56/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 22.02.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

56
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. mája 2001 bola v Lisabone podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave.
Dohoda nadobudla platnosť 18. júla 2001 na základe článku 16 ods. 1.
K oznámeniu č. 56/2003 Z. z.
DOHODA medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónskej republiky o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave
Vláda Slovenskej republiky a vláda Estónskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),
vyvíjajúc úsilie prispieť k rozvoju obchodných a ekonomických vzťahov medzi ich krajinami,
rozhodnuté podporiť spoluprácu v cestnej doprave v rámci trhovej ekonomiky,
berúc zreteľ na ochranu životného prostredia, racionálne využitie energie, bezpečnosť na cestách a zlepšenie pracovných podmienok vodičov,
smerujúc k rozvoju dopravnej intermodality,
prihliadajúc na rezolúcie a princípy prijaté Ekonomickou komisiou pre Európu pri Organizácii Spojených národov, Európskou konferenciou ministrov dopravy,
uvedomujúc si vzájomnú výhodu a prínos dohody o cestnej doprave,
dohodli sa takto:
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1
Rozsah platnosti
(1)
Ustanovenia tejto dohody sa vzťahujú na prepravu osôb a nákladov medzi územiami štátov zmluvných strán, na tranzitnú dopravu cez územia týchto štátov, ale aj na dopravu medzi územím tretieho štátu a územím štátu druhej zmluvnej strany a späť vykonávanú vozidlom evidovaným na území štátu jednej zo zmluvných strán.
(2)
Táto dohoda nie je v rozpore s právami a záväzkami vyplývajúcimi z iných medzinárodných záväzkov zmluvných strán.
Článok 2
Pojmy
Na účely tejto dohody pojem
a)
dopravca znamená fyzickú osobu alebo právnickú osobu, alebo združenie s trvalým bydliskom alebo sídlom na území štátu jednej zo zmluvných strán, ktorá je v Slovenskej republike alebo v Estónskej republike oprávnená príslušným orgánom vykonávať medzinárodnú cestnú osobnú a nákladnú dopravu v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi;
b)
vozidlo znamená motorové vozidlo
1.
samostatné alebo súpravu vozidiel,
2.
určené na cestnú osobnú alebo nákladnú dopravu,
3.
ktoré dopravca vlastní, alebo disponuje s ním na základe nájomnej alebo lízingovej zmluvy;
c)
evidencia znamená pridelenie evidenčného čísla vozidlu príslušným orgánom štátu zmluvnej strany. V prípade súpravy vozidiel určujúcim faktorom pri udeľovaní povolenia alebo výnimky je evidenčné číslo motorového vozidla, aj keď príves alebo náves nie je evidovaný pod rovnakým evidenčným číslom, alebo je evidovaný v inej krajine, alebo má povolenie na dopravu v inej krajine;
d)
doprava znamená prevádzkovanie vozidla, či už naloženého, alebo prázdneho, aj keď vozidlo, príves alebo náves sa prevážajú vlakom alebo loďou na určitom úseku cesty;
e)
kabotáž znamená prepravu na území hostiteľského štátu, na ktorom sa nachádzajú východiskové miesta a miesta určenia, vykonávanú dopravcom so sídlom na území štátu druhej zmluvnej strany. Prázdne jazdy vozidiel v rámci územia medzi dvoma medzinárodnými dopravami a začiatočné a konečné úseky cesty medzinárodnej kombinovanej dopravy nie sú kabotážou;
f)
kombinovaná doprava znamená prepravu tovaru, pri ktorej nákladné vozidlo, príves, náves s ťahačom alebo bez neho, výmenná nadstavba alebo kontajner sa v čo najkratších začiatočných a konečných úsekoch jazdy prepravujú cestnou dopravou a počas väčšiny jazdy železničnou alebo vodnou dopravou;
g)
územie štátu zmluvnej strany znamená rovnako územie Slovenskej republiky aj územie Estónskej republiky;
h)
štát sídla znamená územie štátu tej zmluvnej strany, na ktorom má dopravca sídlo, a kde je vozidlo evidované;
i)
hostiteľský štát znamená územie štátu zmluvnej strany, na ktorom sa vykonáva doprava vozidlom prostredníctvom dopravcu, ktorý nemá sídlo na tomto území, a vozidlo nie je evidované na tomto území;
j)
autobus a autokar znamenajú vozidlá, ktoré sú svojou konštrukciou a vybavením vhodné a určené na prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča;
k)
pravidelná osobná doprava znamená prepravu cestujúcich autobusom alebo autokarom na určenej trase podľa cestovného poriadku za stanovené cestovné. Cestujúci nastupujú alebo vystupujú na vopred určených zastávkach a doprava je dostupná každému, aj keď v niektorých prípadoch si vyžaduje rezerváciu. Bez ohľadu na to, kto organizuje prepravu, pojem pravidelná osobná doprava zahŕňa aj prepravu určitých kategórií osôb na úkor iných kategórií, ak táto preprava spĺňa uvedené kritériá. Táto doprava sa nazýva osobitná pravidelná doprava;
l)
príležitostná osobná doprava znamená dopravu vykonanú autobusom alebo autokarom, ktorú nemožno považovať za pravidelnú osobnú dopravu, vrátane osobitnej pravidelnej dopravy, a ktorá je charakterizovaná predovšetkým tým, že sa prepravujú skupiny osôb spojené na základe iniciatívy zákazníka alebo dopravcu;
m)
zmiešaná komisia znamená orgán zriadený podľa článku 14 tejto dohody;
n)
kontrolný dokument znamená jazdný list pre autobusy a autokary, ktorého forma je dohodnutá a potvrdená zmiešanou komisiou.
II. OSOBNÁ DOPRAVA
Článok 3
Pravidelná doprava a kyvadlová doprava
(1)
Pravidelnú osobnú dopravu autobusom alebo autokarom možno vykonávať len na základe povolenia vydaného príslušným orgánom v štáte východiskového miesta, miesta určenia a tranzitu.
(2)
Žiadosť o povolenie sa podáva príslušnému orgánu štátu, v ktorom je sídlo dopravcu. Ak príslušný orgán súhlasí so žiadosťou o povolenie, postúpi ju príslušnému orgánu hostiteľského štátu.
a)
Príslušný orgán hostiteľského štátu vydáva rozhodnutie o udelení alebo zamietnutí povolenia na prepravu v lehote troch mesiacov, ak nejde o špecifické okolnosti.
b)
Ak príslušný orgán hostiteľského štátu súhlasí so žiadosťou o povolenie v prípade, že ide o tranzit, potom príslušný orgán štátu, v ktorom je sídlo dopravcu, postúpi žiadosť aj príslušným orgánom štátov tranzitnej prepravy.
c)
Zmiešaná komisia rozhoduje o forme žiadosti o oprávnenie a o požadovaných dokumentoch prikladaných k žiadosti.
(3)
Povolenia príslušných orgánov štátov, na ktorých území je miesto určenia, cez ktoré je tranzitná preprava, doručí dopravcovi príslušný orgán štátu, na ktorého území má dopravca svoje sídlo. Povolenia sú platné najviac päť rokov. V nich sa stanovujú prevádzkové podmienky.
(4)
Pri zmenách v prevádzkových podmienkach a pri zrušení dopravy sa postupuje podľa tohto článku ods. 2.
(5)
Ak sa doprava vykonáva na združenom základe, oprávnenie je vydané na mená všetkých dopravcov.
Článok 4
Príležitostná doprava
(1)
Nasledujúce dopravy nevyžadujú povolenie na území hostiteľského štátu:
a)
okružné cesty za zatvorenými dverami vykonávané tým istým autobusom alebo autokarom na prepravu tej istej skupiny cestujúcich počas celej jazdy, ktorý ich priváža späť do východiskového miesta;
b)
doprava, pri ktorej sa jazda tam vykonáva s cestujúcimi a jazda späť bez cestujúcich,
c)
doprava, pri ktorej sa jazda tam vykonáva bez cestujúcich a jazda späť s cestujúcimi pod podmienkou, že cestujúci
1.
tvoria skupinu zostavenú na základe zmluvy o preprave, zapísanú pred jej príchodom na územie štátu zmluvnej strany, kde je vyzdvihnutá a prepravená na územie štátu sídla;
2.
boli už predtým prepravení tým istým dopravcom na územie štátu zmluvnej strany, kde sú znovu vyzdvihnutí a prepravení na územie štátu sídla;
3.
boli pozvaní na územie štátu sídla, pričom náklady na dopravu hradí osoba vydávajúca pozvanie;
d)
jazdy autobusom alebo autokarom, ktoré boli poslané na nahradenie poškodeného autobusu na územie hostiteľského štátu.
(2)
Príležitostná osobná doprava nezahrnutá v tomto článku ods. 1, vykonávaná autobusom alebo autokarom vyžaduje povolenie príslušného orgánu štátu druhej zmluvnej strany.
(3)
Priberanie cestujúcich pri doprave oslobodenej od povolenia, uvedenej v tomto článku ods. 1 nie je prípustné, ak nie je udelené osobitné povolenie. Zmiešaná komisia môže rozšíriť výnimky z povolenia o ďalšiu príležitostnú osobnú dopravu.
(4)
Žiadosť o povolenie sa podáva príslušnému orgánu v štáte sídla dopravcu. Ak príslušný orgán súhlasí so žiadosťou o povolenie, postúpi ju príslušnému orgánu hostiteľského štátu. Zmiešaná komisia rozhoduje o forme žiadosti o povolenie a o požadovaných dokumentoch prikladaných k žiadosti. Povolenia príslušných orgánov štátov, v ktorých je východiskové miesto, miesto určenia a tranzit, budú doručené dopravcovi príslušným orgánom štátu, v ktorom je evidovaný.
(5)
Autobusy a autokary musia byť pri príležitostnej doprave nepodliehajúcej povoleniu vybavené kontrolnými dokumentmi.
Článok 5
Spoločné ustanovenia o osobnej doprave
(1)
Povolenia môže použiť iba dopravca, ktorému boli vydané, a tieto povolenia sú neprenosné.
(2)
Kabotáž je možná len s osobitným povolením hostiteľského štátu. Miestne jazdy organizované len pre skupinu osôb dovezenú na určené miesto tým istým dopravcom sa nepovažujú za kabotáž s podmienkou, že osoby sú zapísané do jazdného listu.
III. NÁKLADNÁ DOPRAVA
Článok 6
Povoľovací systém
(1)
Dopravca so sídlom na území štátu zmluvnej strany môže za podmienok predchádzajúceho súhlasu na základe povolenia vykonávať
a)
dopravu medzi územiami štátov oboch zmluvných strán;
b)
dopravu medzi jedným miestom na území štátu druhej zmluvnej strany a ďalším miestom na území tretieho štátu;
c)
tranzitnú dopravu.
(2)
Kabotáž je dovolená len na základe osobitného povolenia hostiteľského štátu.
Článok 7
Výnimky z povoľovacích podmienok
(1)
Nasledujúce kategórie prepravy sú oslobodené od povoľovacích podmienok a sú výnimkou z článku 6 tejto dohody:
a)
preprava vozidlami, ktorých celková povolená hmotnosť s nákladom vrátane prívesov neprevyšuje 6 ton, alebo ak užitočná hmotnosť vozidla vrátane prívesov neprevyšuje 3,5 tony;
b)
preprava vykonávaná príležitostne na letisko alebo z letiska v prípadoch, keď je doprava odklonená;
c)
preprava poškodených vozidiel a vozidiel s poruchami a doprava opravárenských vozidiel;
d)
prázdna jazda nákladného vozidla vyslaného ako náhrada vozidla s poruchou v inej krajine a tiež jazda späť opraveného vozidla;
e)
preprava zvierat v špeciálnych, na tento účel konštruovaných vozidlách alebo vozidlách trvalo prispôsobených na prepravu zvierat;
f)
preprava náhradných dielcov a zásob pre oceánske lode a lietadlá;
g)
preprava lekárskych potrieb a zariadení pre pohotovostné prípady, najmä ako pomoc pri živelných pohromách a pre humanitárnu pomoc;
h)
preprava umeleckých diel a predmetov na výstavy a veľtrhy alebo na neobchodné účely;
i)
preprava na neobchodné účely, akou je preprava zariadení a zvierat na divadelné, hudobné, filmové, športové alebo cirkusové predstavenia, veľtrhy alebo na prehliadky a z nich, zariadení na rozhlasové nahrávanie alebo pre filmovú, alebo televíznu produkciu;
j)
preprava pozostatkov zosnulých;
k)
preprava pošty;
l)
prvá jazda novozakúpených motorových vozidiel;
m)
preprava v rámci sťahovania.
(2)
Zmiešaná komisia môže rozhodnúť o ďalších prepravných kategóriách oslobodených od požiadaviek na povolenie podľa tohto článku ods. 1.
Článok 8
Povoľovacie podmienky
(1)
Príslušné orgány štátov zmluvných strán si vymieňajú každoročne dohodnutý počet čistých formulárov povolení. Povolenie odovzdáva dopravcovi príslušný orgán štátu zmluvnej strany, na ktorého území má dopravca sídlo.
(2)
Povolenia môže použiť iba dopravca, ktorému boli vydané, a tieto povolenia sú neprenosné.
(3)
Povolenie platí len pre jedno vozidlo v stanovenom čase.
(4)
Zmiešaná komisia určuje počet, kategórie a ďalšie podmienky vzťahujúce sa na použitie povolenia.
IV. SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Článok 9
Ustanovenia o daniach
(1)
Vozidlá, ktoré sú evidované na území štátu jednej zmluvnej strany a sú dočasne dovezené na územie štátu druhej zmluvnej strany na vykonanie prepravy v súlade s touto dohodou, na základe reciprocity sú oslobodené od cestnej dane a všetkých daní súvisiacich s vlastnením a používaním vozidiel.
(2)
Palivo, ktoré sa nachádza v nádržiach pevne zabudovaných výrobcom vo vozidlách, ako aj oleje a mazivá sú oslobodené od všetkých dovozných poplatkov na území hostiteľského štátu s podmienkou, že dopravca dodržiava príslušné colné predpisy.
(3)
Náhradné dielce dočasne dovezené na územie štátu druhej zmluvnej strany, určené na opravy vozidiel vykonávajúcich prepravu podľa tejto dohody budú oslobodené od dovozného cla v súlade s colnými predpismi. Vymenené náhradné dielce budú vyvezené alebo zničené pod dohľadom príslušných colných orgánov štátu druhej zmluvnej strany.
(4)
Doprava vykonávaná podľa tejto dohody v hostiteľskom štáte podlieha poplatkom za používanie ciest a mostov. Poplatky za používanie ciest sa vyberajú od dopravcov so sídlom alebo bez sídla na území štátu jednej zmluvnej strany bez rozdielu.
Článok 10
Hmotnosť a rozmery
(1)
Maximálna povolená hmotnosť, zaťaženie osi a rozmery vozidiel nesmú prekročiť údaje stanovené v evidenčných dokumentoch, takisto nesmú prekročiť horné povolené hranice platné v hostiteľskom štáte.
(2)
Použitie vozidiel s hmotnosťou, rozmermi alebo nákladom presahujúcimi horné povolené hranice v hostiteľskom štáte je povolené len na základe osobitného povolenia, o ktoré je potrebné požiadať vopred. Uvedené povolenie podlieha poplatku podľa vnútroštátnych právnych predpisov hostiteľského štátu.
Článok 11
Vybavenie a ďalšie charakteristiky
(1)
Vozidlá prepravujúce nebezpečný alebo skaze podliehajúci náklad musia byť v súlade s požiadavkami Európskej dohody o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) prijatej v Ženeve 30. septembra 1957 alebo Dohody o medzinárodnej preprave skaze podliehajúcich potravín a osobitnom vybavení na takú prepravu (ATP) prijatej v Ženeve 1. septembra 1970.
(2)
Zariadenia vozidiel slúžiace na monitorovanie času jazdy a odpočinku vodičov musia byť v súlade s ustanoveniami Európskej dohody o práci posádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) prijatej v Ženeve 1. júla 1970.
(3)
Zmluvné strany budú podporovať nasadzovanie moderných vozidiel do dopravy uvedenej v článku 1 tejto dohody, ktoré majú nízku hlučnosť, nízke emisie škodlivých látok a spĺňajú všetky dopravno-technické bezpečnostné predpisy platné v Európskej únii a dohodnuté v rámci medzinárodných dohôd a Európskej konferencie ministrov dopravy (ECMT).
(4)
V súlade s týmito zásadami môže zmiešaná komisia pri rozhodovaní o počte a o oslobodení od povoľovacieho konania poskytnúť priaznivejší režim pre vozidlá zodpovedajúce najmodernejším bezpečnostným a emisným normám.
Článok 12
Kontrola
Povolenia, kontrolné dokumenty a ďalšie dokumenty vyžadované podľa tejto dohody, ako aj nákladný list, jazdný list, potvrdenia o poistení, potvrdenia o výcviku a všetky doklady požadované mnohostrannými a dvojstrannými dohodami alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi sa musia nachádzať vo vozidlách a na požiadanie musia byť predložené príslušným kontrolným orgánom.
Článok 13
Porušenie dohody
(1)
Dopravcovia štátu jednej zmluvnej strany musia na území štátu druhej zmluvnej strany dodržiavať právne predpisy o cestnej doprave a premávke platné na území druhého štátu, platné colné predpisy, záväzky stanovené mnohostrannými medzinárodnými dohodami, ktoré tieto zmluvné strany podpísali, ako aj podmienky stanovené povoleniami.
(2)
V prípade porušovania ustanovení tejto dohody dopravcom môžu príslušné orgány štátu na žiadosť orgánu štátu zmluvnej strany, na ktorého území k porušovaniu došlo, v rámci platných právnych predpisov prijať tieto opatrenia:
a)
vyzvať zodpovedného dopravcu na dodržiavanie vnútroštátnych právnych predpisov (upozornenie),
b)
zakázať vstup na územie štátu zmluvnej strany, kde došlo k porušeniu vnútroštátnych právnych predpisov.
(3)
Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o prijatých rozhodnutiach.
Článok 14
Spolupráca a zmiešaná komisia
(1)
Príslušné orgány štátov zmluvných strán prijmú potrebné opatrenia na vykonávanie a uplatňovanie tejto dohody a navzájom si odovzdajú všetky užitočné informácie. Príslušné orgány oboch zmluvných strán sú povinné navzájom sa informovať o zmenách vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré sa budú vzťahovať na uplatňovanie tejto dohody.
(2)
Príslušné orgány si poskytnú vzájomnú pomoc pri vykonávaní tejto dohody. Osobné údaje odovzdané v rámci spolupráce medzi zmluvnými stranami budú chránené ako dôverné a nemôžu byť použité na iný účel, než boli poskytnuté.
(3)
Príslušné orgány na vykonávanie tejto dohody sú:
za Slovenskú republiku Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,
za Estónsku republiku Ministerstvo dopravy a spojov Estónskej republiky.
(4)
Na účinné vykonávanie tejto dohody a prerokovanie akýchkoľvek otázok z toho vyplývajúcich bude zriadená zmiešaná komisia zložená z troch členov vymenovaných príslušnými orgánmi štátov zmluvných strán. Zmiešaná komisia sa bude stretávať na požiadanie jedného z príslušných orgánov v termíne vyhovujúcom obom stranám.
Článok 15
Uplatňovanie národných zákonov
V prípadoch, ktoré neupravujú ustanovenia tejto dohody alebo medzinárodné zmluvy a dohody, ktorých sú zmuvné strany účastníkmi, budú zmluvné strany uplatňovať svoje národné zákony.
V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Článok 16
Nadobudnutie platnosti a vypovedanie dohody
(1)
Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót o tomto vnútroštátnom schválení. Dohoda však bude predbežne vykonávaná odo dňa jej podpisu.
(2)
Táto dohoda sa môže meniť a dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou.
(3)
Táto dohoda ostáva v platnosti, kým ju jedna zo zmluvných strán nevypovie diplomatickou cestou. V takom prípade sa platnosť dohody skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.
Dohodu podpísali náležite na to poverení splnomocnenci.
Dané v Lisabone 28. mája 2001 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, estónskom a anglickom jazyku. V prípade rozdielnosti výkladu medzi slovenským a estónskym znením bude rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.
Za vládu Slovenskej republiky:

Jozef Macejko v. r.

Za vládu Estónskej republiky:

Toivo Jürgenson v. r.