575/2003 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

575
VYHLÁŠKA
Úradu pre verejné obstarávanie
z 15. decembra 2003
o obsahu a vzoroch oznámení používaných vo verejnom obstarávaní
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 25 ods. 11, 12 a 13, § 47 ods. 7, § 68 ods. 5 a § 70 zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
Oznámenia používané pri nadlimitných metódach verejného obstarávania
§ 1
(1)
Predbežné oznámenie obsahuje
a)
údaje o obstarávateľovi,
b)
informácie o predmete obstarávania,
c)
administratívne informácie a
d)
ďalšie informácie.
(2)
Vzor predbežného oznámenia je uvedený v prílohe č. 1.
§ 2
(1)
Pravidelné oznámenie bez výzvy na súťaž obsahuje
a)
údaje o obstarávateľovi,
b)
informácie o predmete obstarávania,
c)
administratívne informácie a
d)
ďalšie informácie.
(2)
Vzor pravidelného oznámenia bez výzvy na súťaž je uvedený v prílohe č. 2.
§ 3
(1)
Pravidelné oznámenie s výzvou na súťaž obsahuje
a)
údaje o obstarávateľovi,
b)
informácie o predmete obstarávania,
c)
administratívne informácie,
d)
ďalšie informácie a
e)
podrobné informácie o predmete obstarávania, právne, ekonomické, finančné a technické informácie, postup verejného obstarávania a ďalšie informácie; tieto informácie sa predložia, keď sú k dispozícii.
(2)
Vzor pravidelného oznámenia s výzvou na súťaž je uvedený v prílohe č. 3.
§ 4
(1)
Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje
a)
údaje o obstarávateľovi,
b)
informácie o predmete obstarávania a type zmluvy, ktorá sa má uzavrieť,
c)
právne, ekonomické, finančné a technické informácie,
d)
postup verejného obstarávania vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií a
e)
ďalšie informácie.
(2)
Vzor oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania pre obstarávateľa uvedeného v § 4 zákona je uvedený v prílohe č. 4.
(3)
Vzor oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania pre obstarávateľa uvedeného v § 5 zákona je uvedený v prílohe č. 5.
§ 5
(1)
Oznámenie o existencii kvalifikačného systému pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje
a)
údaje o obstarávateľovi,
b)
informácie o predmete kvalifikačného systému,
c)
postup verejného obstarávania s uvedením administratívnych informácií a
d)
ďalšie informácie.
(2)
Vzor oznámenia o existencii kvalifikačného systému pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 6.
§ 6
(1)
Oznámenie o koncesii na práce pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje
a)
údaje o obstarávateľovi,
b)
informácie o predmete obstarávania,
c)
právne, ekonomické, finančné a technické informácie,
d)
postup verejného obstarávania vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií a
e)
ďalšie informácie.
(2)
Vzor oznámenia o koncesii na práce pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 7.
§ 7
(1)
Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania na uskutočnenie prác pre koncesionára pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje
a)
údaje o koncesionárovi,
b)
informácie o predmete obstarávania a type zmluvy, ktorá sa má uzavrieť,
c)
ekonomické, finančné a technické informácie,
d)
postup verejného obstarávania vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií a
e)
ďalšie informácie.
(2)
Vzor oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania na uskutočnenie prác pre koncesionára pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 8.
§ 8
(1)
Oznámenie o výsledku metódy verejného obstarávania pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje
a)
údaje o obstarávateľovi,
b)
informácie o predmete obstarávania,
c)
postup verejného obstarávania vrátane kritérií použitých na vyhodnotenie ponúk,
d)
informácie o uzavretej zmluve a
e)
ďalšie informácie.
(2)
Vzor oznámenia o výsledku metódy verejného obstarávania pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania pre obstarávateľa uvedeného v § 4 zákona je uvedený v prílohe č. 9.
(3)
Vzor oznámenia o výsledku metódy verejného obstarávania pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania pre obstarávateľa uvedeného v § 5 zákona je uvedený v prílohe č. 10.
§ 9
(1)
Oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje
a)
údaje o obstarávateľovi,
b)
informácie o predmete súťaže návrhov,
c)
právne, ekonomické, finančné a technické informácie,
d)
postup verejného obstarávania vrátane kritérií na vyhodnotenie, administratívnych informácií, informácií o odmenách a porote a
e)
ďalšie informácie.
(2)
Vzor oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 11.
§ 10
(1)
Oznámenie o výsledku súťaže návrhov pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje
a)
údaje o obstarávateľovi,
b)
informácie o predmete súťaže návrhov,
c)
informácie o výsledku súťaže návrhov a
d)
ďalšie informácie.
(2)
Vzor oznámenia o výsledku súťaže návrhov pre nadlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 12.
Oznámenia používané pri podlimitných metódach verejného obstarávania
§ 11
(1)
Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania pre podlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje
a)
údaje o obstarávateľovi,
b)
informácie o predmete obstarávania a type zmluvy, ktorá sa má uzavrieť,
c)
právne, ekonomické, finančné a technické informácie,
d)
postup verejného obstarávania vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií a
e)
ďalšie informácie.
(2)
Vzor oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania pre podlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 13.
§ 12
(1)
Oznámenie o existencii kvalifikačného systému pre podlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje
a)
údaje o obstarávateľovi,
b)
informácie o predmete kvalifikačného systému,
c)
postup verejného obstarávania s uvedením administratívnych informácií a
d)
ďalšie informácie.
(2)
Vzor oznámenia o existencii kvalifikačného systému pre podlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 14.
§ 13
(1)
Oznámenie o koncesii na práce pre podlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje
a)
údaje o obstarávateľovi,
b)
informácie o predmete obstarávania,
c)
právne, ekonomické, finančné a technické informácie,
d)
postup verejného obstarávania vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií a
e)
ďalšie informácie.
(2)
Vzor oznámenia o koncesii na práce pre podlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 15.
§ 14
(1)
Oznámenie o vyhlásení metódy verejného obstarávania na uskutočnenie prác pre koncesionára pre podlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje
a)
údaje o koncesionárovi,
b)
informácie o predmete obstarávania a type zmluvy, ktorá sa má uzavrieť,
c)
ekonomické, finančné a technické informácie,
d)
postup verejného obstarávania vrátane kritérií na vyhodnotenie ponúk a administratívnych informácií a
e)
ďalšie informácie.
(2)
Vzor oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania na uskutočnenie prác pre koncesionára pre podlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 16.
§ 15
(1)
Oznámenie o výsledku metódy verejného obstarávania pre podlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje
a)
údaje o obstarávateľovi,
b)
informácie o predmete obstarávania,
c)
postup verejného obstarávania vrátane kritérií použitých na vyhodnotenie ponúk,
d)
informácie o uzavretej zmluve a
e)
ďalšie informácie.
(2)
Vzor oznámenia o výsledku metódy verejného obstarávania pre podlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 17.
§ 16
(1)
Oznámenie o vyhlásení súťaže návrhov pre podlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje
a)
údaje o obstarávateľovi,
b)
informácie o predmete súťaže návrhov,
c)
právne, ekonomické, finančné a technické informácie,
d)
postup verejného obstarávania vrátane kritérií na vyhodnotenie, administratívnych informácií, informácií o odmenách a porote a
e)
ďalšie informácie.
(2)
Vzor oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov pre podlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 18.
§ 17
(1)
Oznámenie o výsledku súťaže návrhov pre podlimitnú metódu verejného obstarávania obsahuje
a)
údaje o obstarávateľovi,
b)
informácie o predmete súťaže návrhov,
c)
informácie o výsledku súťaže návrhov a
d)
ďalšie informácie.
(2)
Vzor oznámenia o výsledku súťaže návrhov pre podlimitnú metódu verejného obstarávania je uvedený v prílohe č. 19.
§ 18
Záverečné ustanovenia
Touto vyhláškou sa transponuje do právneho poriadku Slovenskej republiky právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 20.
§ 19
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem Prílohy C vzoru oznámenia uvedeného v prílohe č. 5 a Prílohy II vzoru oznámenia uvedeného v prílohe č. 10, ktoré nadobúdajú účinnosť odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Rozália Molnárová v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.
Príloha č. 4 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.
Príloha č. 5 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.
Príloha č. 6 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.
Príloha č. 7 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.
Príloha č. 8 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.
Príloha č. 9 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.
Príloha č. 10 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.
Príloha č. 11 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.
Príloha č. 12 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.
Príloha č. 13 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.
Príloha č. 14 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.
Príloha č. 15 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.
Príloha č. 16 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.
Príloha č. 17 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.
Príloha č. 18 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.
Príloha č. 19 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.
Príloha č. 20 k vyhláške č. 575/2003 Z. z.
Touto vyhláškou sa transponuje tento právny akt Európskych spoločenstiev:
Smernica Komisie 2001/78/ES z 13. septembra 2001 o zmene a doplnení Prílohy IV k smernici Rady 93/36/EHS, Príloh IV, V a VI k smernici Rady 93/37/EHS, Príloh III a IV k smernici Rady 92/50/EHS v znení smernice 97/52/ES a Príloh XII až XV, XVII a XVIII k smernici Rady 93/38/EHS v znení smernice 98/4/ES (smernica o používaní štandardných formulárov pri uverejňovaní oznámení o verejných zmluvách). Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 285/1 uverejnený 29. októbra 2001, s. 1 – 162.
Smernica je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v Centrálnej prekladateľskej jednotke sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.