548/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2021 do 30.04.2022

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

548
ZÁKON
zo 4. decembra 2003
o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Predmet úpravy
§ 1
Tento zákon upravuje zriadenie, predmet činnosti a organizáciu Justičnej akadémie Slovenskej republiky (§ 2 ods. 1).
§ 2
(1)
Zriaďuje sa Justičná akadémia Slovenskej republiky (ďalej len „akadémia“).
(2)
Akadémia je právnická osoba, ktorá je rozpočtovou organizáciou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a hospodári s prostriedkami účelovo určenými v štátnom rozpočte na vzdelávanie sudcov, prokurátorov, súdnych úradníkov, asistentov sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, asistentov sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a asistentov prokurátora.
(3)
Sídlom akadémie je Pezinok.
§ 3
Predmet činnosti
(1)
Akadémia je vzdelávacia inštitúcia s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje, organizuje a vykonáva celoživotné vzdelávanie
a)
sudcov,
b)
prokurátorov,
c)
súdnych úradníkov, asistentov sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, asistentov sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a asistentov prokurátorov.
(2)
Akadémia vykonáva prípravné vzdelávanie zamerané na osvojenie si praktických zručností potrebných na výkon funkcie sudcu. Akadémia môže zároveň vykonávať vzdelávanie právnických profesií alebo iných odborných profesií, nad ktorými vykonáva dohľad ministerstvo,2a) a zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere na ministerstve a Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky vo funkcii hlavný štátny radca a generálny štátny radca; vykonávanie tejto vzdelávacej činnosti nemôže ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností podľa odsekov 1 a 3 až 8.
(3)
Akadémia zabezpečuje, organizuje a vykonáva aj
a)
vzdelávanie právneho čakateľa prokuratúry na výkon funkcie prokurátora počas prípravnej praxe,
b)
odbornú prípravu vyššieho súdneho úradníka, asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, asistenta sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, asistenta prokurátora a poradcu sudcu ústavného súdu Slovenskej republiky zameranú na vykonanie justičnej skúšky.
(4)
Akadémia v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje a koordinuje úlohy medzinárodnej spolupráce vrátane prípravy a organizácie spoločných medzinárodných vzdelávacích podujatí s inými národnými alebo medzinárodnými organizáciami pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov, súdnych úradníkov a asistentov prokurátora.
(5)
Akadémia overuje vedomosti a odborné predpoklady právnych čakateľov prokuratúry potrebné na výkon funkcie prokurátora vykonaním odbornej justičnej skúšky.
(6)
Akadémia zabezpečuje aj vytvorenie, správu a ochranu jednotnej databázy prípadov v podobe súdnych spisov v elektronickej podobe alebo písomnej podobe z oblasti trestného práva, správneho práva, pracovného práva, rodinného práva, obchodného práva a občianskeho práva, ktoré sú spracované na účely písomnej časti výberového konania na obsadenie voľného miesta sudcu. Na požiadanie výberovej komisie akadémia dodá z databázy súdnych prípadov pre potreby písomnej časti výberovej komisii súdne spisy na elektronickom nosiči v počte rovnajúcom sa dvojnásobku uchádzačov prihlásených do výberového konania, pričom polovicu takto dodaných súdnych spisov tvoria súdne spisy z oblasti trestného práva a druhú polovicu súdne spisy z oblasti správneho práva, pracovného práva, rodinného práva, obchodného práva a občianskeho práva.
(7)
Akadémia zabezpečuje aj vytvorenie, správu a ochranu jednotnej databázy prípadov a spisov potrebných na vykonanie písomnej časti odbornej justičnej skúšky.
(8)
Pri zabezpečovaní spisov, či už v písomnej podobe, alebo elektronickej podobe, sú ministerstvo, súdy a prokuratúra povinné poskytnúť akadémii súčinnosť. Akadémia pri vytváraní databáz podľa odsekov 6 a 7 zabezpečí ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.3)
(9)
Justičná akadémia ďalej vykonáva prenájom priestorov, ubytovacie služby, stravovacie služby, relaxačné služby, vydavateľskú a publikačnú činnosť; vykonávanie činnosti podľa tohto odseku nesmie ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností podľa odsekov 1 až 8.
§ 4
Orgány akadémie
(1)
Orgánmi akadémie sú
a)
rada akadémie (ďalej len „rada“),
b)
riaditeľ akadémie (ďalej len „riaditeľ“).
(2)
Na zabezpečenie činnosti akadémie a jej orgánov slúži kancelária akadémie.
§ 5
Bezúhonnosť
(1)
Členovia orgánov akadémie musia byť bezúhonní a v plnom rozsahu spôsobilí na právne úkony.
(2)
Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.4) Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.4a) Údaje podľa tretej vety oprávnená osoba bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre na vydanie výpisu z registra trestov.
§ 6
Rada
(1)
Najvyšším orgánom akadémie je rada; má desať členov. Piatich členov volí Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) z radov sudcov a piatich členov vymenúva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“). Dvoch členov rady vymenúva minister na návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“).
(2)
Za člena rady môže byť vymenovaný
a)
sudca, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 5 a ku dňu vymenovania vykonáva funkciu sudcu najmenej desať rokov,
b)
prokurátor, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 5 a ku dňu vymenovania vykonáva funkciu prokurátora najmenej desať rokov,
c)
fyzická osoba, ktorá spĺňa predpoklady podľa § 5, má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný vysokou zahraničnou školou5) a najmenej desať rokov odbornej právnickej praxe.
(3)
Funkčné obdobie členov rady je päť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena rady aj opakovane.
(4)
Člen rady vykonáva funkciu bez nároku na odmenu. Člen rady má nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli s výkonom funkcie v rade, podľa osobitného predpisu.6)
(5)
Pred uplynutím funkčného obdobia zaniká členovi rady výkon funkcie
a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
zánikom funkcie sudcu,
d)
zánikom služobného pomeru prokurátora,
e)
výkonom činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena rady, alebo
f)
smrťou člena rady.
(6)
Člena rady vymenovaného ministrom podľa odseku 1 minister odvolá, ak
a)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
b)
bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd v jeho prípade nerozhodol o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody.
(7)
Člena rady vymenovaného ministrom podľa odseku 1 môže minister odvolať,
a)
ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovoľuje riadne vykonávať funkciu člena rady,
b)
ak si bez závažného dôvodu napriek opätovnému upozorneniu neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie,
c)
z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.
(8)
Súdna rada môže odvolať člena rady, ktorého zvolila podľa odseku 1,
a)
ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovoľuje riadne vykonávať funkciu člena rady,
b)
ak si bez závažného dôvodu napriek opätovnému upozorneniu neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie,
c)
z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.
(9)
Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou člena súdnej rady, s funkciou ministra, s funkciou generálneho prokurátora, s funkciou riaditeľa, s funkciou zástupcu riaditeľa a s funkciou vedúceho katedry pedagogického zboru.
(10)
Člena rady vymenovaného ministrom na návrh generálneho prokurátora podľa odseku 1 môže z dôvodov uvedených v odseku 7 minister na návrh generálneho prokurátora alebo s jeho súhlasom odvolať.
§ 7
Pôsobnosť rady
Rada
a)
navrhuje ministrovi kandidáta na funkciu riaditeľa,
b)
vypracúva a vydáva zásady výberového konania na funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa,
c)
volí a odvoláva si zo svojich členov predsedu a podpredsedu rady, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady,
d)
volí a odvoláva členov skúšobných komisií a ich náhradníkov podľa § 13,
e)
schvaľuje návrh rozpočtu akadémie, ktorý jej predkladá riaditeľ,
f)
schvaľuje ročný študijný plán na základe obsahovej náplne vzdelávania sudcov určenej súdnou radou po dohode s ministrom a obsahovej náplne vzdelávania prokurátorov určenej generálnym prokurátorom,
g)
schvaľuje štatút akadémie, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady,
h)
schvaľuje skúšobný poriadok, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady,
i)
predkladá návrh ministrovi na odvolanie riaditeľa,
j)
ukladá členom rady povinnosti vyplývajúce z jej pôsobnosti a upozorňuje členov rady na neplnenie úloh,
k)
schvaľuje rokovací poriadok rady,
l)
rozhoduje aj o ďalších otázkach v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, v osobitnom predpise a v štatúte akadémie.
§ 7a
Pôsobnosť predsedu rady
(1)
Predseda rady
a)
pravidelne zvoláva a vedie zasadnutia rady, určuje program zasadnutia rady a jeho obsahovú náplň,
b)
upozorňuje ministra, súdnu radu alebo generálneho prokurátora na neplnenie úloh člena rady.
(2)
V prípadoch určených štatútom akadémie vykonáva pôsobnosť predsedu rady jej podpredseda.
§ 8
Riaditeľ a zástupca riaditeľa
(1)
Akadémiu navonok zastupuje riaditeľ, ktorý je jej štatutárnym orgánom. Riaditeľa zastupuje v čase jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa. Riaditeľ môže poveriť aj v iných prípadoch svojho zástupcu, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu riaditeľa alebo funkciu zástupcu riaditeľa aj opakovane.
(2)
Riaditeľa na návrh rady vymenúva minister na päť rokov. Rada na základe výsledkov výberového konania určí poradie úspešných kandidátov a ministrovi navrhne na funkciu riaditeľa kandidáta, ktorý sa umiestnil podľa rozhodnutia výberovej komisie ako prvý v poradí.
(3)
Za riaditeľa môže byť vymenovaný sudca alebo prokurátor, ktorý
a)
spĺňa predpoklady podľa § 5,
b)
ku dňu vymenovania vykonáva funkciu sudcu alebo prokurátora najmenej 15 rokov.
(4)
Zástupcu riaditeľa vymenúva riaditeľ na päť rokov na návrh rady tak, aby v prípade, ak je riaditeľom sudca, bol zástupcom riaditeľa prokurátor a naopak. Rada navrhne riaditeľovi kandidáta na funkciu zástupcu riaditeľa na základe výsledkov výberového konania.
(5)
Kandidátom na funkciu zástupcu riaditeľa môže byť sudca alebo prokurátor, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 5 a vykonáva funkciu sudcu alebo prokurátora najmenej desať rokov.
(6)
Pred uplynutím funkčného obdobia zaniká výkon funkcie riaditeľa a funkcie zástupcu riaditeľa
a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
zánikom funkcie sudcu,
d)
zánikom služobného pomeru prokurátora alebo
e)
jeho smrťou.
(7)
Minister môže odvolať riaditeľa so súhlasom rady,
a)
ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovoľuje riadne vykonávať túto funkciu,
b)
ak si bez závažného dôvodu napriek opätovnému upozorneniu neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie,
c)
z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.
(8)
Riaditeľ môže odvolať zástupcu riaditeľa so súhlasom rady,
a)
ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovoľuje riadne vykonávať túto funkciu,
b)
ak si bez závažného dôvodu neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie,
c)
z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.
§ 9
Pôsobnosť riaditeľa
(1)
Riaditeľ
a)
zastupuje akadémiu navonok,
b)
predkladá rade návrh ročného rozpočtu, ročného študijného plánu a výročnú správu o činnosti akadémie, môže navrhnúť zaradenie ďalších bodov do programu nasledujúceho zasadnutia rady,
c)
predkladá ministrovi návrh rozpočtu, ktorý schválila rada,
d)
zodpovedá rade za riadne plnenie ročných študijných plánov a ministerstvu za účelné hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami akadémie,
e)
vymenúva a odvoláva zástupcu riaditeľa,
f)
vydáva vnútorné predpisy, ktoré sú záväzné pre zástupcu riaditeľa, pedagogický zbor a ostatných zamestnancov akadémie,
g)
predkladá ministrovi a generálnemu prokurátorovi výročnú správu o činnosti akadémie schválenú radou,
h)
rozhoduje aj o ďalších otázkach v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, v osobitnom predpise a v štatúte akadémie.
(2)
Riaditeľ a zástupca riaditeľa majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach rady. Majú právo vyjadrovať sa k prerokúvanej veci; nemajú právo hlasovať.
§ 10
Odmeňovanie členov orgánov akadémie
(1)
Sudcovia, ktorí pôsobia v akadémii vo funkcii riaditeľa alebo vo funkcii zástupcu riaditeľa, vykonávajú stáž podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Prokurátori, ktorí pôsobia v akadémii vo funkcii riaditeľa alebo vo funkcii zástupcu riaditeľa, sú na tieto funkcie dočasne pridelení podľa osobitného predpisu.8)
(3)
Riaditeľovi patrí k základnému platu osobitný príplatok vo výške zodpovedajúcej funkčnému príplatku za riadenie u predsedu krajského súdu podľa osobitného predpisu.
(4)
Zástupcovi riaditeľa patrí k základnému platu osobitný príplatok vo výške zodpovedajúcej funkčnému príplatku za riadenie u podpredsedu krajského súdu podľa osobitného predpisu.
§ 10a
Hmotné výhody riaditeľa
Riaditeľ má právo na bezplatné
a)
používanie služobného motorového vozidla s vodičom alebo bez neho na vykonávanie funkcie alebo v súvislosti s ňou,
b)
poskytnutie a bezplatné používanie jedného služobného mobilného telefónu s mesačným limitom určeným štatútom akadémie.
§ 11
Pedagogický zbor
(1)
Vzdelávanie na jednotlivých úsekoch akadémie, navrhovanie obsahu, metodiky výučby a hodnotenia zabezpečuje pedagogický zbor, ktorý pôsobí na jednotlivých katedrách.
(2)
Pedagogický zbor sa skladá z
a)
vedúcich katedier a
b)
externých členov.
(3)
Výber členov pedagogického zboru uskutočňuje rada na návrhy ministra, súdnej rady, sudcovských rád, generálneho prokurátora, rady prokurátorov a riaditeľa zo sudcov, prokurátorov alebo z iných osôb, ktoré majú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa dosiahnuté štúdiom v Slovenskej republike alebo majú uznaný diplom o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou5) a majú najmenej päť rokov odbornej praxe.
(4)
Sudcovia, ktorí pôsobia ako vedúci katedier, vykonávajú v akadémii stáž podľa osobitného predpisu.7)
(5)
Prokurátori, ktorí pôsobia ako vedúci katedier, sú do akadémie dočasne pridelení podľa osobitného predpisu.8)
(6)
Na právne vzťahy iných osôb, ktoré pôsobia ako vedúci katedier, vzťahujú sa ustanovenia osobitného predpisu.8a)
(7)
Na pracovnoprávne vzťahy externých členov sa vzťahujú ustanovenia o dohode o vykonaní práce.9)
(8)
Úlohy pedagogického zboru podľa odseku 1 a ďalšie činnosti akadémie môže vykonávať vyšší súdny úradník, právny čakateľ prokuratúry a asistent prokurátora počas výkonu štátnej služby.9a)
Odborná justičná skúška
§ 12
(1)
Návrh na vykonanie odbornej justičnej skúšky (ďalej len „skúška“) vyšším súdnym úradníkom predkladá akadémii minister.
(2)
Návrh na vykonanie skúšky právnym čakateľom prokuratúry predkladá akadémii generálny prokurátor. K návrhu priloží aj záverečné hodnotenie právneho čakateľa prokuratúry podľa osobitného predpisu.10)
(3)
Cieľom skúšky je overiť, či má vyšší súdny úradník alebo právny čakateľ prokuratúry potrebné vedomosti a je dostatočne pripravený na to, aby mohol zastávať funkciu sudcu alebo funkciu prokurátora.
(4)
Vykonanie skúšky zabezpečuje akadémia spravidla dvakrát do roka, v jarnom a v jesennom období.
(5)
Skúška vyššieho súdneho úradníka a skúška právneho čakateľa prokuratúry majú písomnú a ústnu časť. Písomná časť sa skladá z odborného testu, z vyhotovenia rozhodnutí v trestnej a v inej než trestnej veci. Písomnou časťou skúšky sa overuje spôsobilosť vyššieho súdneho úradníka a právneho čakateľa prokuratúry samostatne vykonávať procesné úkony a postupy vyplývajúce z funkcie, na ktorú sa pripravuje. Na ústnej skúške majú vyšší súdny úradník a právny čakateľ prokuratúry preukázať vedomosti z ústavného práva, z organizácie a pôsobnosti súdov a prokuratúry, z trestného práva, z medzinárodného práva, z občianskeho práva, z rodinného práva, z obchodného práva, z finančného práva, zo správneho práva, z pracovného práva a z práva Európskej únie.
(6)
Na prípravu a vykonanie skúšky poskytne služobný úrad vyššiemu súdnemu úradníkovi a právnemu čakateľovi prokuratúry služobné voľno s náhradou platu v trvaní štyroch týždňov.
§ 13
(1)
Skúšku vykoná vyšší súdny úradník a právny čakateľ prokuratúry pred skúšobnou komisiou zloženou z piatich členov. Na návrh súdnej rady, generálneho prokurátora, rady prokurátorov a ministra volí a odvoláva predsedu, členov skúšobných komisií a ich náhradníkov rada. Funkčné obdobie členov skúšobných komisií a ich náhradníkov je tri roky.
(2)
Za člena skúšobnej komisie alebo náhradníka môže byť zvolený
a)
sudca, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 5 a ku dňu vymenovania vykonáva funkciu sudcu najmenej desať rokov,
b)
prokurátor, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 5 a ku dňu vymenovania vykonáva funkciu prokurátora najmenej desať rokov,
c)
fyzická osoba, ktorá spĺňa predpoklady podľa § 5, má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný diplom o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou5) a najmenej pätnásť rokov odbornej právnickej praxe.
(3)
Člena skúšobnej komisie alebo náhradníka možno odvolať,
a)
ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovoľuje riadne vykonávať túto funkciu,
b)
ak si bez závažného dôvodu neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie,
c)
z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie.
(4)
Skúšobná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia. Skúšobná komisia sa uznáša na výsledku skúšky väčšinou hlasov. Člen skúšobnej komisie sa nesmie zdržať hlasovania. Rozhodnutie komisie môže znieť „prospel s vyznamenaním“, „prospel“ alebo „neprospel“.
(5)
Výsledok skúšky oznámi predseda skúšobnej komisie ministrovi, a ak ide o právneho čakateľa prokuratúry, aj generálnemu prokurátorovi.
§ 14
(1)
Ak vyšší súdny úradník alebo právny čakateľ prokuratúry úspešne vykoná skúšku, akadémia vystaví osvedčenie o jej vykonaní, ktoré vyššiemu súdnemu úradníkovi riaditeľ odovzdá v prítomnosti ministra, a ak ide o právneho čakateľa prokuratúry, aj v prítomnosti generálneho prokurátora.
(2)
Ak vyšší súdny úradník pri skúške neprospel, minister mu povolí vykonať opravnú skúšku na základe jeho písomnej žiadosti; generálny prokurátor povolí vykonať opravnú skúšku právnemu čakateľovi prokuratúry na základe jeho písomnej žiadosti.
(3)
Opravnú skúšku môže vyšší súdny úradník alebo právny čakateľ prokuratúry vykonať najskôr po troch mesiacoch a najneskôr do deviatich mesiacov od konania skúšky.
(4)
Ak právny čakateľ prokuratúry neprospel ani pri opravnej skúške, generálny prokurátor ho z funkcie odvolá podľa osobitného predpisu.11)
(5)
Na vykonanie skúšky asistenta prokurátora sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 3 a § 12 ods. 1 až 5; ak ide o poradcu sudcu ústavného súdu Slovenskej republiky, vykonáva právomoci spojené s návrhom na vykonanie skúšky, vykonaním opravnej skúšky a ďalšej opravnej skúšky a s odovzdaním osvedčenia o vykonaní skúšky predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky.
(6)
Na vykonanie skúšky a na vykonanie opravnej skúšky služobný úrad poskytne asistentovi prokurátora služobné voľno s náhradou platu v trvaní štyroch týždňov.
(7)
Ďalšiu opravnú skúšku môže vyšší súdny úradník alebo asistent prokurátora vykonať najskôr po jednom roku a najneskôr do dvoch rokov od konania opravnej skúšky. Ak vyšší súdny úradník alebo asistent prokurátora neprospel ani pri ďalšej opravnej skúške, zostáva vo svojej funkcii bez možnosti znovu sa prihlásiť na vykonanie skúšky.
§ 14a
(1)
Skúška je verejná. Akadémia zverejní na účel informovania verejnosti na svojom webovom sídle aspoň 30 dní pred konaním skúšky termín a miesto jej konania.
(2)
Riaditeľ je povinný vytvoriť podmienky pre účasť verejnosti na skúške. Ak možno očakávať, že verejnosť prejaví o účasť väčší záujem, je riaditeľ povinný uskutočniť skúšku vo vhodnej miestnosti s prihliadnutím na rozsah predpokladaného záujmu i možnosti.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 15
(1)
Podrobnosti o organizácii a činnosti orgánov akadémie, o priebehu vzdelávania v akadémii, hmotných výhodách riaditeľa, o postavení pedagogického zboru, účastníkov vzdelávania a o vnútornom členení akadémie upraví štatút akadémie.
(2)
Podrobnosti o organizácii a vykonaní skúšky upraví skúšobný poriadok akadémie.
§ 16
(1)
Členovia prvej rady sa vymenujú alebo zvolia podľa § 6 ods. 1 najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona; súdna rada o ich zvolení písomne upovedomí ministra. Generálny prokurátor navrhne ministrovi vymenovať podľa § 6 ods. 1 členov rady do 40 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Prvé zasadnutie rady zvolá minister tak, aby sa konalo do 30 dní od uplynutia lehoty na vymenovanie členov prvej rady podľa odseku 1.
(3)
Zásady výberového konania na funkciu riaditeľa, zástupcu riaditeľa a štatút akadémie vypracuje rada do 30 dní od prvého zasadnutia a predloží ich ministrovi a generálnemu prokurátorovi.
(4)
Rada vyhlási výberové konanie na funkciu riaditeľa do 30 dní od schválenia zásad výberového konania. Minister vymenuje riaditeľa do 30 dní od oznámenia výsledku výberového konania predloženého ministrovi predsedom výberovej komisie.
§ 17a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2009
Funkčné obdobie členov rady vytvorenej podľa doterajších predpisov sa skončí uplynutím ich funkčného obdobia. Funkčné obdobie riaditeľa, zástupcu riaditeľa, člena a náhradníka skúšobnej komisie, ktorí vykonávajú funkciu k 1. júnu 2009, sa skončí uplynutím ich funkčného obdobia. Od 1. júna 2009 sa doterajší stály člen pedagogického zboru považuje za povereného vedením katedry do času riadneho vymenovania vedúceho katedry podľa tohto zákona.
§ 18
Akadémia začne svoju vzdelávaciu činnosť podľa § 3 najneskôr 1. septembra 2004.
Čl. II
Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 267 /2003 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z. a zákona č. 458/2003 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
volí určený počet členov rady Justičnej akadémie podľa osobitného predpisu.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„“.
2a)
§ 6 ods. 1 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. III
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z. a zákona č. 514/2003 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 35 odsek 2 znie:
„(2)
Vzdelávanie sudcov zabezpečuje Justičná akadémia.“.
2.
V § 65 ods. 1 písm. f ) sa vypúšťajú slová „pri životnom jubileu“.
3.
§ 79 vrátane nadpisu znie:
㤠79
Odmena
(1)
Na návrh príslušnej sudcovskej rady môže predseda súdu sudcovi priznať odmenu až do výšky jeho funkčného platu
a)
za vykonanie úloh nad rozsah povinností vyplývajúcich mu z ustanovenia § 30,
b)
pri dosiahnutí veku 50 rokov.
(2)
Kritériá na priznávanie odmien prijme sudcovská rada vždy na začiatku rozpočtového obdobia a zverejní ich.
(3)
Predseda súdu sudcovskej rade odôvodní, ak nevyhovie návrhu podľa odseku 1.“.
Čl. V
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 312/2001 Z. z., zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z. a zákona č. 462/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Slová „prokurátorská skúška“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nahrádzajú slovami „odborná justičná skúška“ v príslušnom tvare.
2.
V § 9 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
do Justičnej akadémie podľa osobitného zákona.11a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:
„11a)
Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 11 ods. 2 v poslednej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a v Justičnej akadémii“.
4.
V § 80 odsek 2 znie:
„(2)
Vzdelávanie prokurátorov zabezpečuje Justičná akadémia.“.
5.
§ 115 vrátane nadpisu znie:
㤠115
Odmena prokurátora
(1)
Generálny prokurátor môže na návrh rady prokurátorov prokurátorovi priznať odmenu až do výšky jeho funkčného platu
a)
za vykonanie služobných úloh nad rozsah povinností vyplývajúcich mu z ustanovenia § 26,
b)
pri dosiahnutí veku 50 rokov.
(2)
Kritériá na priznávanie odmien prijme rada prokurátorov vždy na začiatku rozpočtového obdobia a zverejní ich.
(3)
Generálny prokurátor rade prokurátorov odôvodní, ak nevyhovie návrhu podľa odseku 1.“.
6.
Za § 245 sa vkladá § 245a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠245a
Odborná justičná skúška
(1)
Odbornú justičnú skúšku vykoná právny čakateľ prokuratúry pred skúšobnou komisiou Justičnej akadémie podľa osobitného zákona.11a)
(2)
Tam, kde sa v osobitnom predpise používa pojem prokurátorská skúška, rozumie sa tým odborná justičná skúška podľa tohto zákona.“.
7.
V tretej časti sa vypúšťa piaty diel.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem ustanovení uvedených v čl. III až V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2004.
Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
2a)
Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Zb. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
4)
Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
4a)
§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
5)
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
7)
§ 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 9 zákona č. 154/ 2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
8a)
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
9)
§ 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
9a)
§ 2 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch.
§ 228 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení zákona 220/2011 Z. z.
10)
11)
§ 241 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.