559/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

559
OZNÁMENIE
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 23 ods. 6 a § 33 písm. h) zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch
výnos z 20. augusta 2003 č. 8/2003 o Európskom zozname existujúcich komerčných chemických látok.
Výnosom sa zverejňuje Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok (EINECS), obsahujúci 100 196 chemických komerčných látok, ktoré nepodliehajú oznámeniu podľa § 4 zákona č. 163/2001 Z. z.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2003 a je prístupný na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.