576/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2003 do 31.08.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

576
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 15. decembra 2003,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 6 zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 86/2002 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa za slovo „úkon“ vkladajú slová „alebo konanie“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripája citácia: „zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov, zákon č. 554/2003 Z. z. o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov“.
3.
V § 2 sa vypúšťajú písmená b) a c) a zároveň sa vypúšťajú poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4.
Doterajšie písmená d), e) a f) sa označujú ako písmená b), c) a d).
4.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa za slovo „čase“ vkladá bodkočiarka a slovo „obvykle“.
5.
Doterajší text § 4 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Nehnuteľnosti a stavby na účely osobitného zákona7a) sú oprávnení hodnotiť iba znalci z odboru 37 00 00 Stavebníctvo, odvetvia 37 10 02 Oceňovanie nehnuteľností.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
Zákon č. 554/2003 Z. z.“.
6.
V prílohe č. 2 v časti Všeobecná hodnota know-how vzorec na výpočet súčasnej hodnoty budúcich odčerpateľných zdrojov (SHOZ) znie:
7.
V prílohe č. 3 v časti C.1 Výpočet východiskovej hodnoty (VH) sa druhá veta nahrádza vetou „Rozpočtový ukazovateľ musí byť preskúmateľný, tzn. vybraný ukazovateľ sa musí presne identifikovať názvom, zatriedením do číselníka klasifikácie stavieb a jednotkovou hodnotou určenou podľa verejne publikovaných katalógov určených ministerstvom, z ktorého bol vybraný alebo vytvorený.“.
8.
V prílohe č. 3 v časti C.1 Výpočet východiskovej hodnoty (VH) definícia pojmovej skratky skupiny písmen „RU – rozpočtový ukazovateľ“ znie: „Rozumie sa hodnota základných rozpočtových nákladov na mernú jednotku porovnateľného objektu z katalógov rozpočtových ukazovateľov určených ministerstvom alebo stanovená tvorbou rozpočtového ukazovateľa na mernú jednotku hodnoteného objektu podľa katalógov rozpočtových ukazovateľov určených ministerstvom. Hodnota základných rozpočtových nákladov na mernú jednotku stavebného objektu, ktorý nie je uvedený v katalógoch určených ministerstvom, môže byť vytvorená cenovou kalkuláciou (ponukovým rozpočtom) alebo na základe nákladov na obstaranie.“.
9.
V prílohe č. 3 v časti C.1 Výpočet východiskovej hodnoty (VH) názov pojmovej skratky skupiny písmen „kCU“ znie: „koeficient vyjadrujúci vývoj cien“ a v jeho definícii sa slovo „nárast“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „vývoj“ v príslušnom tvare a na konci textu sa dopĺňajú slová „pre odbor stavebníctvo ako celok“.
10.
V prílohe č. 3 v časti D.1 Porovnávacia metóda sa na konci textu pripája veta: „Pri výpočte sa môže použiť aj matematická štatistika. Na toto porovnanie je potrebný taký veľký súbor, aby boli splnené známe a platné testy matematickej štatistiky.“.
11.
V prílohe č. 3 v časti D.3.1 Stavby s výnimkou bytov a nebytových priestorov sa pojmová skratka skupiny písmen „VŠHS“ nahrádza novou pojmovou skratkou skupiny písmen „VŠHS“. Zároveň sa slovo „predajnosti“ a slová „vyjadrujúceho vplyv polohy“ nahrádzajú slovami „polohovej diferenciácie“.
12.
V prílohe č. 3 v časti D.3.2 Byty a nebytové priestory sa slová „vyjadrujúceho vplyv polohy“ nahrádzajú slovami „polohovej diferenciácie“.
13.
V prílohe č. 3 v časti D.3.3 Pozemky úvodná veta znie: „Všeobecná hodnota pozemkov v zastavanom území obcí, nepoľnohospodárskych a nelesných pozemkov uvedených v prílohe č. 1 k vyhláške3) časti C a všeobecná hodnota pozemkov mimo zastavaných území obcí určených na stavbu územným plánom zóny alebo plánom sídelného útvaru spracovaným minimálne v mierke 1 : 5 000, územným rozhodnutím, stavebným povolením alebo pozemkov zastavaných hlavnou stavbou sa vypočíta podľa základného vzťahu.“.
14.
V prílohe č. 3 v časti D.3.3 Pozemky vo vete za tabuľkou Klasifikácia obce – názov alebo údaj podľa počtu obyvateľov sa vypúšťajú slová „na bývanie alebo rekreáciu“.
15.
V prílohe č. 3 v časti D.3.3 Pozemky sa slová „Všeobecná hodnota poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia obce uvedenej v prílohe č. 1 k vyhláške3) časti A.1. prvom bode (orná pôda) a v šiestom bode (trvalé trávne porasty) sa vypočíta podľa základného vzťahu“ nahrádzajú slovami „Všeobecná hodnota poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia obce uvedenej v prílohe č. 1 k vyhláške3) časti A.1. prvom bode (orná pôda), v šiestom bode (trvalé trávne porasty) a pozemkov mimo zastavaného územia obce uvedených v prílohe č. 1 k vyhláške3) v časti C oddiele 3 písm. ch) sa vypočíta podľa základného vzťahu“.
16.
V prílohe č. 3 v časti D.3.3 Pozemky – Všeobecná hodnota poľnohospodárskej pôdy mimo zastavaného územia obce definícia pojmovej skratky skupiny písmen „VHMJ“ znie: „jednotková východisková hodnota pozemku, ktorá sa stanoví podľa osobitného zákona4) v závislosti od katastrálneho územia a okresu. Jednotková východisková hodnota pozemku uvedeného v prílohe č. 1 k vyhláške3) v časti C oddiele 3 písm. ch) sa rovná jednotkovej východiskovej hodnote pozemku druhu trvalý trávny porast podľa osobitného zákona.4) V prípade, že v osobitnom zákone4) je uvedená nulová východisková hodnota, sa jednotková východisková hodnota ornej pôdy stanoví v závislosti od kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky určenej príslušnou správou katastra, prípadne potvrdenia príslušného obvodného pozemkového úradu. Jednotková východisková hodnota pozemkov druhu trvalý trávny porast a pozemkov uvedených v prílohe č. 1 k vyhláške3) v časti C oddiele 3 písm. ch), ktoré majú v prílohe osobitného predpisu4) uvedenú nulovú východiskovú hodnotu, sa rovná 75 % jednotkovej východiskovej hodnote pozemku druhu orná pôda určenej podľa predchádzajúcej vety.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:
„4)
Príloha zákona č. 476/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov.“.
17.
V prílohe č. 3 v časti D.3.3 Pozemky sa slová „Všeobecná hodnota poľnohospodárskej pôdy vrátane porastov uvedenej v prílohe č. 1 k vyhláške3) časti A.1. druhom bode (chmeľnice), treťom bode (vinice), piatom bode (ovocné sady) a v časti B (lesné pozemky) sa vypočíta podľa základného vzťahu“ nahrádzajú slovami „Všeobecná hodnota poľnohospodárskej pôdy vrátane porastov mimo zastavaného územia obcí uvedenej v prílohe č. 1 k vyhláške3) časti A.1. druhom bode (chmeľnice), treťom bode (vinice), štvrtom bode (záhrady), piatom bode (ovocné sady) a lesných pozemkov mimo zastavaného územia obcí uvedených v prílohe č. 1 k vyhláške3) časti B (lesné pozemky) sa vypočíta podľa základného vzťahu“.
18.
V prílohe č. 3 v časti D. 3.3 Pozemky – Všeobecná hodnota poľnohospodárskej pôdy vrátane porastov definícia pojmovej skratky skupiny písmen „VHMJ“ znie: „jednotková východisková hodnota pozemku sa rovná jednotkovej východiskovej hodnote pozemku druhu orná pôda podľa osobitného zákona.4) V prípade, že v osobitnom predpise4) je uvedená nulová východisková hodnota, sa jednotková východisková hodnota ornej pôdy stanoví v závislosti od kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky určenej príslušnou správou katastra, prípadne potvrdenia príslušného obvodného pozemkového úradu. Jednotková východisková hodnota lesných pozemkov sa stanoví ako súčet základnej hodnoty lesného pozemku pre cieľové drevinové zastúpenie podľa prílohy č. 14 tabuľky č. I a ohodnotenia faktora polohy v závislosti od približovacej a odvoznej vzdialenosti podľa prílohy č. 14 tabuľky č. II,“.
19.
V prílohe č. 3 v časti D. 3.3 Pozemky – Všeobecná hodnota poľnohospodárskej pôdy vrátane porastov definícia pojmovej skratky skupiny písmen „VHP“ znie: „jednotková východisková hodnota porastu sa stanoví podľa prílohy č. 15 pre ovocné stromy podľa tabuľky č. I, pre viničné porasty podľa tabuľky č. II, pre chmeľové porasty vrátane zariadenia chmeľníc podľa tabuľky č. III a pre okrasné dreviny podľa tabuľky č. VII. Jednotková východisková hodnota pre lesné porasty sa stanoví ako súčet základnej hodnoty lesného porastu podľa skutočného zastúpenia drevín, bonity, veku a zakmenenia podľa prílohy č. 15 tabuľky č. IV a ohodnotenia faktora polohy v závislosti od približovacej a odvoznej vzdialenosti podľa prílohy č. 15 tabuľky č. V. V prípade poškodenia lesného porastu sa jeho jednotková východisková hodnota zníži podľa prílohy č. 15 tabuľky č. VI [Sk/ks],“.
20.
V prílohe č. 3 v časti E.1 Vecné bremeno v písmene c) sa v zátvorke dopĺňa čiarka a slová „právo stavby“.
21.
V prílohe č. 3 v časti E.2 Výpočet všeobecnej hodnoty vecného bremena (VŠHVB) na účely exekučného konania sa na konci pripája veta „V prípade požiadavky stanovenia všeobecnej hodnoty vecných bremien podľa § 1 ods. 2 tejto vyhlášky sa postupuje podľa časti E.2.“.
22.
Za prílohu č. 13 sa dopĺňajú prílohy č. 14 a 15 ktoré znejú:
„Príloha č. 14 k vyhláške č. 86/2002 Z. z.
LESNÉ POZEMKY
Tabuľka č. I
Základné hodnoty lesnej pôdy pri priemernej polohe v Sk za 1 ha
Prevziať prílohu - null
Cieľová drevina Relatívna bonita
+ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9
a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Smrek 94 300 72 200 61 300 51 000 40 500 31 200 23 800 17 300 14 600 8 800 3 000
Jedla, duglaska 94 700 73 600 61 100 49 500 41 000 31 400 22 200 20 300 14 600 8 800 3 000
Smrekovec 107 500 88 600 73 000 58 300 41 300 28 100 18 200 12 000 7 000 5 000 3 000
Borovica obecná 44 800 36 900 30 400 24 300 17 200 11 700 7 600 3 000 3 000 3 000 3 000
Borovica čierna, vejmutovka, limba 40 300 33 200 27 400 21 900 15 500 10 500 6 800 3 000 3 000 3 000 3 000
Kosodrevina 3 000
Buk 45 000 41 100 34 600 28 500 22 100 16 100 9 500 3 000 3 000 3 000 3 000
Javor 56 300 51 400 43 300 35 600 27 600 20 100 11 900 3 800 3 000 3 000 3 000
Jaseň 78 800 71 900 60 600 49 900 38 700 28 200 16 600 5 300 3 800 3 000 3 000
Hrab 22 500 20 600 17 300 14 300 11 100 8 100 4 800 3 000 3 000 3 000 3 000
Lipa 38 800 34 900 29 400 24 200 18 800 13 700 8 100 3 000 3 000 3 000 3 000
Dub 72 700 65 000 55 900 47 900 38 000 32 000 22 700 12 100 3 000 3 000 3 000
Dub cer 40 000 35 800 30 700 26 300 20 900 17 600 12 500 6 700 3 000 3 000 3 000
Brest, jarabina 50 900 45 500 39 100 33 500 26 600 22 400 15 900 8 500 3 000 3 000 3 000
Breza 58 200 52 000 44 700 38 300 30 400 25 600 18 200 9 700 3 000 3 000 3 000
Jelša 54 500 48 800 41 900 35 900 28 500 24 000 17 000 9 100 3 000 3 000 3 000
Topoľ, osika, vŕba 61 800 55 300 47 500 40 700 32 300 27 200 19 300 10 300 3 000 3 000 3 000
Tabuľka č. II
OHODNOTENIE FAKTORA POLOHY LESNEJ PÔDY V ZÁVISLOSTI OD PRIBLIŽOVACEJ A ODVOZNEJ VZDIALENOSTI
Priemerná približovacia vzdialenosť Priemerná odvozná vzdialenosť
m Sk za m3 1) km Sk za m3 1)
1 2 3 4
1 - 100 3,78 1 - 11,0 5,84
101 -200 3,35 11,1 - 12,0 5,13
201 -300 2,94 12,1 - 13,0 4,46
301 -400 2,52 13,1 - 14,0 3,81
401 -500 2,11 14,1 - 15,0 3,20
501 -600 1,72 15,1 - 16,0 2,63
601 -700 1,32 16,1 - 17,0 2,08
701 -800 0,93 17,1 - 18,0 1,57
801 -900 0,55 18,1 - 19,0 1,09
901 - 1 000 0,18 19,1 -20,0 0,64
1 001 - 1 100 -0,20 20,1 -21,0 0,23
1 101 - 1 200 -0,56 21,1 -22,0 -0,16
1 201 - 1 300 -0,92 22,1 -23,0 -0,51
1 301 - 1 400 - 1,27 23,1 -24,0 -0,82
1 401 - 1 500 - 1,61 24,1 -25,0 - 1,11
1 501 - 1 600 - 1,95 25,1 -26,0 - 1,36
1 601 - 1 700 -2,28 26,1 -27,0 - 1,58
1 701 - 1 800 -2,61 27,1 -28,0 - 1,76
1 801 - 1 900 -2,93 28,1 -29,0 - 1,93
1 901 -2000 -3,24 29,1 -30,0 -2,05
2001-2 100 -3,55 30,1 -31,0 -2,14
2 101 -2200 -3,85 31,1 -32,0 -2,20
2201 -2300 -4,14 32,1 -33,0 -2,23
2 301 a viac -4,43 33, 1 a viac -2,24
1)
Sadzby uvedené v stĺpcoch 2 a 3 podľa priemernej približovacej a odvoznej vzdialenosti sa prepočítavajú na priemernú porastovú zásobu dreva a bonitu v rubnej dobe. Priemerná porastová zásoba dreva sa zistí z tabuľky č. III podľa podielu cieľového zastúpenia drevín.
Tabuľka č. III
PORASTOVÁ ZÁSOBA HRUBINY V M3 NA HEKTÁR V RUBNEJ DOBE
P. č. Drevina Rub. vek Relatívna bonita
+ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9
1 Smrek 100 910 773 747 682 614 547 488 431 381 328 276
2 Jedla (duglaska, jedľa obrovská, tis) 105 923 784 758 706 589 529 465 409 348 293 240
3 Borovica (Smrekovec, vejmutovka, limba, borovica čierna) 105 610 519 485 450 407 365 322 280 230 184 161
4 Dub (cer, orech čierny, gaštan jedlý) 160 673 601 572 532 489 449 405 361 322 270 226
5 Buk (javor, jaseň, brest, lipa, čerešňa) 110 724 654 610 568 523 482 437 392 345 302 236
6 Agát 50 380 343 321 298 257 223 188 156 129 97 73
7 Hrab 80 315 280 249 218 190 162 137 113 92 71 55
8 Jelša 60 304 276 244 212 181 151 121 - - - -
9 Topoľ domáci, topoľ šľachtený (osika, vŕba) 40 552 545 465 403 342 292 239 189 145 130 -
10 Breza (jarabina) 60 214 188 162 136 110 - - - - - -
Priemerná porastová zásoba dreva sa vypočíta podľa cieľového zastúpenia drevín.
Príloha č. 15 k vyhláške č. 86/2002 Z. z.
JEDNOTKOVÁ VÝCHODISKOVÁ HODNOTA PORASTU
Tabuľka č. I
JEDNOTKOVÁ VÝCHODISKOVÁ HODNOTA PORASTU
Ovocné stromy
Druh Tvar Jednotková hodnota za 1 ks po roku výsadby Hodnota sa znižuje ročne
V roku výsadby 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok 6. rok 7. rok 8. rok 9. rok 10. rok 11. rok 12. rok 13. rok 14. rok po roku veku o Sk
Jabloň a hruška VK+ PK ŠK voľný ZK vreteno kordón palmeta 177143 8888 256 202 118118 336261 149149 415 321 180171 495380 200193 575440 220216 654 474 240 696508 260 740 542 784 576 828 610 872 645 916 960 2018 129 3728 1515
Čerešňa VK+ PK nízkokmeň 185 155 268 225 352 296 435 366 518 437 602481 686 526 766 570 847 615 927 660 1 008 1 089 1 169 1 250 20 15 39 33
Višňa 152 218 284 350 416 452 489 252 562 600 15 40
Slivka a poloslivka 130 178 226 274 322 371 392 414 435 457 478 500 18 26
Mirabelka, ringlota 125 167 210 252 295 338 349 360 371 382 393 405 18 21
Marhuľa 149 226 303 380 458 516 574 632 690 750 15 75
Broskyňa 143 227 311 395 453 511 569 630 12 90
Orech vlašský, gaštan jedlý 194 257 320 383 446 509 572 635 698 761 824 890 Do veku 20 rokov sa hodnota zvyšuje o 92 Sk ročne. 35 54
Egreš krík/strom 25 29 35 44 53 8 10
Ríbezľa - červená biela čierna krík/strom krík/strom krík/strom 34 34 34 38 38 38 43 43 43 48 57 64 53 70 86 10 10 10 9 11 14
Malinčie, černice m2 15 18 20 23 6 4
Ostatné ovocné druhy (dula, mandľa, lieska, jarabina atď.) 110 126 142 158 175 190 205 220 235 250 15 20
– Minimálna jednotková hodnota po znížení s ohľadom na vek je pri stromoch vysokokmenných a polokmenných 100 Sk, pri štvrťkmenných 50 Sk, pri zákrpkoch 20 Sk, kríkoch a stromčekoch bobuľovín 10 Sk.
– Jednotková hodnota sa znižuje až o 60 % pri stromoch a kríkoch neošetrovaných, minimálne slabého vzrastu alebo poškodených.
Tabuľka č. II
VINIČNÉ PORASTY (VRÁTANE ZARIADENIA VINÍC)
Druh Tvar Jednotková hodnota v Sk za 1 kus po Hodnota sa znižuje ročne
výsadbe 1. roku 2. roku 3. roku 4. -9. roku po roku veku o Sk
Vinič stepný vedenie na hlavu 49,- 55,- 61,- 67,- 73,- 9,- 3,-
vedenie stredové
a vysoké 55,- 65,- 73,- 120,- 130,- 9,- 6,-
Vinič vedenie na hlavu 46,- 52,- 58,- 64,- 70,- 9,- 3,-
pravokorenný vedenie stredové
a vysoké 52,- 62,- 70,- 117,- 127,- 9,- 6,-
Vinice s vysokým a stredovým vedením musia mať po 3. roku po výsadbe kompletnú opornú konštrukciu, v opačnom prípade sa jednotlivé hodnoty za jednotlivé kusy viniča znižujú o 20 %.
Tabuľka č. III
CHMEĽOVÉ PORASTY A ZARIADENIA CHMELNÍC
Jednotková hodnota za jeden 1 m2
Chmeľový porast Zariadenie chmeľnice Spolu
a) Bežné výsadby- novozaložené chmeľnice1) 4,20 25,00 29,20
- zrážka za každý rok 0,21 1,25 1,46
b) Bezvirózne výsadby- novozaložené chmeľnice1) 7,00 25,00 32,00
- zrážka za každý rok veku 0,35 1,25 1,60
1)
Novovysadený porast a nové zariadenie z drevených stĺpov a drôtov.
Tabuľka č. IV
LESNÉ PORASTY
Základná jednotková hodnota lesného porastu pri plnom zakmenení v Sk za hektár
Vekový stupeň Relatívna hodnota
+ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9
Drevina: smrek
1 74500 51 300 44500 37700 30200 22 500 15900 9 100 6300 5 500 5500
2 82200 54400 46700 39400 31 400 23600 16700 9800 7 100 6600 6600
3 104 700 66900 56500 47000 36700 26800 18 500 10 700 7600 7200 7200
4 133 200 87300 74300 62300 49 100 36 100 25400 16300 13200 12 100 11 100
5 161 400 109 700 95000 81 100 65 500 49600 39200 29900 26 100 24000 22 600
6 204 100 142 000 115900 100 500 83 100 65 100 52400 43200 39400 38 100 34900
7 303 200 214 500 170 100 129 300 101 000 81 300 64500 54200 50400 46600 43300
8 397 200 291 700 239 400 190 100 102 000 101 500 79300 64200 60200 55 100 51 000
9 485 000 364 900 305 800 249 400 193 200 144 200 106 600 75200 69 100 57500 53200
10 565 700 433 300 368 400 305 900 243 100 187 300 143 300 103 700 87900 58800 54900
11 640 600 497 700 428 000 360 100 293 200 229 300 179 500 134 200 116000 88200 67900
12 703 700 557 800 483 500 410 600 336 100 268 500 214000 159 500 144 000 98800 69800
13 774 800 613 700 535 300 458 400 379 300 306 800 247 800 193 500 171 800 1 19 800 83 700
14 833 900 666 500 584 700 503 600 421 100 343 200 280 100 222 200 199 100 143 700 88200
15 888 900 715 200 630 700 546 400 458 900 377 800 311 300 249 500 224 800 165 800 106 900
16+ 940 400 760 800 673 400 586 600 495 900 411 000 342 200 275 600 250 300 188 400 126 600
Drevina: jedľa
1 56800 49 700 42600 35500 29 700 23200 16200 12300 11 500 11 200 10900
2 59800 51 600 44 100 36700 30800 24200 17 000 13 100 11 900 11 600 11 300
3 74000 62200 51 700 41 500 33 700 25400 17 500 13 100 12500 12 100 11 700
4 97 100 82300 68600 55 100 44500 33200 22 400 17900 17200 16600 16000
5 122 200 105 300 89 500 73400 60000 45900 32400 25000 23300 22400 21 500
6 193 000 128 100 1 10 900 93 100 78000 61 800 45400 36300 35200 34200 33200
7 291 600 196 400 147 600 112 515 96 100 78300 59900 49900 42600 41 700 40200
8 383 100 276 700 217000 163 000 127 100 94700 74 700 63700 56300 51 800 47 300
9 474 400 354 500 286 900 224 400 180 900 136 400 97200 77700 63700 59600 55800
10 557 500 428 200 353 100 283 100 233 100 181 600 135 700 110300 86900 68400 59900
11 635 900 499 000 417 100 340 300 284 700 227 100 174400 145 700 95800 73200 64000
12 707 600 563 300 476 600 394 400 332 300 270 700 212600 180 500 124 900 74400 69200
13 775 000 624 600 532 500 445 000 380 200 313 600 254 100 221 700 162 900 109 300 73400
14 837 500 682 500 586 100 494 100 424 900 352 700 285 300 248 600 183 700 129 400 88400
15 896 400 736 700 636 200 539 800 466 800 390 500 317200 277 400 208 800 146 400 102 600
16+ 951 000 786 500 680 500 579 800 505 300 426 900 352 200 311 500 239 100 173 200 124 700
Drevina: borovica
1 47400 46800 46200 45700 45 100 44400 43700 43 100 42 500 40200 40200
2 49700 48300 47400 46700 45800 45000 44200 43300 42 700 40500 40 500
3 59900 56400 53500 50900 47900 45900 44200 43300 42 700 40500 40 500
4 75300 70300 66000 61 900 57000 52500 48300 45400 43 100 40900 40900
5 91 200 85300 80200 75200 68900 62600 56500 51 100 46900 41 700 41 700
6 106 100 99500 93800 88200 81 100 73200 65700 58600 53000 42000 42000
7 120 100 113000 106 800 100 700 92800 84 100 75400 67 100 60600 42200 42200
8 166 800 131 100 1 18 700 112 300 104 100 94400 84800 75500 68 100 42400 42 400
9 215400 173 300 138 400 123 000 114200 104 000 93900 83800 75600 44 100 44 100
10 260 700 213 300 174200 138 100 123 700 113000 102 300 91 600 83000 45900 45900
11 303 600 251 600 208 400 169 300 132 400 121 300 110 100 99000 90 100 47500 47 500
12 345 000 288 200 241 200 197 700 146 000 129 000 117400 105 800 96600 49000 49000
13 383 700 322 500 271 900 225 200 169 700 136 200 124 100 112 100 102 500 50000 50000
14 421 100 355 800 301 900 251 900 192 200 145 100 130 700 118 200 108 300 52000 52000
15 457 100 387 900 330 400 277 100 213 700 163 300 136 500 123 900 113900 59400 59400
16+ 491 500 415 800 357 300 301 300 234 500 181 000 142 100 129 100 118 700 64700 64700
Drevina: dub
1 65300 63300 60 100 56800 53200 49900 46300 45700 45 100 44500 43900
2 71 900 69 100 64500 60300 56000 52000 47300 46900 46500 46 100 45700
3 88500 84300 77 400 68300 56900 52500 50600 50200 49800 49400 49000
4 109 700 104 200 95000 86 100 76200 68200 59400 57800 56200 54600 53000
5 130 300 124 200 1 14 000 103 500 91 500 81 300 70 100 68 100 66000 63900 61 800
6 147 700 141 600 131 500 120 200 106 700 95 100 82300 80000 77 700 75400 73 100
7 166 600 159 700 148 300 135 700 121 000 108 700 95200 92700 90200 87 700 85200
8 182 400 175 300 163 400 150 300 134 600 121 600 107 400 104 800 102 200 99600 97000
9 196 900 189 500 177 200 163 600 147 500 133 600 1 18 700 116000 113300 110600 107 900
10 234 700 210400 189 800 175 700 159 000 144 800 129 200 126 400 123 600 120 800 118000
11 280 800 254 400 210600 186 900 169 400 155 100 139 200 136 400 133 200 130 000 120 800
12 324 300 296 100 249 100 205 200 179 800 164 700 148 200 145 200 142 200 139 200 136 200
13 365 100 335 700 285 600 238 900 190 000 173 700 156900 153 900 150 900 147 900 144 900
14 403 600 372 100 319600 270 500 218900 181 900 164 700 161 500 158 300 155 100 151 900
15 440 500 407 600 352 900 300 900 245 800 192 000 172 200 169 000 165 800 162 600 159 400
16 475 700 441 200 383 800 329 400 271 900 215200 179 300 176 000 172 700 169 400 166 100
Drevina: buk
1 45000 44200 43400 42 700 41 800 41 100 40300 39400 38600 38300 38000
2 53200 50600 47 500 45 100 43800 42600 41 300 40 100 38900 38600 38300
3 72800 68000 62400 57600 53500 49700 45400 41 800 39400 38900 38400
4 98 100 91 500 84200 77 700 71 100 65000 58 100 51 600 45800 43600 41 400
5 124 400 116600 108 000 100 200 91 400 83500 75000 66400 57600 54400 51 200
6 149 400 140 600 131 400 122 800 112 700 103 400 93200 82800 72000 68 100 64200
7 209 600 166 100 153 500 144 200 133 000 122 700 1 1 1 600 100 000 87 500 83000 78500
8 294 500 245 900 192 800 164 500 152 200 141 200 129 900 117 400 103 500 98500 93500
9 368 400 317 800 260 300 209 600 170 500 154 700 147 200 134 100 119000 1 13 600 108 200
10 431 400 379 900 319 800 266 700 214800 175 700 163 600 149 700 133 800 128 000 122 200
11 479 500 429 000 369 300 316 000 262 300 211 300 178 000 164 400 147 800 141 800 135 800
12 515800 467 900 408 700 356 800 308 400 258 600 193 400 178 500 161 400 155 200 149 000
13 538 600 492 500 437 600 386 600 333 500 281 600 215300 191 900 174 400 168 100 161 800
14 548 900 508 800 455 500 407 500 356 500 301 400 239 200 204 500 186 300 179 700 173 100
15 547 400 512 300 463 700 419 600 371 600 323 200 257 200 216 700 197 900 191 100 184 300
16 533 000 503 800 456 500 414 900 375 700 333 200 268 900 228 100 209 200 202 300 195 400
Základné jednotkové hodnoty lesných porastov platia pre plné zakmenenie. Pri nižšom zakmenení sa základné jednotkové hodnoty prepočítavajú na skutočné zakmenenie. Porasty staršie ako 160 rokov sa ohodnotia podľa 16. vekového stupňa, pri poklese ich kvality sa ich hodnota primerane zníži. Pri výskyte iných drevín v porastovej zásobe neuvedených v tabuľke sa základné jednotkové hodnoty prepočítavajú týmito koeficientmi:
Určujúca drevina Odvodená drevina Koeficient úpravy jednotkovej hodnoty
Smrek kosodrevina podľa mínus 9 bonitného stupňa 1,00
Jedľa jedľa obrovská, duglaska, tis 1,00
Borovica borovica čierna, bahenná a ostatné ekotypy borovice, vejmutovka, limba 0,90
smrekovec 2,40
Dub dub cer 0,55
breza (biela, bradavičnatá a všetky ekotypy brezy) 0,80
jelša (lepkavá, šedá, zelená) 0,75
brest (horský, poľný, väz) 0,70
jarabina (vtáčia, mukyňa, brekyňa) 0,70
agát 0,70
orech 0,70
gaštan jedlý, pagaštan konský 0,70
platan 0,70
topoľ (domáci a šľachtený), osika, vŕba (všetky druhy) 0,85
Buk javor (horský, mliečny, poľný, jaseňolistý) 1,25
jaseň 1,75
hrab 0,50
lipa (všetky druhy) 0,85
čerešňa (vtáčia, višňa, mahalebka) 0,50
čremcha 0,50
Tabuľka č. V
OHODNOTENIE FAKTORA POLOHY PRI LESNÝCH PORASTOCH
Priemerná približovacia vzdialenosť Priemerná odvozná vzdialenosť
m Sk za m3 2) km Sk za m3 2)
1 2 3 4
1 - 100 22,68 1 - 11,0 35,02
101 -200 20,12 11,1 - 12,0 30,78
201 -300 17,61 12,1 - 13,0 26,73
301 -400 15,13 13,1 - 14,0 22,88
401 -500 12,68 14,1 - 15,0 19,22
501 -600 10,29 15,1 - 16,0 15,76
601 -700 7,92 16,1 - 17,0 12,49
701 -800 5,59 17,1 - 18,0 9,42
801 -900 3,30 18,1 - 19,0 6,54
901 - 1 000 1,05 19,1 -20,0 3,85
1 001 - 1 100 -1,17 20,1 -21,0 1,37
1 101 - 1 200 -3,35 21,1 -22,0 -0,93
1 201 - 1 300 -5,49 22,1 -23,0 -3,03
1 301 - 1 400 -7,60 23,1 -24,0 -4,94
1 401 - 1 500 -9,66 24,1 -25,0 -6,65
1 501 - 1 600 - 11,69 25,1 -26,0 -8,17
1 601 - 1 700 - 13,68 26,1 -27,0 -9,50
1 701 - 1 800 - 15,63 27,1 -28,0 - 10,58
1 801 - 1 900 - 17,55 28,1 -29,0 - 11,56
1 901 -2000 - 19,43 29,1 -30,0 - 12,30
2001-2 100 -21,27 30,1 -31,0 - 12,85
2 101 -2200 - 23,07 31,1 -32,0 - 13,20
2201 -2 300 - 24,82 32,1 -33,0 - 13,36
2 301 a viac - 26,57 33, 1 a viac - 13,42
2)
Sadzby uvedené v stĺpcoch 2 a 4 podľa priemernej približovacej a odvoznej vzdialenosti sa prepočítavajú na skutočnú porastovú zásobu dreva.
Tabuľka č. VI
ZRÁŽKY Z JEDNOTKOVEJ HODNOTY LESNÉHO PORASTU V DÔSLEDKU JEHO POŠKODENIA
Stupeň poškodenia Defoliácia % Strata na prírastku do % Zníženie ceny lesného porastu %
0 do 10 10 -
1 11-25 20 10
2 26-60 50 30
3 nad 60 80 50
4 100 100 70
Tabuľka č. VII
OKRASNÉ DREVINY
Pol. č. Druh Jednotková hodnota Sk za kus, pri živých plotoch za 1 bm
do 5 rokov do 10 rokov do 15 rokov do 20 rokov do 25 rokov do 30 rokov do 35 rokov nad 35 rokov
1 Listnaté stromy 144,- 180,- 220,- 265,- 338,- 412,- 500,- 550,-
2 Listnaté stromy 216,- 270,- 330,- 397,- 507,- 618,- 750,- 825,-
tvarované,
previsnuté,
popínavé,
farebné
3 Ihličnaté stromy 130,- 165,- 190,- 235,- 290,- 350,- 395,- 480,-
4 Ihličnaté stromy 208,- 264,- 304,- 370,- 464,- 560,- 632,- 760,-
tvarované,
previsnuté,
popínavé,
zákrpky
farebné
5 Kry 90,- 120,- - - - - - -
6 Živé ploty - listnaté 100,- 120,- - - - - - -
ihličnaté 90,- 110,- - - - - - -
7 Rastliny - pivonky, 60,- - - - - - - -
ruže,
stálozelené,
otáčavé,
clematis
8 Azalky, rododendrony 60,- 100,- 120,- 160,- - - - -
Jednotková hodnota sa znižuje až o 60 % pri neošetrovaných, poškodených alebo prestarnutých drevinách. Najvyššie dosiahnuté jednotkové hodnoty platia aj pre ďalšie roky veku okrasných drevín. Ak ide o celoplošný výskyt lesných a okrasných stromov na iných než lesných pozemkoch na minimálnej ploche 1 000 m2 alebo ak je v súvislej skupine viac než 50 ks týchto stromov, ohodnotia sa podľa tabuľky č. IV, bonitný stupeň 3, zakmenenie plné. Pri prirodzene založených porastoch (vzniknutých náletom semena) sa počíta len 50 % z takto zistenej jednotkovej hodnoty.
OHODNOTENIE FAKTORA POLOHY PRI LESNÝCH PORASTOCH
Priemerná približovacia vzdialenosť Priemerná odvozná vzdialenosť
m Sk za m3 *) km Sk za m3 *)
1 2 3 4
1 - 100 22,68 1 - 11,0 35,02
101 -200 20,12 11,1 - 12,0 30,78
201 -300 17,61 12,1 - 13,0 26,73
301 -400 15,13 13,1 - 14,0 22,88
401 - 500 12,68 14,1 - 15,0 19,22
501 -600 10,29 15,1 - 16,0 15,76
601 - 700 7,92 16,1 - 17,0 12,49
701 -800 5,59 17,1 - 18,0 9,42
801 -900 3,30 18,1 - 19,0 6,54
901 - 1 000 1,05 19,1 -20,0 3,85
1 001 - 1 100 - 1,17 20,1 -21,0 1,37
1 101 - 1 200 -3,35 21,1 -22,0 -0,93
1 201 - 1 300 -5,49 22,1 -23,0 -3,03
1 301 - 1 400 -7,60 23,1 -24,0 -4,94
1 401 - 1 500 -9,66 24,1 -25,0 -6,65
1 501 - 1 600 - 11,69 25,1 -26,0 -8,17
1 601 - 1 700 - 13,68 26,1 -27,0 -9,50
1 701 - 1 800 - 15,63 27,1 -28,0 - 10,58
1 801 - 1 900 - 17,55 28,1 -29,0 - 11,56
1 901 -2000 - 19,43 29,1 -30,0 - 12,30
2 001 -2 100 -21,27 30,1 -31,0 - 12,85
2 101 -2200 - 23,07 31,1 -32,0 - 13,20
2201 -2300 - 24,82 32,1 -33,0 - 13,36
2 301 -a viac - 26,57 33, 1 a viac - 13,42
*)
Sadzby uvedené v stĺpcoch 2 a 4 podľa priemernej približovacej a odvoznej vzdialenosti sa prepočítavajú na skutočnú porastovú zásobu dreva.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2003.
Daniel Lipšic v. r.