555/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

555
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 24. novembra 2003,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 14, § 21 ods. 11, § 28 ods. 1 písm. k), § 35 ods. 6, § 36 písm. d), § 51 ods. 2, § 57 ods. 4, § 58 ods. 4 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje
a)
podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonania skúšky odbornej spôsobilosti žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu (ďalej len „skúška“) a spôsobe započítania namiesto tejto skúšky alebo jej časti,
b)
náležitosti a spôsob vedenia evidencie strelných zbraní (ďalej len „zbraň“), streliva, strelného prachu, zápaliek v záznamových knihách a evidencie súvisiacej s podnikaním na úseku zbraní a streliva,
c)
podmienky na prechovávanie alebo skladovanie streliva, strelného prachu alebo zápaliek zodpovednou osobou držiteľa zbrojnej licencie,
d)
obsah lekárničky prvej pomoci držanej na strelnici,
e)
podmienky zabezpečenia zbrane alebo streliva proti ich zneužitiu, strate alebo odcudzeniu počas ich verejného vystavovania,
f)
náležitosti potvrdenia o prevzatí zbrane pred jej znehodnotením alebo zničením, alebo výrobou jej rezu.
§ 2
Rozsah skúšky
(1)
Rozsah skúšky je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Skúšobné otázky vypracúva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.
§ 3
Spôsob vykonania skúšky
(1)
Skúška sa vykoná do 60 dní od podania žiadosti o vydanie zbrojného preukazu. Miesto a termín konania skúšky môžu byť žiadateľovi oznámené pri podaní žiadosti na okresnom riaditeľstve Policajného zboru (ďalej len „policajný útvar“); inak policajný útvar oznámi miesto a termín konania skúšky žiadateľovi najneskôr 14 dní pred vykonaním skúšky. Žiadateľ môže písomne požiadať o zmenu termínu vykonania skúšky z dôležitých osobných prekážok. O žiadosti rozhodne predseda skúšobnej komisie.
(2)
Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo klasifikačným stupňom „nevyhovel“. Predseda skúšobnej komisie zapíše dátum konania a výsledok skúšky do žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľa.
(3)
Ak žiadateľ zo závažných dôvodov nemohol prísť na skúšku alebo na opakovanú skúšku, môže písomne požiadať o určenie náhradného termínu. O žiadosti rozhodne predseda skúšobnej komisie, ktorý odôvodnenosť žiadosti posúdi a žiadosť zamietne alebo určí náhradný termín skúšky alebo opakovanej skúšky.
(4)
Postup pri konaní skúšky upravuje skúšobný poriadok, ktorý je uvedený v prílohe č. 2.
§ 4
Spôsob započítania skúšky
(1)
Žiadateľovi uvedenému v § 21 ods. 10 písm. a) zákona sa započíta časť A až E skúšky podľa prílohy č. 1 na základe ním predloženého písomného potvrdenia nadriadeného s personálnou právomocou.
(2)
Žiadateľovi uvedenému v § 21 ods. 10 písm. b) zákona sa započíta časť A až E skúšky podľa prílohy č. 1 na základe ním predloženého osvedčenia o vykonaní skúšky pred odbornou komisiou Policajného zboru.
(3)
Žiadateľovi uvedenému v § 21 ods. 10 písm. c) zákona sa započíta časť A až C a časť E podľa prílohy č. 1 skúšky na základe ním predloženého vysokoškolského diplomu, ktorým preukáže dosiahnuté vysokoškolské policajné vzdelanie alebo vysokoškolské vojenské vzdelanie.
(4)
Žiadateľovi uvedenému v § 21 ods. 10 písm. d) zákona sa započíta časť A a B skúšky podľa prílohy č. 1 na základe ním predloženého vysokoškolského diplomu, ktorým preukáže dosiahnuté magisterské vysokoškolské právnické vzdelanie.
(5)
Žiadateľovi uvedenému v § 21 ods. 10 písm. e) zákona sa započíta časť C a časť E skúšky podľa prílohy č. 1 na základe ním predloženého vysvedčenia, ktorým preukáže dosiahnuté stredoškolské policajné vzdelanie alebo stredoškolské vojenské vzdelanie.
(6)
Žiadateľovi uvedenému v § 21 ods. 10 písm. f) zákona sa započíta časť C a časť E skúšky podľa prílohy č. 1 na základe ním predloženého rozhodnutia súdu o vymenovaní osoby za znalca v odbore zbraní a streliva alebo vysvedčenia, ktorým preukáže dosiahnuté stredoškolské vzdelanie v odbore zbrojár.
(7)
Žiadateľovi uvedenému v § 21 ods. 10 písm. g) zákona sa započíta časť C a časť E skúšky podľa prílohy č. 1 na základe ním predloženého vysvedčenia alebo vysokoškolského diplomu, ktorými preukáže, že má vzdelanie v odbore lesník, a preukáže, že má skúšku z poľovníctva.
(8)
Žiadateľovi uvedenému v § 21 ods. 10 písm. h) zákona sa započíta časť D skúšky podľa prílohy č. 1 na základe ním predloženého vysokoškolského diplomu, ktorým preukáže, že je absolvent vysokoškolského doktorského štúdia v oblasti humánneho lekárstva alebo absolvent zdravotníckej vysokej školy, alebo ním predloženého vysvedčenia, ktorým preukáže, že je absolvent strednej zdravotníckej školy.
(9)
Žiadateľovi uvedenému v § 21 ods.10 písm. i) zákona sa započíta časť A až E skúšky podľa prílohy č. 1 na základe ním predloženého osvedčenia o vykonaní skúšky z poľovníctva a doplnkovej skúšky z poľovníctva.
(10)
Žiadateľovi uvedenému v § 21 ods.10 písm. j) zákona sa započíta časť E skúšky podľa prílohy č. 1 na základe ním predloženého osvedčenia, ktorým preukáže, že je držiteľom aspoň tretej výkonnostnej triedy v športovej streľbe.
Záznamové knihy
§ 5
(1)
V záznamových knihách sa evidujú osobitne údaje o zbraniach a osobitne údaje o strelive.
(2)
V záznamových knihách, ktoré vedie držiteľ skupiny A zbrojnej licencie, evidujú sa
a)
o zbraniach kategórie A až C tieto údaje:
1.
poradové číslo záznamu,
2.
druh, značka, typ, kaliber a výrobné číslo zbrane,
3.
dátum a hodina uloženia zbrane v sklade,
4.
dátum a hodina dočasného odovzdania zbrane autorizovanej osobe alebo inému držiteľovi skupiny A alebo B zbrojnej licencie, séria a číslo zbrojnej licencie preberajúceho držiteľa zbrojnej licencie,
5.
dátum a hodina spätného prevzatia zbrane od autorizovanej osoby alebo iného držiteľa skupiny A alebo B zbrojnej licencie, séria a číslo zbrojnej licencie odovzdávajúceho držiteľa zbrojnej licencie,
6.
dátum a hodina odovzdania zbrane odberateľovi,
7.
údaje odberateľa, ktorými sú, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, meno a priezvisko, miesto pobytu, obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, séria a číslo zbrojnej licencie (ďalej len „identifikačné údaje fyzickej osoby – podnikateľa“), ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo, identifikačné číslo, séria a číslo zbrojnej licencie (ďalej len „identifikačné údaje právnickej osoby“), a ak ide o držiteľa zbrojného preukazu, meno, priezvisko, miesto pobytu, séria a číslo zbrojného preukazu (ďalej len „identifikačné údaje držiteľa zbrojného preukazu“),
8.
skupina zbrojnej licencie odberateľa a policajný útvar, ktorý zbrojnú licenciu vydal,
9.
druh a číslo dodacieho dokladu pre odberateľa,
10.
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
11.
poznámka,
b)
o strelive do zbraní kategórie A až C tieto údaje:
1.
poradové číslo záznamu,
2.
druh, značka, kaliber a počet kusov streliva uložených v sklade,
3.
dátum a hodina uloženia streliva v sklade,
4.
dátum a hodina dočasného odovzdania streliva autorizovanej osobe alebo inému držiteľovi skupiny A alebo B zbrojnej licencie, séria a číslo zbrojnej licencie preberajúceho držiteľa zbrojnej licencie,
5.
dátum a hodina spätného prevzatia streliva od autorizovanej osoby alebo iného držiteľa skupiny A alebo B zbrojnej licencie, séria a číslo zbrojnej licencie odovzdávajúceho držiteľa zbrojnej licencie,
6.
druh, značka, typ, kaliber a počet kusov streliva odovzdaných odberateľovi,
7.
identifikačné údaje fyzickej osoby – podnikateľa, právnickej osoby alebo držiteľa zbrojného preukazu, ktorý je odberateľom,
8.
dátum a hodina odovzdania streliva odberateľovi,
9.
počet kusov streliva spotrebovaných v priebehu skúšok a dátum spotreby,
10.
druh a číslo dodacieho dokladu pre odberateľa,
11.
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
12.
poznámka,
c)
o predaných zbraniach kategórie D tieto údaje:
1.
poradové číslo záznamu,
2.
dátum a hodina odovzdania zbrane odberateľovi,
3.
druh, značka, kaliber a výrobné číslo zbrane; tieto údaje sa evidujú podľa druhu zbrane a ich dostupnosti,
4.
meno, priezvisko, druh a číslo preukazu totožnosti osoby, ktorá zbraň prevzala,
5.
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
6.
poznámka.
(3)
V záznamových knihách, ktoré vedie držiteľ skupiny B zbrojnej licencie, evidujú sa
a)
o zbraniach kategórie A až C tieto údaje:
1.
poradové číslo záznamu,
2.
druh, značka, typ, kaliber a výrobné číslo zbrane,
3.
dátum a hodina príjmu zbrane,
4.
účel príjmu zbrane,
5.
identifikačné údaje fyzickej osoby – podnikateľa, právnickej osoby alebo držiteľa zbrojného preukazu, ktorý zbraň odovzdal,
6.
v prípade prevzatia zbrane na účely opravy alebo úpravy, ktorá má za následok zmenu kategórie zbrane, alebo v prípade prevzatia zbrane na účely zničenia, znehodnotenia alebo výroby rezu, názov policajného útvaru, číslo písomnosti, miesto a dátum vydania potvrdenia o prevzatí zbrane pred jej znehodnotením, zničením alebo výrobou jej rezu,
7.
dátum a hodina zničenia, znehodnotenia alebo výroby rezu zbrane,
8.
dátum a hodina spätného odovzdania zbrane; predaja znehodnotenej zbrane alebo rezu zbrane,
9.
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
10.
poznámka,
b)
o strelive do zbraní kategórie A až C tieto údaje:
1.
poradové číslo záznamu,
2.
druh, značka, kaliber a počet kusov streliva,
3.
dátum a hodina príjmu streliva,
4.
účel príjmu streliva,
5.
identifikačné údaje fyzickej osoby – podnikateľa, právnickej osoby alebo držiteľa zbrojného preukazu, ktorý strelivo odovzdal,
6.
dátum a hodina zničenia, znehodnotenia alebo výroby rezu streliva,
7.
dátum a hodina spätného odovzdania streliva; predaja znehodnoteného streliva alebo rezu streliva,
8.
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
9.
poznámka.
(4)
V záznamových knihách, ktoré vedie držiteľ skupiny C zbrojnej licencie, evidujú sa
a)
o nakupovaných a predávaných zbraniach kategórie A až C tieto údaje:
1.
poradové číslo záznamu,
2.
druh, značka, typ, kaliber a výrobné číslo zbrane,
3.
dátum a hodina príjmu zbrane od dodávateľa,
4.
identifikačné údaje fyzickej osoby – podnikateľa, právnickej osoby alebo držiteľa zbrojného preukazu, ktorý zbraň dodal,
5.
druh a číslo dodacieho dokladu, napríklad faktúry, pokladničného bloku, dodacieho listu (ďalej len „dodací doklad“) vydaného dodávateľom zbrane,
6.
identifikačné údaje fyzickej osoby – podnikateľa, právnickej osoby alebo držiteľa zbrojného preukazu, ktorý je odberateľom zbrane,
7.
dátum a hodina odovzdania zbrane odberateľovi,
8.
pri predaji zbrane kategórie A alebo B séria a číslo nákupného povolenia odberateľa,
9.
druh a číslo dodacieho dokladu vydaného pre odberateľa,
10.
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
11.
poznámka,
b)
o držanom strelive do zbraní kategórie A až C tieto údaje:
1.
poradové číslo záznamu,
2.
druh, značka, kaliber a počet kusov dodaného streliva,
3.
dátum a hodina príjmu streliva od dodávateľa,
4.
identifikačné údaje fyzickej osoby – podnikateľa, právnickej osoby alebo držiteľa zbrojného preukazu, ktorý strelivo dodal,
5.
druh a číslo dodacieho dokladu vydaného dodávateľom streliva,
6.
číslo záznamovej knihy na výdaj streliva,
7.
poradové číslo zo záznamovej knihy o vydávanom strelive, pod ktorým bolo strelivo predané,
8.
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
9.
poznámka,
c)
o predanom strelive do zbraní kategórie A až C tieto údaje:
1.
poradové číslo záznamu,
2.
druh, značka, kaliber a počet kusov vydaného streliva,
3.
identifikačné údaje fyzickej osoby – podnikateľa, právnickej osoby alebo držiteľa zbrojného preukazu, ktorý je odberateľom streliva,
4.
druh a číslo dodacieho dokladu vydaného pre odberateľa,
5.
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
6.
poznámka,
d)
o predaných zbraniach kategórie D tieto údaje:
1.
poradové číslo záznamu,
2.
dátum a hodina odovzdania zbrane odberateľovi,
3.
druh, značka, kaliber a výrobné číslo zbrane; tieto údaje sa evidujú podľa druhu zbrane a ich dostupnosti,
4.
meno, priezvisko, druh a číslo preukazu totožnosti osoby, ktorá zbraň prevzala,
5.
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
6.
poznámka,
e)
o prepravovaných zbraniach kategórie A až C a strelive do týchto zbraní tieto údaje:
1.
poradové číslo záznamu,
2.
číslo povolenia na prepravu zbraní a streliva,
3.
dátum a hodina začatia prepravy,
4.
dátum a hodina ukončenia prepravy,
5.
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
6.
poznámka.
(5)
V záznamových knihách, ktoré vedie držiteľ skupiny D zbrojnej licencie na vypožičiavanie a prenájom zbraní, evidujú sa
a)
o držaných zbraniach kategórie A až C tieto údaje:
1.
poradové číslo záznamu,
2.
dátum zaevidovania zbrane,
3.
druh, značka, kaliber, výrobné číslo zbrane, séria a číslo preukazu zbrane,
4.
dátum vyradenia zbrane z evidencie,
5.
dôvod vyradenia zbrane z evidencie, napríklad „prevod vlastníctva zbrane na iného držiteľa“ alebo „strata zbrane“,
6.
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
7.
poznámka,
b)
o vydávaných a prijímaných zbraniach kategórie A až C v časti výdaj tieto údaje:
1.
poradové číslo záznamu,
2.
druh, značka, kaliber, výrobné číslo zbrane, séria a číslo preukazu zbrane,
3.
dátum a hodina prevzatia zbrane vypožičiavateľom alebo nájomcom,
4.
identifikačné údaje fyzickej osoby – podnikateľa, právnickej osoby alebo držiteľa zbrojného preukazu, ktorý si zbraň vypožičiava alebo prenajíma,
5.
číslo písomnosti potvrdenia o vypožičaní alebo prenájme zbrane, ktoré vydal policajný útvar,
6.
účel vypožičania alebo prenájmu,
7.
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
8.
poznámka,
c)
o vydávaných a prijímaných zbraniach kategórie A až C v časti príjem tieto údaje:
1.
dátum a hodina prevzatia zbrane od vypožičiavateľa alebo nájomcu,
2.
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
3.
poznámka.
(6)
V záznamovej knihe, ktorú vedie držiteľ skupiny D zbrojnej licencie, v rámci prevádzkovania strelnice, na ktorej sa zároveň streľba vykonáva, v časti uvedenej v odseku 5 písm. b) piatom bode sa zapíše záznam „jednorazová cvičná streľba“ alebo skratka „JCS“ a v šiestom bode „strelnica“.
(7)
V záznamovej knihe, ktorú vedie držiteľ skupiny D zbrojnej licencie na úschovu zbraní a streliva, evidujú sa
a)
o uschovaných zbraniach kategórie A až C a strelive do týchto zbraní v časti príjem tieto údaje:
1.
poradové číslo záznamu,
2.
druh, značka, kaliber, výrobné číslo zbrane, séria a číslo preukazu zbrane alebo druh, značka, kaliber a počet streliva odovzdaných do úschovy zložiteľom,
3.
identifikačné údaje fyzickej osoby – podnikateľa, právnickej osoby alebo držiteľa zbrojného preukazu, ktorý je zložiteľom zbrane alebo streliva do úschovy,
4.
dátum a hodina prevzatia zbrane alebo streliva,
5.
číslo vydaného potvrdenia o prevzatí zbrane alebo streliva do úschovy,
6.
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
7.
poznámka,
b)
o uschovaných zbraniach kategórie A až C a strelive do týchto zbraní v časti výdaj tieto údaje:
1.
dátum a hodina prevzatia zbrane alebo streliva od ich oprávneného držiteľa,
2.
podpis potvrdzujúci prevzatie zbrane alebo streliva,
3.
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
4.
poznámka.
(8)
V záznamových knihách, ktoré vedie držiteľ skupiny E zbrojnej licencie a držiteľ skupiny F zbrojnej licencie, evidujú sa
a)
o držaných zbraniach kategórie A až C tieto údaje:
1.
poradové číslo záznamu,
2.
dátum zaevidovania zbrane,
3.
druh, značka, kaliber, výrobné číslo zbrane, séria a číslo preukazu zbrane,
4.
dátum vyradenia zbrane z evidencie,
5.
dôvod vyradenia zbrane z evidencie, napríklad „prevod vlastníctva zbrane na iného držiteľa“, „strata zbrane“,
6.
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
7.
poznámka,
b)
o vydávaných a prijímaných zbraniach kategórie A až C v časti výdaj tieto údaje:
1.
poradové číslo záznamu,
2.
druh, značka, kaliber, výrobné číslo zbrane, séria a číslo preukazu zbrane,
3.
dátum a hodina prevzatia zbrane oprávnenou osobou,
4.
séria, číslo zbrojného preukazu a podpis oprávnenej osoby,
5.
účel prenechania alebo zverenia zbrane,
6.
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
7.
poznámka,
c)
o vydávaných a prijímaných zbraniach kategórie A až C v časti príjem tieto údaje:
1.
dátum a hodina prevzatia zbrane od oprávnenej osoby,
2.
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
3.
poznámka,
d)
o držanom strelive do zbraní kategórie A až C tieto údaje:
1.
poradové číslo záznamu,
2.
druh, značka, kaliber a počet kusov dodaného streliva,
3.
dátum a hodina príjmu streliva od dodávateľa,
4.
identifikačné údaje fyzickej osoby – podnikateľa, právnickej osoby alebo držiteľa zbrojného preukazu, ktorý strelivo dodal,
5.
druh a číslo dodacieho dokladu vydaného dodávateľom streliva,
6.
číslo záznamovej knihy na výdaj streliva,
7.
poradové číslo zo záznamovej knihy o vydávanom a prijímanom strelive, pod ktorým bolo posledné strelivo spotrebované,
8.
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
9.
poznámka,
e)
o vydávanom a prijímanom strelive do zbraní kategórie A až C v časti výdaj tieto údaje:
1.
poradové číslo záznamu,
2.
dátum a hodina prevzatia zbrane oprávnenou osobou,
3.
druh, značka, kaliber a počet kusov streliva,
4.
séria, číslo zbrojného preukazu a podpis oprávnenej osoby a
5.
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
6.
poznámka,
f)
o vydávanom a prijímanom strelive do zbraní kategórie A až C v časti príjem tieto údaje:
1.
dátum a hodina prevzatia streliva od oprávnenej osoby,
2.
počet kusov prevzatého streliva,
3.
počet kusov spotrebovaného streliva a dôvod spotreby streliva,
4.
meno a priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
5.
poznámka.
(9)
V záznamovej knihe, ktorú vedie držiteľ skupiny G zbrojnej licencie, evidujú sa o zbraniach kategórie A až C tieto údaje:
a)
poradové číslo záznamu,
b)
dátum zaevidovania zbrane,
c)
druh, značka, kaliber, výrobné číslo zbrane, séria a číslo preukazu zbrane,
d)
dátum vyradenia zbrane z evidencie,
e)
dôvod vyradenia zbrane z evidencie, napríklad „prevod vlastníctva zbrane na iného držiteľa“, „strata zbrane“,
f)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
g)
poznámka.
(10)
V záznamovej knihe, ktorú vedie držiteľ skupiny F zbrojného preukazu a držiteľ skupiny G zbrojnej licencie, evidujú sa o strelive do zbraní kategórie A až C tieto údaje:
a)
poradové číslo záznamu,
b)
dátum zaevidovania,
c)
druh, značka, kaliber a počet kusov streliva,
d)
dátum vyradenia z evidencie,
e)
dôvod vyradenia z evidencie,
f)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
g)
poznámka.
(11)
V záznamovej knihe na evidenciu strelného prachu evidujú oprávnené osoby tieto údaje:
a)
poradové číslo záznamu,
b)
dátum zaevidovania,
c)
značka a množstvo strelného prachu,
d)
záznamy o spotrebe, najmä dátum spotreby a množstvo spotrebovaného strelného prachu,
e)
dátum vyradenia z evidencie,
f)
dôvod vyradenia z evidencie,
g)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
h)
poznámka.
(12)
V záznamovej knihe na evidenciu zápaliek evidujú oprávnené osoby tieto údaje:
a)
poradové číslo záznamu,
b)
dátum zaevidovania,
c)
značka a množstvo zápaliek,
d)
záznamy o spotrebe, najmä dátum spotreby a množstvo spotrebovaných zápaliek,
e)
dátum vyradenia z evidencie,
f)
dôvod vyradenia z evidencie,
g)
meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá vykonala zápis, a
h)
poznámka.
(13)
Pri reklamácii sa na miesto pre poznámku poznačí dátum, hodina a identifikačné údaje fyzickej osoby – podnikateľa, právnickej osoby alebo držiteľa zbrojného preukazu, ktorá zbraň alebo strelivo na reklamáciu odovzdala a po ukončení reklamačného konania prevzala.
(14)
Údaje o hlavných častiach zbraní sa evidujú v záznamovej knihe osobitne len vtedy, ak nie sú súčasťou samostatne evidovanej zbrane.
(15)
Ak je zbraň zložená z hlavných častí zbrane, ktoré nemajú rovnaké výrobné číslo, eviduje sa zbraň tak, že sa pri nej uvedú všetky výrobné čísla hlavných častí zbrane.
§ 6
(1)
Záznamová kniha sa vedie tak, aby nemohlo dôjsť k strate alebo k zámene listov. Záznamová kniha sa eviduje na policajnom útvare, ktorý vydal zbrojnú licenciu alebo zbrojný preukaz s vyznačením skupiny F.
(2)
Na vnútornej strane obalu záznamovej knihy sa uvádzajú identifikačné údaje fyzickej osoby – podnikateľa, právnickej osoby alebo držiteľa zbrojného preukazu, počet listov záznamovej knihy, dátum zaevidovania záznamovej knihy, odtlačok úradnej pečiatky a podpis príslušníka Policajného zboru, ktorý záznamovú knihu zaevidoval.
(3)
Pri záznamovej knihe uvedenej v § 5 ods. 4 písm. a) sa vedie zväzok dielov B vyplnených nákupných povolení. Diely B nákupných povolení sa zakladajú postupne za sebou podľa dňa a hodiny predaja zbrane alebo streliva.
(4)
Pri záznamovej knihe uvedenej v § 5 ods. 4 písm. e) sa vedie zväzok povolení na prepravu zbraní a streliva podnikateľom podľa § 47 ods.1 zákona a zväzok oznámení o začatí prepravy zbraní a streliva podľa § 47 ods. 6 zákona.
(5)
Držiteľ zbrojnej licencie vedie záznamové knihy v každej prevádzkarni.
(6)
Zápisy do záznamovej knihy môže vykonávať zodpovedná osoba držiteľa zbrojnej licencie; ak ide o držiteľa skupiny E zbrojnej licencie a držiteľa skupiny F zbrojnej licencie aj držiteľom zbrojnej licencie písomne poverená osoba, ktorá je k nemu v pracovnom pomere, obdobnom pracovnoprávnom vzťahu alebo členskom pomere. Zápisy v záznamovej knihe sa nesmú prepisovať. Chybný zápis sa prečiarkne tak, aby pôvodný text zostal čitateľný, a nový, správny zápis podpíše ten, kto opravu vykonal.
(7)
Okrem osôb uvedených v odseku 6 môže zápisy do záznamovej knihy vykonať aj príslušník Policajného zboru, ktorý je oprávnený vykonávať dozor podľa zákona.
§ 7
Podmienky na prechovávanie alebo skladovanie streliva, strelného prachu alebo zápaliek zodpovednou osobou držiteľa zbrojnej licencie
(1)
Ak sa strelivo prechováva alebo skladuje v trezore alebo skriňovom trezore spoločne so zbraňami, trezor alebo skriňový trezor musí mať oddelený, samostatne uzamykateľný priestor na zbrane a samostatne uzamykateľný priestor na strelivo.
(2)
Ak sa strelivo prechováva alebo skladuje v uzamykateľnej oceľovej skrini alebo debne spoločne so zbraňami, musí mať oceľová skriňa alebo debna oddelený, samostatne uzamykateľný priestor na zbrane a samostatne uzamykateľný priestor na strelivo.
(3)
Strelný prach a zápalky musia byť uložené v priestoroch na prechovávanie alebo skladovanie strelného prachu alebo zápaliek (ďalej len „priestory na prechovávanie“) oddelene v uzamykateľných oceľových skriniach alebo debnách v uzamykateľnej miestnosti, ktorá je na tento účel vyhradená; miestnosť možno používať súčasne aj na skladovanie zbraní a streliva, ak sú splnené podmienky na skladovanie zbraní a streliva ustanovené zákonom. Priestory na prechovávanie musia byť spoľahlivo zabezpečené tak, aby uskladnený strelný prach a zápalky boli zabezpečené proti odcudzeniu a zneužitiu. Kľúče od priestorov na prechovávanie a kľúče od oceľových skríň a debien, v ktorých sú strelný prach a zápalky uložené, musia byť uložené tak, aby sa nedali zneužiť a aby bola vylúčená ich strata.
§ 8
Obsah lekárničky
Obsah lekárničky prvej pomoci držanej na strelnici podľa § 51 ods. 2 zákona je uvedený v prílohe č. 3.
§ 9
Zabezpečenie zbrane alebo streliva počas ich verejného vystavovania
(1)
Vystavované zbrane alebo strelivo musia byť zabezpečené v čase ich verejného vystavovania mechanickými zábrannými prostriedkami, spravidla nerozbitnými vitrínami, mrežami, systémom pripnutia zbrane oceľovým lankom, ktoré zabránia ich odcudzeniu alebo neoprávnenej manipulácii. Ak nie je počas verejného vystavovania zbraní zabezpečená ich fyzická ochrana, možno použiť len nerozbitnú vitrínu zabezpečenú poplachovým systémom na hlásenie narušenia. Zbrane môžu byť vystavované len v stave, pri ktorom nie je strelivo v hlavni, v nábojovej komore hlavne, v nábojovej komore valca revolvera, v nábojovej schránke zbrane alebo v zásobníku zbrane. Strelivo s výnimkou znehodnoteného streliva musí byť pri vystavovaní zabezpečené oddelene od zbraní.
(2)
Vystavované zbrane alebo strelivo musia byť v čase mimo ich verejného vystavovania vždy zabezpečené fyzickou ochranou alebo poplachovým systémom na hlásenie narušenia.
(3)
Na účely zabezpečenia zbraní a streliva proti ich zneužitiu, strate alebo odcudzeniu počas ich vystavovania vedie každý vystavovateľ evidenciu vystavovaných zbraní a streliva v rozsahu údajov podľa § 57 ods. 2 písm. b) až f) zákona.
(4)
Zmeny v zoznamoch vystavovaných zbraní a streliva vyhotovuje vystavovateľ písomne a predkladá ich usporiadateľovi výstavy.
§ 10
Náležitosti potvrdenia o prevzatí zbrane
Potvrdenie o prevzatí zbrane pred jej znehodnotením, zničením alebo výrobou jej rezu na kriminalisticko-expertízne skúmanie obsahuje tieto náležitosti:
a)
názov policajného útvaru,
b)
číslo písomnosti,
c)
miesto a dátum vydania potvrdenia,
d)
identifikačné údaje fyzickej osoby – podnikateľa, právnickej osoby alebo držiteľa zbrojného preukazu,
e)
druh, značka, typ a kaliber zbrane,
f)
poznámka o technickom stave a viditeľných poškodeniach zbrane,
g)
podpis odovzdávajúcej osoby,
h)
hodnosť, titul, meno, priezvisko a podpis príslušníka Policajného zboru preberajúceho zbraň,
i)
odtlačok úradnej pečiatky so štátnym znakom Slovenskej republiky a
j)
podpis osoby, ktorá prevzala zbraň po vykonaní kriminalistickej expertízy.
§ 11
Prechodné ustanovenie
Záznamové knihy podľa doterajších predpisov možno používať do 30. apríla 2004.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 96/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zbraniach a strelive.
§ 13
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
Vladimír Palko v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 555/2003 Z. z.
ROZSAH SKÚŠKY
A.
Zákon o strelných zbraniach a strelive a vykonávacie predpisy k nemu.
B.
1. Trestný zákon:
a)
základy trestnej zodpovednosti,
b)
nutná obrana,
c)
krajná núdza,
d)
trestné činy spáchané so zbraňou,
e)
trestný čin nedovoleného ozbrojovania,
f)
trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a
g)
trestný čin opilstva.
2.
Trestný poriadok:
a)
vydanie a odňatie veci a
b)
obmedzenie osobnej slobody.
3.
Priestupkové právo:
a)
priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami,
b)
priestupky na úseku obrany štátu,
c)
priestupky proti majetku,
d)
priestupky na úseku poľnohospodárstva, poľovníctva a rybárstva – neoprávnené úmyselné zasiahnutie do výkonu práva poľovníctva alebo výkonu rybárskeho práva.
4.
Vybrané otázky správneho práva týkajúce sa oprávnení ozbrojených zborov, poriadkových útvarov, vojenskej polície vo vzťahu k právnickým osobám a fyzickým osobám, ktoré majú pri sebe, prechovávajú alebo prepravujú zbrane a strelivo.
C.
Základy konštrukcie a činnosti strelných zbraní a streliva, teórie streľby, bezpečnej manipulácie so zbraňou a zásad bezpečnosti na strelnici.
D.
Základy poskytovania prvej pomoci pri poraneniach spôsobených strelnými zbraňami; praktická ukážka poskytnutia prvej pomoci.
E.
Ukážka praktického a bezpečného používania zbrane:
a)
prehliadka zbrane, kontrola jej nabitia,
b)
základné rozobratie a zloženie zbrane na účely čistenia,
c)
ukážka bezpečného postupu prípravy na streľbu, priebehu streľby, prerušenia streľby na účely výmeny terča, prerušenia streľby pri poruche zbrane, ukončenia streľby.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 555/2003 Z. z.
SKÚŠOBNÝ PORIADOK NA VYKONANIE SKÚŠKY ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI ŽIADATEĽA O VYDANIE ZBROJNÉHO PREUKAZU
Čl. 1
Úlohy predsedu skúšobnej komisie
(1)
Predseda skúšobnej komisie (ďalej len „predseda“) riadi rokovanie a činnosť skúšobnej komisie (ďalej len „komisia“) a zodpovedá za jednotný, vecne správny a objektívny postup komisie pri skúšaní.
(2)
Predseda je oprávnený rozhodovať o všetkých veciach súvisiacich so skúškou.
(3)
Predseda zodpovedá za vypracovanie zápisnice o skúške a za zapísanie výsledku skúšky vrátane opakovanej skúšky do žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.
(4)
Predseda pred začatím skúšky zvolá členov komisie na poradu, na ktorej ich oboznámi s ich právami a povinnosťami, so žiadosťami žiadateľov o vydanie zbrojného preukazu (ďalej len „žiadateľ “), so skúšobným poriadkom, so spôsobom vykonania skúšky a podľa potreby aj s ďalšími súvisiacimi skutočnosťami.
Čl. 2
Úlohy komisie
(1)
Komisia pred začatím skúšky
a)
pripraví súbory skúšobných otázok,
b)
informuje žiadateľov o organizácii a priebehu skúšky, o ich právach a povinnostiach a o spôsobe hodnotenia skúšky,
c)
overí totožnosť žiadateľov podľa dokladov totožnosti.
(2)
Komisia po skončení skúšky
a)
vyhodnotí odpoveď žiadateľa,
b)
zapíše výsledok skúšky do zápisnice o skúške,
c)
oboznámi žiadateľa s výsledkom skúšky v deň vykonania skúšky.
Čl. 3
Skúšobné otázky
(1)
Komisia zatriedi skúšobné otázky do súborov otázok tak, aby každý súbor obsahoval jednu otázku z každej časti skúšky. Každá otázka sa označí číslom a písmenom príslušnej časti skúšky.
(2)
Žiadateľ si vyžrebuje súbor otázok a jeho číslo oznámi komisii. Číslo otázok vyžrebovaného súboru komisia zapíše do zápisnice o skúške. Žiadateľ pri odpovedi vynechá časti skúšky, ktoré sa mu započítavajú podľa § 4. Po prečítaní súboru otázok žiadateľ oznámi, či otázkam rozumel alebo či k nim potrebuje vysvetlenie.
(3)
Okrem otázok uvedených v súbore otázok, ktorý si žiadateľ vyžreboval, môžu mu členovia komisie položiť doplňujúce otázky obsahovo smerujúce k vyžrebovaným otázkam. Otázky, ktoré nesmerujú k doplneniu vyžrebovaných otázok, sú neprípustné.
Čl. 4
Priebeh skúšky
(1)
Žiadateľ, ktorý si vyžreboval súbor otázok, má nárok na prípravu počas 30 minút. Čas vymedzený na prípravu možno skrátiť len na žiadosť žiadateľa, ak vyhlási, že je pripravený odpovedať. Pri príprave nie je dovolené používať vopred vypracované odpovede na otázky, odbornú literatúru, znenia zákonov a predpisov s nimi súvisiacimi, diktafóny, mobilné telefóny, elektronické diáre a iné nepovolené pomôcky. Taktiež nie je dovolené po vyžrebovaní súboru otázok vzdialiť sa zo skúšobnej miestnosti.
(2)
Žiadateľ môže pri skúške nazerať do poznámok, ktoré si počas prípravy napísal, alebo môže písomne pripravenú odpoveď prečítať.
(3)
Ak žiadateľ použije pri skúške nepovolené pomôcky, predseda ho z ďalšieho priebehu skúšky vylúči.
(4)
Po skončení skúšky predseda vyzve členov komisie na celkové vyhodnotenie skúšky. Každý člen komisie oznámi svoje hodnotenie. Predseda na základe hlasovania určí výsledok skúšky a zapíše ho do zápisnice o skúške a do žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.
(5)
Zápisnicu o skúške podpisuje predseda a členovia komisie, výsledok skúšky v žiadosti o vydanie zbrojného preukazu podpisuje predseda.
Čl. 5
Vyhodnotenie skúšky
(1)
Klasifikačným stupňom „vyhovel“ sa hodnotí žiadateľ, ktorý preukázal, že v požadovanej miere ovláda určenú problematiku, jej obsahu rozumie a má schopnosť získané vedomosti prakticky uplatniť a v praktickej časti skúšky preukázal pripravenosť, zručnosť a schopnosť bezpečne zaobchádzať so zbraňou a strelivom.
(2)
Klasifikačným stupňom „nevyhovel“ sa hodnotí žiadateľ, ktorý na vyžrebovaný súbor otázok odpovedal na väčšinu otázok čiastočne alebo nesprávne alebo len za pomoci skúšajúceho; v jeho vedomostiach sa prejavili značné medzery a nie je záruka, že žiadateľ bude držať alebo nosiť zbraň a strelivo podľa platných právnych predpisov alebo zbraň použije v súlade so zákonom, alebo v praktickej časti skúšky nepreukázal zručnosť a schopnosť zbraň prakticky používať, alebo sa dopustil závažnej chyby pri manipulácii so zbraňou, z ktorej vyplýva, že nie je pripravený zbraň bezpečne používať.
(3)
Žiadateľ, ktorý v priebehu skúšky odstúpil od skúšky alebo bol zo skúšky vylúčený, hodnotí sa klasifikačným stupňom „nevyhovel“. Ak pri odstúpení od skúšky žiadateľ preukáže, že bol tak nútený urobiť zo závažných dôvodov, predseda zaznačí dôvod odstúpenia do zápisnice o skúške a žiadateľovi určí nový termín skúšky. Taký prípad sa posudzuje tak, akoby žiadateľ skúšku vôbec nebol konal.
Príloha č. 3 k vyhláške č. 555/2003 Z. z.
OBSAH LEKÁRNIČKY PRVEJ POMOCI DRŽANEJ NA STRELNICI
1.
Gáza hydrofilná skladaná sterilná s rozmermi 7,5 cm x 7,5 cm........................................ 5 ks
2.
Roztok dezinfekčný s rozprašovačom (40 – 50 ml) v originálnom balení ........................ 2 ks
3.
Rúško resuscitačné s ventilom ......................................................................................... 5 ks
4.
Fólia izotermická polyesterová s rozmermi 220 cm × 140 cm alebo 200 cm × 150 cm ... 5 ks
5.
Šatka trojrohá ................................................................................................................... 5 ks
6.
Rukavice gumové jednorazové ................................................................................... 5 párov
7.
Rúško PVC s rozmermi 20 cm × 20 cm, s hrúbkou minimálne 0,12 mm ......................... 5 ks
8.
Náplasť hladká s rozmermi minimálne 1,25 cm × 2 m ..................................................... 5 ks
9.
Obväz hotový sterilný č. 4 ............................................................................................... 10 ks
10.
Obväz hydrofilný sterilný s rozmermi 10 cm × 5 m ......................................................... 5 ks
11.
Obväz hydrofilný sterilný s rozmermi 6 cm × 5 m ........................................................... 5 ks
12.
Ovínadlo pružné elastické s rozmermi min. 6 cm × 5 m ................................................. 5 ks
13.
Náplasť s vankúšikom s rozmermi 8 cm × 4 cm ........................................................... 20 ks
14.
Nožnice nehrdzavejúce ................................................................................................... 2 ks
15.
Špendlíky zatváracie ....................................................................................................... 8 ks
16.
Ovínadlo škrtiace gumové s dĺžkou 70 cm ...................................................................... 2 ks