578/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 31.12.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

578
ZÁKON
z 3. decembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 95/2000 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 514/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 256/2003 Z. z. a zákona č. 472/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 sa vypúšťa odsek 1.
Doterajšie odseky 2 až 28 sa označujú ako odseky 1 až 27.
2.
V § 12 písm. g) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a schválené prevádzkové poriadky,“.
3.
V § 12 písmeno h) znie:
„h)
spolupracovať s orgánmi na ochranu zdravia pri plnení ich úloh na úseku ochrany zdravia, umožniť osobám vykonávajúcim štátny zdravotný dozor výkon oprávnení podľa § 26 ods. 1 písm. a) a splniť alebo strpieť opatrenia uložené podľa § 26 ods. 1 písm. b),“.
4.
V § 13 písm. b) sa vypúšťajú slová „a štátnym zdravotným ústavom“.
5.
V § 13o ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „a štátnemu zdravotnému ústavu“.
6.
V § 14 ods. 5 sa slová „ministerstvo zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“)“.
7.
V § 14 ods. 6 sa slová „Ministerstvo zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „Úrad verejného zdravotníctva“.
8.
V § 14 ods. 10 sa slová „ministerstva zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „úradu verejného zdravotníctva“.
9.
V § 15 ods. 5 sa slová „povolilo ministerstvo zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „povolil úrad verejného zdravotníctva“.
10.
V § 15 ods. 6 sa slová „Ministerstvo zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „Úrad verejného zdravotníctva“.
11.
V § 15 ods. 8 sa slová „Ministerstvo zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „Úrad verejného zdravotníctva“.
12.
V § 15 ods. 10 sa slová „Ministerstvo zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „Úrad verejného zdravotníctva“.
13.
V § 16 ods. 1 sa slová „ministerstvu zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „úradu verejného zdravotníctva“.
14.
V § 16 ods. 2 sa slová „ministerstvu zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „úradu verejného zdravotníctva“.
15.
V § 16 ods. 3 sa slová „ministerstvu zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „úradu verejného zdravotníctva“.
16.
V § 16 ods. 8 písm. l) sa slová „ministerstvu zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „úradu verejného zdravotníctva“.
17.
V celom texte piatej časti zákona sa slová „príslušnému štátnemu zdravotnému ústavu (§ 25)“ nahrádzajú slovami „úradu verejného zdravotníctva“ a slová „§ 17f ods. 2 až 4“ sa nahrádzajú slovami „§ 17f ods. 2 a 3“.
18.
§ 17f znie:
㤠17f
(1)
Na činnosti vedúce k ožiareniu, uvedené v odseku 2 a na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany, uvedené v odseku 3 sa vyžaduje povolenie úradu verejného zdravotníctva.
(2)
Povolenie úradu verejného zdravotníctva je potrebné na
a)
uvedenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6 do prevádzky,
b)
zrušenie pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6,
c)
stavebné a technologické zmeny pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6, ktoré sú významné z hľadiska radiačnej ochrany,
d)
používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6,
e)
odber zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6, ktoré sú rádioaktívne žiariče,
f)
prepravu zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6, ktoré sú rádioaktívne žiariče rádioaktívnych látok, rádioaktívne kontaminovaných materiálov, predmetov a zariadení z pracovísk so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6,
g)
výrobu zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 1 až 6,
h)
dovoz, vývoz, distribúciu, predaj a prenájom zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 2 až 6 okrem zdrojov ionizujúceho žiarenia označených značkou zhody,6d)
i)
vykonávanie údržby a opráv zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 2 až 6,
j)
vykonávanie skúšok zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 2 až 6,
k)
vykonávanie skúšok tesnosti zdrojov ionizujúceho žiarenia triedy 2 až 6, ktoré sú uzavreté žiariče,
l)
vydávanie sprievodných listov pre zdroje ionizujúceho žiarenia triedy 2 až 6, ktoré sú otvorené žiariče, a na vydávanie osvedčení pre zdroje ionizujúceho žiarenia triedy 2 až 6, ktoré sú uzavreté žiariče,
m)
uvádzanie rádioaktívnych látok do životného prostredia2) z pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6,
n)
nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi6e) vznikajúcimi na pracovisku so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6,
o)
nakladanie s rádioaktívnymi zvyškami,
p)
nakladanie s inštitucionálnymi rádioaktívnymi odpadmi,6e) ktorých pôvodca nie je známy,
r)
používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na overovanie nových medicínskych poznatkov na človeku,6a)
s)
používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na sterilizáciu predmetov,
t)
používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na ožarovanie potravín,
u)
terapeutickú aplikáciu rádionuklidov formou ambulantnej zdravotnej starostlivosti.6a)
(3)
Povolenie úradu verejného zdravotníctva je potrebné aj na
a)
vykonávanie monitorovania pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6,
b)
vykonávanie služieb osobnej dozimetrie,
c)
meranie a hodnotenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku a objemovej aktivity radónu v ovzduší stavieb,
d)
meranie a hodnotenie obsahu prírodných rádionuklidov v stavebných výrobkoch 6c) a vo vode,
e)
odbornú prípravu na vykonávanie činností vedúcich k ožiareniu,
f)
odbornú prípravu na vykonávanie činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany.
(4)
Povolenia úradu verejného zdravotníctva podľa odsekov 2 a 3 nenahrádzajú povolenia, oprávnenia a súhlasy vydané podľa osobitných predpisov.6f)
(5)
Kladný posudok úradu verejného zdravotníctva je potrebný na
a)
výstavbu a na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas výstavby jadrového zariadenia,
b)
uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, na prevádzku jadrového zariadenia, na vyraďovanie jadrového zariadenia z prevádzky a na stavebné a technologické zmeny významné z hľadiska radiačnej ochrany počas uvádzania do prevádzky, počas prevádzky jadrového zariadenia a počas vyraďovania jadrového zariadenia z prevádzky,
c)
výstavbu pracoviska so zdrojmi ionizujúceho žiarenia triedy 4 až 6 okrem jadrového reaktora a rádionuklidov, ktoré vznikajú pri jeho činnosti.
(6)
Žiadateľ o vydanie posudku podľa odseku 5 priloží k žiadosti dokumentáciu, ktorá je uvedená v prílohe č. 1. Súčasťou posudku je schválená dokumentácia.
(7)
Pridávať rádioaktívne látky pri výrobe hračiek a predmetov osobnej spotreby a dovoz a vývoz takého tovaru je zakázaný.“.
19.
V § 17g ods. 1 sa slová „štátnemu krajskému hygienikovi“ nahrádzajú slovami „úradu verejného zdravotníctva“.
20.
V § 17g ods. 3 písm. c) sa slová „štátnemu krajskému hygienikovi“ nahrádzajú slovami „úradu verejného zdravotníctva“.
21.
V § 17h ods. 3 sa slová „v § 17f ods. 2“ nahrádzajú slovami „v § 17f ods. 2 písm. a) až n) pre triedu 6 a v § 17f ods. 2 písm. o) až u)“.
22.
V § 17h ods. 4 sa slová „v § 17f ods. 3 a 4“ nahrádzajú slovami „v § 17f ods. 2 pre triedu 4 a 5 a na vykonávanie činností uvedených v § 17f ods. 3“.
23.
V § 17i odsek 1 znie:
„(1)
Žiadosť o vydanie povolenia podľa § 17f ods. 2 a 3 predkladá žiadateľ úradu verejného zdravotníctva.“.
24.
V § 17i ods. 5 písm. d) sa za slovo „prílohe“ vkladajú slová „č. 1“.
25.
V § 17r ods. 10 sa slová „ministerstva zdravotníctva“ nahrádzajú slovami „úradu verejného zdravotníctva“ a slová „Ministerstvo zdravotníctva“ sa nahrádzajú slovami „Úrad verejného zdravotníctva“.
26.
V § 17s sa vypúšťajú slová v zátvorke „a ods. 4 písm. g)“.
27.
V § 17u ods. 1 sa slová v zátvorke „§ 17f ods. 2 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 17f ods. 2 a 3“.
28.
V § 17v ods. 1 v úvodnej vete sa slová v zátvorke „§ 17f ods. 2 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 17f ods. 2 a 3 “.
29.
V § 17x v úvodnej vete sa slová v zátvorke „§ 17f ods. 2 a 4“ nahrádzajú slovami „§ 17f ods. 2 a 3“.
30.
V § 17x písm. e) sa slová „príslušnému orgánu štátneho zdravotného dozoru (§ 24 a 25)“ nahrádzajú slovami „úradu verejného zdravotníctva“.
31.
§ 18 až 21 vrátane nadpisov znejú:
㤠18
Orgány na ochranu zdravia
(1)
Štátnu správu na úseku ochrany zdravia vykonávajú orgány na ochranu zdravia, ktorými sú
a)
ministerstvo zdravotníctva,
b)
úrad verejného zdravotníctva,
c)
regionálne úrady verejného zdravotníctva.
(2)
V rozsahu ustanovenom týmto zákonom plnia úlohy na úseku ochrany zdravia ľudí aj obce (§ 13x).
§ 19
Ministerstvo zdravotníctva
Ministerstvo zdravotníctva
a)
určuje zásadné smery a priority štátnej zdravotnej politiky na úseku ochrany zdravia,
b)
koordinuje spoluprácu ústredných orgánov štátnej správy a medzinárodnú spoluprácu na úseku ochrany zdravia a vzdelávania v tejto oblasti,
c)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam, ktoré vydal v prvom stupni úrad verejného zdravotníctva,
d)
v súlade so súčasnými poznatkami vedy o vplyve fyzikálnych, chemických a biologických faktorov na zdravie ustanovuje limity a hodnoty prípustnej záťaže týmito faktormi, ako aj limity ožiarenia a podmienky na zneškodňovanie a ukladanie rádioaktívnych odpadov z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie.
§ 20
Úrad verejného zdravotníctva
(1)
Zriaďuje sa úrad verejného zdravotníctva (§ 14 ods. 5) ako orgán na ochranu zdravia s pôsobnosťou pre územie Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave. Úrad verejného zdravotníctva je rozpočtová organizácia,6m) ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva.
(2)
Na čele úradu verejného zdravotníctva je hlavný hygienik Slovenskej republiky (ďalej len „hlavný hygienik"). Hlavného hygienika vymenúva a odvoláva vedúci služobného úradu ministerstva zdravotníctva podľa osobitného predpisu.6n) Hlavný hygienik je vedúcim služobného úradu pre štátnych zamestnancov úradu verejného zdravotníctva.
(3)
Úrad verejného zdravotníctva
a)
vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít štátnej zdravotnej politiky na úseku ochrany zdravia,
b)
riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátnej správy uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva,
c)
vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach, ktoré presahujú rámec územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva,
d)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva,
e)
riadi, usmerňuje a kontroluje výkon štátneho zdravotného dozoru uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva,
f)
vykonáva štátny zdravotný dozor vo veciach, ktoré svojím významom presahujú rámec alebo technické a personálne možnosti regionálneho úradu verejného zdravotníctva, vo veciach radiačnej ochrany a vo veciach, v ktorých ako orgán štátnej správy prvého stupňa vydal povolenie alebo posudok,
g)
vydáva pokyny na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho zdravotného dozoru, ukladá sankcie (§ 28 a 29) a ukladá úhradu nákladov (§ 34 ods. 2),
h)
nariaďuje a odvoláva opatrenia na predchádzanie ochoreniam, ak ich treba vykonať celoštátne alebo v rozsahu presahujúcom rámec pôsobnosti regionálneho úradu verejného zdravotníctva, a nariaďuje a odvoláva aj opatrenia na zdravotnícku ochranu Slovenskej republiky pred zavlečením prenosných ochorení,
i)
vydáva a zrušuje povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu, povolenia na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany, povolenia na kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia a povolenia v rámci starostlivosti o zdravé životné podmienky a pracovné podmienky v prípadoch ustanovených týmto zákonom,
j)
určuje preventívne opatrenia na ochranu zdravia v rámci primárnej prevencie,
k)
vydáva posudky podľa § 17f ods. 5, posudky vo veciach uvedených v § 27 ods. 2 písm. c), h) a i), ako aj ostatné posudky podľa § 27 vo veciach, ktoré presahujú rámec územného obvodu regionálneho úradu verejného zdravotníctva; v tých prípadoch, ak to ustanovuje tento zákon, súčasne schvaľuje aj prevádzkové poriadky povinných subjektov a ich zmeny,
l)
vydáva vyjadrenia podľa § 27 ods. 9 vo veciach, ktoré majú celoštátny význam,
m)
odborne usmerňuje utváranie a zabezpečovanie zdravých životných podmienok a pracovných podmienok v rámci jednotlivých odborov ochrany zdravia ľudí a zdravotnú výchovu,
n)
odborne usmerňuje ochranu zdravia pred účinkami ionizujúceho žiarenia v jadrovoenergetických zariadeniach a na iných pracoviskách so zdrojmi ionizujúceho žiarenia,
o)
zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na tieto činnosti:
1.
činnosti vedúce k ožiareniu a na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany,
2.
kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie faktorov životného prostredia a pracovného prostredia na účely posudzovania ich možného vplyvu na zdravie ľudí,
3.
prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami, jedovatými látkami a prípravkami,7a)
4.
prácu s prípravkami používanými pri dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii a
5.
nákup, predaj a spracúvanie húb,
p)
riadi a organizuje očkovanie, nariaďuje mimoriadne očkovanie a schvaľuje aplikačné postupy pri použití očkovacích látok,
q)
ustanovuje zásady monitorovania záťaže obyvateľstva faktormi životného prostredia a pracovného prostredia a spôsobu života,
r)
ustanovuje zásady na predchádzanie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení, iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a ochorení podmienených prácou a spôsobom života,
s)
určuje zásady zdravej výživy obyvateľstva a odporúčané výživové dávky pre jednotlivé skupiny obyvateľstva v súlade so súčasnými poznatkami vedy,
t)
spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, nadáciami a zdravotníckymi zariadeniami pri plnení úloh verejného zdravotníctva a v týchto veciach podáva vyjadrenia a stanoviská z hľadiska možného vplyvu na zdravie ľudí,
u)
vedie centrálny register zdrojov ionizujúceho žiarenia a centrálny register dávok.
(4)
Úrad verejného zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti na úseku ochrany zdravia
a)
rozhoduje o pozastavení alebo obmedzení predaja kozmetických výrobkov podľa § 14 ods. 5,
b)
vydáva povolenia na použitie inej látky alebo látok v kozmetických výrobkoch podľa § 14 ods. 10,
c)
vydáva povolenia na neuvedenie látky alebo látok v označení kozmetického výrobku z dôvodu ochrany obchodného tajomstva podľa § 15 ods. 5,
d)
vedie centrálny register údajov oznamovaných podľa § 16 ods. 1 písm. a),
e)
poskytuje údaje z centrálneho registra podľa písmena d) zdravotníckym zariadeniam, ak sú potrebné na účely lekárskeho ošetrenia.
(5)
Pri výkone pôsobnosti podľa odseku 3 úrad verejného zdravotníctva spolupracuje so Slovenským Červeným krížom, so zdravotnými poisťovňami, s odborovými orgánmi, s orgánmi zamestnávateľov, so stavovskými organizáciami a s profesiovými združeniami na úseku ochrany zdravia.
§ 21
Regionálne úrady verejného zdravotníctva
(1)
Zriaďujú sa regionálne úrady verejného zdravotníctva ako orgány na ochranu zdravia s pôsobnosťou pre územie jedného okresu alebo viacerých okresov. Sídla a územné obvody regionálnych úradov verejného zdravotníctva sú uvedené v prílohe č. 2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva je rozpočtová organizácia,6m) ktorá je finančnými vzťahmi zapojená na rozpočet ministerstva zdravotníctva.
(2)
Na čele regionálneho úradu verejného zdravotníctva je regionálny hygienik, ktorého vymenúva a odvoláva hlavný hygienik podľa osobitného predpisu.6n) Regionálny hygienik je vedúcim služobného úradu pre štátnych zamestnancov regionálneho úradu verejného zdravotníctva.
(3)
Regionálny úrad verejného zdravotníctva vo svojom územnom obvode
a)
vydáva posudky vo veciach uvedených v § 27 ods. 2 písm. a), b), d) až g) a j) až l) a súčasne schvaľuje prevádzkové poriadky povinných osôb a ich zmeny, ak to vyžaduje tento zákon,
b)
vydáva vyjadrenia podľa § 27 ods. 9,
c)
vydáva povolenia v rámci starostlivosti o zdravé životné podmienky a pracovné podmienky v prípadoch ustanovených týmto zákonom,
d)
nariaďuje a odvoláva opatrenia na predchádzanie ochoreniam s výnimkou opatrení uvedených v § 4 ods. 1 písm. g),
e)
vykonáva štátny zdravotný dozor v rámci svojej územnej pôsobnosti, vydáva pokyny na odstránenie zistených nedostatkov, ukladá sankcie (§ 28 a 29) a ukladá úhrady nákladov (§ 34 ods. 2),
f)
prejednáva priestupky na úseku zdravotníctva (§ 30),
g)
zriaďuje komisiu na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na tieto činnosti,
h)
rozhoduje o náhrade nákladov (§ 35 ods. 2),
i)
spolupracuje s inými štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, nadáciami a zdravotníckymi zariadeniami pri plnení úloh na ochranu zdravia a v tých veciach podáva vyjadrenia a stanoviská z hľadiska možného vplyvu na zdravie ľudí.
(4)
Pri výkone pôsobnosti podľa odseku 3 regionálne úrady verejného zdravotníctva spolupracujú so Slovenským Červeným krížom, so zdravotnými poisťovňami, s odborovými orgánmi, s orgánmi zamestnávateľov, so stavovskými organizáciami a s profesiovými združeniami na úseku ochrany zdravia.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6m a 6n znejú:
„6m)
§ 21 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
6n)
§ 10 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
32.
Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠21a
Špecializované úlohy úradov verejného zdravotníctva
(1)
Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva zabezpečujú v rámci svojej pôsobnosti aj špecializované úlohy štátu v oblasti verejného zdravotníctva. V rámci toho najmä
a)
zúčastňujú sa na príprave, uskutočňovaní a odbornom usmerňovaní celospoločenských a miestnych programov podpory, ochrany a rozvoja zdravia zameraných najmä na ovplyvňovanie zdravia prostredníctvom životného štýlu, výživových faktorov, prevenciou rizikových kardiovaskulárnych faktorov, onkologických ochorení, diabetu, osteoporózy,
b)
zúčastňujú sa na riešení Národného programu podpory zdravia, Národného programu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na programoch a projektoch Svetovej zdravotníckej organizácie, na uskutočňovaní Akčného plánu pre prostredie a zdravie, Programu ozdravenia výživy obyvateľstva Slovenskej republiky, Imunizačného programu,
c)
zabezpečujú sledovanie ukazovateľov zdravotného stavu obyvateľstva vo vzťahu k životným podmienkam a pracovným podmienkam a spôsobu života a práce, monitorujú zdravotný stav jednotlivých skupín obyvateľstva,
d)
pripravujú podklady na hodnotenie a riadenie zdravotných rizík, najmä rizikové výživové faktory, fyzikálne, chemické a biologické faktory životného prostredia, životných podmienok a pracovných podmienok,
e)
zúčastňujú sa na zdravotnej výchove obyvateľstva a na uskutočňovaní poradenských činností,
f)
zhromažďujú základné údaje na úseku ochrany zdravia, zabezpečujú ich prenos, uchovávanie, analýzu, vyhodnotenie výsledkov, spätnú informáciu a zverejňovanie a na základe získaných výsledkov navrhujú opatrenia a pripravujú podklady na vydávanie právnych predpisov na ochranu zdravia,
g)
vedú evidenciu rizikových prác,
h)
monitorujú kvalitu pitnej vody.
(2)
Úrady verejného zdravotníctva v rámci špecializovaných zdravotníckych činností v oblasti ochrany zdravia plnia aj ďalšie úlohy v odbore klinickej mikrobiológie, ochrany zdravia pred ionizujúcim žiarením, genetickej toxikológie, mikrobiológie životného prostredia, biológie životného prostredia, chemických analýz a v odbore fyzikálnych faktorov, najmä zabezpečujú objektivizáciu bionegatívnych a biopozitívnych faktorov životných podmienok a pracovných podmienok, laboratórne analyzovanie biologického materiálu so zameraním na overovanie základných biochemických, imunologických, toxikologických a ďalších parametrov. Úrady verejného zdravotníctva zabezpečujú aj vnútorný kontrolný systém kvality meraní a inej objektivizácie, vykonávajú referenčné a špecializované testovanie, zabezpečujú vývoj nových metód merania, terénnych činností, objektivizácie a poradenstva vo verejnom zdravotníctve, zabezpečujú činnosti národných referenčných centier pre vybrané infekčné ochorenia a výskum vo verejnom zdravotníctve.“.
33.
Nadpis siedmej časti znie:
„ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ ZAMESTNANCOV ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA A KOMISIE NA PRESKÚŠANIE ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI“.
34.
§ 22 vrátane nadpisu znie:
㤠22
Požiadavky odbornej spôsobilosti
Odborné činnosti pri plnení úloh úradov verejného zdravotníctva na úseku ochrany zdravia uvedených v § 20 až 21a môžu vykonávať len osoby s odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu.7b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:
„7b)
§ 54 a nasl. zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
35.
V § 23 odsek 1 znie:
„(1)
Komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti zriaďuje úrad verejného zdravotníctva [§ 20 ods. 3 písm. n)] a regionálne úrady verejného zdravotníctva [§ 21 ods. 3 písm. f)].“.
36.
§ 25 sa vypúšťa.
37.
§ 26 znie:
㤠26
(1)
Osoby vykonávajúce štátny zdravotný dozor sú pri plnení svojich úloh
a)
oprávnené vstupovať na pozemky, do prevádzkarní, zariadení a objektov, požadovať potrebné sprevádzanie, odoberať vzorky v množstve a v rozsahu potrebnom na vyšetrenie a vykonať ich odborné posúdenie, vykonávať zistenia, požadovať informácie, údaje, vysvetlenia, podklady a nazerať do príslušných dokladov,
b)
oprávnené uložiť na mieste výkonu štátneho zdravotného dozoru opatrenia potrebné na odstránenie zisteného nedostatku, najmä
1.
zakázať výrobu, manipuláciu alebo uvádzanie do obehu výrobkov, ktoré odporujú požiadavkám ustanoveným týmto zákonom alebo predpismi vydanými na jeho vykonanie, a pri preukázaní zdravotnej škodlivosti výrobku vydať príkaz na jeho zneškodnenie,
2.
zakázať používanie zdraviu škodlivej vody ako pitnej vody,
3.
zakázať používanie prístrojov a zariadení, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravie ľudí,
4.
rozhodnúť o uzatvorení celej prevádzky alebo jej časti na potrebné obdobie, ak sa pri výkone kontroly zistí také porušenie tohto zákona alebo predpisov vydaných na jeho vykonanie, ktoré môže mať bezprostredne za následok riziko vážneho poškodenia zdravia ľudí,
c)
oprávnené ukladať blokové pokuty,7c)
d)
povinné preukázať sa preukazom orgánu na ochranu zdravia, z ktorého poverenia vykonávajú štátny zdravotný dozor a ďalšie špecializované činnosti podľa § 21a.
(2)
Osoba vykonávajúca štátny zdravotný dozor, ktorá uloží kontrolovanej osobe opatrenie podľa odseku 1 písm. b), je povinná o tom vyhotoviť zápisnicu s poučením o opravnom prostriedku; jedno vyhotovenie zápisnice sa odovzdá kontrolovanej osobe.
(3)
Proti opatreniu uloženému podľa odseku 1 písm. b) sú prípustné námietky, ktoré nemajú odkladný účinok. Kontrolovaná osoba ich môže písomne podať do desiatich dní od uloženia opatrenia orgánu na ochranu zdravia, ktorý vydal poverenie osobe, ktorá opatrenie uložila. Príslušný orgán na ochranu zdravia je povinný o námietkach rozhodnúť do 15 dní od ich doručenia.
(4)
Uložením opatrenia podľa odseku 1 písm. b) nie je dotknuté oprávnenie príslušného orgánu na ochranu zdravia na postup podľa jedenástej časti tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:
„7c)
§ 84 a nasl. zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
38.
V § 27 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Rovnako je zakázané vykonávať opatrenia alebo činnosti uvedené v odseku 2 v čase do vydania takého kladného posudku.“.
39.
V § 27 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
územnoplánovacie podklady a územné plány, ich zadania a návrhy na územné konanie v prípadoch, ak činnosť, ktorá sa má vykonávať v objektoch uskutočnených na základe týchto podkladov a návrhov, bude podliehať výkonu štátneho zdravotného dozoru,“.
40.
V § 27 ods. 2 písmeno e) znie:
„e)
návrhy na uvedenie objektov alebo stavieb do užívania alebo návrhy na zmeny v užívaní stavieb a návrhy na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky alebo návrhy na zmeny v ich prevádzkovaní v prípadoch, ak činnosť, ktorá sa má v objektoch, v stavbách alebo priestoroch vykonávať, bude podliehať výkonu štátneho zdravotného dozoru; to isté sa vzťahuje na návrhy na uvedenie do užívania objektov potravinárskych a ostatných zariadení, v ktorých sa vykonáva epidemiologicky závažná činnosť, vrátane návrhov na schválenie prevádzkových poriadkov a ich zmien v prípadoch ustanovených týmto zákonom,“.
41.
V § 27 ods. 2 písmeno h) znie:
„h)
návrhy na zavedenie nových technologických a pracovných postupov vrátane nových výrobných a pracovných postupov pri výrobe potravín,“.
42.
V § 27 odsek 3 znie:
„(3)
Príslušný orgán na ochranu zdravia môže okrem opatrení a návrhov uvedených v odseku 2 posúdiť z hľadiska možného vplyvu na zdravie aj iné opatrenia alebo návrhy, ak si to vyžaduje verejný záujem alebo ak to navrhne osoba týmto opatrením priamo dotknutá, alebo ak táto potreba vyplynie z výkonu štátneho zdravotného dozoru; v tých prípadoch sa ustanovenie odseku 8 nepoužije.“.
43.
V § 27 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Príslušný orgán na ochranu zdravia vydá posudok podľa odseku 2 na základe žiadosti osôb uvedených v § 12, ktorá musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, ak ide o právnickú osobu; meno, priezvisko a trvalé bydlisko, ak ide o fyzickú osobu,
b)
doklad o oprávnení na podnikanie, identifikačné číslo,
c)
opis činnosti, ktorá je predmetom návrhu,
d)
meno a trvalé bydlisko alebo sídlo osoby zodpovednej za prevádzkovanie posudzovaných činností.
(6)
Žiadateľ priloží k žiadosti podľa odseku 5 doklady potrebné na vydanie posudku v rozsahu podľa odseku 4.
(7)
Ak žiadosť podľa odseku 5 neobsahuje všetky údaje alebo dokumentáciu potrebnú na jej posúdenie a žiadateľ ich napriek písomnej vyzve príslušného orgánu na ochranu zdravia v určenej lehote nedoplní, orgán na ochranu zdravia žiadosť zamietne.“.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 8 a 9.
44.
V celom texte desiatej časti zákona sa slová „ministerstvo zdravotníctva“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „úrad verejného zdravotníctva“ v príslušnom tvare.
45.
V § 31 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a štátne zdravotné ústavy“.
46.
V § 32 ods. 1 sa za slovom „zdravotníctva“ vypúšťa čiarka a slová „štátni krajskí hygienici, štátni okresní hygienici a zamestnanci štátnych zdravotných ústavov“ sa nahrádzajú slovami „a zamestnanci úradov verejného zdravotníctva“.
47.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ustanovením odseku 1 nie je dotknuté oprávnenie orgánov na ochranu zdravia poskytovať verejnosti aj iné informácie o zisteniach pri výkone štátneho zdravotného dozoru, ako sú uvedené v odseku 2, ktoré sú významné z hľadiska vzniku a šírenia iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení alebo môžu inak negatívne ovplyvňovať zdravie ľudí.“.
48.
Za § 36c sa vkladá § 36d, ktorý znie:
㤠36d
Osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 23 vydané pred 1. januárom 2001 strácajú platnosť dňom uvedeným v osvedčení, najneskôr 31. decembra 2006.“.
49.
Za § 40a sa vkladajú § 40b a 40c, ktoré znejú:
㤠40b
(1)
Práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vo verejnej službe prechádzajú zo štátnych zdravotných ústavov na regionálne úrady verejného zdravotníctva a zo Štátneho zdravotného ústavu Slovenskej republiky na úrad verejného zdravotníctva.
(2)
Práva a povinnosti zo štátnozamestnaneckých pomerov štátnych zamestnancov okresných úradov a krajských úradov vo funkcii okresných hygienikov a krajských hygienikov prechádzajú na úrad verejného zdravotníctva.
(3)
Správa majetku štátu prechádza v celom rozsahu zo štátnych zdravotných ústavov na regionálne úrady verejného zdravotníctva a zo Štátneho zdravotného ústavu Slovenskej republiky na úrad verejného zdravotníctva.
(4)
Práva a povinnosti z majetkovoprávnych vzťahov a iných vzťahov prechádzajú v celom rozsahu zo štátnych zdravotných ústavov na regionálne úrady verejného zdravotníctva a zo Štátneho zdravotného ústavu Slovenskej republiky na úrad verejného zdravotníctva.
§ 40c
(1)
Konanie začaté podľa tohto zákona pred 1. januárom 2004 krajským hygienikom dokončí úrad verejného zdravotníctva.
(2)
Konanie začaté podľa tohto zákona pred 1. januárom 2004 okresným hygienikom dokončí miestne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.“.
50.
Doterajšia príloha k zákonu sa označuje ako príloha č. 1 a zákon sa dopĺňa prílohou č. 2, ktorej názov znie:
„SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY REGIONÁLNYCH ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 80/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 219/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 138/2003 Z. z., zákona č. 445/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z. a zákona č. 578/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 16 ods. 4, v § 18 ods. 3 a v § 26 ods. 2 písm. b) a f) sa slová „štátny okresný lekár“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „lekár samosprávneho kraja“ v príslušnom tvare.
2.
V § 27 sa slová „krajskí lekári a okresní lekári“ nahrádzajú slovami „samosprávny kraj ako prenesený výkon štátnej správy“.
3.
V § 31 ods. 13 sa slová „odseku 4 písm. d) a e)“ nahrádzajú slovami „odseku 4 písm. n) a o)“.
4.
V § 35 sa vypúšťajú slová „krajský úrad, okresný úrad“.
5.
V § 51 ods. 2 sa slová „štátnym okresným lekárom alebo štátnym krajským lekárom“ nahrádzajú slovami „lekárom samosprávneho kraja“.
6.
V § 56c ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „uvedené sa nevzťahuje na Slovenskú zdravotnícku univerzitu,“.
7.
V § 70 ods. 1 sa slová „Krajský úrad“ nahrádzajú slovami „Samosprávny kraj“.
8.
V § 74a sa v prvej vete vypúšťajú slová „štátne zdravotné ústavy“ a vypúšťa sa druhá veta vrátane odkazu a poznámky pod čiarou k odkazu1c.
9.
§ 76 vrátane nadpisu znie:
㤠76
Výkon miestnej štátnej správy na úseku zdravotníctva
(1)
Štátnu správu na úseku zdravotníctva v samosprávnom kraji ako prenesený výkon štátnej správy vykonáva samosprávny kraj. Na vykonávaní úloh preneseného výkonu štátnej správy sa v samosprávnom kraji podieľa lekár samosprávneho kraja, ktorý
a)
predkladá návrh príslušnej stavovskej organizácii na uloženie povinnosti zdravotníckemu pracovníkovi podrobiť sa posúdeniu odbornej spôsobilosti alebo zdravotnej spôsobilosti pri zistení závažných nedostatkov pri výkone povolania,
b)
spolupracuje s príslušnou stavovskou organizáciou pri obsadzovaní voľného zdravotníckeho obvodu neštátnym zdravotníckym zariadením,
c)
určuje zdravotnícke obvody a ich sídla pri vykonávaní zmien zdravotníckych obvodov,
d)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri vykonávaní dozoru nad dodržiavaním podmienok na prevádzku štátnych zdravotníckych zariadení a pri vybavovaní podnetov a sťažností občanov týkajúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach na území samosprávneho kraja,
e)
vykonáva štátny dozor, vydáva záväzné opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone štátneho dozoru a ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitnými predpismi upravujúcimi výkon zdravotníckeho povolania,10d)
f)
zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom zdravotníctva týkajúcich sa zdravotníctva,
g)
spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu.
(2)
Ustanoveniami odseku 1 nie je dotknutý výkon štátnej správy podľa osobitných predpisov.10e)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10e znie:
„10e)
Zákon č. 140/1998 Z. z.
Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 78 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
11.
Za § 80l sa vkladá § 80m, ktorý znie:
㤠80m
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem “štátny okresný lekár„ alebo “štátny krajský lekár„, rozumie sa tým lekár samosprávneho kraja.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 231/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 202/1997 Z. z., zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 124/1998 Z. z., zákona č. 11/1999 Z. z., zákona č. 56/1999 Z. z., zákona č. 151/1999 Z. z., zákona č. 242/2000 Z. z., zákona č. 245/2000 Z. z., zákona č. 448/2000 Z. z., zákona č. 233/2001 Z. z., zákona č. 505/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 671/2002 Z. z., zákona č. 138/2003 Z. z. a zákona č. 578 /2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a f).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d) a doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno e).
2.
V § 10 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo spolupracujúce“.
3.
V § 10 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „Národný úrad práce“.
4.
V § 10 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a spolupracujúcimi osobami“.
5.
V § 10 ods. 6 písm. b) a c) sa vypúšťajú slová „alebo spolupracujúcimi osobami“.
6.
V § 10 ods. 6 písmeno d) znie:
„d)
osoby vedené v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie,“.
7.
V § 10 ods. 6 písm. m) sa slová „samostatne zárobkovo činnými osobami alebo spolupracujúcimi osobami“ nahrádzajú slovami „alebo samostatne zárobkovo činnými osobami“.
8.
V § 10 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.
9.
V § 10 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo činnosti spolupracujúcej osoby“.
10.
V § 11 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.
11.
V § 11 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a Národného úradu práce“.
12.
V § 12 ods. 5 v časti vety pred bodkočiarkou sa vypúšťajú slová „a spolupracujúca osoba“ a slovo „platia“ sa nahrádza slovom „platí“.
13.
V § 12 ods. 5 v časti vety za bodkočiarkou sa vypúšťajú slová „a spolupracujúca osoba“.
14.
V § 12 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 9 a 10.
15.
V § 13 ods. 4 a 7 a v § 14 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a spolupracujúcich osôb“.
16.
V § 13 ods. 6 sa slová „samostatne zárobkovo činnej osoby a spolupracujúcej osoby“ nahrádzajú slovami „samostatne zárobkovo činných osôb“ a vypúšťajú sa slová „a činnosť spolupracujúcej osoby“.
17.
V § 13 sa vypúšťajú odseky 9 a 10.
Doterajšie odseky 11 až 14 sa označujú ako odseky 9 až 12.
18.
V § 15 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).
19.
V § 15 ods. 2 písm. a) a c) sa slová „písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „písm. a) a b)“.
20.
V § 16 ods. 2 a § 27 písm. m) sa vypúšťajú slová „a spolupracujúcu osobu“.
21.
V § 16 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
22.
V § 16 ods. 5 sa slová „v § 10 ods. 9“ nahrádzajú slovami „v § 10 ods. 8“.
23.
V § 18 ods. 2 sa slová „písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „písm. b)“.
24.
V § 18 ods. 3, v § 21 ods. 2 a v § 25 sa vypúšťajú slová „spolupracujúca osoba“.
25.
V § 18 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a poistné za príslušný kalendárny mesiac, ktorého platiteľom je Národný úrad práce, poukazuje Národný úrad práce“.
26.
V § 19 ods. 3 sa vypúšťajú slová „spolupracujúcej osobe“.
27.
V § 27 písm. g) sa vypúšťajú slová „alebo Národný úrad práce“.
28.
V § 27a sa v úvodnej vete slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. c)“.
29.
V § 51 ods. 1 písm. b), v § 52 ods. 1 písm. b) a v § 53 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „a Národným úradom práce“.
30.
V § 55 ods. 4 a v § 56 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „Národným úradom práce“.
31.
V § 56 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a Národného úradu práce“.
32.
V § 56 ods. 8 a 9 sa vypúšťajú slová „a Národným úradom práce“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.
SÍDLA A ÚZEMNÉ OBVODY REGIONÁLNYCH ÚRADOV VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
1.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave pre územný obvod okresov Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV, Bratislava V, Senec, Pezinok a Malacky.
2.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave pre územný obvod okresov Trnava, Hlohovec a Piešťany.
3.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede pre územný obvod okresu Dunajská Streda.
4.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante pre územný obvod okresu Galanta.
5.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Senici pre územný obvod okresov Senica a Skalica.
6.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne pre územný obvod okresov Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom a Myjava.
7.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici pre územný obvod okresov Považská Bystrica, Púchov a Ilava.
8.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi pre územný obvod okresov Prievidza a Partizánske.
9.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre pre územný obvod okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa.
10.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch pre územný obvod okresu Topoľčany.
11.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch pre územný obvod okresu Nové Zámky.
12.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne pre územný obvod okresu Komárno.
13.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Leviciach pre územný obvod okresu Levice.
14.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline pre územný obvod okresov Žilina a Bytča.
15.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci pre územný obvod okresov Čadca a Kysucké Nové Mesto.
16.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dolnom Kubíne pre územný obvod okresov Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo.
17.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine pre územný obvod okresov Martin a Turčianske Teplice.
18.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši pre územný obvod okresov Liptovský Mikuláš a Ružomberok.
19.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pre územný obvod okresov Banská Bystrica a Brezno.
20.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci pre územný obvod okresov Lučenec a Poltár.
21.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši pre územný obvod okresu Veľký Krtíš.
22.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rimavskej Sobote pre územný obvod okresov Rimavská Sobota a Revúca.
23.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene pre územný obvod okresov Zvolen, Detva a Krupina.
24.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiari nad Hronom pre územný obvod okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.
25.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade pre územný obvod okresov Poprad, Kežmarok a Levoča.
26.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove pre územný obvod okresov Prešov a Sabinov.
27.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove pre územný obvod okresu Bardejov.
28.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove nad Topľou pre územný obvod okresu Vranov nad Topľou.
29.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Svidníku pre územný obvod okresov Svidník a Stropkov.
30.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom pre územný obvod okresov Humenné, Medzilaborce a Snina.
31.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni pre územný obvod okresu Stará Ľubovňa.
32.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach pre územný obvod okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice-okolie.
33.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach pre územný obvod okresov Michalovce a Sobrance.
34.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave pre územný obvod okresu Rožňava.
35.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej Novej Vsi pre územný obvod okresov Spišská Nová Ves a Gelnica.
36.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trebišove pre územný obvod okresu Trebišov.