
Návrh na odňatie a prepis majiteľa ochrannej známky............................ 1 000 Sk“.
127.
V položke 232 písmená c) a d) znejú:
„c)
vyznačenie krajín nasledujúce po medzinárodnom zápise ochrannej známky........................................... 1 000 Sk
d)
zápis zmeny v medzinárodnom registri, ktorou je zmena majiteľa medzinárodnej ochrannej známky, zúženie zoznamu tovarov a služieb, vzdanie sa ochrany aspoň v jednom vyznačenom štáte, výmaz medzinárodnej ochrannej známky, zmena mena, adresy majiteľa, zástupcu.................... 500 Sk“.
128.
Položka 232 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
zápis licencie pre medzinárodnú ochrannú známku.................................. 500 Sk“.
129.
Doterajší text položky 235 sa označuje ako písmeno a) a dopĺňa sa písmenom b), ktoré znie:
„b)
Zápis zmeny v medzinárodnom registri označení pôvodu..................................... 500 Sk“.
130.
V položke 236 sa vypúšťajú písmená b) a c). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
131.
V splnomocnení k XVIII. časti prvom bode sa vypúšťajú slová „a zastupiteľské úrady Slovenskej republiky“ a slovo „môžu“ sa nahrádza slovom „môže“.
132.
Položka 240 vrátane oslobodenia a splnomocnenia znie:
„Položka 240
a) Žiadosť o udelenie letiskového víza...................... 1 200 Sk
b) Žiadosť o udelenie tranzitného víza na jeden vstup..................... 1 200 Sk
c) Žiadosť o udelenie tranzitného víza na dva vstupy.............................. 1 500 Sk
d) Žiadosť o udelenie tranzitného víza na viac vstupov............................... 3 000 Sk
e) Žiadosť o udelenie krátkodobého víza na jeden vstup.......................... 1 200 Sk
f) Žiadosť o udelenie krátkodobého víza na viac vstupov......................... 3 000 Sk
g) Žiadosť o udelenie dlhodobého víza........................ 5 000 Sk
h) Žiadosť o udelenie skupinového víza......................................................... 60 % príslušnej sadzby
určenej podľa písmen a) až g)
Oslobodenie
Od poplatku za udelenie víza sa oslobodzujú
1. držitelia diplomatických a služobných pasov, ak je zachovaná vzájomnosť,
2. osoby mladšie ako 15 rokov,
3. občania štátov, s ktorými Slovenská republika uzavrela dohody o bezplatnom udeľovaní víz, jednostranne zrušila vízové poplatky alebo na základe vzájomnosti,
4. novinári, ktorí sú akreditovaní v Slovenskej republike, na základe predloženia platného novinárskeho preukazu vydaného ministerstvom zahraničných vecí,
5. osoby, ktorým bolo priznané postavenie zahraničného Slováka.
Splnomocnenie
Správny orgán vyberie poplatky podľa tejto položky vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby, ak ide o prednostné udelenie víza.“.
133.
Položka 242 vrátane oslobodenia znie:
„Položka 242
a) Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt cudzincovi na účel
1. podnikania a zamestnania.................................................... 5 000 Sk
2. sezónneho zamestnania...................................................... 1 000 Sk
3. štúdia a činností podľa osobitných programov16a)..................... 3 000 Sk
4. zlúčenia rodiny........................................................ 4 000 Sk
5. iný............................................................................ 5 000 Sk
b) Žiadosť o registráciu štátneho príslušníka členského štátu Európskej únie na účel
1. vykonávania hospodárskej činnosti a zamestnania.......................... 5 000 Sk
2. štúdia, pedagogickej, výskumnej, vedeckej, umeleckej činnosti a účasti na odbornej praxi.......................... 3 000 Sk
3. zlúčenia rodiny.............................................................. 4 000 Sk
c) Žiadosť o udelenie prvého povolenia na trvalý pobyt.................................................... 5 000 Sk
d) Vydanie dokladu o povolení na pobyt....................................................... 100 Sk
Oslobodenie
1. Od poplatku podľa písmen a) až c) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako šestnásť rokov.
2. Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky je oslobodené udelenie povolenia na prechodný pobyt štipendistom vlády
Slovenskej republiky, ktorým bolo štipendium priznané.
3. Od poplatkov podľa písmen a) a b) tejto položky je na základe vzájomnosti oslobodené udelenie povolenia na prechodný
pobyt študentom a stážistom, ktorým sa poskytuje štipendium Ministerstva školstva Slovenskej republiky alebo štipendium
vyplývajúce zo záväzkov z medzinárodných zmlúv, ako aj lektorom cudzích jazykov prichádzajúcim na školy v Slovenskej
republike na základe záväzkov z medzinárodných zmlúv.““.
134.
Splnomocnenie k položke 243 znie:
„Splnomocnenie
Správny orgán vyberie poplatok podľa písmena a) tejto položky vo výške dvojnásobku príslušnej sadzby, ak prijíma žiadosť o vydanie cestovného pasu ako náhrady za stratený, zničený alebo poškodený cestovný pas vydaný od 1. apríla 1994.“.
135.
Položka 246 vrátane oslobodenia a poznámky znie:
„Položka 246
a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov................ 20 000 Sk
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa
1. do 15 rokov............................................................................ 5 000 Sk
2. od 15 rokov do 18 rokov.................................................. 10 000 Sk
c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky........... 500 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby nad 65 rokov veku a invalidní dôchodcovia.
Poznámka
Poplatok podľa tejto položky sa vráti, ak sa prepusteniu zo štátneho zväzku Slovenskej republiky nevyhovelo.“.
136.
V položke 247 písmeno c) znie:
„c)
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom v zmysle medzinárodného práva.................... 500 Sk“.
137.
V položke 247 sa dopĺňa písmeno d), ktoré znie:
„d)
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1.1.1993.............................. 500 Sk“.
138.
V položke 248 sa dopĺňajú poznámky, ktoré znejú:
„Poznámky
1.
Za zmenu priezviska manželov a ich maloletých detí na spoločné priezvisko sa vyberie jeden poplatok.
2.
Za zmenu priezviska viacerých maloletých detí toho istého rodiča sa vyberie len jeden poplatok.
3.
Poplatok podľa tejto položky sa vyberie až po vykonaní úkonu.“.
139.
V položke 249 v oslobodení sa slová „služobne v zahraničí“ nahrádzajú slovami „v zahraničí na základe vyslania štátnymi orgánmi a štátnymi organizáciami“.
140.
V položke 250 písmeno a) znie:
„a)
Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu............................... 300 Sk“.
141.
Položka 251 znie:
„Položka 251
Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky 500 Sk“.
142.
V položke 252 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
143.
V položke 252 sa vypúšťa poznámka.
144.
V položke 253 sa suma „150 Sk“ nahrádza sumou „200 Sk“.
145.
Položka 254 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
Osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla).................................... 500 Sk“.
146.
V položke 256 písm. b) sa suma „650 Sk“ nahrádza sumou „800 Sk“.
147.
Položka 259 sa vypúšťa.
148.
V položke 262 sa suma „800 Sk“ nahrádza sumou „500 Sk“.
149.
V položke 264 sa za slovo „spisov“ vkladajú slová „za každú aj začatú stranu“ a suma „150 Sk“ sa nahrádza sumou „200 Sk“.
150.
V položke 265 písm. b) sa za slovo „výpis“ vkladajú slová „alebo odpis“.
151.
V položke 265 písm. e) sa suma „100 Sk“ nahrádza sumou „300 Sk“.
152.
V položke 266 poznámka znie:
„Poznámka
Poplatky podľa tejto položky vyberá Štatistický úrad Slovenskej republiky.“.
153.
Za položku 268 sa dopĺňa XXI. časť, ktorá znie:
„POŠTOVÁ ČINNOSŤ
Položka 269
Registrácia poskytovania poštových služieb podľa osobitného zákona47b).......................................... 5 000 Sk
Položka 270
a) Udelenie poštovej licencie jednorázové........................ 1 000 000 Sk
b) Žiadosť o vykonanie zmeny v udelenej licencii............        5 000 Sk“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 47b znie:
„47b)
§ 15 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákonom č. 70/1997 Z. z., zákonom č. 1/1998 Z. z., zákonom č. 232/1999 Z. z., zákonom č. 3/2000 Z. z., zákonom č. 142/2000 Z. z., zákonom č. 211/2000 Z. z., zákonom č. 468/2000 Z. z., zákonom č. 553/2001 Z. z., zákonom č. 96/2002 Z. z., zákonom č. 118/2002 Z. z., zákonom č. 215/2002 Z. z., zákonom č. 237/2002 Z. z., zákonom č. 418/2002 Z. z., zákonom č. 457/2002 Z. z., zákonom č. 465/2002 Z. z., zákonom č. 477/2002 Z. z., zákonom č. 480/2002 Z. z., zákonom č. 190/2003 Z. z., zákonom č. 217/2003 Z. z., zákonom č. 245/2003 Z. z., zákonom č. 450/2003 Z. z., zákonom č. 469/2003 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.