570/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

570
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 42 ods. 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
opatrenie z 12. decembra 2003 č. 10/2003 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely.
Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č.14/2002 o predkladaní výkazov bankami a pobočkami zahraničných bánk Národnej banke Slovenska na štatistické účely (oznámenie č. 703/2002 Z. z.) v znení opatrenia č. 3/2003 Z. z. (oznámenie č. 236/2003 Z. z.).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 48/2003 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.