568/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

568
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska
opatrenie z 12. decembra 2003 č. 8/2003, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 6. decembra 1999 č. 6/1999, ktorým sa určujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky (oznámenie č. 358/1999 Z. z.) v znení opatrenia Národnej banky Slovenska z 12. decembra 2002 č. 12/2002 (oznámenie č. 701/2002 Z. z.).
Týmto opatrením sa menia niektoré platobné tituly v skupine 3 Iné služby a dopĺňa sa vymedzenie osobitne regulovaných cezhraničných prevodov, na ktoré sa nevzťahuje označovanie platobným titulom.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004 s výnimkou čl. I bodu 1, ktorý nadobudne účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.
Opatrenie je uverejnené v čiastke 46/2003 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska.