569/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

569
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 34a ods. 1 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
opatrenie z 12. decembra 2003 č. 9/2003 o predkladaní výkazov správcovskými spoločnosťami za jednotlivé podielové fondy Národnej banke Slovenska na štatistické účely.
Týmto opatrením sa ustanovuje obsah, forma, členenie, termíny, spôsob a miesto predkladania výkazov správcovskými spoločnosťami za jednotlivé podielové fondy Národnej banke Slovenska na štatistické účely.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 48/2003 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.