563/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

563
ZÁKON
z 3. decembra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení zákona č. 439/2002 Z. z. a zákona č. 443/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 7 znie:
„(7)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vyplatí jednorazový finančný príspevok oprávneným osobám podľa § 2 ods. 1 a 2 najneskôr do 31. decembra 2004.“.
2.
Za § 6a sa vkladá § 6b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6b
Prechodné ustanovenie účinné od 30. decembra 2003
Nárok na príspevok, ktorý zanikol podľa § 3 ods. 2 tohto zákona, možno uplatniť písomnou žiadosťou na príslušnom orgáne podľa § 5 ods. 1 najneskôr do 31. marca 2004, inak tento nárok zaniká.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 30. decembra 2003.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.