556/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.12.2003

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

556
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 56 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov
výnos z 2. decembra 2003 č. M/02351/2003 o indexe rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť v roku 2004.
Výnosom sa určuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť jednotlivých skupín poistencov členených podľa pohlavia a podľa vekovej štruktúry na rok 2004 na účely prerozdelenia poistného.
Výnos nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Výnos je uverejnený v čiastke 38/2003 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.