567/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

567
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
opatrenie z 11. decembra 2003 č. 24 501/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, príspevkové organizácie, obce a vyššie územné celky.
Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23 340/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcová účtová osnova pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie (oznámenie č. 742/2002 Z. z. ).
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.