551/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

551
ZÁKON
z 31. októbra 2003,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon č. 2/1991 Z. z. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z. a zákona č. 209/2001 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 3 znie:
„(3)
Kolektívna zmluva je
a)
podniková uzavretá medzi príslušným odborovým orgánom a zamestnávateľom, ktorým je aj služobný úrad,
b)
kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá pre väčší počet zamestnávateľov medzi príslušným vyšším odborovým orgánom a organizáciou alebo organizáciami zamestnávateľov,
c)
kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzavretá medzi príslušným vyšším odborovým orgánom a zamestnávateľom, ktorým je štát.“.
2.
§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
V podnikovej kolektívnej zmluve, ktorú uzatvára služobný úrad a príslušný odborový orgán, možno upraviť podmienky vykonávania štátnej služby len v rozsahu ustanovenom kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa podľa odseku 3 písm. c).“.
3.
§ 3 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
zástupca poverený vládou, ak ide o kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa podľa § 2 ods. 3 písm. c).“.
4.
V § 6 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Kolektívna zmluva vyššieho stupňa podľa § 2 ods. 3 písm. c) sa uzatvára na jeden kalendárny rok.“.
5.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa podľa § 2 ods. 3 písm. c) nadobúda platnosť súčasne s nadobudnutím účinnosti zákona o štátnom rozpočte.
(4)
Ak sa neuzatvorila kolektívna zmluva vyššieho stupňa podľa § 2 ods. 3 písm. c) na príslušný kalendárny rok a ak uplynulo obdobie, na ktoré sa uzatvorila podniková kolektívna zmluva v služobnom úrade, účinnosť tejto podnikovej kolektívnej zmluvy sa predlžuje do nadobudnutia platnosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podľa § 2 ods. 3 písm. c).“.
6.
V § 8 odsek 4 znie:
„(4)
Zmluvné strany začnú rokovať o uzatvorení novej kolektívnej zmluvy najmenej 60 dní pred skončením platnosti uzatvorenej kolektívnej zmluvy.“.
7.
§ 8 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Zmluvné strany kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa podľa § 2 ods. 3 písm. c) sú povinné začať kolektívne vyjednávanie včas, najneskôr do konca marca príslušného kalendárneho roka.“.
8.
Doterajší text § 20 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Nezákonným podľa tohto zákona je aj štrajk štátnych zamestnancov vymenovaných za predstavených a štátnych zamestnancov, ktorí plnia služobné úlohy bezprostredne na ochranu života a zdravia, ak by ich účasť na štrajku ohrozila život alebo zdravie obyvateľstva.“.
9.
V § 32 sa za odsek 1 vkladá odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Zamestnancom na účely tohto zákona je aj štátny zamestnanec, ktorý vykonáva štátnu službu v štátnozamestnaneckom pomere.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z. a zákona č. 100/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 84b sa citácia „Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.“.
2.
V § 143 ods. 8 štvrtá veta znie:
„Súčasťou platového poriadku kancelárie sú charakteristiky platových tried štátneho zamestnanca v kancelárii, platové tarify štátnych zamestnancov v kancelárii, katalógy pracovných činností zamestnancov kancelárie a stupnice platových taríf zamestnancov kancelárie.“.
3.
V poznámkach pod čiarou k odkazom 84d a 84e sa citácia „Zákon č. 313/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 143 odsek 9 znie:
„(9)
Zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii a zvýšenie stupnice platových taríf zamestnancov kancelárie sa upravuje v súlade s výškou určenou podľa osobitného predpisu.84f) Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov v kancelárii a zvýšenú stupnicu platových taríf zamestnancov kancelárie a termín ich platnosti určí služobný predpis.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 84f znie:
„84f)
§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení zákona č. 551/2003 Z. z.
§ 28 zákona č. 553/2003 Z. z.“.
5.
V prílohe k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. sa slová „Katalóg činností štátnych zamestnancov v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Charakteristiky platových tried štátneho zamestnanca v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky“ a z ustanovených kvalifikačných predpokladov pre jednotlivé platové triedy sa vypúšťa dĺžka odbornej praxe a v katalógoch pracovných činností Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky sa slová „vo verejnej službe“ nahrádzajú slovami „pri výkone práce vo verejnom záujme“.
6.
V prílohe k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. sa „Stupnica platových taríf štátnych zamestnancov v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky“ nahrádza „Platovými tarifami štátnych zamestnancov v Kancelárii Národnej rady Slovenskej republiky“.
„PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(Sk mesačne)
Platová trieda Platová tarifa
1. 9 700
2. 10 300
3. 11 300
4. 12 100
5. 14 500
6. 15 600
7. 17 500
8. 20 900
9. 24 200.“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z. o Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky v znení zákona č. 312/2001 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z. a zákona č. 321/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.“.
2.
V § 2a odsek 1 znie:
„(1)
Štátni zamestnanci v kancelárii sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu,3) charakteristík platových tried štátneho zamestnanca v kancelárii a platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii. Charakteristiky platových tried štátneho zamestnanca v kancelárii sú uvedené v prílohe č. 1 a platové tarify štátnych zamestnancov v kancelárii sú uvedené v prílohe č. 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 78 až 106, § 159 a 159b zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
§ 2c znie:
㤠2c
Zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii sa upravuje v súlade s výškou určenou podľa osobitného predpisu.4) Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov v kancelárii a termín ich platnosti určí služobný predpis.“.
4.
V § 2d sa odkaz 2 označuje ako odkaz 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 311/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V prílohe č. 1 sa slová „Katalóg činností štátnych zamestnancov v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Charakteristiky platových tried štátneho zamestnanca v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky“ a z ustanovených kvalifikačných predpokladov pre jednotlivé platové triedy sa vypúšťa dĺžka odbornej praxe.
6.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 16/1993 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(Sk mesačne)
Platová trieda Platová tarifa
1. 9 700
2. 10 300
3. 11 300
4. 12 100
5. 14 500
6. 15 600
7. 17 500
8. 20 900
9. 24 200.“.
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 398/1998 Z. z., zákona č. 97/1999 Z. z., zákona č. 226/2000 Z. z. a zákona č. 124/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.“.
2.
V § 9a odsek 1 znie:
„(1)
Štátni zamestnanci v Kancelárii sú odmeňovaní podľa osobitného predpisu,3) charakteristík platových tried štátneho zamestnanca v Kancelárii a platových taríf štátnych zamestnancov v Kancelárii. Charakteristiky platových tried štátneho zamestnanca v Kancelárii sú uvedené v prílohe č. 1 a platové tarify štátnych zamestnancov v Kancelárii sú uvedené v prílohe č. 2.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 78 až 106, § 159 a 159b zákona č. 312/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 9a odsek 3 znie:
„(3)
Zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov v Kancelárii sa upravuje v súlade s výškou určenou podľa osobitného predpisu.4) Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov v Kancelárii a termín ich platnosti určí služobný predpis.“.
4.
V prílohe č. 1 sa slová „Katalóg činností štátnych zamestnancov v Kancelárii Ústavného súdu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Charakteristiky platových tried štátneho zamestnanca v Kancelárii Ústavného súdu Slovenskej republiky“ a z ustanovených kvalifikačných predpokladov pre jednotlivé platové triedy sa vypúšťa dĺžka odbornej praxe.
5.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 2 k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII ÚSTAVNÉHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
(Sk mesačne)
Platová trieda Platová tarifa
1. 9 700
2. 10 300
3. 11 300
4. 12 100
5. 14 500
6. 15 600
7. 17 500
8. 20 900
9. 24 200.“.
Čl. VII
Zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení zákona č. 411/2002 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.“.
2.
V § 27a ods. 2 druhá veta znie:
„Súčasťou platového poriadku kancelárie sú charakteristiky platových tried štátneho zamestnanca v kancelárii, platové tarify štátnych zamestnancov v kancelárii, katalógy činností zamestnancov kancelárie a stupnice platových taríf zamestnancov kancelárie.“.
3.
V poznámkach pod čiarou k odkazom 20 a 21 sa citácia „Zákon č. 313/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 27a odsek 3 znie:
„(3)
Zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov v kancelárii a zvýšenie stupnice platových taríf zamestnancov kancelárie sa upravuje v súlade s výškou určenou podľa osobitného predpisu.22) Zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov v kancelárii a zvýšenú stupnicu platových taríf zamestnancov kancelárie a termín ich platnosti určí služobný predpis.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22)
§ 105 zákona č. 312/2001 Z. z. v znení zákona č. 551/2003 Z. z.
§ 28 zákona č. 553/2003 Z. z.“.
5.
V prílohe k zákonu č. 564/2001 Z. z. sa slová „Katalóg činností štátnych zamestnancov v Kancelárii verejného ochrancu práv“ nahrádzajú slovami „Charakteristiky platových tried štátneho zamestnanca v Kancelárii verejného ochrancu práv“ a z ustanovených kvalifikačných predpokladov pre jednotlivé platové triedy sa vypúšťa dĺžka odbornej praxe a v katalógoch pracovných činností zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv sa slová „vo verejnej službe“ nahrádzajú slovami „pri výkone práce vo verejnom záujme“.
6.
V prílohe k zákonu č. 564/2001 Z. z. sa „Stupnica platových taríf štátnych zamestnancov Kancelárie verejného ochrancu práv“ nahrádza „Platovými tarifami štátnych zamestnancov v Kancelárii verejného ochrancu práv“.
„PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV V KANCELÁRII VEREJNÉHO OCHRANCU PRÁV
(Sk mesačne)
Platová trieda Platová tarifa
1. 9 700
2. 10 300
3. 11 300
4. 12 100
5. 14 500
6. 15 600
7. 17 500
8. 20 900
9. 24 200.“.
Čl. VIII
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení sa dopĺňa takto:
V § 179 ods. 1 písmeno e) znie:
„e)
vyplácať dôchodkové dávky, príplatok za štátnu službu k dôchodku podľa osobitného predpisu,95a) úrazovú rentu a pozostalostnú rentu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 95a znie:
„95a)
§ 108a a 108b zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IX
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 131/2002 Z. z., zákonom č. 143/2002 Z. z., zákonom č. 185/2002 Z. z., zákonom č. 411/2002 Z. z., zákonom č. 667/2002 Z. z., zákonom č. 139/2003 Z. z., zákonom č. 267/2003 Z. z., zákonom č. 550/2003 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem ustanovenia čl. I § 14 ods. 12, ktorý nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a § 82 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2005.
Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.