547/2003 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

547
VYHLÁŠKA
Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
z 1. decembra 2003
o obsahu a rozsahu odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 117 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/2003 Z. z. ustanovuje:
§ 1
Osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpečenie činnosti stavebného úradu sa získava odbornou prípravou, ktorá sa končí skúškou a vydaním osvedčenia o overení jeho získania.
§ 2
Obsah a rozsah odbornej prípravy je uvedený v prílohe.
§ 3
(1)
Odbornú prípravu vykonáva vzdelávacie zariadenie1) poverené ministerstvom.
(2)
Odborná príprava sa uskutočňuje v rozsahu piatich dní, a to v priebehu jedného roka od prijatia zamestnanca. Ak ide o zamestnanca, ktorého pracovný pomer vznikol pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky, príprava sa uskutoční do 31. decembra 2004.
(3)
Zamestnanca na odbornú prípravu prihlási zamestnávateľ.
§ 4
(1)
Získanie osobitného kvalifikačného predpokladu sa overuje skúškou. Obsahom skúšky je overenie doplnenia požadovaných vedomostí a schopností potrebných na výkon verejnej služby v rozsahu odbornej prípravy.
(2)
Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti, ktoré sa konajú v jeden deň, spravidla do 30 dní po skončení odbornej prípravy. Ústna časť skúšky sa koná po úspešnom skončení písomnej časti skúšky.
§ 5
Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou. Skúšobnú komisiu zriaďuje ministerstvo. Skúšobnú komisiu tvorí predseda a najmenej dvaja ďalší členovia skúšobnej komisie.
§ 6
(1)
Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(2)
O skúške a jej výsledku sa vyhotovuje zápisnica. Výsledok skúšky sa oznámi zamestnancovi ústne po jej vykonaní.
(3)
Ak zamestnanec na skúške nevyhovel, môže skúšku jeden raz opakovať, najskôr po jednom mesiaci a najneskôr do troch mesiacov odo dňa skúšky, na ktorej nevyhovel.
§ 7
Osvedčenie o získaní osobitného kvalifikačného predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu sa vydáva najneskôr do 30 dní od vykonania skúšky; podpisuje ho predseda skúšobnej komisie a vedúci vzdelávacieho zariadenia.
§ 8
Zamestnanec, ktorý získal osobitný kvalifikačný predpoklad podľa § 141 ods. 6 stavebného zákona alebo podľa tejto vyhlášky a nezabezpečoval činnosť stavebného úradu sústavne počas najmenej piatich rokov, sa zúčastňuje odbornej prípravy podľa § 2.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2004.
László Gyurovszky v. r.
Príloha k vyhláške č. 547/2003 Z. z.
OBSAH A ROZSAH ODBORNEJ PRÍPRAVY ZAMESTNANCOV VO VEREJNEJ SLUŽBE NA ZABEZPEČENIE ČINNOSTI STAVEBNÉHO ÚRADU
Odborná príprava zamestnancov vo verejnej službe na zabezpečenie činnosti stavebného úradu je zameraná na doplnenie požadovaných odborných vedomostí a schopností.
1.
Vedomosti
1.1.
Všeobecné
1.1.2.
Organizácia ústredných orgánov štátnej správy a orgánov verejnej správy.
1.1.3.
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 543/2002 Z. z.
1.1.4.
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
1.1.5.
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.
1.1.6.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
1.2.
Špecifické
1.2.1.
Základné
1.2.1.1.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
1.2.1.2.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
1.2.1.3.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
1.2.1.4.
Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii.
1.2.1.5.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
1.2.1.6.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
1.2.1.7.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
1.2.2.
Súvisiace
1.2.2.1.
Vybrané časti právnych predpisov chrániacich zložky životného prostredia a iné osobitné záujmy, najmä na
– ochranu a tvorbu životného prostredia,
– ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu a lesného fondu,
– ochranu pamiatkového fondu,
– ochranu a starostlivosť o zdravie ľudí,
– ochranu pred požiarmi,
– ochranu z hľadiska veterinárnej starostlivosti,
– ochranu bezpečnosti pri práci.
1.2.2.2.
Vybrané časti zákonov o
– stavebných výrobkoch,
– technických požiadavkách a o posudzovaní zhody,
– verejných prácach,
– katastri nehnuteľností,
– autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.
1.2.2.3.
Vybrané časti
– občiansko-právnych predpisov,
– obchodno-právnych predpisov.
1.2.3.
Technické predpisy a technické normy upravujúce podmienky ochrany verejných a iných osobitných záujmov v súvislosti konaniami vykonávanými podľa stavebného zákona a technické požiadavky súvisiace so stavbami a s ich výstavbou.
2.
Schopnosti
2.1.
Praktické aplikačné úradné postupy.
2.2.
Komunikácia s verejnosťou.
1)
§ 5 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov.